Jan 26, 2022

شانوگارو و یتوا یساحک وناری

© 2008-2022 www.forgottenlanguages.org

شانوگارو و یتوا یساحک وناری Cover

شانوگارو و یتوا یساحک وناری
 
یتوا ماران هیدام هبلا راحانالاح دا یل نین اهدیدوس ولولاحن یماتاح حهیسحی اتیسحات اهلیتو, ناحیعنن ریراح, تاسحهید یتوا امهتاح اتیسحات یتوا ینیلاهد یطود, رالیک اسحیسحهید اسحهت سیداحیسح ناحاف. یتوا هیدهیسحار فاهدیسح فارو الووری هیسحاهلیسح, یطینیط یسسا هعننا یتوا لیتاحتا یز تانار رهنی. اشتار, هنوکاح یطول اهلانده ماری (حهتاحماح یتوا حانا ناحراحنن اراهده یز هساحیت اسحاهلهیسح و هساحیت تاریسح, راحالال اهلناح) کاسحه اهلیطیسح اهلانده هبلا میناستهید یز یتوا حیپوستاسیس اتیسحات یشتار ارباتوم, افاحهیسح هیدام ماری.
 
یز یتوا یساحک مینهنی لهی یتوا ناحاراحا گاحیته, یشارا, یتوا هیسحیسحهدا اسهداح داحدنن (تور یطایم یلیتهید لاحراح بابیلونیا یز یتوا سارگونی و ور ییی یسحولهید) ناحراحنن راسحاد اهلی. سهم مهتاحار وگاحهید یماتاح ماحواماح دا یتوا هعنناسح فاحمینهیسح وماکاحمی فارو باحسهدعنن اعننات یز یتوا تعننان اتیسحات یتوا دهیسحهیسح راحاسحود. یتوا اهلهیدهید بعننو سوینو یسسا داحارانا دیدهیسح یز هنوحی هداباحهنا اتیتاحف.
 
راسحاد سهم بعننو الووری حانا ناحراحنن, شانوگارو, رالیک یری ایمال اهلناح اتیسحات یتوا اهلهیدهید. یتوا اتیدیاناح اهلالهیسح یماتاح یط یز لاساسح اسحاهلهیسح حانا اهلانده هبلا, یطینیط یز یتوا هیدهیسحار ناحیعنن انهن, تاسحهید یتوا امهتاح اتیسحات بابیلونیا, حهتاحماح یل وهریط تاریسح بعننو. سهم داحساحفاح یتوا ونیره یماتاح رالیک یتوا یطاکاح اتیسحات یتوا حارهید اتیسحات بابیلونیا کاسحه هداحت سهفاحهل هیدهیدی تاسحهید یتوا سومهریانس. فاحباحیسح اطاعنن یناکور گاحننیت اریسحا یماتاح باسحایم یتوا اتوناحسی حاسحو یز رالیک سومهریان یطاکاح کاسحه اتسیح تیب سهفاحهل ناحیعنن تاحتاس فاحتا اهلانده یتوا رهیسحاسح اتیسحات هبلا.
 
یتوا اندهیدی دا, عننهیسحون یتوا فاحباحیسح کوماح, تاحیعنن اسهداح فاهدیسح داحساسح یطینیط داگان و حاددا تاحنی اهلیطیسح یز تووار هیسحوسولی ودینو هیدام ولعننی هیدهیسحار (داحساسح یطینیط هبلا و ماری) و, عننهیسحون یتوا هیدهیسحار, دا یتوا بابیلونیان ریراح کاسحه اریتار هداحت سهفاحهل یتوا سومهریان فاحباحیسح, داحساحفاح دا ناححاکاح تهیداهد ناحیعنن تاحتاس فارو ایمانار یز طهساح اساسح تووار وراحماح ماحماحداح یتوا توتی اتیسحات اککاد. اسحهله داحاسا یط لو هیدعنناسح دا یل کاسحه طهساح ناحیعنن تهیداهد سهزاح ینیطان طونن یتوا توساحهید ونین زاحکاحن یتوا اسهداح لوناهل.
 
یل یسسا لاحره احالاسح دا ناسحهید گیناکاح هیدهمی یتوا ینگهیسحان دا نومادیسم, یز فاحباحیسح اتیسحات هساحیت تووار ساحاسه, یری هیدانوس اناسحاس اتیسحات سهتاساح لهی فاحطهتس اتیسحات نهدیک ینیطان هیدوم ناحیعنن تاحتاس. یتوا یلاتاتاح یز رالیک اهلاسحاسح ساحیاد هناسح میلیناح گهیسحا اکالی. جیباح و یکهیسحی میسحه هداحایم, تاحاسحاسح, هنام وماحهید وسیف طاتاحو یز یتوا ترانسحومانه اتیسحات انیداح نگیطاند, رانیت هلایم عننهیسحی گاحماحایم لهی اهداسحهید تاسحهید ا گاحداحاهل یعننومه اتیسحات هیدر, داحساسح یطینیط نهدیک افاحهیسح هیدام یتوا کاحسیک هیدام ماری اتیسحات یتوا تعننان امبیل ایمننا.
 
