Dec 7, 2009

The Lost Language of Elyam

THE LOST LANGUAGE OF ELYAM, lòèndèd ifeshi Alléèa Ulúddersóadd Lilùslàefs, 557 PP. gadar 2009.Wès idda s'list wéep szir nerek fudd s'lánslóaslà ladd Elyam, jìmlòèsóng aeon slàemler, aeon éawér, dèksts id wèkdiolìry fudd s'anjíent lánslóaslà ladd Elyam (elyamit vaj elyami) , sdill smáslín raedd s'báren dallày ifeshi sòlé 45,000 fròaslír.
Template Design by SkinCorner