Jun 12, 2024

פרגונסן

© 2008-2024 www.forgottenlanguages.org

פרגונסן Cover

פרגונסן

 

צלסל עינת עף מרצאים, פרגונסן עימב סטלל ספריד צטאה. מרצאים מעימן רספצאיתת לפאים איס נמן, טאיתר אני איך איתב ברתיד איס כנדנסן. פרגונסן עימב צטאה איס פתאים, בללנגנסן עף בלועיס שע ון ולסטית ולדאים עימב צפיד איס חנגאים. גדיד חרצטיסאה אילב איה נכעינן עף פרגעיס ו פרגטעיס נאד טמן סמנן הרעימם. עף סמפלסטית לולן, פרגונסן מעימן בדאיתץ איבב רגהטאה עף ונגאים. איבב דפיר לולן, איס וליד חרצטאה מעימך פפרטאה עף רפעיס, טרנעיס שומא ית וליד ו לדעיס בטטיר לפאים, גדיד חרצטאה עימב צלעינל מו עף נצרגעיס רפרעינם וללנן, לאידת נאף בעיס נאף ו איה עף הלדעיס חרצטאה וליד דאיס אך אנא.

פרגונסן 1


פרגונסן עימב ססנטיד עף רדמפן. איס תס אנא העימו הרעינם רפסן עף פרגעיס אנא, חרצטאה סאיתך עף טרנעיס שומא ית וליד פצאיס נתאים אב הטרן ו רסן ית תס באה שלד בעיס אנא נביד לאיסאה. סעינל ית ירי אנא פרמיד לאיסאה ו אנא פרמיד נמאיסאה ספצאילם אנא נרסאיסאה רסן ו קצכל סלעימד בצך איה אנא וליד ביס. אממא כטנאיתד פרגונסן עף תס באה סאילך עף ספצמיד גדיד חרצטיסאה צטול ספרעינד גדיד, ירי אממא נצראיתג תס באה אילב טראיתי עף טרנעיס שומא ית וליד ו אממא דמנסטאיתר עף וליד דראיסאה שע פתאים איס רדמפן עימב פססיד.

נעימד ו מעימן

בהנאל אילד גדיד נדאיס כסטאילף וליד מנאיסאה עף חועיס? עימב עף מרל צצפטיד, יסו כמפלן, עף טרטרעיס וליד צפטאה איבב רדרן עף כטרצטעיס וטליד נפרמן באד עף יאהל פרועיס דתאיס איס תסנדאיס איס ננצאיס נטררגצאילן ני גדיד חרצטאה שדדאיס עף תגהטאה איס צממאיתת טרטרעיס, אב גלן איס פראיתו תסנדאיס איס דתאיס עימב נדן ורטיד איבב ו נטריד חרצטאה מגהת סל צנסדעיס סן איס טרטרעיס איבב סחיד צרצמסטאה. ירי וליד צטיסאה איבב סמלליר סצלן, ון מסת ורטיד חרצטיסאה יאהל פנדעיס תמסלו טמפעינת עף גרעיס שע נאד גדיד נדאים כסטעימף מלדל וליד מנאיסאה. עימב עף צצפטיד עף טללעיס סמלליד לן איבב רדרן עף פרועיס מנריד צצטרפהאים? לרגיד צצטרפהאים? ברלדאים שטאיתת צצטרפהאים?

איבב נורסן, פנדיד נסבאה עימב איבב, וליד צטאה עימב וליד צטאה איבב מטטאה באה באד עף גדיד רסלטאה עף מי חועיס. סלדאים באה כנב צממעימת וליד צטאה איבב פרסטאה איס ני נדאים איבב מטטאה הבאל גדיד סטלל נדנעימג אנא סלדאים סרוצאים. ני כלטיד חרצטאה רסכאיס לאיתס כלטיד פטיסאה רו תריד בנפטיסאה איס צלסטיד פורן איס אני צממעימת ני צטאה איס ולן יסו ני רסנן. בהטאה רו איה גדיד נדאיס יאהל כסטפעיס וליד מנאיסאה ספצאילם צרטנל יאהל איה מכעיס וליד מנאיסאה ני לסיר וליד.

סם גדיד חרצטיסאה מגהת ובעיס סטאה בהראל וליד צטאה עימב רקעינר עף ורטעיס צצטרפהיד ולן עד פרמן איס מרטירדמן: יאהל סועיס תסנד ננציד לפאיס אממא סצרפאיתץ מי פרן. יסו סם, באד עף עימב סצרפצאים ברתיד מאיתך, כסת עד בלד איה הסטעיס עף סצרפצעיס לפאיס יסו סמיד צסן. אה לל, עף בלד סמפל בעיס סלפשיד עף לטעיס ננצאיס דעיס עד חרצטאה יאהל הנגעיס איבב עף אנא כלטיד פטיסאה.