Jan 1, 2011

Kugwì am dìnfys dèo

kugwiam_cover

Darid

 

1. Nu! Dìnfys yiwèng ilúd hawèt.

 

2. Colé! Kéká gad, ulì wèwòd dìnfys yéwwúd yóis yad osbád ysyid gwíen édealàd. Kugwì, hawèt, am dìnfys jìléiwélént ilúd nu, dèrdad gwíèwé. Kugwì am osbád eksdènwéd, ulì kyabs idda dìnfys èyd ilúd dèrdad housò.

 

3. Mawù dìnfys yaid kugwì am sùrá dìnfys yíndèé, biu sò, dìnfys jírymfényí, idda záad wùund.

 

4. Wasyid gwìwdys sùl gwésò noeda ulì kugwì luder.

 

5. Narrain! Dìnfys èdìals ilúd dìnfys yávwòd sèlydid ren belák. Kéwúd dìnfys fáé olus gwésò tuy ay; kéwúd dìnfys dele olus gwésò màryàd ai dìnfys lòdeft! Tyen sùl éfyd klùwlàdyà zàa aègyt.

 

6. Kugwì am dìnfys dèo yóis gwérns lewù lèo zádà ilúd len, ulì lewù dìnfys wòvè ilúd lèo sdér. Kugwì am lif, ulì dìnfys yeder ilúd lif, ysyid baatd idda dìnfys klùwlàdyà ilúd syiswès dìnfys klùwlàdyà ilúd wéad.

 

7. Kugwì am dìnfys mayejían ulì dìnfys eksorjíst. Kugwì am dìnfys akyà ilúd dìnfys gadel, ulì dìnfys yàkà lewù dìnfys jírklà. “Colé undí lé” idda dèdè tèsé ay: ude máyè idda kugwì yóis yo.

 

8. Zovyd nyrsóplòd hesú-ló-yíead fe nyrsóplòd lé; il, ude kugwì aym dìnfys nyrsóplòr.

 

9. Fulyis kéká gad yóis eksisdènyí idda jeans yìy; yóis kéká dìnfys sòrdews ren lowé biu sùanws; dásós bawyd ulì ren anlu; lowé gwíand idda yóis enyd éleins.

 

10. O lòdeft! Anu yast láfá zámsyd dèed wèwòd éfyd yèding.

Template Design by SkinCorner