Dec 14, 2009

Lingva Ignota: glossolalia id xenoglossia?
LINGVA IGNOTA idda aeon tuzàlé jìmlòèsóng gruks id nrks fudd unklùwn lánslóaslàs glossolalia, xenoglossia id anslàbak lánslóaslàs.

S'tuzàlé inkzàwés s'wùlzáanng gruks:


Lingva Ignota id Litterae Ignotae ladd Hildegard ladd Bingen.

Olu ladd s'list sóglúwúgwènt nlén ladd sler dilés , Hildegard ladd Bingen ys aeon jesóolìry máet , jìmmásòr, lìdìebast, slealàr id wéozáslean. Akjìrwèng dí s'làslànd sò éfríidded aeon orwér fdem slod dí yèdè anwn edderywèng sò sùw id sleard. Raedd 1150, Hildegard ydedè s'Lingva Ignota. Gwíbaedders kláim yt wès mysdèèous lánslóaslà jìndéins s'wèjelu plán sha s'jìnsdèsúkdion ladd s' nrld id wééwùé wéjífèng iz siud làad dí aeon jìmplàdèat luw jìnslípdion ladd éabaty. Wíe dí s'wòkt yt wéé idda onat olu jìmplàdè (Roth, 1880) id tn lórdial ewèdions ladd s'Lingva ignota, iz idda uidè wèfwúylt dí slàt aslold ladd id líksl mysdèry raenid gwíen fríéadèd agwet wès earbaest ladd jìnsdèsúkdèd lánslóaslàs.

Slarwér éawèng:

  • DREZEN, E., 1931: Historio de la Mondolingvo. Leipzig.
  • GRIMM, W., 1848: Wiesbader Glossen. - Zeitschr. f. Deutsches Althertum 6: 321-340.
  • PITRA, J. BAPT. CARD., 1882: Analecta Sancta Hildegardis Opera (analecta sacra T. VIII).
  • ROTH, F.W.E., 1880: Ignota Lingua per simplicem hominem Hildegardem prolata. Geschichtsquellen aus Nassau III. Wiesbaden.
Template Design by SkinCorner