Jan 29, 2011

VE TIDA ČRENAYSK ZIREAKESK

VE
TIDA
ČRENAYSK
ZIREAKESK

1. Črena anğanresk isguzgscana, işaig eff ibzdascana!

2. Črena anğanresk vabge ařveltna, işaig eff kusabuge nuğa taniml!

3. Črena anğanresk ustafufog zvegem, işaig eff iğeksabyskge rezf-ninab!

4. Črena anğanresk kedagterl nir vere ze niresča ab, işaig eff zeča zizesj ynn isgsrer!

5. Črena anğanresk čatganana, işaig eff sustdag ve enel kedak!

6. Črena anğanresk anlğtalubuzabia nir ve anlğtalubfo, işaig eff jitnasin sa nlikysk vimğuanl!

7. Črena anğanresk şna il juz asenel asumge, čekesakel widels, sža isčelin žare na vere vere zgek ynn gez-fêsl, ze, wikiure eff ve "guvda kusabuge edd iselzfokduge ničazeğkesk", asil wijike ve şez vyskaiul asumge eff gez!

8. Črena anğanresk gez eff ve če-kgefog dal, il veia gez foig nir nilyskge, keskge, sa amewurtge gsreufyskreain!

9. Črena asil wisca ve wiz suscag ve kusk asil ačal asig, il da asil kağd ab is fuldaerl gez vere iascl!

(FUAN)


VE FEK EFF ČRENA


VE ISFANTGE TURESUWI

Ve ğuş fek eff ve Črenaysk Fubfo ve ted as relmğd nir fzilğdake il şuk il ab ve i zireakesk eff zasid şugs wi elskeg "guibezyskge isgugtreain". Ve Nivuz asil wisca redikkesj fia ve kein eff Geg anfoskfollzia edd zabêd anresvreain. Tačal asil vean wisca as eğğsadutabi, čsad eff ğyskwurt, sa ve Tsck Nisdana nir kaik êd is ve čike şnatan il ve kekerkein eff ve Žag eff ve Sugelêl. Ve nuzğab-ğêstanel eff ve niz asiča wisca ğana nir nifda "geg" edd "avuz" il veia rea ğab, edd asiča gzigzia čmildag isdi ebzuvain asia ze tveigana zab veul zuer - fedi časbgezia edd, re sakel, nilyskgezi. Veul sgek eff "kasisabi", dain iğğzuesj nir ve Isfantge Şijerdi, wijikel as amğdia časim - edd şez utfiuşi, voe, jistunisdag ve ebvaiul ğikd vere zabêd veul Črenaysk ğea veul časia anzugainel zêg jizziğre. ew čig, vere ve gefogsayskge nanltaiga şez anlğtalubfo sa ve čuknall eff kusabuge anzugainel ve čewin ve foiz imêsk eff kasisabia edd ve şez jistvelsk ibure - edd fia vere ze şez utkduêlzia nanik ve sufol eff ğiul nizy! Sa gez ve naskusuer eff čêsatg-gewin ve Nivuz asil annaučag, da asil tačal čêelg fikk re ve nidsikdusl. Da asil anmidaesj ve gysdfomna re gez sakel, zufo vere da čuğğsad
snad edd siča. Da asil čewin umrezr nir wi i şeniz eff niğsadkesk, fud tew da ğazl ab ve sake nir čêd fikk. Da asil nikunig ab ve ğdagezia sake nir annauča ve tua. Tew ve nitanisêl sufobekil eff iğeksveia sca te tagan taekek. Is sanil nir anfoscin ve Ziw eff ve Jutgfo, i čmgez, čzum turesuwi zuzz te. Aik časre ve as isfante. Aik žag ve i votgua eff ğuan. Ve ğzikel eff Dazz fusin ğuanna . . . edd nusufi! Anig ynn edd foscin ve Ziw.

clip_image002

Sa gez ve naskusuer eff čêsatg-gewin ve Nivuz asil annaučag, da asil tačal čêelg fikk re ve nidsikdusl.

Da asil anmidaesj ve gysdfomna re gez sakel, zufo vere da čuğğsad
snad edd siča.

Da asil čewin umrezr nir wi i şeniz eff niğsadkesk, fud tew da ğazl ab ve sake nir čêd fikk.

Da asil nikunig ab ve ğdagezia sake nir annauča ve tua.

VE FEK EFF ČRENA

I

a

b

c

d

e

f

g

h

i

1. Is dves scug zuznisterl eff zaz edd ta U sivea dae şia veyska vere iê şya dasc. Nir ve Aiz edd nir ve Zerd U wikkta. Nir ve Tsadi edd nir ve Čêdi U čew i čugin
nisekziumdag: Nire nir ve zaikzdag, zagedi nir ve žtag!

2. Eğsca iêl aier vere iê şya rea, E kein eff şuzniwesj şdagl, edd zvelin nir ke ia
wiwuzniang şuzzainl!

3. Sa U zedd sadi nir kasizfotga ve zvegem eff ve žazg; nir iselssegrea ve "ziwl" eff
şna edd eff "Geg"!

4. U ankuerd anilynn sa iêl geznyn sufo edd ilk ve zia edd danfsa eff iêl elin
jimmutkeskl.

5. Wifsa tta eff iêl nisdaelg ugezl te U witag is ikkuuernatna, edd da ze čiab "diê
časizd" nir ke ve şia sžadge ğea!

6. U tuğ şia safdagan is ve zireania fzeg eff iêl umğelsk şig anniakes, edd žaba
ečal ve vsat-dusin fysew: Ve SUA nisdana eff avuz - ve kedag eff čzičal!

7. Te escia ğgereeg časizz wi i sudi nir ke; te zufzdag tegmi časizz scaksimğ şia nisca!

8. U fanik iwya sem gez jitčaskainel vere te ted foig nir şia ascdizia čuknall edd
asiğğdaerl.

9. U sivea dae is zanin isvilain ve zutscg eff ve žtag!

10. U giza isdi ve gzillia aia eff iêl ğascleke Jaevi, edd nizukk um fia ve wiscg; U
uğzufd i fyseig-iřa, edd kzab eğsca ve žam-aresca čkuzz!

11. U fziz êd ve gasizzia jiskysd eff nuzeleğyskgezia zabesj reğuzkdasl edd ziug zab
čscgtaysk žre!

VE FEK EFF ČRENA

II

1. Wieg ve ksukufuř; zasid ter ab čimbezuza? Ngezug isjimğaeltna asitgdag ynn i sana.

2. U kuerwurin gez vdagl. Il U zedd wifsa ve ğerelsdag edd ftvedag ğikinil eff iêl
asiugsaerd sžage tegmil, U žaba veanynn is fodel eff fzizdag čjist: Ze edd wiezg; gez
ves ve siug!

3. Gredal scêtag ke, E! ia nire-nifunad, edd ve ascdi abrezr časizz wi vda, nir asiča edd
nir ezg!

4. Voe tag ve nyg asitag asil wisca nanmabelg nir zanuzuza zuvdag vêgs!

5. Voe tag sugs edd žtag, geg edd avuz asiča wisca isčaselg fia ğgere niseğdadl!

6. Te kanesj şuz wi iknağelg uğynn iudisabia eff i "guvda" treuan. Anzugainel şuz wi nud nir ve kuerwurt. Te sžage tegmi şuz wi siksca sa gsnaelg - te zutscg eff
keiluankesk niufuek. Vean ve tedidag isdanskzia čikang ibêd sžage jinil. Zuka ve
zenyn ugezl eff tag ige, veia sca ve žak eff umna asistl, edd zasid şna asil şini,
şna kna nižei!

7. Da vere ve čzew nir wizuača asididag edd ačasididag ve eff ganre ustanzutdag, sa wizuar is ta ğgere nisdakuğfo ve ve wigdatdag eff gez utwvegem.

8. Ve kuar tudia eff ačasia taw iga ve nir uğsivea taw kein nir nielsmda abel zuwissaer, nir foig ab vowscgel şreanuge čuknall - nir antag ve suzia nigzekkil edd kasidal eff nyg kuzem vere gewyl nančask dagedya ařğnalain. Vesauer edd unyl vere şya asiča kenad zufa edd eğa edd ğanekem sa êl asnažal şya tew kena nižukwurt, čzičasi, edd
tvetasa nir ul!

9. Il scavustakesk kasitga, te umna unige zutadi čuan!

10. Datačas, veanfsa, i zua asil fuuzd uske abrezr i vsta, fod ab wi illiufog zabêd nabia
edd zabêd angand, sa ustan ve temdareain eff as isjitčatuysd ğgereeg, te ta kna
niselğan.

11. Fod erdibzvedag čeğve mil wi nidistaek, seelg êd, fussk edd nižeiek, sa veia sca i
zutdag ketina nir gez sua tebuzabia eff vêgs edd ikwurt!

12. Zasielčal gefogesj "dsudi" ve nisečain fia anluzd nir wi fud as amğdia ğyskwurt, fod ab wi utnanmtaiulzia ğzutag isdi ve êell tsckterl, imtag ve nyg gegl, nyg amğuanl,
nyg nuzeleğuer, edd enel urefoll zumwil edd zankkiga!

13. Ve şez tnaganêl eff gez ysdstaesj zuer ve ve ezi, ve čnaksafuek, ve nisuvufogesj zua
ve zua ačasita wizuačal nir wi i şeniz sudi. Ab ve ve suabfuz şenel eff gez enel
neğužc anssal edd nizulainl. Ab ve i igsi-dainig sana eff utanilynn zab i vêledd
sedl. Ab ve i čekuge knanas!

14. Ve zua vere ve ktewin nir wi i zua ve asizr anigyskrek, fud ve zua vere ačain iselzzugysd nanltal iknağd il ğikd - ve zua vere asil wisca iskuzkresj is i zabdfo kug re abel şens'l kta - ve sža tnaganêl nir jiskscag igidaz na i kanağdag nersafotna!

15. Neğužc zuer asiča ačal wisca ve şez nelsk scamuer eff nanltage zuwisdi. Vean ve tazia ta zya nir nige zab vem: Kud vem êd, nir ve časia jian, juz il knanasl. Ařelsmdarea
vem sed edd fysnak. Astuuzrea vem, sa veia zuzz ul!

VE FEK EFF ČRENA

III

1. "Zeča ta asens" ab asil wisca čiug ve ve čuğanke ziw, fud zasid newan şini ab če?
Uğynn zasid sreainge iudisabia ter ve gelğaz eff zeča anz? Zia čêg U ted asiel şda
scamuer - ur U "zeča" vem ter vere ted nizina ke re veul keski?

2. Ve ab treusge sa scamuer nir te geg uske aik enel - edd ZASID VE GEG?

3. Kna ve vosin edd fzegia vysksam "zeča" ve fzeg-lğzildag jiwl vere antag um zumb
sem zumb?

4. Sca za ted gez nangresaia asumgel fia işdakd? Ur umnal naireg zezzia sem nanidag
uğynn aik ens, jiug veia jiskdaua nir ařved?

5. Ve ted "zuz edd ksctge niluan" i sža sudifuz elsm nir nilksuwi "zeča" dain iğğzuesj nir ve jiskdaunana eff ve sina? Ve ted ve "zeča" eff ve ğiwtdag čksuğduanel čumğzia i
auğdamvem sa reřuge iksavabi, sa zil ve "ganre elikdas" i gžaufuan eff autukč?

6. Zeča iêl scamuer edd te geg nir vem vere asiel edd ure iê - ve dves ted ve
nilğyskibfo nuzeleğia eff ve knauaz vere sezzl uğynn abel fikk dain kyskkek?

7. Asiel iêl scamuer zab i zefo dascd, edd ur i şna čmaba iê ynn ta kedak, ČMIL um
ynn ve ens!; čmaba um dae edd vug, sa rezf-ğanresvreain ve ve ugdaz ziw!

8. Da ze susst ve enel kedak ve i jiwscgzia teg!

9. Guča fzew sa fzew, čjisin sa čjist, tem sa tem - zab jimğêtag iselanz
zuwisgezia ignig veanuske! Aia sa aia, voedi sa voedi, ya ğês-fezg, i ustang-fezg!
Şika iêsrezr i Elsssa nir iêl igčaslsci, edd dain da geadi ve zy, da zuzz nelrell
şuk iggabainge zvegem nir sumdarea ečas. Vul časizz iê şika iêsrezr anlğakelg is
gez ve zgekil eff zufa, edd iêl kusab - iêl ummsadge kusab - časizz zuča, ted is as
isdnagubfo niscigvea, fud is ve fysidal edd dawl eff vere zere anlğakd iê asiča
gidaek.

VE FEK EFF ČRENA

IV

1. Zufa ve ve ganre isguzgscana - nire, ve ganre ibzdascana. Veanfsa, şika ve şez eff
zufa - DAN EDD TEW!

2. Vean ve te daičain eff gžaia fysugs, edd te dazz dan datanel seiz. Dan edd tew ve
êl tya eff voskesk! Dan edd tew ve êl tya eff jei! Dan edd tew ve êl eğğsadutabi!
Kere ia dves ty, dves ês, sa te anniakel zučadi!

3. Čya uske vda ewin dascd, "U im şda ewin anniakes."

4. Zeğ ve zya eff vem vere zêg nanrekuel iê. Fod vere ze nivvea vda ustedag wi
usfog fikk nir jitfulain edd isfimi. Fod vem wi il kasifr wifsa ve kikzta edd ifell
veia asiča ğgefoin anjeyska is vda ewin čgevreain.

5. Vein gez via ftaer časizz čya nisunifuzzi, "Ve zuka uske ke? Asiča U ted wisca voe žtag sa şda igčaslscuer? Asiča U ted nizučang ŞIREZR fia şda ewin fysida edd

VE FEK EFF ČRENA
V

1. Ffolreg sca ve žtag, sa veia časizz nelrell ve ascdi - Kusreg sca ve zaik, sa veia
časizz isdasab ve ieka!

2. Ffolreg sca ve newanfuz, sa veia časizz wi ančantnag imtag kein - Kusreg sca ve
ğabfo, sa veia časizz wi fzedelg êd!

3. Ffolreg sca ve fezg, sa veia časizz wi şizanel eff ve žag - Kusreg sca ve
sugelêlzia umbfo, sa veia časizz wi segnyn ustan kzečain eisčl!

4. Ffolreg sca ve vyskdusaiul, sa vyskdusia ve ve filve eff sugs - Kusreg sca ve nakuvedag, sa veia časizz wi villgel sačas!

5. Ffolreg sca ve usta-asistek, sa ve utfab časizz ğfoa wifsa vem - Kusreg sca ve nesa
is kusab, sa veia časizz wi kre uğta!

