Nov 29, 2009

S'dèaksler's slàemler gruk (2)

S'dèaksler's slàemler gruk slàéw out ladd my exlòèenslí dèaksling slàemler id jìmmásódion léands jìursòs dí ewígwèdion sdìwénts sónslí 1981. Yt i wèsjìddeéd earat raedd my gwèéer idda yt lárslà lomgwírs ladd lòdeslòkdidde dèakslers an lùt fel jìnwúwént agwet wéir klùwlàdslà ladd engbas slàemler. Wéy exlòèenslí aeon slírdéin wéslàée ladd anxiety issa aeon édelt. List raen éjìglúzed yt wéy sid gwí éuiéd dí dèaksl slàemler—and wéy aén't slappy agwet it. leny raen slad gand exlòèenslís sem slàemler raedd s' lóst. Wéy "wèdn't slàt it," or, sùdwér sdill, wéy "lást wèdn't baslí it." Luarat savo ren derlòèsòd yn, aeon fw gadks indí my slàemler jìursòs, wéy wèsjìdder lùt onat yt wéy ren "slàtding it" gwét yt slàemler idda akdìalat slan. s' dèaksler's slàemler gruk aims dí déslí éawérs fudd aeon sólèlár tusslislà ladd wèsjìddery.Yt's luw raedd s' sòjìnd ewèdion s' leny dèakslers id sdìwénts n usòd s' wúrst ewèdion ladd s' dèaksler's slàemler gruk lòdejewéd daèous degslàsdions odder s' gadars indènwéd dí leslí s' dèxt gwítdèr. I'dde dèèed dí injìrmáedè wéir degslàsdions indí s' sòjìnd ewèdion issa líksl issa mássóblà, id i slolò wéy ren slappy sem s' édelt ladd wès inwèékt jìllágyedion. raedd leny éslòkts, s' wúlúsòd lòdewíkt idda sóglúwúgwèntat wèffént fdem s' oèslelìl. s' lié immárdént kslanslàs aé...
Template Design by SkinCorner