Aug 19, 2010

Wû ye-e-í hà-bí liewoxi xi

wayeihabi_cover

Dy Faeen sy dy D'deg Sjitozsee

Meer medee eyn sjitozsee een Teste zigerdee daamet meerkyt rees eenaag gedi sy zokksten inmindistteg dy daogte en vive sy dasen fanijs, dy D'deg Sjitozsee daamet kaanvee inkagtizyt meer dy gaverde ege sy faendji. Segtetteg niair dy vaodan sy dy sjitozsji, sabde gys dy vozs dovan, faagees daag ane sy dy emanzaen stuigt eyn ginta vavas en fadan sy faendji, en medee stuigt faenen dydivar. Eyn zoekiov er dibona lijsaag see fois gys dy Eminren V Geij aer dy "Bade Emanza" (684-704), er daog vadi anvogeke faendee sekova eyn inkozidite een ekstetaien erzon erginst en eyn eemzandete kaoddi veosteg gys avikiov faatyan. De meoer daag avikiov meer vev meer daag zkaver eyn faen:


xi blie
Hafâ mimxeymumxi yeng huhbia
Maffewyâ Maffewyâ Xi Xi

Sushi huxi Soya
kû mewoxi hâ
Wô biqelaxi huó-wú

Zè-lé yeng heffufmexi xi hâ
titumkaxixi wuxi xi teî
lé toyuxi hâ

Eyn ziven zang
Rees eyn vatateg divas
Dote Dote Vov Vov

Zori en Zaji
Dy Zodteg kavaen
Nar dy soee daamet oevas

Vaakteg ek dy kvaosen
svoe een dy eeke tes
zooke vaben


Dy faeen inkoiins een dy ekstetai, nyre vang jieeren sy gosov ervavamvast, vavabyt eyn zaovo, en medee ingovtaien stuigt stynobovzines.Nij einrykaan zeegeen dy vgegd sy eyn tee see vidityt gys eyn kannote tboan sy dy gedoknadr, orovee viva aer divat, aag neesd dy vgegd sy eyn fae stuigt vidityt gys eyn kannote tboan sy test, orovee vaos aer eigte aer dabeva.Dy meotenatdeke sy djivar, dy ferovevzi sy gedoknadr, en dy sovdeke sy datst stuigt eel dovst kanrierins stdistiov. De daamet kovyt dy "aerdt" aer "dovded" faendji. Een dy K'teg aer Medek Sjitozsee dy ekstetai fae stuigt senersizyt meer eyn viva-kgedoknad-vtee fae sy ziksnage test niair daag eel tee djivas. De "eign-djiva" fae stuigt ekkamdeiyt rees dy vaoen "eign-veggded" ditantaoin (eyn za sy ditantaoin sifiers steeak eigte diktyanen ) meer eyn goisteg vigte erzon genddeke steeak meenerte vive.


Dy eboava-vastiyt dovst sy faendee emmviyt vidzs einrykaan gys ekstetai faer. Aag evnadbersen adzijn sekova eyn kaan eksankzie niair "aerdt" aer "dovded" faeen een ggeanov. Teste faendee neeair dy D'deg Sjitozsee get vavabyt foktykovee einrykaan dabij zar, dy "aerdt" aer "dovded" za en dy "dekigen" aer "otdovded" za. Eyn faete orovee ditst sad. Dy "eign-djiva" fae, abevad, stuigt foktydis erzon avikiov ekstetaien anvji.

Template Design by SkinCorner