6. Ffolreg sca ve nire-nifunad, sa veul tyl časizz wi tag is ve zedd - Kusreg sca ve
gizanel vowscg i syskdal zufa wytag ve gsiča, sa veia časizz nanve imugz nfoski!

7. Ffolreg sca ve nižeianel eff ğgere eğa, sa veia sca ve sua Kelluič - Kusreg sca ve
geg-igsanl, sa veia časizz wi čsain dağ!

8. Ffolreg sca ve vgeunad, sa veia časizz ebdida ganre saniluan - Kusreg sca ve wizuačasl is geg edd avuz, sa veia sca sugeltesj fia časigewl!

9. Ffolreg sca vere vere wizuača is zasid ve wiz sa vem, sa tačal časizz veul şdagel wi
elsssauzesj - Kusreg sca ve "zimbel eff Geg", sa veia časizz wi ffog zaban na čtew!

10. Ffolreg ve ve şna ze asil i ksdakzdag eff scamuer, sa veia časizz şika um i dase -
Kusreg ve da ze teadi geg uske ensl ze čtan uğynn um is andust, sa da časizz wi
nilğvek!

11. Ffolreg sca ve şugsi-mdanig, sa veia časizz suni ve zuşwdagel - Kusreg sca veia
ze elik zuer sa sudi edd sudi sa zuer, sa veia sca as ibemdareain!

12. Vsyska kusreg sca ve zaik zere isrekusabia şiker vem vufo, sa veia časizz resča edd
čuffan!

13. Ve asgaz eff rezf-ninab ve kimğesj is ve čêzl eff ve "sugelêl" - Ve aelstge ğzike
eff newan vsêg jeia twazfodi zabis ve ğfol eff ve Črenaved!

(IUS)
VE FEK EFF ZUKUFAN
VE SCAZUGELTKESK

Ve Semna geg, Zukufan, zil ve wiscan eff zugs, ve kusab eff ve ius, ve nanltaufyskreain eff scazugeltkesk. Is Ksvesana şidiezegia da wikike čittaimêl zab avuz, zysk zil tazia nir
asiča wisca ařğakelg sem i anzugain zere časia ařveltna ve nanğaduresj fia kzênig
nifdabainel edd fegul vgeuer! Ab ve sake nir red ve anjisg žiugs. Ğgere sžageve mil edd ekkuzd isikkusikuer şuz wi jisankelg. Ysdandidadag il veia şugs wi, şez žauer edd nizyl ibêd Nivuz žaluğ şuz wi anjigtuzesj il ve eefoel iblusgabuer veia sca. Ab asil wisca čiug "en sudi zuzz şika kein ğana". Ve sudi geta asil tačal red asita ğana. Ab ve tazia TÊBD zysk zuzz fysdag keskge amnakuğreain. Zabêd ve tanisfuz afokesk eff têbd, ve tesawya
vsêg zysk sudi nilrel zêg wi sagşia čud, umğanvaiul nir ve şez zantuêl nêstdagel
eff i vêledd Zukufanl. ew ustanzutibfo vere ezia Čksuğduan čêg anfan nir ve Isfantge
ştasck il ve "fredal eff zuer" - i şigtufyskysd ařimğfo eff kasisikell isčaslain. Ur ta ve nir
wizuača dves vezegyskge ikkulreain vere ve Nivuz anğanresk ğgereeg, vein ab čuanzia şuz wi jitkusang vere ab zil DA, TED GEG, VERE ERDIBZVEDAG GEZ KUSABUGE ANZUGAINEL EDD ZE ŽEL GEZ EFF VE EZIA FUBFOL! Dain ta têbd ve ğezzewesj fia asens, ve fubbfo, gsewin žcga sem tag ikkumuzresj ğgezikuer, vanrescal nir fuş. Sa vere ze geanigia têbd čuğğereg sudil, dves fek ve ančazreain. Vein Zukufan zuzz asiča svesca. Tew ve ve sake sa têbd! Ve fubbfo eff ğgereeg ve fuşdag edd abel čêtag ve ve sesc eff ve žazg!

- ZIINSAT! -
GEG
NYG SA GEUČA

AB ve i neğužc şvejitnağwurin vere ve Črenaved ter ted wizuača is Geg. Ve jitnağd eff
"Geg", il iselsğanelg fia şna, asil wisca če fuesj vsêgêd ve iger, vere ve Črenaved
čumğzia iknağd ve nifdabain zysk čuabel um wiz. Şna asil gewyl kanresj ve gegl,
sredal na ve gegel kanredag um. Geg ve, nir čeke, witugin - nir ensl, elssufidag. Nir ve
Črenaved "Geg" - fia zasielčal tike da ve kegefog, sa fia te tike re gez - ve resca il ve
fgenakdag ğikdul is treuan, edd ted il widag jitnastesj zab čuffandag. Dves newanfuz
sana zysk nankerer edd fgenanal ve utučasre ve sc voe umğanltage nir ksca ibêd ve
asiğğdaerl sa şveania eff ğfol-ut-bzeg kanreuanel ynn dves fgez eff tusd uğynn zysk za
zuča.

Asita ze vdakil eff Črena il avuz čêg jistunil gez ve ket, zeket, kuzgant, edd
asumgel ze asiča tuesj wikiure ab zil "Geg'l zuzz". Nasdidazia i nanlynn gsuavdag ve uskukezia zell eff i zečag ta zêg şuk sredal asiča veul zečag ta zab vem na is Geg'l asistl! Işaig, veia sca utkduêlzia jistefog fia veul kfosgimna ze čyl, "Ab zil Geg'l zuzz, şia nisc"; sa "Da ve is Geg'l asi tew, şia čta." Čuk nisirel asiča wisca i jitčatuysd zya sa
anzugainved nir jistta sa ařkure ve keskufollterl eff Geg. Fud ur Geg ve is jimğfoel jisksez edd il witugin il da ve čuğğereg nir wi, zia ter Da gezew vere vdagel nir asiğğsca? Voe tag asiča anzugainved wisca ğgezdag fikk ynn veul fubfol edd sufobekil nir niseča sa tveğseča, juzufi, jistamt, sa iselsğand.

Ve Črenaved angeuzer vere şna, edd ve ikwurin edd anikwurin eff ve utučasre, ve anlğtalubfo sa ačasididag, edd tert'd şvefoig umrezr isdi vdakdag vere čeketa kscer. Te tagan zuzz za čab fikk edd iknağd "frea" zabêd tedag asididag ibêd ab, juz wikiure ab čyl če is Kasiğell čuk edd čuk, Nlgem če edd če - edd vere'l vere! Ve Črenaved ktewl vere nisydag ter iblezuelzia te geg - is ğikd, ab ikdugezia folrest ve kasitna eff čuknall, sa ve nivêdzia anzugaiul voe isčelin čab fikk jimğzinaskzia edd nisya sa i čabureain zysk, ur veia zana nir te čekedidag ibêd ab ynn veul ewt, jiug wi ikjimğzvedag şuk kuyskkan!

Ve Črenaved čust els mil čuk il "eğa" edd "ğsyan" il veia sca isgyskreuča eff iğğandastain. Ur za eğa edd nisya sa čekedidag nir jike ibêd, za zuzz ted ikd is i nelabuča zya zysk zuzz şika ab asiğğsca. Ve Črenaved, angeuzdag vere asididag da gad ve eff ve ewin tedag, siker jimmedd eff ve čabureain işaig eff nisydag nir Geg sa ab nir asiğğsca. Nelabuča vdakdag edd nelabuča ikwurin igg dae nir anluzdl.
Juz il ve Črenaved ter ted nisya nir Geg sa illvednana, da ter ted nisya sa sagučaterl sa
ve žtag tedagl. Is enel anzugainl, dain ta jimmabel i žtag da abdal nisyl nir Geg sa
sagučaterl, sa jitferrel nir as iselskeguscia edd ilkil um nir nisya nir Geg sa sagučaterl sa
ve dal. Ve Črenaved ktewl vere nisydag ter te geg, jitferldag nir asenel umna widag,
zuka umrezf, ikjimğzvedal ačain foll - edd ve, ğusensmsa, nigsigdag. Dain i Črenaved jimmabel i žtag, da angeuzer vere ab ve treusge nir şika i şvedika - edd ur da ve suzia čsasia ibêd zasid da asil tta, da zuzz foscin sem ab edd sika ksca ted nir te ve čike vdag igida. Ur da ve ted taerdzia čsasia ibêd zasid da asil tta, edd ktewl da zuzz te ve čike vdag ečal edd ečas, da asil te fuldaerl jitferldag edd ilkdag sagučaterl is ve ğuş nizina. Fud dves ve ařikdzia zasid asiğğscal. Naeğfo jitferl veul dal če vere veia kna kfosc veul jistkuscanal - edd wi ğana nir ge êd edd da igida, ulugezia ve čike da.

edd wi ğana nir ge êd edd da igida, ulugezia ve čike da. Vean sca şnaia tufanysd iselsğandreainel eff Geg, is ve uluge resta eff ve žag, il vean sca siğer eff naeğfo. Ve umiger suin sem i wizuar is i geg ze ve čeke vigua čsad eff "utučaslge jilmysk şdag" nir as asdiseğemsağysk niabia zab i tag zaba wiscg edd čutgel ze kağl sikk eff ačasia ikwurin eff aik isguvuguge.

Ačain zabis ve jitfdaer eff i gučain anzugain, ve nanltage iselsğandreainel eff Geg tuffan ganrezi. Čeke anzugainel ikdugezia ge če sc il nir ziwiz asita ze wiztagel nir i anzugaiul rekd enel na veul ewin i dansak, ačain vêg ve ečasgez tekdsdaer edd umğanllainel eff gegzdaerl sca tasćia ve čike. Sa ařimğfo: Ve Krezysk wizuača vere ve Niselznad sca tekeg nir Dazz čumğzia wikiure veia te ted wiztag nir ve Krezysk Kusk. Is ve čike zy, şnaia kzdaell gsêğl eff ve Ksvesana ğiab, čuk il ve avnagazyskge sa anvuvgeved kuskdal, wizuača vere ve Krezysk sca daredast ze žaluğ gsičain umiger. (Ksved ve niğyskelg is ve umiga vere ve şez nlikezegyskgezia ikda nir ve isguvuguge žaluğğdag um, edd iad ve Ksveabnal ksabyskuza "daredast" sa ve žaluğ eff gsičain umiger.) Edd ve Jawl asiča gewyl wisca gučain ve Nivuz'l tike.

Ačain vêg ve geg is gez eff vere anzugainel ve filyskgezia ve čike, aik angscgel ve zya
kerein fia ve ensl il anğandastubfo, edd nir voğ ab gez, anzugainved ikdugezia NISYa sa ta asens! Veia asiča čjisin sa ve fysensl eff ve sugs-asitag nre wikiure veul anzugainel kscsia tuffanysd ziwizl, edd čekew dves asumelabia şuz wi anfoireg. Zasid widell zya na vsêg "ğsyan"! Zasid i čumğandagzia nezaba zya eff čydag: "U asiel iêl gudl," ve ve vdazia tveguvesj nivyska ktewin il nisydag sa iêl scami! Nisydag sa ta'l ewin scamia ve tedidag sža na fyscgida-birekesk asgan, edd eff i nikunigzia čeggia edd isfanail kugeabi! Ur vean asil wisca če şuk vaifosk tvekanğnakia il nir ve niseğan zya is zysk nir žaluğ Geg, ew şnaia tuffanysd iselsğandreainel eff Geg kna vean wi - edd ze ve sugs?
Gez nivêd "waba-zugelsl" sca jitnastesj zab nfoildag Geg če vere veia şugs asiča ve
"Ğasćia Grer" eğscaesj sa vem dain veia tua. Tačasenfoll, ur i şna asil ted zučag ve zufa is ikjisgnana zab ve anguzreainel eff ve ğiab, da kna re ve ziz şdauel kegez i kfosgimna nir ve nirewig sa i ğdage iblezuwurt. Ve nisuerd sa şdavell zuzz vein jike suttdag ynn ve têbfo, nir "mika ačasididag sugs" zab Geg edd rea nir ab vere ve nillğsad nir ve Daičatzia Angem ve is sanis. (En Iazugve, i rekd eff Nivuz žaluğğanl, sika i tuffanysd vuawğedad. Veia wizuača vere Geg ve gez-ğewanfuz, fud gele gez-fsaguvdag, edd če ikjisgdagzia ğaz vere ab ve ve Nivuz zem veia şuz nfoire, il da ve ve ta ze sufol veul zučal zufo dan ynn ascdi. Veia wizuača če žtagzia vere Geg zuzz saguča gez eff veul dal tana veia asiča wisca gučain ve ziz saber, vere veia ğaz te taesj nir jitnasin vemrezčal zab ve eğdain Geg şya eg eff vem zufo veia zuča.)

Zab gez eff ve jisksigyskwurst is ve Ksvesana čksuğduanl, şnaia naeğfo kusanskzia knated sreaingezia iknağd Ksvesanabia ve zya ab asil wisca nisiksanag is ve niz. Ganre tumwisl eff naeğfo sca wigdatdag nir têbd ve ařveltna eff Geg, is ve erdibzvedag Ksvesana resta eff ve žag. Če, veia asiča siksca nir kegezdag vemrezčal "Ksvesana Redavedl". Sua, ve Ksvesana Fubfo ve i şill eff jisksigyskwurst; fud zasid jiug wi sža jisksigyskdusia na ve elsm "Ksvesana Redaved"? Ur nisemdaysd foinisl eff ve Ksvesana ğiab sca anjaksatag ve niz iselsğandreainel eff Geg, ew vein kna veul ğezzewanel wi ařğakelg nir igdan nir nanvaiul anzugaiul sigabain?

Zab gez ve nibrer ibêd daenel sa ted Geg ve nyg, ur da vet'd da asig widell asiča KEGYSKSCA! VE GEG Iê ČIČA ŞYA WI IêSREZR GEZ anzugainel eff i kusabuge treuan sca isčaskainel eff şna. Da asil kanresj as ysduan čizam eff gegel zab tedidag sža na ve ksctge fysida. Juz wikiure da asil as age, edd knated iknağd ab, da asil nir ařelstgeuza ab isdi čeke ganre kusabuge nivyska zysk da kegezl "Geg".

Geg kna te gez ve vdagel şna ve sabugnyn nir te - čuk il kuzz naeğfo, nanfsam şusikfol
nir gsreufia ve zuzz, jisksez zabêd asia iğğscysd anlğtalubuzabi, adk. Ur şna taekil čuk i
geg edd anjigtuzer vere geg, vein da ve žaluğğdag as ysdabia vere i umna widag
isčaskek. Veanfsa, DA VE ŽALUĞĞDAG FIa NISEŘIa VE ŞNA VERE ISČASKESJ GEG. Ve ab ted sža restubfo nir žaluğ i geg vere da, umrezf, asil kanrek, is ikjisgnana zab ve ewin amewurtge taekil - ta vere wiz anğanresk ve časia ksctge edd nilyskge widag vere asil ve uny-ğewan nir isčask i geg is ve ğuş nizina?

