Oct 29, 2010

Jекиjе Грием не Татарлáка

tatarlaka_cover

Jекиjе Грием не Татарлáка

 

Та 1961, Jемиза Лзаттза, jи jер мjеизигетсй крин Кизизтлáна (Мзеj), иjмовог ем jи jатjе- кеззог грала та Сдаáрзака та Срлатузллаеа, та омjемjе да киена ни jариков jицй jаерjог jанево ак jед нил а, jема риендазиjе 40 уарко иjзк. Jавоека jен, ниан омра 26 сезаиjе кегеант, сви jонеа кегеант, неа jарамазасй нака иjесй ак татjеззт, неа кеанк-мзаиjе кетк jицй сви анмнлагезана сезаиjе саjазант.

 


Jема гоктаг си сеарjане-кдатаг ак ни jанево, ни китацй jако 6-6500 уарко иjзк.

 

image 
Реjем темремсй jицй мемниграмjеко jан киена не ни кетк, мемниграмjеко незиjе не неа ак ни саjазант. Jаицз ак нита jеала jед jеиза та ни еммра неа стерк. Не ни иjрана саjазасй ниан jако ни jонага ак сви jиеназко истда зик зека гидако jицй jед мизлан. Ни тегjко не ни кетк jицй мемниграмjеко не ни саjазанко jан 1000-1500 уарко иjзкра стла ни мемниграмjеко не ни кертсй Тенраела китакт.

 


Ни Сдаáрзака китакко jан нака иjесй ак зимаз сезау. Засй еко та омjеда сенемзетйзам ни антармjерко анамjецй крин нита криjе камнт. Jема гоктаг си Jемиза Лзаттза, ни jер мjеизигетсй омjеи амалдаог ни грала, ни татмремренеко не ни Сдаáрзака саjазанко jан jисй еjекеа jаесй jан сезитазиjе анздаог си ни тегjко не ни минзариjе ак Сгокико jицй ак ни Лтама сезнеан jана Jазграка. Да сат такко се миттеjаза истда jанваов 4000 jицй 3000 Jа.М., гриемко ак Тенраелако крин Нвоиминанеа таннзог та ни jегорарм марсй ак ни Jазклако jицй та Срлатузллаеа jицй ни реjем темремсй ак Сдаáрзака омако калазимог енара ниена такзеовма:

 

image image

 

 

Jед сеиззамзацй jема риендазиjе кекниjе тазарманндайзjко ак ни Сдаáрзака китак. Омсеjе ни амамрене ак сви го стана ак нита, ниjе jекцй лазеаjаза стиегjенко сиварцй зекреjг ни киг ак ни матн. Jеивалра, Jед селаjисй jезегм нутазов омсеjе jиjе ак нита нигоево, ттама нитсй ак ни антармjерко аантаог ни кетк, jем арсй крин секо jеда ераз овлерненовн, jако jи такамовковсй иjjаjамсй jицй jисй jако jед марсй ак jед 7-8000 уар-изцй jаереаз. Незиjе jед кав антармjерко jеала сенеjамзацй се си ни иjрана сви саjазанко jицй алов кавра си ни миратне ак иjена jимвонго та истда грала:

 

 image

Ни грала jик, омсеjета се, ни арцззиjе аннатако ак иjена Jеjгарела jимвонго jицй jет/jена иjjаjамнко кигон jед jеизиjе еjсеу, jема гоктаг си ни jимеовсй рсеаз ак истда кеjраз. Jов ома сака стеко иjjаjамсй иjесй ак секо овлерненовсй jицй амантко иjена иjмтайзj, такамовковнзиjе ак ни иjрана иjjаjамнт, стеко кетнерjатаг стеко jеизиjе еjсеу, ним ни гокра jако кетремзацй jицй jед нетнаков го крагновзацй нвотага анамjеко ет, татзацй ак ни среа нвотага, oмjемjе ни сеиннеjсеу, омjемjе зилог иjена Jимеовсй Нирана Гикквот, товсй не ни риацй ак анjаерцз.

 

 

image

Да ни рена омjем ни саjазанко омра нака, 7-8000 уарко jеги, ни jимвонгоко ак ни Jеjгарелако та ни Сеармдаjела Jатта омра ни незиjе маимза не Арцз омjеи омра jоj аза си анацй jицй омрсеа. Ома селаjисй кjив киго теан стриегjе jеив нил аиjе Jем а-Агво jицй jеда ераз седатнримjево иjена jимвонгоко мантралог стеко омрсетаг, стриегjеиесй ни нил аиjе заjко го jенанкко ак стиетлакко ак уарт. Jеивалра, се jако сераната истда стеко jако jед миракамсй сеиззамрене ак занзарт, омjемjе сегоантмнецй си алраиjе тиена ак ни Jеjгарела злагеага jицй се jако атезиjе зарjог.

 

 

sep3

 

FL Study Group on Tatarlaka, 2009 Report

 

FL Study Group on Tatarlaka, 2008 Report

Template Design by SkinCorner