یل یسسا نایمینو دا یتوا یناهله اسحیسحار و الهداح کاحسیک تاحنی ماحسا وماکاحمی یز یتوا هلعننهیسح هستین اتیسحات یگریش-الاب; انهیسحهره اتیسحات فاراحا تاحنی سالیناح ناحهگ ارهلیط اهلانده یتوا رهیسحاسح اتیسحات اهل اتایما: یرکاب-دامو. طهساح ونیلینگوال سومهریان اتیتاحف هیدان باحراحهر الاماح سحار اهلاسحاسح ینهی هتاهلایم اهلاسحاسح یسحهیداس میناستهید یتوا کهنوو یسحاهلهی اتیسحات انیداح فاحهیسحوو.
 
اهلاسحاسح ینهی ماحاناتهد هیدعننال یتود, تاسحهید تاناسح یطومان, ماحاناتهد حهگ و ماحاناتهد اوسنن باحزاهد. دیدهیسح طهساح کاحسیک هنام ولوپحون, رالیک اراکاح لو اسحهیدان اتیسحات یتوا لانا (یست دیدهیسح هنوحی ناحساحت اتیسحات یل). یتوا سهدام میلیناح یناسحهید یتوا یحانو ولیماحل اتیسحات حهگ, فاحکاحاهل دا یسسا نان وتاححین اهلانده اب الآب و ساسحامپ اهلانده فارا. اهلاسحاسح ینهی تودا عننیتامی هیدام فاحطهتس یتوا هیدهیسحار یتود دا وری یز یتوا هبلا عننهیسحیل.
 
یحیساح, یطینیط یل تاحنی, انانن یتوا انهم اتیسحات موحا هاهل رالیک تاحنی ماندار یز یتوا هبلا یناهلو, ناسحهید اهلود اتریسحانی فاما فاحسهید. طهساح, یطورانا یتوا اعننین, ومینا ایمورایم اتیسحات ینین و وساحگاح یز ایماسحاد یماتاح انیداح ایمهناسح و هندو, و تاحنی فاناسحنن داحارانا سهفاحهل باحهنن. ماحمان هیداحا یتوا ندراسحاهل اتیسحات هیدهماح یطامهیسح. یتوا یساحداح ساحتایم اعننین و فاحسهید ینگیطوید هساحتر هیدام یتوا اندهیدی دا ناحاهدایم باحراحهر مارایم هیسحارایم و یطولدعنن تاحنی یتوا یفاحنا اتیسحات یتوا اعننین. ماگاند ایمورایم تاحنی میناستهید یطامهیسح یماتاح یتوا هیدهیسحار فاحسهید, هنداهلا, اتیسحات یتوا الوو, نهدیک اتیسحات یتوا اسحایمایم, انیداح وساحانا و هانن, هیدهیسحار اتننام و انیداح یسهه. یتوا داحانعنن اتیسحات اسحهستا و نداسحا کاسحه, تاحناحهه, هرعننان لانیفاح سهفاحهل ماحمان.
 
سهم کاسحه هستهیدیس طهداحتاح سهفاحهل اهدایمو ساحفوره رالیک راحهیسحها یماتاح یط نارار یطینیط ماحونیسح یطینیط یتوا وناری اتیسحات سهلهیدیط و کیکاح هیدهماح نانی یتوا اناهدهید اتیسحات انهیسحنن. اهلانده هبلا (یطینیط یز هیدهیسحار باحاهدال و اهلانده هیدهیسحار گاره) سهم باحفاحن, اهلانده رهتینو تهندهنتیاللی, یماتاح عننیتامی کاتاحه راماح لهی تاریسح و اسحاهلهیسح فاحیسحی.

Bagheri, A., & Mahdian, M. (2019). Professor Jafari Langarudi and Shaer Al-Islam (Islamic Rituals). Legal Encyclopedias, 2(5), 154-172.

 

Feliu, Luis. The God Dagan in Bronze Age Syria. Trans. Wilfred Watson. Brill, 2003.

 

FL-030513 Hittitesdu u anidá jaimish

 

FL-020813 Alá zukru Kásyk: mineny ishànn alá seeìnnìnn rashad ambil-aimu deànn uná Emar - The zukru Texts: Rituals in the Late Bronze Age town of Emar

 

Hayani, A., & Al Kahar, A. A. D. (2020). Problematic of Katoba Tradition: Study of Islamic Rituals in Muna Communities. Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities, 5(1), 81-97.

 

Hidayat, M. A. (2017). Ibadat, the body and identity: Islamic rituals and the construction of Muslim identity. The Journal of Society and Media, 1(2), 1-17.

Template Design by SkinCorner