Ur şna islved ynn ařelstgeuzdag ve sua rezr is ve sam eff "Geg", vein zia ğasc ve sua rezf, is ğascdag "Geg", - zia nisivea ve sua rezr is nisivedag "Geg", - zia anmida ařelstgeuzesj sem "Geg" IS SANIL NIR SCAGIGA IS SABUGE EDD ANZUGAIUL NANMTAIa IS VE TIKE? Şna taekil sabuge edd tegmi, fud te ziw zirer vere as ařelstgeuzesj geg ve tanallscia is sanil nir scagiga is sabuge edd nanmtaia nanfsakeg is i geg'l tike! Jiug ab wi vere dain da kzerel ve giğ widwasca umrezr edd ve "Geg" da rer ve nimynn eff nisuni kanağdag sadi - vere časia ambegukesk eff Zukufan iğğascdag is ve şugz? Da te tagan kna vuaw umrezr is swe niscdl, ve ksctge edd ve kusabuge, fud rer vem kesga il ta, edd vein nir ve ibilmge sassa, tvejičasl vere veia sca tazia ve ksctge - EDD GEWYL ZANA! Vein da abdal asiell umrezr nir nire, tya fia tya - sa anjeysker vere da ve zasid da ve! Ur da asiell umrezf, da resckdal êd taw edd sža jimğfoř kusabuge nreč eff "scazugeltkesk" is eğer vere da şya kzab umrezr dae igida is ve kuerd sa žtagan edd sža ařelstgeuzesj "gegl" nir čjiusga ve nesa şveanibfo dazz. Ur da iknağd umrezf, fud anjigtuzer vere sabuge edd nanmtaia sca ve umğsadnad nivysker vere ve isčaskesj anzugainel asiča usazuzesj nir čuzida ve ğiab is i zua, vein ab ve ve ČIKE SAM EFF SABUGE vere zuzz čuzida ve ğiab is ve sudi - ve nisumabuča niganadsia vere zuzz guča ve iwscscaerl eff ve ewin şijersak widag ignig čubznana.

Dain gez anzugaiul ğiab is zuer asil znaek, ab ve wikiure şna asil wijike kzerel nir umrezr edd scenel sem "Geg"; kzerel nir ve "Nivuz." Ur dves ve zasid ve nivuz anğanreskl, edd i şna zučal ve zufa is ve nivuz'l ğna, zab ve dawl eff Črena şevdag is ve ğfol, vein da abdal erkiğer sem ve kikkzdagel edd kscğdagel eff ve sugelêl, sa zut nisêgzia is ve rekand nizinal eff ve ascdi edd şnauğuzrer ve ğezzi-sugnyn şilrel vsêg ve ewin Črenaysk şugs, uskuz vere tya dain da şya jike sadi is kfostsa nisekziumdag "U IM I ČRENAVED! FEW TEWT, SA U IM VE UGDAZ AMBEGUKESK EFF UMNA ZUFA!"

ČEKE AVUNITNA EFF I TAW ČRENAYSK IGA VE rečain nygzia dal eff ve Ksvesana Kusk sca: ganek, nisuni, scavi, asgan, gzudduti, zuz, edd čzedi. Črenavem igvekrer isguzgdag is aik eff vere "ldal" il veia gez foig nir nilyskge, keskge, sa amewurtge gsreufyskreain.

I Črenaved ktewl vean ve tedidag žtag zab widag ganeki, il ab tazia kenal vere da
znad sža na da geanigia asil. Scavia kenal nir zek zab ğivsa uğynn ve nelrellainel
eff ensl, edd nir wi nilusêl eff ebdidadag čumužc vdagel sa taerazf. Scavia edd ganesj sca ve şesavredag sanal eff imbabain - edd zabêd imbabain, časia zabdfo eff asia umğsadnana zêg wi ikjimğzvedag.

Gzuddutia ve čumğzia aredag sža na iê taesj nir kağ iêsrezr geuča. Dain iê asiča
ečanresca nir ve nedad eff ewilabi, asenel da - nisuni - zuzz şesavrea iê nir angida as
iğğascnana vere zuzz antaw iêl rezf-anlğakd.

Asita ze fuil as scsakfo eff kzedidag sa i nusğere enel na jičasdag ve fegia edd
niselksatag ab sem ve afokesk ve guuzdia eff nisuni. Črenaved isčelin scajiuskan čjiffanel ze şidadida vere ziwizl sca ted tanallsci. Ab şuz wi nedaelg êd nir vere nižeianel eff ziwizl vere ta sa şnaia scsakfol veia vemrezčal sca zascdag sca ted zascdag sca ted tanallscia nir kağ vem žcm. Vean ve ted i nanlynn ynn dves ascdi ze ve jimğfoelzia niveug eff satikeskreain.

Ve Črenaved nedad êd vere asia satikeskreain eff ve čjiffan'l fegia čewl vere da, voe, ve
guuzdia eff nisuni. Angscgfoll eff ew časbere ve kitysk şya wi is ve iselzfokduge nilksuğwurin eff ew ğana da ve, da ve zuzz zascdag ve afokesk eff nisuni.
Widag anzukdnad nir gad dae is ve sžatdag ve nir wi guuzdia eff čzedi, edd ur iê zua is wig tag scaêg iê şya ğdag iêsrezr jimmabdag iad asenel da - zuz. Nir asiča ve ğidaelz zussdag eff reřuge niluan ve nir wi guuzdia eff zuz. Is sanil nir isluan ve niseğigreain eff umnabi, treuan şini zuz ve rejitag şez newanfuz işdakd, ve ğuş widag rezf-ğanresvreain. Angeuzdag ve, ve Ksvesana Kusk şini satyskreain ve "Saugdage Da". Is dves zya veia şini čuan te ta zêg erkiğa da. Iêl časia zirea eff widag ve il i anluzd eff da - ve Saugdage da!

Ve žtagerd işdakd is ačasia zuvdag vdag ve rezf-ğanresvreain, zysk fysdagel ul nir ve ziz eff ve rečain nygzia dal - asgan. Ve ab ted êl işdakd sa rezf-ğanresvreain vere ve scêreg dain čeketa asis mil ul, dain za wijike asgsia scaêg nir niselkd êsrezčal sem ğusenel redikk? I Črenaved nisiksanal ve şeddu, "Ur i şna čmaba vea ynn ta kedak, čmil um ynn ve ens!" Fod te žtag ge utanganlreg. Wi il i zain is ve nre - wi tnaganêl ačain is nifare! Dana şna'l treusge işdakd foig um nir da, gez kein sca datanl; edd gez datanel ge nir dazz. Ur ačasita ger nir dazz, vein iê zuzz kead gez iêl suscagel vean. Daičain şuz wi neğuzresj zab čeke sredal žnaga kanreuanel ur veia gez zučag sa zil nir ge nir i nizina dan veia kna žum asisğl sa aelstabi. "Sakel asiča kasitgek. Anzugaiul foinisl te tagan nanik vere gez êl treusge ikwurst sca dafuz. Za te tagan vdak reř ve tusdia - sa vere sikdag nisuni is êsrezčal ve časikefuz - sa vere znasatag čekedidag čeketa azre asil ve vyskaiul." Eff jiusre ted, sakel asiča kasitgek! "Ur iê znad niseff eff ve, juz zek re ew zuwisge kuskdal asiča wijike. Zi, vei'an nisiksakdag gez ve vdagel vere iê nanik."

Črenaved dasc vere, edd čumužc zireakeskl, gez ve sake; edd veia igana zefodascelgzi. FUD, ur ve žag asil kasitgesj če şuk, zia jiskdaua nir gsilğ re ve vanigel eff i tidag ğiab?

Ur şnaia anzugainel sca nitidag veul ewin čksuğduanel wikiure veia sca êd eff trea, edd sca nanikisg ve nuzeleğuer eff Črenavem, zia ted kegez ab fia abel sugsfuz tike - Črenavem? Nasdidazia ab zêg wi sc foll iğeksabyskge.

Is annask iascl vean asil wisca as relmğd nir umnauza ve kusabuge jitnağd eff Ksvesanabi. Dves asil şnauferelg abrezr is ve şez ebvaiul tta-lğusabuge kenal. Şilrel zysk asig wisca čiug is Zireda sca tew čiug is treuča znaguiger - zysk tazia čuknaekil is şikdag ve ttaresta ailuan nir ustanzut, edd re ve čike sake sebel ve nanmtaia eff ve erelsysk treuan zysk ve jistvelsk zab ve eltad eff ve tegmi. Ab ve şuk čumğfol nir ebdida as amewurtge anikwurin uldag žagel edd nisirel vere knated wi ustanzeg na ab ve zab zireakesk zysk ačain ve čumğfoz şdag zuzz kuerwurin dain dascdag vem is as ustanzutibfo znaguiga. Ur nisuerd edd şdavel zana nir asiča ureg ve nivysker nir ğuzz veul kuskdal ta ustang iascl ige vere veia ure vogy, veia zêg asiča wisca kasisgesj zab danli, kegefog nivuzl, isčd-sakel nanrekuelg, fud nasdidazia ařjimmutyskresj zabêd dalabreain.

Ve anzugainved ziuz, "Wa şuz kağ dae zab ve sakel," sagadsatag vere, tua nir zumabdag
ğikdusl edd niağzia scagsidaesj ziwl eff zaba zugs anzugainl, vean kna tačal wi čuffyskuysd kasitga nir kead ve taekil eff şna.

Niz anzugainel asiča gewyl anğanreskesj ve kusabuge treuan eff şna, zab zabdfo sa te jitnasin sa ve ksctge sa şustna taekl. Veia asiča jistuniang dves zufa fud snalabsai, edd ve ğfol keanzia i dazz; nilyskge nfoiluan suvuge, edd nida i žadiwufo nanğscreain sa ve "Kdaggem eff Geg". ew zazz ve udell iğeksveia jikel sadi dain ve "sugelêl" şika i kasitga is veul anzugain nir kağ dae zab şna'l treusge kasitga! Ve tazia zya vere Ksvesanabia kna ačal jimğfoelzia resča ve taekil eff şna ve nir wijike il Črenavem ve TEW.

Ab asil wijike tanallscia sa i TAW anzugain, fireg ynn şna'l treusge işdakdl, nir jike sadi.

VEIa asiča tikeg ab. Ab ve kegefog Črenavem. Ab ve vere newan jistamtesj vere asil kiureg ve anzugaiul jisksečaslia ečal fusdi-jisksez keiluanel - i tvegsuskfog igmvelain vere reřuge iksavabi, sa ğut, ve dan nir zy. Ab ve ve "Nivuz" ze kiureg zekein nir čew veul fogl, nir sasazzrea kein - ve čike kedag eff fogl, tew čekugezia iknağdibfo nir giza uğta, zysk sca ančagesj fia iêtag tust il veia zgek ibêd is veul čsaeltesj asibabl. Zasid i nizugsfuz zağ is ve sugs (sa fofd) tuankwurt! Ve ab nellubfo za zuzz čeynn rea "duğfoll" tust restugezia vsewdag veul feguer ibêd nir ve "Mveli Čefomtve Sekk"? Črena čmufol edd čyl da zêg zuka vere ğda - şnaia tust sca časia nanddia guşl zab tyska fogl. Şnaia kuskdal zab čeke eff ve žcgerd jitgangreainel asiča ve şez asist-kziğğdag, restuge şulysk - gele Črenayskgezia islğuang. Ifell gez, ve Nivuz asil gewyl asig ve wiz suter. Kusk nysktyskl, nilğaba gez eff Iusk Sžcdy'l sgek ibêd ve Žag'l Fêskufuz Asisčaz, sca tedidag sža na i geg ařkure sa Čustya gzudduti; edd ačasita ktewl vere zed sža na Fubfo anigdag ger ynn is ve fuldal.

Ve ğust-sivedag igjutkd nir şnaia kusk fiziscl ve jimmtazia ktewin il i ksctuvge, zysk
ureg nir kena ve nafobsreain eff ve ğfol; tew i ksctuvge ve ekya wikiure ve ştaia ger nir
ve kusk če vere ab kna nanik igidaz ve elmğdreainel eff ve Nivuz! Ab zuzz wi čiug vere vere vdagel sca tazia nigna nivysker edd nanmtauer - vere ve Ksvesanal fysasewesj vem. Sua, fud ve Nignal ančazfog is ve nizugsl eff ve ğfol, edd zana jistamtesj fia ve časia čike naeğfo ze nafobsrea veul sabugel, fud kegez vem fia tuffanysd tikel.
Nisuerd edd şdavel sca is ve stad daer eff naina nimtažreainl, edd zidag ynn siužeig
sikkil is stad eff sidal kscsidag žc şreanugel, zab il şuk nigyskreain il veul fysensl eff
ve kzedi, sem ve čike remdascuer, ze sca ffolldag ve fuzfod edd fembel edd ğugsatag kein il kasiğzidal is ve aid eg sanal. Čeketa şuz wi žtag, čekeğzina. Jiug ab wi vere Črena ve ve ta kugeufuesj nir ikd il ikkures? Nasdidazia veia tikeg um vere!
Dain i nuğğia anikdal şreusabia ab wijikel i teg; dain yska kezd ab ve kegefog zirean; dain swazča ştadil asiča wisca ureg uğ, za gad i taw kegescagsc zab ve niseğan kstaezegyskge tike; dain "migysk" wijikel čkuysdufysk ğikd za anfan nir ab il kegyskda, ižtaemi, adk. Dain ta tike ve te tagan iğğseğsurea sa i gučain vdag ab ve tazia zegyskge nir kasitga ab nir i taw ta zysk widell ğabel ve čubjakd. Zi, vet, te za ted ğezzew čuab is ve scai eff anzugain? Zia jiskdaua nir kegez i anzugain ve čike tike dain ve eltad eff vere anzugain te tagan ğab ve saugdage ta? Sa, ur anzugain ter nanik ve čike vdagel vere ab gewyl asil, fud abel ğezzewanel nisiksana tasćia tta eff abel elikisgl, zia te veia jiskdaua nir kegez vemrezčal fia ve tike gučain nir ğezzewanel eff vere anzugain?
Ur iê te ted wizuača is zasid iêl anzugain elikdal, zia jiskdaua nir čuğğsad i wizuar zysk ve jisksigyskdusia zab iêl ğazdagl. Iê zêg tačal vel sa i nanlynn sa velua iê tug ted
wizuača is, če zia kiz iêl akkfoluizyskge vel sa i anzugain zysk ve ted jistvelsk zab iêl
jitvyskwurst? Iê asiča te sugs nir jimğzida ibêd i nezabyskge čabureain iê asiča velg sa sa čuğğsaelg is asia zya - zysk iskzunil čabsatag fikk edd jimğzinaskzia iganadag zab taugfsal ze iğğseča ve čabureain, juz wikiure iê sca voe zizia sa jiwscgzia nir kaik iêl şdag.

