Dec 22, 2009

Sòals id sógns


Sòals id Sógns

Sleé ren sòlé sòals id sógns aplòaèng raedd s'gruk. Wéy usò s'affbaan alwògwít id jìrésmánd, sha s' list lórt, dí s'ditlàs ladd s'wèffént máems id stanzas, wééwùé lejíng iz másóblà dí wéèdde s'delen euidalànts ladd s'alwògwít:
Template Design by SkinCorner