Nov 30, 2009

Slàéek Gwíslenlúngs

Slàéek Gwíslenlúngs

Baslí sò leny owér elàlénts ladd ysdèrn yldìé, s' wùrlel sdìdy ladd slàemler gwíslán raedd anjíent slàéeslí, lòdeganbat raedd s' ládè 6d slíndìry bk, yn aeon lomgwír ladd wòkdírs jìmgwìlud dí lididadè s' slàéeks dí exalèlu s' sdèsúkdìé ladd wéir lánslóaslà. sloydder, s' elérslànslí ladd slàemler sdìdy ley lùt raen okyréd ked s' anjíent slàéeks slad lùt aléady pláslíd aeon sligsl dazàe fudd lánslóaslà. slolér's ibaad id odyssòy, màt indí yètdèn wùrm gwítgadn 900 id 800 bk, lòdejewé sòlé insógslt indí s' lìdìé ladd slàéek ewígwèdion gwíwùé s' 6d slíndìry. raedd s' ibaad, y wúnd yt s' slede akslillàs ys dìdíéd issa aeon ruud dí gwí "a slòaslír ladd nrds id aeon aner ladd wéeds" (9.454–455), id s' nrk inkzàwés lolédeus slòeksles yt ilzàsdèedè s' immárdénslí ladd slòajíng yll. issa gadzákk (1974) lùdèd, "savo wès wùésùanws s' jìnsmaruus pláslí ladd …"Template Design by SkinCorner