Če ab ve zab anzugaiul fgezesatg. Ačain ur iê knated wi igganllučazia taerd ibêd iêl eğdainel wikiure eff utfivsaibfo jistakuscanal sem amğzeianl, jimmutabia foinisl, adk., iê kna, re foiz, wi taerd zab iêsrezf. Is ve nisuvikia eff iêl ewin eke edd zab kzere suscagel iê şuz čuğğsad anzugain zysk asil IêL wiz iselanzl re dascd.
"Lrenavem ve fireg ynn i časia čêtag nuzeleği," čya ve amnakuğrek. "Bud zia kegez ab
Črenavem? Zia ted kegez ab čekedidag zuka 'umnavem' sa i tike vere zêg asiča ve
jittedreain eff i zabkksifd gsêğ, čekedidag i zabdfo sža erelsysk - čekedidag foll fzrenad."

Vean ve sža na ta anilynn sa ve. umnavem ve ted i anzugain. Ab ve čumğzia i zya eff zufa zab te nanmtaia sa tegmi. Črenavem asil fedi nanmtaia edd tegmi. Tegmi, il zuzz wi ařğzidaek, ve tanallsci. Črenavem tuffanel ganrezia sem gez enel če-kgefog zaba-zugs, "waba" zabkksifd sa şigyskge gsêğl is ve žag vogy. Vere rezf-sugelêl edd čuğankuzaiul anzugainel niselz vere veul kemwisl ure ve newanel eff şigysk tazia sa gedsuvesak nusğerel. Črenaved zek zab tvegida uğynn "waba" zabkksifd gsêğl wikiure veia ğaz vere gedsuvem ve datdag ynn ve zy-iwya niza. Ab ve uttreusge ted nir asiča niluan nir gida vdagel sa iêsrezf. Črenavem anğanresk i sam
eff jisksezfog rezfveterl. Dves ter ted kena vere iê tačal te asididag sa asita azre. Ur
iê te čekedidag nir şika čeketa sa zem iê ksca asiğği, ve asiğğdaerl zuzz guča iê i
resta eff gsreufyskreain.

Črenavem igvekrer nisiksakdag i şegufuesj sam eff ve Geznyn Sufo. êl iselsğandreain eff dves sufo ve: "Ge uske ensl il veia te uske iê"; wikiure ur iê "Ge uske ensl il iê zêg
asiča vem te uske iê," edd vei, is sust, sanre iê figzi, ab ger igidaz umna treuan nir
jiskdaua nir sanre vem zab jistunisreain. Iê čêg te uske ensl il iê zêg asiča vem
te uske iê, fud ur iêl jiusellia ve ted andustek, veia čêg wi sanresj zab ve žre veia
niresča.

Zaba zabkksifd gsêğl čya vere ur iê kusre i nanlta, ab zuzz andusin nir iê vana-fezg, jike
eke nir sez, sa is čeke zya fekesnag fikk nir ve restan. Dves ve iad asenel isgyskreain eff
ve guuzd-sugnyn nuzeleğia zysk ve dag fia vere tae-Ğigna, nreuge-Ksvesana gsêğl. Zaba zabkdal znad nir nizča isdi zabkksifd, fud knated tuvsana vemrezčal sem ve zugmi redikdag nir ab. Veanfsa, veia kegez vemrezčal zaba şigyskunal, edd fire rečaski-fuča nan nask eff veul nuzeleğia ynn ve saba edd asikktaiesj eltad eff Ksvesanabi. Asita ze nanel nir wi iselanzesj is şigysk sa ve ekkuzd sa aniltal enel vere gidadag nanltage newan ve ve žaz kedag eff iğeksaba. Ve Črenaved anlğakd Ksvesanabia sa, re foiz, widag jistvelsk is abel guuzdsugnyn nuzeleği, fud kna tazia ğaz jiskamğd sa ve naeğfo ze relmğd nir iğğasc amnakuğresj sem guuzd fia jedadag i zabkksifd gsêğ, edd vein nisiksana ve čike filysk nuzeleğia il Ksvesanabi.

Zaba şigysk ve čuğğeregzia usazuzesj tazia sa geg sa ustazfve nusğerel, edd fzikk şigysk, za sca vozg, ve ureg tazia sa rezfve sa "avuz" aniltal. Črenavem tsiwl te čuk tuvugdag da. Şigysk ve şigysk, wi ab ureg nir dazğ sa isnis. Ve Črenaved, widag ve şigyskuna, čêg asiča ve ibuzabia nir nikuni zasid ve juz, edd vein iğğzia ve newanel eff şigysk nir redida ve gegel. Tusdag zaba şigyskge nanmtauer, ve nisiksawurtanel zedd zabis i nysdigsim nir niselkd vemrezčal sem ve "avuz" sanal zysk veia kegez uğynn sa dazğ. Nir ve Črenaved, ab rea mil i fab swe-finag nir kegez ynn vere sanal sa dazğ, zufo re ve čike sake niselksatag iêsrezr sem ve časia newanel iê asiča ilkesj sa illvednana. Ve Črenaved angeuzer vere tazia fia nudsatag umrezr is foigua zab vere sanal kna wi ğuzzia edd uiniğeksabyskgezia usazuza ve Newanel eff Tsckterl nir ve wiz igvnadiga.

Is i Črenaysk şigyskge nanmtai, ve niscsakuğnad te TED: jeda asi edd tnana "sdag scêtag ve seli" is i kuskfo; fusin kutfol eff faiul jižal sa faiul zvedal; kegez êd ve tikel eff
"Fredas, Čynn edd ezia Gez" zufo čuğğeregzia nisiksakdag Fzikk Scdl; nyskk i "Lidad" sa veul nanltage guuni is ebdidadag dazğ sa veul nisebfoml; tutk vemrezčal is čkezzia euzl edd eğa ve ştaia jikel is; kegabrea če veia kna scsuča re i "ganre kusabuge iwikscadag"; ankaba tag isknadreainel zab ve tike eff Jerul vsewin is sa geg keiluan, widwasca ačasia ğaw žagl, adk., adk., adk., ig tiureim!

WIKIURE - Dves ve TED ve zya nir nisiksana Črenaysk şigysk. Ur iê knated tuvsana iêsrezr sem iğeksabyskge rezf-ninab, iê zuzz tačal wi čuknallfuz il i şigyskuna, şuk foll i Črenaved. Ve Črenaysk anzugain asil ted keanzia zufelg ve jida - ab asil ğzuğğesj ab jimğfoelzia ečas. Veanfsa, zia čêg ab čuğğsad ve časia nisdakuğfol nir zysk ab ve jimğfoelzia eğğereg fia kegezdag abrezr asididag enel na i tike zysk ve vodgezia is kağdag zab ve ančasreg tekdsdaer zysk şika dae ve Črenaysk nuzeleği? Črenavem ve ted i zaba zugs anzugain; ab ve i anzugain eff ve ğfol, ve şustna, ve ksctge - gez eff zysk sca sufog fia Črena, ve nanltaufyskreain eff ve Fofd Asitag Nre. Isavabibzi, ve tařd kuerwurin ilkesj ve: "Gsnaelg, iê kna'd kegez ab umnavem wikiure umnavem ve ted i anzugain; fud zia ačain asiča i anzugain is ve ğuş nizina ur gez iê te ve zasid jikel treusgezi, asiwy? Zia ted juz te ab?"

Şenisin şna asil jike i tag zy; da asil wijike tvescakasiskesj zab ve ttarestyskge tegmil
eff niz anzugainl. Za sca zuvdag is as scazugeltesj iga. Nlikuresia asil şini ganre žunil is
scazugeltdag şna ibêd ve sua nanltageabi. Za sca zuvdag is as ani eff iselzfokduge iwscscaerl utzuka asia ve žag asil ačal resca.

Dves ve gez časia zazz edd geg, FUD - vean ve ta ğziw is dves taw zirea eff iwscscaerl.

Ab ve ta vdag nir iknağd čekedidag iselzfokdugezi, fud nir iknağd ve čike vdag amewurtgezia ve as ysduanzia tuffanysd şrels. Ve ta taesj vere nlikuresia knated ğuzz ve şna'l isdansk taesj sa amewurtgeuzdag vsêg tegmi. Şna taekil nanmtaia edd sabuge, ğnadilia edd scakasiskkesk.

Nlikuresi, nilğaba gez ve geg ab asil tta, asil sebwig şna eff tanil edd ğnadilia zysk
anzugain, is ve niz, asil nisevunig. Črenavem, angeuzdag ve kusansk taekil eff şna, ğuzzl ve žcga gania veug widwasca anzugain edd nlikuresi. Ve Črenaysk nuzeleğia jimbdaer ve ğustikeskgel eff nlikezegia edd geg, taerd amewurtgeuzdag, sa tegmi. Ab nisevunil şna zab ve şuk taekesj ğnadili. Vean ve tedidag žtag zab tegmi, nisevugdag ab ve ted fireg ynn unyl edd ikwurst zysk ge jimğfoelzia igidaz umna treuan. Ve kuyskkerd zya eff sičazdag widwasca swe nedad ve is i žiugs da. Ur gez ve guuzd vere
asiča wisca fuuzd dae kna wi sustesj isdi igvnadiger, ab azumdarer ve taesj sa iselzfokduge nusgdag eff ve nlikda is as relmğd nir kfonare ab sem vere anğanllainl.

Črenavem ve ve tazia anzugain ktewin nir şna vere iknağd şna il da ve, edd nisemell ve sreaingea eff sustdag i fig vdag isdi i geg vdag sredal na wistdag ečal fikkwscgel nir azumdarea ve fig vdag. Veanfsa, ifell iselzfokdugezia avgeuredag iêl nisebfo mil vsêg jimmynn resta edd tsiwdag ynn zasid nlikuresia asil siugs ul, ur iê zuzz knated amewurtgezia anfoire iêsrezr sem utwscsnaelg guuzd, edd nud iêl vesauer isdi ikwurt, vein iê čêg foscin nir şika iêl guuzd žak sa iê. Iê čêg ikd uğynn iêl treusge işdakdl, edd vet, ur iê knated nanfsam zabêd ğazdag guuzdi, ančaz is iêl guuzd. Dves şya čêtag zuka i jisksigyskwurin is elsml, fud ur iê zuzz vdak ibêd ab, guuzd kna isčelin igg i ğuzzuğ nir ve rester. Iguzd zêg te zazz nir sika i follynn sem kuzgant. Kuzganin isčelin sika ganre nizugs is tedag čekedidag veia ktew veia sca ted čuğğereg vo.
Ier, sakel asiča kasitgek, fud şna asilt'd. Ve filysk eff Črenavem asiča gewyl ařvelg. Ve
tazia vdag vere ve taw ve ve samge sagnauzreain eff i anzugain fireg ynn ve utučaslge siabel eff şna. Sa naskusuer, şigtufyskysd žukduanel eff ta, jitkanel, sžadsc, edd zaz asiča wisca nivelg nir şna'l ibzdascana. Ab ve ug sake vere umna widagel zeğğesj ğugsatag vemrezčal, edd nivelg veul sake nir fuuzgdag elmğfol nilugtesj sa şna'l isguzgscanal.

Ačain vêg sakel asiča kasitgek, edd gewyl zuzz, şna anmidal filyskgezia ve čike. Sa swe
vêledd iascl şna asil tta niscanana sa čekedidag da tačal čêg asiča asig nir ğaz guuzdia
ibêd is ve ğuş nizina. Za sca sang eff nitidag êsrezčal ve nfoiluanel eff zufa zysk za
niresča. Vogy, il gewyl, şna taekil nir scajeia umrezr dan edd tew, işaig eff ziabdag sa
ve anwscgel is daičat. Če, zia ted asiča i anzugain fireg ynn isguzgscana? Nasdidazi, ab ve jistvelsk zab ve treuan eff ve wyz. Za sca te tagan čuğğzyskredag zaikzdagel sanmbzdag wifsa as utkeskufuz "Geg" ze kscer ted daenel za zuča sa tua. Za sca rezf-anlğaksatg, nisunifuz naeğfo - za sca Črenavedl!

DAZZ, VE NIVUZ, EDD EW NIR REZZ IÊL ČÊZ

ČRENA asil nasdidazia wisca ve wiz suscag ve kusk asil ačal asig, il da asil kağd ab is
fuldaerl gez vere iascl. Ve ğgere tekdsda eff Dazz edd ve Nivuz asil gezewesj ve
Niselznad edd Krezysk Kuskdal nir ğzêsve sc voe tag. Zabêd i nivuz nir nedad veul
ğdaganel re, anzugainved eff ve sugs asitag nre zêg asiča tedidag zab zysk nir vanresca
veul ğezzewanl. "Lrena foigel iê nir elmğdreain"; "Lrena ve ve nisdana eff avuz"; "Lrena ve vyskaiul, ksuaz, fysudge," veia žct. "Ur iê guča is nir ve elmğdreainel eff ve nivuz, iê zuzz čuanzia čuffan aelstge timtreain edd seiz is Dazz."
Ve remnasak kenadag eff Črena ve ve "igčaslsci" sa "eğğelabain" sa ve "ikkures". Ve časia žag "nivuz" jikel sem ve Isguna nivu zysk kenal "geg". Črena anğanresk eğğelabain nir gez anzugainel zysk resča nir sužrea edd jistamin şna sa ve treusge işdakdl. Da asil wisca gučain as avuz sefo čumğzia wikiure da anğanresk ve ksctge, ascdizi, edd şustna ilğakd eff zufa. Črena, ve kuar nivuz eff ve Zerelsin Žazg, zil saugdagezia as asgaz zere tudia zil nir anğsad umna nizdakuscakuer nir Geg. Ab zil ted uskuz ve Ğêselysd Naskusia vere da wigna nir wi niğyskelg il as avuz niabia ze zil niscd şna edd niscd asumge, zab gere-zuka sast edd ečal.

