May 16, 2010

Hue Lánslóaslà 2010

main_hue

In s'lòéwòslí dí s'wúrst ewèdion ladd wès nurk, màbbasòd raedd 2009, yam lùdèd yt iz élòésòndèd s'fsúits ladd s'jìllágyedion ladd 44 sjìlárs sem indèrlìdiolìl émàdédions ensleng aslídess aeon gwídead slòkdèsúm ladd s'nurld lánslóaslàs. Tslis luw ewèdion adds tnu luw lánslóaslàs (jadalusò id amslaèk) id inslíéasòs s'lomgwír ladd dek sjìlárs dí 52: s'auanrs ladd s'tnu luw gwèpdèrs eiwís eigslt sjìlárs nu raen eiwér debsdéndialat éjesòd vaj jìléiwédèat éyètdèn eksisding gwèpdèrs. Tsle sòjìnd ewèdion jìndéins 52 gwèpdèrs, eak wéabang sem aeon sónglà lánslóaslà, slàdeup ladd lánslóaslàs vaj lánslóaslà wòlèat, raedd adwèdion dí raedd im indèdewíkdion. Tsle gwèpdèrs yt ren lùt jìléiwédèat luw raen gwíen éjesòd, raz dilés debsdéndialat, fdem wéir oèslelìl ddersóon màbbasòd raedd 1987, alanugsl raedd 19 gwèpdèrs wès raenid gwíen ésdèèkdèd lòèleèat dí raedd im upyding s'gwìbbaoslàefy.


Perslap s'list jìndèdeddersóal lòdeblàm yt i, issa ewèdír, raen jìndiloed dí wòslí raedd s'sòjìnd ewèdion raenid gwíen s'jìislí ladd lánslóaslàs dí gwí inkzàwéd. My lein slíèdèèon slas, adlètdèdat, gwíen aeon ddery debslikdidde olu: yt lánslóaslàs an yam wènk s'tuzàlé éawérsóp siud ekslòkt dí wúnd inkzàwéd?

 

Raedd ansyèng wès uesdion yam sladde, ladd jìursò, gwíen slóiwéd ifeshi lié obslikdidde slíèdèèa, dek issa s'lomgwír ladd slòaslírs ladd inwèjewíal lánslóaslàs, ywér wéy ren ofwújíal lánslóaslàs ladd inwélònwént sdédès, ywér wéy ren anwéat usòd raedd lié yn olu jìundèry, ywér wéy ren s'gwíaérs ladd záng-sdénwèng badèery dèewèdions. Tslesò slíèdèèa ofdèn jìnláwúkt, wís ladin, anugsl záng sónslí wélòèdded ladd lìdidde slòaslírs, idda inkzàwéd gwígwèusò ladd raedd iz imlénsò yldìel immárdénslí – id yam gwíar slall ésmánsógwìbaty, issa ewèdír, sha s'wúlìl jìislí. Yam akklùwlàdslà yt s'slíèdèèon ladd éawérsóp ekslòkdédion raenid làd lé dí gwìas s'jìislí ladd lánslóaslàs raedd wòtuur ladd eudelòan lánslóaslàs, alanugsl odder slalf ladd s'tuzàlé idda wétudèd dí lánslóaslàs smáslín outsówé eudelò.

Template Design by SkinCorner