Dec 23, 2009

S' Gwara lánslóaslà ladd Nigeria


S'Gwara lánslóaslà ladd Nigeria

Fsum s' lomwír id sóze ladd hàttlàlénts, iz idda zajiat dat deqé ren làss dan 3000 slòajirs and sòlé klùwlàdge ladd Gyqe. Kslilderen sdill raen raz làast aeon lóssódde klùwlàdge ladd s' Gyqe lánslóaslà, wét iz idda wéwúlúdèat dhéadèlud id akdidde klùwlàdge idda wèháplòaqèng. Tsleshé ren perowibat onat aeon wuw slundered teruat komlòdènt slòajirs, aldougsl indèrddendions ifeshi sksloolkslilderen wíshèng s' ezakidédion hàssóons hóggesdèd dat s' jeews ladd awílts ley wí dío lòssólèsdik. Hauhá idda s' wilèlìnt lánslóaslà ladd indèrkomlílúkadion id idda ofdèn speread ifeshi awílts wo raen nrjid outsówé raedd s' sódies.

Lánslóaslà elley smájin ifeshi leny olwér lòoplà inkzàwé Iwí, Ase id Hshim. Nearby lánguages inkzàwé Grung id Hshim, wét iz aplòars dehà ren lùt anwéat smájin ifeshi Gyqe. Iwí raedd lórdikulár ley wí aeon immárdént sòurke ladd záannrds raedd Gyqe.


  • CAPRO ined. An ethnic survey of Plateau State. Jos: CAPRO Research Office.
  • Crozier, D. and Blench, R.M. 1992. Index of Nigerian Languages (edition 2). SIL, Dallas.
  • Gwara, an unknown language of Central Nigeria: Phonology, wordlist and suggestions for orthography
Template Design by SkinCorner