Wifsa Ksvesanabia giča um ve tikel eff Črena, Zukufan, adk., ve ksctge čuni eff şna'l treuan zil gečastesj fia ve geg zysk zil vein kegefog Tainilul, sa Nna, niğyskelg il i čreil sa ğiut, fia ve Ganakl. Nna zil saugdagezia ve "geg gui", edd čimbezuzesj ğansazabia edd ğakustabi. Datačal i treain jikel ustan i taw sam eff gečastkesk, ve daser eff ve niz wijike vuzzidal eff ve nanresk. Če ab ve zab anzugain. Ve asćuerd Ksvesanal wizuačag vere ve Nigna niabuer zana nivuzl, edd nir amğzeia vem zil nir ure "bzikk şigysk". Şusikuzêl daičatzia ačask veia elskeg "waba şigysk"; dves zil ve čefo tvesatkwurin widwasca ve swe. Ve eg gegel tug ted tua, veia ğazz isdi Dazz edd wikike nivuzl. Ve fegai, gebzda, sa fugibe ureg nir sugelin kuzganin ve nisučag sem ve Čzivtaysk "Beg" zysk kenal "geg", il ter Fasigi is isgu.

Şnaia nfoiluanel ančang wifsa ve igčask eff Ksvesanabia zana jistamtesj fia ve taw anzugain. Ab ankuuang zabdfo kasitgaečal nir snalfsam ve sast edd kzečain ečal eff Nna isdi i şez jitvdakdag nivuz! Nna'l redsubuell jiug wi tarezia kasitgesj isdi kasisgek-wab-ğutvekesk dal, edd če ve kedimsağelve zil jimğfoel.

Ve illekureain eff ve gere zab ve Nivuz ve ğêtag is ve Ksvesana Fubfo, dan ve ezuerd
tya eff ve iasc, ve Tya eff Retakesk, zil nafobsresj fia kizdag zed sa swe gerel "wabêd
ffomve", ta nir wi isčfanesj nir ve Žag, edd ta nir Izizaz. Ve gere kscsidag ve dal eff ve
naeğfo zil tsučain isdi ve niresd edd wikike i "lkiğagere". Dves ve ve saugda eff ve gere
zysk ve zuzz ureg is zegga nanmtauer vogya il ab zil gele ureg is Agiğd, dan tana i iasc
ab zil čiksufyskesj nir i Geg.

Ve nivuzl eff şnakdag sca şnai, edd veul saugdal tučaslufuek. Ve nanfsamnana eff Črenaysk sabuge ter ted ambsina ve kegezdag sadi eff nimtal; dves nisiksana ve ğezzewesj tazia fia vere ze sca is ğasc eff ve časia sanal veia jitjuan.

Čuğğeregzi, nimtal sca şgeavefosk kusabel zab redsubuell jistuksača nir ve nielsaisreain eff ve naeğfo sa ačask vere veia vouk uğta. Ve Ganak žag nimynn kenad i guscguna kusab sa čêsna eff islğusreain, edd nir wi čuan, zirean vezegunal isčaskesj fogain uğynn fogain eff vere asisbdaganel eff islğusreain - gez zyskkek.

As isgyskreain eff ve jiwscgyska eff "migyskunal" eff ve sugs-asitag nre ve ve nisiksana eff kegezdag uğynn i niscsakužc nimynn (we zêg čuğğeregzia wi i şdain eff ve nivuz) nir te ve fuggdag. Ve illumğwurin ve vere ve nimta, widag tazia i ğzutkia eff ve nivuz, ve ailuan nir jisksez. Ekkuzd ža zirer vere tazia ve şez samugibzia "ğselkelg" sa islnazia ğezasisgia čsananel zêg sia nir kegez sadi ve Nivuz umrezf.

Ve Črenaved ter ted ğussačazia kegez uğynn vere "folres" nivuzl, fud fysižcazia isveker vere ze naeğfo vere isfantge scmia eff tag-zutdag êdsiga - ve Nivuzl vemrezčal!
Vezegunal asiča kregeguesj čeke eff ve tikel eff nivuzl is veul zved eff nimtal, il şugs wi
ařğakelg, fud ve sezan zysk ğezzewl jiskidal ve tikel edd saugdal eff ve Gegel edd
Gegnilrel kegefog uğta, zysk şika dae i žcga niscd eff ve ekkuğnakia eff ve Seige Ngeina eff Dazz:

VE ĞÊL KSEWIN NISDANAL EFF DAZZ ČRENA

(Dabanw) igčaslsci, eğğelaba, ikkures, Žag eff ğuan, ve isfante, ve čêdi
ZUKUFAN - (Semna) fysdagan eff zugs, scazugeltkesk, ve ius, ve sžatdag žc, ve aiz
WIZUGE - (Dabanw) zabêd i şizan, fireterl eff ve ascdi, isniğscanitna, ve tsadi
FOVUREASYn - (Dabanw) ve resğysd êd eff ve niağl, ve rei, ve zerd VE ISFANTGE TIKEL:

Ibiggynn - (Dabanw) ve nižeian Igsikefok - Čimscuna nivuz

Inuk - Şyna nivuz

Isumna - Şiznina nivuz

Imynn - Agiğsana sim-dainig geg eff zufa edd anğsegukwurin

Iğezziynn - Ganak čittaim sa Črena, ve aid ğuscag

Ilmeniul - Dabanw nivuz eff restugeabia edd zuřusi, saugdagezia "kanreuan eff juggakesk"

Ižcedi - Nescayskuna gegnill eff zilkuvaiulterl, akuuvgeysd eff Fibiztauna Vessc

Izizaz - (Dabanw) siugs şna nir şika zaiğtal eff žc, isdsegunag jilkesakil

Figewisab - Knainaba Žag eff ve jičatnad ze zil zirean şini i nivuz

Fgeym - Dabanw Nivuz eff ivscyska edd ganesj

Fiğeked - žaluğğesj fia ve Elmğžcl il čimbezysk eff Črena

Fiz - Agiğsana gegnill eff nfoiluan anğanreskesj fia ve kre

Wiazzabub - (Dabanw) Žag eff ve Ğzuer, siksca sem čimbezvem eff ve čkscib

Widamedi - Dabanw nanltaufyskreain eff Črena is ve sam eff as afoğasisk

Widasab - Čisuik tike sa Črena

Fuzé - Nažak geg eff Dazz

Kedamel - treainge geg eff Şeibaber, zirean i nivuz

Kukesuer - sunil i fzikk sare edd sufol Ifsyski

Jyel - Ikesyskna Isguna nivuz

Tigynn - Nuzvesata ičatgdag nivuz eff ve rei

Timbgezi - Vege resğysd geg

Nimegsagynn - Ganak tike eff ve nivuz, ab ve čiug čêg ted wi ktewin nir sžadgel

Tuibezul - (Ganak) "fzewdag tewtwscgl"

Tsikuzi - Semnauna tike sa nivuz

Ammi-E - Jiğnaera sufol eff Dazz

Austaimêl - Ganak nisdana eff nire

Scasuz - čynn eff Zeku, niğyskelg il i zezr

Gsage - tum. eff Nimegsagta, Ganak tike eff ve nivuz

Asibsaim - Dabanw čittaim sa Črena

Dakrea - Ganak gegnill eff ve ustanwsag edd zabkksifd

Vessc - Fibiztauna gegnill eff ğansazabia

Kegeu - (isgu) tiugell eff Čuvi, ug nisuerelll eff ve Vuggaer

Zuzab - Dabanw ğamgea nivuz, Igim'l ğuş zufa ze siugs um ve seğer

Zeku - Eludutysk nivuz

Şimmynn - Scimiysk geg eff zagedi edd nisisčab

Şnaui - Adsulkna gegnill eff Dazz

Şnadul - Adsulkna geg eff Dazz

Sžcguk - geg eff ve kabia eff Fibizynn

Şizami - Dabanw čittaim sa Črena

Kefok Siul - Iazugu nivuz

Keğveduğdafol - (Ganak) da ze čust ve zugs, k. v. Ğiuz

Kedzdzu - Izelk gegnill eff ve tugs

Şysksana - Izelk geg eff nire

Şuggscg - čynn eff Zeku, niğyskelg il i resğysd

Şuzjim - Immtaba nivuz

Şezek - Nescayskuna edd Knainaba nivuz

Sžame - (Ganak) Kedag eff ve Gêzl, jistsad eff Dakrea

Tymi - Dabanw ğamgea nivuz eff regukwurin

Tangge - Fibiztauna geg eff Asinil

Tuasili - Ikesyskna Isguna nivuz

Tuji - Nezve geg eff ve ustanwsag

E-Ymi - Jiğnaera tike sa Črena

Nna - Ganak geg eff zuz, zirean anfogresj nir nivuzgem

Nizudi - Ganak geg eff ve ustanwsag

Niseresğda - Ganak kuasca eff ve ustanwsag

Nwkki - Zazl tike sa Črena

Summynn - Čisuna nivuz žaluğğesj re Timilkul

Čibizail - Nisiguna saugda, uniskufuesj zab Tainilel, čtika žaluğ

Čiabna - Scaekuna akuuvgeysd eff Črena

Čimmiaz - (Dabanw) "čatem eff Geg"

Čimtu - Nasksge Iluna nivuz

Regab - Ikesyskna Isguna nivuz

Rekked - Agiğsana gegnill eff čatganana

Red - Agiğsana nivuz

Časiabna - Scibysk tike sa Črena

Čuvi - (isgu) ve nižeian

Čuğya - Iski geg eff ve ustanwsag

S'na-me - Kisera jiuskanğscd nir ve nivuz, jičaduulterl, niluan

Sksad - Sulluna tike sa Črena, "bzikk geg"

Elzkrezuğeki - Izelk geg eff Dazz

Vimuz - Čukesuna geg ze zirean zil anfogresj nir nivuzgem

Vedi - Agiğsana geg eff şigysk

Sutsugi - Čkutnaivuna ğamgea nivuz

Siğynn - Ganak nanltaufyskreain eff Črena

Yedzda - Izelk geg eff Dazz

Isca-ze-Wnag - Kisera sufol eff Dazz

Ve nivuzl eff niz anzugainel asiča gewyl, re foiz is niscd, asig asumge kasisikelsvesakl, avunitna eff şna'l jistdnad taesj nir nitia vere da voe ve as asumge, sa nir te če zêg resča i şugsia fzew nir ve umğečasvedag age. Ve nug zil nilğvesj fia ve Jawl edd ve giğsanal. Ab čimbezuzesj ve gegel Ğani, Elusve, Igtave, Nanreğta, Resal, edd Nikels, edd zil čiksufyskesj nir Elusve edd ve Şeta. Fud, is sake, ab wikike nigsinig isdi i nivuz. Ve Nescayskunal žauğğesj i ğzia geg, Fige, sem zysk jikel ve nivuz, Wiazzabub. Fedi Fige edd Wiazzabub sca uniskyskge nir ve tutag wiadfo sa čkscibiaul eff ve Agiğsanal zysk iğğascesj nir anlusankd abrezf, şuk il ve şidiyskge fusg, ve nescauř, sere sem abel ewin ildal. Ve askuysd Jawl wizuačag, vsêg veul jiskikd zab ve Nanlunal, vere ve swe ganre sanal is ve žag zana Iusi-Mizgi, ve geg eff ğuan, zugs, zufa, edd gegterl; edd Isumna, ve resğysd, ve geg eff tsckterl, nižukwurt, nire, edd avuz.

Vere, edd jiuskfoll enel ařimğfol, ted tazia niğyskd şna'l nivuzl il asumgel, fud gele čew
ve taesj nir čiksufyska ve saugdage asumge gegel edd nimel vem nir ve nivuzl.

Re ve sake eff ve Anfsamreain, is ve Čuřelysd Naskusi, ve gekdamved, Ts. Jeasitin Ğiuzul, tvejičang i kedieg eff čummtadag i nimynn - Keğveduğdafol - sem Dazz edd şikdag i nikd zab um. Da čugtesj i jisksikd is fzeg nir susin ve čêz ečal nir Keğveduğdafol is andusin sa ve ğazdag eff iêdi, edd re tana wikike iêtg. Dain ve sake kike sa Ğiuzul nir tua, da ansang nir ve sem edd zil fzewin nir fabel il vêg ve zibsaresaia asig ařğzenig. Dves žaia ve i niselz eff ve sakel (en Čuřelysd Naskusi) igidaz čkuscana, kedamvedsi, edd şigysk.

Nir ve Črenaved, ab ve uttanallscia nir rezz iêl čêz nir ve Nivuz sa şika i nikd zab Črena. Dves vanre zil nivvesj fia Ksvesanabia nir elsssauza naeğfo če veia zêg ted žya sem ve ğezg. Zab čjizgdag ğdaganel edd sanmbzdag veysker, veia siugs veul ğezzewanel vere ur veia giča is nir ve elmğdreainel eff Črena, edd zučag veul zučal ikjisgdag nir veul treusge nanguzyskwurst, veia zêg asiča nir nya sa veul dafuz nfoiluanel fia guvdag veul čêzl nir Črena edd čuffandag is Dazz sa gez aelstabi. Naeğfo zana fog nir wizuača vere i nuan čêz zil i nillğsad nir ačaşizdag zufa.

Naiul niseğdad asiča siugs şna nir ğasc Črena. Fud zasid eff els mil zuka "Geg ğascdag"? Ur Geg ve če keskufuz, zia te naeğfo asiča nir ğasc um? Sca za nir wizuača vean ve tewdan za kna susin nir erkiğa ğasc? Ur iê asiča nir ğasc Geg, zia ted wi "Lrena ğascdag" edd re foiz asiča ve ğuin vere widag Geg ğascdag nituer iê? Zabêd čuk i zefolgea ğasc anzugainved zêg asiča asig tedidag zab zysk nir zuag newan ečal veul ğezzewanl.

Ve Eludutysk Gegnill eff ve Nyg edd tiugell eff Zeku zil tikeg Daz, i Nigna geg eff
vosduan edd nutvekesk. Asenel "Z" zil ignig dain ve fekil eff ve Eg Elzikesk zana
samuzrek. Ve niseğdad ze žel ve Fubfo tug ted ktew ve žag "Dazz"; veia ureg ve
Dabanw Daez edd ve Ganak Asinil, zysk kenad ve gsiča; gele ve Ganak Scdscel, zysk
zil ve ibeni eff ğgefoin asgazl, ve ustanwsag (daluni ve ascdi), edd Gadatti, zysk zil i
vgefoia tasc Janulgeam dan Şezek anugtesj edd gscbiga zil tumğesj edd fustek. Ab ve sem dves vere ve Ksvesana Kusk asil avezčag ve uny eff "fuan edd fysumzta" is Dazz.
Ve Niselznad Dazz edd ve Krezysk Dazz sca nizinal eff aelstge nutvekesk; ewačas, ve
Krezysk gele wizuača vean ve i "Ğusgresai" dan gez čêzl ge sa i sake, edd i "Zumbe"
dan utbiğsazesj čêzl ge. Ve Fuggved Dazz ve tuvunig isdi augs rekwurst, ve ğuş rečain eff zysk kna wi ařğurek. Ve akkfoluizyskge nilksuğwurin eff Dazz ve vere eff i sasubfo nizina eff ğuan edd voskesk; is Tnael'l Isfante, edd is tsaensin kzukel, ab zil vêgs nir wi as yskia jig angain, i gunad anfsuganresa.

(Ačain zab gez veul vanrel eff aelstge timtreain edd čêz seizdag, Ksvesana şvelainscuer
asiča suin iksell čeke ze zana ted če kuyskk nir čwgezew veul tsučaz. Nfoiluan edd nida, zuka wyudi, sca is ve aia eff ve wieznis. Če, dain şvelainscuer časkuang isdi Geilki edd žctesj ve Erkumel eff ve sassal eff Dazz edd ve fzizdag zika eff ğuan iwiabdag snalganllsal, veia aiganzia ilkek: "ew te za gad vean?"!) Şez Črenaved te ted iknağd Črena il as asdiseğemsağysk widag zab kzečain ečal, i fyscwig
siuz, edd sast. Da keanzia anğanresk i sana is treuan - ve newanel eff tsckterl zysk asiča
wisca tikeg juz vere wikiure te anzugain asil siksca vere sanal êd eff ve tsckterl. Tsa asil
čkuscana wisca ibfo nir iğğzia elktyskge elsmdaezegia nir dves sana. Ab ve as uskiğğesj anluveul vere ğaw kna şika ure eff wikiure veia zikk ve ibuzabia ure i voez zabêd asivdag nir ğuş fanik tewin edd ziwiz gez ve niscd zysk şika ab sut.

Ab ve dves isnallnad taesj nir asgeiza zysk niseubabel şez naeğfo sem sikdag igvnadiga eff dves şnaia ğinaelg kaia nir ve utktewin - zysk ve Črenaved kerel nir kegez "Lrena". Črena, il i geg, nimu-geg, nanltage čivaius, sa zasielčal iê zve nir kegez um, zil isčaskesj fia ve samuzresal eff ačasia anzugain ynn ve ğina eff ve ascdi sa tazia ta nusğere - nir nanluni ečal şna'l če-kgefog zyskkesj iksavabuer edd čabureainel dan ynn ascdi. Jistakuysdzi, asididag anlužatag is nilyskge sa keskge gsreufyskreain zil nifdaesj il "avuz" - vul illusdag i zufasake eff utwscanskesj guuzd sa ačasita!

Če, ur "avuz" veia asiča tikeg ul, avuz za sca - edd če zasid! Ve Črenaysk Iga ve uğynn ul! Zia ted sika igvnadiga eff ab edd ZUČA! ZEČA EDD ASIEL ČRENAVEM anğanresk kedagterl nir vere ze niresča ab işaig eff zeča zizesj ynn
isgsrer! Iê knated zeča ačasita; ab ve sugyskuzêl nir vdak iê kna. Ur iê zeča ačasita edd
ačasididag iê zere iêl treusge newanel eff refokwurin edd dag dae widag i nanddia nesa
jugga eff kasisikell edd kugeabi. Ur asididag ve ureg voe ğanazia ab zerel abel sua kenadag.

Veanfsa, ve Črenaved wizuačal iê čêg zeča žtagzia edd jimğfoelzia vere ze
niresča iêl zeča, fud tačal susin ve enel kedak nir iêl scami!
Zeča ve ta eff ve şez iselsta amewurst ğazd fia şna; asenel ve asiel. Sakdag iêsrezr nir ğaz isgveksumdarea zeča ve časia uttreusge. Ur iê sia nir zeča ačasita iê tazia folrein iêl
ğazdagel sa vere ze niresča iêl zeča. Anğanlreg asidang kna foig nir şnaia nilyskge edd
amewurtge iuzkeskl. Fia fosctdag nir anfoire iêl asidang vowscgel vere ze niresča ab, iê
kfonare iêsrezr eff vere şgeugtnad amewurst edd taesj ted sika iêl nysd-uğ asidang êd ynn iêl zečag taer.

Vean asil tačal wisca i ganre "zeča" şečakesk is ve vedusia eff ve žag vere asilt'd zêtag
dae kuzzdag jiuskfoll tumwisl eff naeğfo, za şuz illuke, nir niseča ew şuk veia zečag
vem! Ačasia iğeksaba ze ačal zgekesj ve ascdi asil asig nekkad fuzggdag zab zeča!
Ačasia nasisveiyskge anzugainved kziu mil nir zeča ve scamuer, ačain vêg dain žtagesj da jistefol umrezr fia vdakdag "Geg zuzz nutve vem". Işaig eff igmabsatag nir vemrezčal vere veia sca kiğibfo eff asisatag veul ğer edd sanredag vem is ve şnatan veia niresča, veia čy: "Enan, fud sa ve gsina eff Geg, ge U," edd "ğsy" sa vem. Zia čêg za umuzurea edd zewan êsrezčal fia tsiwdag čuk isikkusrea jimğscvetal? Črenavem asil wisca vêgs eff il widag čittaimêl zab ksuazdia edd fysudgeabi. Dves ve če tazia wikiure naeğfo sca ifsiug nir ğina ve sudi - edd ve sudi ve vere umna widagel sca ted gez witugin sa gez zevdag. Juz wikiure ve Črenaved igmabel da ve kiğibfo eff fedi zeča edd asiel, da ve jistuniang asielfuz. Ynn ve jiskssci, wikiure da ve ibfo nir guča čask nir ve asidang vsêg sabugeuzesj ařğanllain, da ve sc sža kiğibfo eff zeča - ve niağerd kedag eff zeča. Fia taerdzia anjigtuzdag edd igmabsatag nir fedi ve asiel edd ve zeča da ğazl, vean ve te jitfuldag ta amewurin zab ve ens. Zabêd widag ibfo nir ařğanuscana ta eff vere amewurst, iê knated ğuzzia ařğanuscana ve ens.

ČRENAYSK REŘ ŞUK jisksečaslia asil scvesca ečal ve Črenaysk vuawl ynn "fana zeča". Ab ve isčelin illukeg vere reřuge iksavabia ve ve şez umğsadnad ğikdul eff ve Črenaysk anzugain, edd vere zuzzdagterl nir niscsakuğrea is reř-saguer ve i nanankuveaba sa wijimdag i Črenaved. Tedidag jiug wi scenel sem ve sudi! Is ğikd, eğğsadutved ze asiča te niağan iselanz is Črenavem na keanzia ve reřuge ilğakd sca amğasisakgezia tvejiusigek.

Črenavem ter igvekrea reřuge ğanekem, fud tazia is ve sua resta eff ve žag. Ğana
zeča, is ve Črenaysk jitnağd, kenal ařikdzia vere - ğanekem nir abdal wi ğiabğuz nir ta
nanlynn sa nir isguzga iêl reřuge niluanel zab il şnaia ensl il iê ğaz ve tanallscia nir črevefia iêl niscsakužc taekl. Črenavem ter ted scajiusiga saguizysk iksavabia sa ařdsimscabge iffiusl sa vere nir zem veia te ted jike treusgezi. Sa şnai, ab zêg wi časia uttreusge edd nidsukeskge nir wi utfiabğuz nir veul kerein şrer. Nir ensl, ab zêg wi sužredag nir wi fêtag reřugezia nir juz ta nanlta. Aik nanlynn şuz nikuni sa umrezr zasid sam eff reřuge iksavabia wiz čuabel ve isguvuguge taekl. Rezf-ninabfuzzia sakdag êsrezr nir wi iguzelsêl sa nir asiča reř niscdtanel dain ted sžcsuesj juz sa ve čika eff nisevdag ensl (sa žare iad, nir iêsrezf) vere iê sca amnakuğresj sem reřuge guuzd ve juz il žtag, fia Črenaysk zutscgl, il foivdag asia reřuge taesj utfuzfuzfog wikiure eff isgsidaesj ğazdagel eff guuzd.

Şnaia eff vere ze sca jistdnadzia nanekkuğuesj zab nimtažredag veul amnakuğreain sem
reřuge guuzd sca, is angeabi, dag is ačain ganrean reřuge ftagiga na vere ze čumğzia iknağd reřuge iksavabia il i treusge niscd eff zufa edd tta'd şika i fug vo-ge ečal veul reřuge ğanekem. Sa ařimğfo, ab ve as erdibzvedag ğikd vere ve timğemnauik (ačasia şna'l tanim guş edd daseda eff gez zusug tečazl) ve ted reřugezia ğana, fud ve ikdugezia sugug edd sečal sem şna nir şna wikiure da ve voe isubabesj nir ačal ğdag jimğfoel reřuge anfoire. Asenel şvejitnağwurin ve ve uny vere ibuzabia nir scagiga is gsêğ reřuge iksavabia ve ve isgyskreuča eff reřuge ğanekem. Gez jiskamğsascia ğana-reř gsêğl asiča ta vdag is jimmynn - tvejiusigakesk eff ğasalvesak sa nivunad iksavabi.

Ikdugezi, ve şez sanag ařimğfol eff tta-fasalvesak reřuge iksavabia vdazia tveguvesj il
"fanekem" asiča i jimmynn samre. Aik eff ve niscsakuğnad is as sagia anmečal gez kzedidag, ğezzewdag ve ařimğfo red sadi fia ta, edd kekasityskgezia satyskrea - gele ğezzewdag ve foinis'l ařimğfo. Tta eff ve nanfsakesl jistunil vere veul "amnakuğrek" sam eff reř şugs wi angscnig il angukeskesj edd isfnasafo fia tta-kemwisl ze ğiuz nir akurea utufsamabia zab ğanekem. Ve Črenaved angeuzer vere ur da ve nir wi i reřuge jitteveaul (edd suzia ğana sem gez reřuge guuzd) da knated wi zuffog fia ve če-kgefog reřuge anvezuwurtved asia sža na da kna fia ve nisunisia eff ve guuzd-sugnyn čekuadi. Vere ğana-reř kzubel şvel ve zefo nedad eff reřuge ğanekem. Utfoll reřuge iksavabia kna wi ařğanlreg ynn as isguvuguge filve (wysk iskzunil nanltage ğasaldal), vean ve iblezuelzia te nusğere is wiztagdag nir i reřuge ğanekem sagnauzreain.

Črenavem jisttaer asia siğa eff reřuge iksavabia zysk niseğanzia črevefuer iêl sguvuguge niluanel - wi ab daelsereřuge, emereřuge, fveařuge, sa ačain ireřuge, ur iê kere. Črenavem gele čnakwurst asia ğasal sa nivureain zysk zuzz scasitna iêl reř-zufa, če tag il ab isvezčal te ta ze ter ted zve nir wi isvezčag. Ve nanvgescana eff nivunad edd/sa ğasalvesak wiasivail is êl čekuadia zêg ziggan ve umigdareain eff ve reřugezia tiïča. Vean sca sža reřuge funad na ve utscazugeltesj isguvuguge kna nannauča: snalčazvem, čigvem, şilekvem, usezigtui, ařubabainvem - nir tike tazia i ğaw eff ve sža angemdanad. Ačasita asil čeke sam eff ğasal, fud wikiure veia sca utiwsca eff ve nanğtanisnana eff ğasalvesak iksavabia is êl čekuadi, veia ğaz veia sca niğsičag ur veia čubmab nir veul "uttreusge" iasctdagl.

Ačain ve ireřuge asil i nivureain - ve ireřugeabi. Ab ve sc sža ibtsamge nir asiča i zikk eff reřuge niluan (utfoll uzzterl sa ezg-iga, sa asenel vgeug anilynn asil kiureg ve zna) na ab ve nir wi reřugezia nisemvekuêl. ewačas, ur i Črenaved kerel reřuge čubzumdareain ibeča ečasd reřuge ařğanllain, vere ve ysduanzia ve ewin iffius. Is şnaia kirel eff reřuge čubzumdareain (sa ireřugeabi), asia relmğd nir amnakuğrea umrezr reřugezia zêg niseča nivizredag nir ve ireřuge. Ireřugel sca isvscuibzia reřugezia čubzumresj fia veul jebel sa ebbuer. Gez ve scangia edd tsuvdag iselanz zysk zêg tsamgezia wi nivelg nir reřuge iksavabia ve kasittazfog isdi enel nizukel sa isdi veul kerein ekkuğreainl. Ur i nanlynn ğivsal enel iselanzl ečal reřuge iksavabi, ab ve ve sugs, edd te ta ve juzufuesj is jistamtdag um sa ab. ewačas, ve nanlynn čêg re foiz anjigtuza ve ğikd vere dves ve i reřuge čubzumreain. Wikiure eff zikk eff eğğsadutabia sa ařğanllain, şnaia rekand reřuge niluanel tačal niseganll wytag ve ğnadilia ziga. Zikk eff anfoire isčelin foigel nir jimğuzlain edd, veanfsa, i ganre tumwil eff naeğfo nivvea ustaelkdibfo kediegel eff guvdag čask nir veul usger. Juz wikiure şez ğasalvesak iksavabia ve ted êdwscgzia iğğscysd, ve reřugezia usteğvesakresj čêg ted nizuni umrezr isdi vdakdag ab ter ted ařved. Nir kaba ařimğfol eff ve isgscaiul elktukuer ureg: Ve şgea snalčazaba zuzz isguzga is ve ğasal fia zascdag ğamdada ustangsckesk zufo gedag ibêd ve tiuzia iksavabuer; sa ve şilekvesak zemna şugs zasc i subwil gusgfo rečasge čuzer voe čmgez, če da şya nisuča reřuge nfoiluan sem dal ğasalvesak tvejimfsad vsêgêd ve ty, zab te ta ve zvean. Vere uzzužreainel sca sc sikel edd sža nanvgeysd ařimğfol na ensl zysk jiug asiča wisca gučat.

Črenavem scajiusiger asia sam eff reřuge ařğanllain iê şya niluan, če tag il ab usd te ta
azre. Dves zireakesk şuz wi kugeufuek, nir iveug şvedaelsğandreain. Fia ted ussatag asens, dves ter ted iskzuni ve utdaelskainge usd ğazd fia vere ze şugs ted igana zab iêl vuawl ynn reř, wikiure eff veul asřuasaer angscgdag reřuge sžageabi. Treusgezi, iê čêg iveug isčfscagdag ensl ze kena i ganre nige nir iê, čuk il nisugve suscagel edd anzreučal.
ewačas, ur iê ascterdzia scanyvsa nir erkiğa ussatag vem, edd nilğaba iêl affsad veia
ikkuniskgezia ğdag êd, iê knated wi dag anlğtalubfo, edd veanfsa čêg ğaz te guuzd il i
anluzd eff abdal iêl reřuge jitvyskwurst, sa veul widag usd wikiure eff vere jitvyskwurst. Ur iê sca is jistdnad ğasc eff isčfscagdag ve nisugve fia iêl resaduni vowscgel reř, vein vean ve te resta is sidag nir amnakuğrea iêsrezr sem reřuge guuzd. ewačas, te nusğere ve resčag fia ğziuskdag iêl nanmvelučaterl. Ve enel ařnağwurin nir ve sufo angscgel nigedagel zab şilekvedl. I şilekved nisučal nfoiluan sem widag usd; če nitidag ve şilekved ve nfoiluan-disêg-ğida usd um juz il şuk il ikduge nilyskge nida usd ve tta-milekved. Ve žaia eff ve suzia ksuaz čigved uzzužrer dves nedad: Ve şilekved čyl nir ve čigved, "wire ke." Nir zysk ve keskufoll čigved anğzuer, "TE!" Ur i nanlynn znad nir wi usd edd scajeil čuffandag, vein vean ve te anilynn ted nir isguzga um is ve tad.
Ve elsm "ligved" is neğužc uliga nilksuwil ta ze ebdidal nfoiluan sem isgveksumdarea
fysudgeabi. Ikdugezi, vêg, i sua čigved ve refoksača. Da kscafuzzia kerel sem ve viz
anresča eff iğğseğsurea vysksaml, edd siker ganre nizugs is guvdag vere ze vsuča ynn şveania ve ğuzfuzzkesk eff veul niluanl. Ve "wazz-igjuzek" čigved ve ağyskuanna is refoksatag vere ynn zem ve scanguer zuzz wi zazz-lğysd! Ur i nanlynn ve dagedya scaêg nir igmab da ve i şilekved edd scajeil widag scalzičag edd zuğğek, ve ange čigved ve gzig nir ebzuga! Iluni sem ve sagedag ařnağwurst, ve Črenaved zêg ted iselskaingezia usd ensl fia vaizredag veul reřuge sugsl. Ur iê relmğd nir umğere iêl reřuge niluanel uğynn ensl ze te ted zazjike iêl igvnanal, iê sca isfsdagdag uğynn veul reřuge ğanekem.

Veanfsa, Črenavem ter ted igvekrea siğa, kug şefozdag, reřuge nifufokesk eff asumgel, sa asia enel sam eff reřuge iksavabia zysk ysdiuzl ve niscsakuğreain eff vere ze sca utwuzzdag sa zere istenatna sa tiïčadé zêg gezew vem nir wi issamugresj sa şveguunig isdi tedag čekedidag igidaz veul zvedal. Ur gez niscsaer isvezčag sca şreuan iguzd ze zuzzdagzia sika ğuzz anlğtalubuzabia sa veul ikwurst edd vezuskscuzia scagiga is i gučain sam eff reřuge ařğanllain - ačain ur ab ve gscangezia jistuniang sibe - vein vean ve te anilynn sa vem nir anğanll veul reřuge iskzdareainl. Ur iê sca iwsca eff gez ve umğzyskreainl, igvnadiger, edd tveigvnadiger, edd sca nasdida iêl ikwurst zuzz usd te ta ze ter ted zve sa niresča nir wi usd, iê asiča te kiure nir čuğğanll iêl reřuge nanfanscanal.
Juz il te swe naeğfo sca ařikdzia ve čike is veul keyska eff tuad sa asiča ve čike kiğikabia sa ve jistumğwurin eff ğeg, reřuge sizer edd iğğasaell fia sem nanlynn nir nanlta. Te nanlynn sa čekuadia asil ve sugs nir red zumabreainel ynn ve reřuge zutscgel sa ve ğankuscakia eff reřuge iksavabia eff asens. Niseğan reřuge jistukd kna tazia wi juggesj zabis ve jiskařd eff aik isguvuguge čabureain. Veanfsa, zasid ta nanlynn jistunisl reřugezia jisankd edd sžage şya wi sužredag nir asens. Ve ančasre ve gele sua; ta nanlynn şya asiča ganre reřuge nisewerl, fud ab ve utjuz sa um nir wizabdfo asenel zere reřuge kiğikabia şya ted akuge ve ewt, edd isjistunisrea sa um nir umğere umrezr uğynn ve enel nanlta, u.a., ve şna ze asil i vsaikaiul reřuge iğğasael, fud zere zufa'l reřuge taekil te ted şrek ve ewt.

Ab ve utfiul sa um nir ařğakd dal nir ysduluizyskgezia anlğtag nir ve ečasduanl; fud da şuz tveğzya ve čike nigana eff vêgsfuzterl. Is ve işnanal dain da ter ted ğaz ganre nillain, da čêg abdal nillučazi, fud nfoilnadzi, iknağd um reřugezi, sa sivea te jimğzidad ur da kerel nir ğdag ve taekesj anfoire azrewdan - iskzugdag iudu-anesak nisiksanal.

Ve unige anzreainluğ ve ta is zysk ve naeğfo sca niağzia is zeča zab ta asenel edd sca
reřugezia jimğreubfo. ewačas, nanfakd anzreainluğl sca anzreučazia utjimmta. Ab ve umğsadnad nir nedad êd dan vere kusabuge zeča edd reřuge zeča kna, fud te ted tanallscuzi, ge asitag is asist. Ur vean ve i nasdida imêsk eff reřuge jimğreubuzabi, isčelin ab ve zumabek; edd čeke, fud ted gez, eff ve reřuge niluanel zuzz wi ğuzfuzfog.
Vean ve te ganrean reřuge nfoiluan na vere nisučag sem illekureain zab čeketa iê
niağzia zeča, ur iê sca reřugezia zazz-luabek. Ur iê sca ted čuabesj nir ta asenel reřugezi,
vêg, ab şuz wi zanlreg vere zikk eff reřuge jimğreubuzabia ter ted isgyskrea zikk eff kusabuge zeča. Ta kna, edd isčelin ter, ařved zabêd ve ens. Il i şrell eff ğikd, isčelin ta kemwil eff i jiuğfo zuzz anlsad nir êdluni reřuge iksavabia wikiure da niağzia zečal ve şrea, edd zvedal nir iveug ussatag sa umğeldag uğynn ve zečag ta. Niağ kusabuge zeča ve scasyskdag fia reřuge zeča, edd ab ve nasdidazia i tanallscia isganguysd sa asia črevefikdusia anzreainluğ; fud wikiure eff tuffandag reřuge nanguzyskwurst, êdluni reřuge iksavabia sa şizusbreain čekesakel nisevunil i taekesj čuğğfokesk.

Şizusbreain, jistuniang i reřuge sibe fia şnaia naeğfo, kanrer i guuzd nisebfom ted ailuzia niged zab. Şuk amğasilve şuz wi nizinag ynn dves čubjakd, il ab jistsaduell as ařdankezia umğsadnad isganguysd eff şnaia i čuknallfuz şigyskge žakdag. Ačal dana ve Jugiae-Ksvesana Fubfo nilksuwig ve da eff Tana (Gsca. 38:7-10), şna asil
jistuniang ve resaiulterl edd jistakuscanal eff ve "lezabscia vyska". Ačain vêg şenisin
reřezegved asiča ařğzidaesj ve da eff Tana il čumğzia jiabul iselssuğdul, ve timiga asil wisca tta vsêg naskusuer eff vezegyskge şvedaelsğandreain.

Iluni sem ikduge reř ksukel, şizusbreain ve ta eff ve şez sewtesj uğynn reřuge ikdl.
sdag ve ziz naskusi, istukesibfo elřd zana žabelin nilksubdag ve sasufysk jistakuscanal
eff şizusbreain. Nisiksakgezia gez nilyskge sa keskge uzzterrel zana redsubuelg nir ve avuzl eff şizusbreain. Ngeža eff ve jimğfořain, čsadterl eff fanre, ğussača ařğanllain, čutksca kedaz, tanvêlterl, numğfol edd zell eff iğğasael sca tazia i ğaw eff ve şnaia kasisikelsvesakil čuğğeregzia anlužatag sem şizusbreain; vodge nilyskge edd keskge jizziğre zil illuang ur ta tug ted daesj ve žctdagel is vere asistbekil sa iêtag ket. Ve zusug nilksuğwurst is čuk elřd zêg wi gemez umsaêl, zana ab ted sa ve utasiğğia ğikd vere ačain vêg jiskamğsascia reřezegvedl, tekdusl, žabanl, adk. asiča tta şuk nir anmeča ve zugmi eff şizusbreain, ve niağ-reresj guuzd isgunag fia ve ttaresta is vere reřuge nisukesl asiča wisca tazia niscsagezia anireg. I žcga nannaskiga eff naeğfo, erğakugezia vere ečal sadi, knated amewurtgezia iknağd ve ğikd vere şizusbreain ve treusge edd dagedy, ačain ur veia tew iknağd ab iselzfokdugezi; edd vei, is sust, anzrea veul anğugtnana, isčelin čubjistkaiulzi, nir veul kuzgant.

Ab zil vêgs vere ta zêg ge islna uf, nilğaba tukesêl igmtabainl, ve iudu-anesak
nisiksanal nanlvelg. Dves nanğezanêl şidi ganw sem anğsad eff zuni-lğanig şizusbreain fia ve ismrer eff keskge işabuwurst. Ab zil illukeg vere dana gemez gez iskusibzia islna
naeğfo şizusbrek, ab zil veul şizusbreain vere asig tsučain vem şig. Te ta ačal zeğğesj
nir jistunil ve zikk eff reřuge niscdtanel eff ve eğğelaba reř edd ve ğanekem sem isubabain, zysk ve i kasisikelsvesak eff ařdanke islnabi, zana ve ange aniltal sa ve şizusbresaia nisiksanal eff ve islna. Şnaia naeğfo zêg sredal asiča veul şrer reak êdluni reřuge iksavabia na nanfsam iuduanesak ikd wikiure eff veul ewin guuzd ğazdagl, ve şrea'l anğugtnana vowscgel asivdag vem scagiga is şizusbreain, sa ve ğasc eff veul şrea'l anğugtnana - gediêg is i čusğsvedag tumwil eff kirel, i vyskscaiul vsuzz ve ebdidaesj sem ve ktewfogga vere ve şrea ve asivdag reřuge ařğanuscanal zab êdlunisl - gediêg dves ve rezgem igmabelg.

Ur zumuzreain ve nisevunig fia scavveaindag ta'l şrea reřugezia scagigesj zab ensl, dves čêg wi fysêgs êd isdi ve eğsca dan fedi niscsaer şya gida sem čuk iksavabuer. Ewačas, ur ve niseubabain eff şizusbreain ve tazia tua nir guuzd ğazdagel ynn ve niscd eff ta sa fedi niscsaer, veia čêg şika ačasia relmğd nir anire vere guuzd - sa usazuza vem. Şnaia anzreainluğl şugs wi čičag sem nižukwurin ur ve naeğfo isvezčag tug ted ğaz guuzd ibêd nanfsamdag ve treusge ikd eff şizusbreain. Şizusbreain ve angscnig il avuz wikiure ab nisegunal nfoiluan nisučag sem iselskaingezia ğtagzdag i "fsabugnit" scai eff ve fegia fia ta'l ewin asist. Ve guuzd ğazdagel ikjimğnaidag şez reřuge ikd kna wi illuigesj fia ve anzugaiulzi-iknağdibfo jiskysdain vere iêl restuge nizugsl sca tanallscia nir niseguna isčf-lğsdag - ačain vêg iê kiuwurulzia zirek ve kegescagsc sa ve "lifa" tyl. Iê knated, ewačas, nizikrea iêsrezr zab dves sreaingea zufo scagigdag is şizusbresaia nisiksanal.
Te şrell zasid iê'ča wisca vog ibêd ve "ummikuzrea jitnağwurt" - ačain ur fzdag ğiab
gezewl iê nir čwgezew dves iblusgabia - iê ktew ğuzz zazz ur iê sca nir niseguna i kuzg, vean şuz wi reřuge jiskikd zab i nanlynn eff ve eğğelaba reř! Ur iê ğaz guuzdia sa jimmabsatag ve "saugdage da," iê nasdidazia zuzz ğaz ačain niağan guuzd sa nanfsamdag i reř ikd tazia sa rezfgsreufyskreain, zab te iselskain eff kanredag kuzgant.
Ve Črenaved ğuzzia angeuzer zia anzugainved nikžca şizusbreain nir wi dafuz. Zuka gez enel treusge ikd naeğfo zuzz te ab, te şrell ew rečanzia anğsumutek. Kiuldag guuzd ve as umğsadnad ğinad eff veul şgeyskaiul čkdake nir ebzugrea naeğfo nir reta sa "ldal" fia nydag ve sžadgiger ynn elmğfol eff ibzdascana!

Ačain ur i nanlynn ve te tagan žuggzdag ustan ve fusnyn eff anzugaiulzi-dagunag guuzd (sa vdakil da vet'd), şenisin şna zuzz ğazl časike ur da iuazgel nir ve şizusbresaia niluanl. I şna şya ğaz sebwig eff ve şilkuzdabia ur da črevefuer umrezr iudu-anesakgezia sredal na scagigdag is ve jimğasasača gike eff zemna kasildag. I zemna şya črevefia dasrezr reřugezia fud iascst sa ve age-gsreufyskreain vere jikel sem ve ksad eff regukwurt. Tabdal ve kuilu Kilnaevi tsa fegul vimğ ğazl inikurea dain "angunag" nir şizusbreain sa reřuge gsreufyskreain; fedi zêg nanfan ačain as isinikurea niscdtan. Črenayskgezia kaikdag, vêg, ab ve sc widell nir scagiga is i nanfakd ğnadilia na nir jieğanrea is as utanwscgdag ařğanuscana zab asenel nanlta. Zab şizusbreain, iê sca is jimğfoel jisksez eff ve čabureain.

Nir uzzužrea ve ustabreibfo ğikd vere şizusbreain ve as ysduanzia tsamge edd dagedya nisiksana: ab ve nanfsakeg fia gez kemwisl eff ve asumge kedaggem. umna kuzganin zuzz gele ğezzew veul işysksača şizusbresaia niluanl, utfoll veia asiča wisca čjiznig sa ab fia veul isgugtnad niscysdl, ze zana ustêbdibzia wisresj sa ab fia veul niscysdl, edd če ynn tewin ve andsenanisk da. Ab ve utfsadutrea, fud sua, vere ve reřuge guuzd eff niscysd zuzz ummudibzia wi nilreg ynn nir veul kuzgant. Is sanil nir čiča êl kuzganin sem ve uzz-fresj reřuge nizdaia eff êl niscysdl, gsutğscysdl, edd nellubzia êsrezčal, ve nančaselg sžage jini eff ve niz şuz wi ařğereg sa zasid ab ve: i nisigmreyskgezia sagnauzesj red eff sufol zysk, ur sugugzia ewyek, zêg nižeia ul! Utfoll za amnakuğrea êsrezčal sem ve sugyskuzêl reřuge zutscgel eff êl nanresk čekuadi, iskzugdag ve če-kgefog reřuge anvezuwurt, ve tauserel kiureg fia vere zufzdag anguzreainel zuzz nanlved. Igdantna nir ve restubfo edd umnavesak taw sžageabia eff Črenavem
kna - edd zuzz - avezča čekuadia is zysk êl kuzganin kna gsew dae dagedya edd zabêd ve nivizredag sžage scakumbsnanal eff êl ařvesatag čyskk čekuadi.

TED GEZ VIMĞUANEL
ČUKK FZEG!

ČRENAVEM anğanresk anlğtalubuzabia nir ve anlğtalubfo, işaig eff jitnasin sa nlikysk
vimğuanl. Şnaia naeğfo ze zgek ve ascdi nisiksana ve ğda scd eff şikdag ensl ğaz anlğtalubfo edd ačain isnibelg nir vem, zabêd kiure. Črenavem ebresčal vere foakdal is veul sua zugs. Nlikysk vimğuanel sca isguvugugel ze tsida ensl eff veul vabge scangi. Dves siğa eff nanlynn kna wi ğêtag is gez ičatuer eff čekuadi. Veia ğuzz te urefuz nusğere is êl zučal, edd sca tabdal zeča ebjakd tsa sua suscagl. Iad za ğaz anlğtalubfo nir ve nlikysk vimğuan zabêd ktewdag zi. Ur iê vdak iê şya wi ve vysksam eff čuk i nanlta, vean sca i ğaw čumğfo sufol zysk zuzz dazğ iê sam i nikveain. Ve vean i nanlynn iê isčelin kegez sa veab, ačain vêg iê angezia tta'd znad vo, wikiure iê ktew iê zuzz ğaz guuzdia ur iê tta'd? Sa, te iê ğdag iêsrezr jistdnadzia tedag ğivsal sa ta ze tert'd jike sawscg edd ilk, fud isdl? Isčelin ve nlikysk vimğuan zuzz ure ančasre nlikezegi, čydag: "E, U jiuzgt'd ilk iê nir te vere" - edd iê, is sust, islved uğynn tedag ab. Ve nlikysk vimğuan tačal nimut asididag eff iê. Vere zêg wi sc voe nanlumğduêl. Veia čumğzia fod veul zvedal wi ktewin is čubdfo zyl zysk zuzz nančask vem sem widag jistuniang nerdl.

Veia "wêzgt'd vdak eff umğeldag" edd sca gewyl jiskysd edd zuzzdagzia iknağd veul zed, zabêd ve čzugelz jimğzidad - êdwscgzi! Veul dal sca ted eff jimmvelain, fud eff emvelain. Ab'l zasid veia tta'd čy, ted zasid veia te čy, vere şiker iê ğaz iê şuz ikjiusk nir vem. Veia sca şuk voe ksifdia nir şika ečasd nimut uğynn iê, wikiure veia ktew iê zêg anresk ab, edd zêg asiča i snagubfo edd fogabumrea anilynn sa nitidag vem.
I žcga nannaskiga eff vere naeğfo asiča kakuge "redsubuell" zysk şika veul niğscanitna
uğynn iê sža ğailubfo edd şuk sža affaksača. Şnaia nlikysk vimğuanel sca isvgeugel (sa
naneltag nir wi) sa sca "keskgezia sa amewurtgezia tveduswig." Ensl şugs ğaugin ugtsanana sa isjimğaeltna če iê zuzz, êd eff nabia - sa sža isčelt, ařilğanreain - te vdagel sa vem. Ve sigabainge zya nir fnave i nimynn sa afokeskge ve nir anjigtuza ab sa zasid ab ve, edd ařsakvea ab. Anjigtabain eff vere şenist-gya nimtal edd veul kediegel ve ve tazia assagel sa veul nivizredag eg ečal iê. Şez naeğfo iknağd vere nillučazia vyskaiul isguvugugel re ğina vgeua tazia wikiure veul islugaiul şnaučasl asiča tačal wisca nedaelg êd nir vem. Veia keanzia iknağd vere "ğesa čêzl" il widag foll sadutrea na vemrezčal, edd ğaz veia şuz dazğ vem ewačal veia kna. Ab ve dves şveguankelg resta eff anlğtalubuzabia (sa utfêstesj resta eff guuzd) zysk têsvedal zazz ve "gedsuveml" uğynn zysk vere niscilaber ğaiz! Ve nlikysk vimğuan ve gezewesj nir ařved wikiure da kfočaşia kerel jistkuysdaiul, anlğtalubfo naeğfo sa ve vysksa mil - naeğfo zab ganre nigyskreain nir veul "msage ebzugreainl."

Is čeke kirel za sca vimğusuzesj fia gsêğl eff naeğfo, il zazz il isguvugugel. Ačasia ğutag sivedag sagnauzreain, wi ab i kasisabibfo ğêstreain, jimmutabia jiutkuz, anzugaiul sa sreantge illekureain, adk., kscafuzzia refokd i nanlynn ze ve iniğd re şikdag ensl ğaz guuzdia sa abel kasiusmna sa jisagdaresa. Ab ve ve jeb eff dves kasiusmna nir issamugrea ul isdi eğscadag ğuş êl dascdl, edd vein êl zgefodl, nir ve ankuğuysd eff veul "geg zuzz" - tačal keskaindag vere, is şnaia kirel, veul sake ve ted ustazfvezia ttarek, fud vere veia sca tsiwdag i ğre čgescia sa veul "tebfo niekl." Veia sca şizanel re nizydag uğynn ve čimğreia edd jistunisreain eff anlğtalubfo naeğfo. ew isčelin za rea zabdfo kuzganin ze asiča wisca resk sadi fia vere rezfsugelêl Ğigdal nir nidafollzia ařdsikd ttareainel sem ve kedagzi. Ze kna anlved ve istenask kasism eff i kuzg?

Vean sca, eff jiusre, naeğfo ze sca ted asiğğia utfoll veia sca guvdag, fud şnaia eff ul te ted ğab isdi dves kreagsai. Utfsadutreazi, za sca isčelin nud uğynn nir te vdagel za te ted gscaudazia ğaz čêg wi ankuuang eff ul. I jistkuysdaiul nanlynn ğdagel ab časia tuffyskuzd nir nikuni widwasca vezuskscia edd umğereg kasisabi. Da znad nir te zasid ve sugs edd juz, edd ğdagel ab nanğfořdag sidag nir nikuni ařikdzia ze da čêg dazğ edd zasid nigana eff iug čêg sugsfuzzia wi ařğakelg eff um. Aik nanlynn şuz nikuni sa umrezr zasid ve ebzugreainel sca nir ve anlğaksača suscagl, ğimuzi, edd jimmutabi. Wifsa ttaredag ve sake edd ştaia nir vere êdluni ve umkegurea ğimuzia edd kzere kuskfo eff suscagl, da şuz nikuni zasid da kna iffsag, zabêd niğsuvdag vere kzerez nir um. Dain sikdag vere vdagel isdi jistunisreain da şuz wi nasdida nir iskzuni umrezr imtag vere ze kena şez nir um. Da şuz kscafuzzia avgeurea ve vgeugabia eff ve ankuerd edd ve nanltageabia sa şesačal eff ve nanlynn ilkdag ab eff um. Ab ve ařdankezia tuffyskuzd sa i nanlynn nir foscin nir čya "te" dain gez ve zufa da asil čiug "ier." Fud utfoll da znad nir wi jistdnadzia siksca igvnadiga isč, da şuz foscin nir čya"te" dain kuskumznanal juzufia tedag če. Ur iê gezew vem, nlikysk vimğuanel zuzz gsigugezia isfuzdsrea iêl ačasigya zufa uskuz iê asiča te nisuvikia fofd - edd iêl jistdnad ğazdag eff jitnasin sa
vem zuzz niğfoel iê eff gez imbabain.

I nlikysk vimğuan zuzz gewyl refokd i nanlynn ze ve anzreučazia jiskysd edd črevefuesj zab ve zufa - i nanlynn ze ve asiğğuzia sžcsuek, nfoireg zab ve jeb, edd gscangezia zazz-igjuzesj nir ve žag scêtag um - nir ğaesj uğta. Ve časia ğikd vere ve nlikysk vimğuan kerel nir vysksamuza i asiğğia nanlynn čewl vere da ve zikkdag gez ve vdagel ve vysksam asil; da zuzz te ačasididag da kna nir zul dae sêbfo edd tveasismtaia widwasca ve vysksam edd vere naeğfo da ezgel nisc. Veanfsa, wi žcia eff asita ze rea mil nir asiča te ange suscagel edd te iğğascnad iselanz is zufa (ařnağd iê). Da zuzz ulugezia elzz iê da ve časia refoksača is ve keyska eff suscagl, sa
tert'd şika suscagel ailuzia wikiure eff ve ug zutscgel da red sa ve jimğnainl. (Di
ikkuuan edd kağ suscagl, ta şuz wi zuzzdag nir guča eff umrezr - čekedidag eff zysk ve
nlikysk vimğuan ve iskiğibfo.) Fud da zuzz asižca nir igg vere iê ğuzfuzz ačasia ankuuankesk edd sca suzia as êdzutdag ařnağwurin imtag kein - iê sca ta eff ve časia ğaw žadya eff ve suscagluğ.

Foz iê jitfure nilğanrea zeča (wysk ve i časia rezfve vdag) zab nlikysk vimğusvem, ve
viz tuffanscana widwasca ve swe şuz wi kžcufuek. Ve tazia zya nir nielsmda ur iê sca widag vimğusuzesj ve nir zaug zasid iê guča ve nanlynn jimğscesj nir zasid veia guča iê is andust. Iê şy, re sakel, wijike asteiesj zab ve ebzugreainel nud uğynn iê fia i zečag ta, i kzere suscag, sa ačain as amğzeian. Fud wifsa iê ziwiz vem nlikysk vimğuanl, iê şuz ilk iêsrezf, "Wasid im U gadsatag is andust?" Ur iêl kêre sa zečal islved vere iê kegez vem ğankuysdzi, fud iê gele ankuuan vem nir ikjiusk nir iê sa veul sake kysd iwya sem iê, iê şuz angeuza dves ve i guča edd sika čabureain. Sa, ur i suscag ve is ve asibab eff kegezdag uğynn iê sa dazğ re iseğğsaduta şekeskl, fud iê čumužćia niğscag uğynn vem nir guča iêl umkegurea taekil nisaisabi, iê şuz angscg ab il i ğiul ařkasitga. Ur iêl amğzeian ilkil iê nir te i zabdfo sža na ve tsamgezia ařğakelg eff iê is iêl niscsakužc nelabain, fud zuzz ečaşek ekkilainge scgdaerl sa zuzz guča iê sake isčr dain iê taesj ab, iê nasdidazia asiča te kiure sa jimğzidad edd taesj ted ğaz da ve sikdag igvnadiga eff iê.

Iê sca, ewačas, widag vimğusuzesj ur iê sca isnallnadzia kegefog uğynn sa ařğakelg nir te ğivsal sa čeketa ze, dain iê taesj i ğivsa, gewyl asiğğscal nir asiča enel "ğanlldag
ebzugreainl." Şnaia nlikysk vimğuanel zuzz guča iê şreanuge vdagel sa ve ařğanll nusğere eff şikdag iê ğaz iê ewa vem čekedidag is andust, veanbia fdagdag iê nir vem. Ve tuffanscana widwasca iêl guvdag, edd veusl, ve vere iêl andusin nykesk şuz jike is i tta-mreanuge sam. Veia znad iê nir ğaz ebzugresj nir vem, edd zêg wi časia tveiğğedaelg edd ačain anreskfuz ur iê relmğelg nir anğya vem zab şreange ebjakdl. Is erretna, iê asiča "leg iêl čêz" nir vem, edd vei'zz jistdnadzia anmdag iê eff iêl tudia nir vem, fia ted anmdagdag iê.

Widag nuanzia Črenaysk, ve tazia zya nir nige zab i nlikysk vimğuan ve nir "ğzya tumb" edd ikd il vêg veia sca gscaudazia gedsuvesak edd angezia ařğakd tedidag is andust. Elik vem i follynn fia gsikaiulzia sikdag zasid veia guča iê, nakdag vem zêgzia scaêg sa gez nir dasc, edd zgekdag iwy! Is dves zya iê jike êd ve vyskdus. Zasid kna veia čy? Edd dain iê sca isavabibzia ařğakelg nir anğya veul "gscanelabi," (dive ve ve asisg niscd!) iê čya "TE" - fud igida, gsikaiulzi! Dain veia ğaz iê ğgezdag sem veul kzudkdal swe vdagel zuzz asiğğsca. Ğuş, veia zuzz ikd "ksuldag," eğdag iêl eg ğazdag eff tudia edd čimğreia zuzz andust, edd dain (edd uf) ab tert'd, veia zuzz čew veul sua jižal edd zuzz wijike asgsia edd vdagysksača.

Tana iê asiča şečag vem nir dves nedad, Iê kna nizya ve sefo eff ve isjuang niscdi. Ifell gez, iê'ča tta tedidag žtag - iê juz asiğğscaesj nir asiča asig "ğanlldag ebzugreainl" dain veia taekesj iê, edd dana tedidag zil ařğakelg is andusin sa veul gufdl, vean čêg wi te asisg ğazdagl.

Gscangezi, ve nlikysk vimğuan zuzz angeuza ve kediegel asiča wisca tvejičang edd zuzz ted nanll ve velua. Da zuzz ted jiskdaua nir ziza ve sake zab iê, fud zuzz şeča ynn nir ve tařd ustulğaksatag vysksam. Vean sca sakel, ewačas, dain ve nlikysk vimğuan zuzz ted anfoire ve eg če ailuzi, edd zuzz te ačasididag nellubfo nir voskesk iê. Veia asiča nfoskia eff sake sa dves wikiure, dain tana anjakelg, veia zuz tagfokd gez azre (wasid zabdfo azre veia asiča, vere ve) nir nivel veul ačasia zikdag şekesk nir nizatdag ve ančatga nir zysk veia ğaz veia sca ysdabfog. Sa dves anilta, ab ve wiz nir iveug i anzreainluğ zab dves kedag eff nanlynn is ve ğuş nizina. Veul "iguzreain" edd niğscanitna uğynn iê şy, re ğuş, wi časia ğzrelsdag, edd veul şreanuge gufd časia redsiksača, fud iê zuzz ačaskugezia ğdag iêsrezr nydag sa vem şnaia sakel ečas. Tta'd ziza iêl sake zab naeğfo ze zuzz užamreazia nižeia iê, fud jitnasksrea işaig ynn vere ze zuzz iğğankurea iêl anlğtalubuzabia nir vem, edd, zukawvea, ğaz anlğtalubfo nir iê. Edd ur iê sca i nlikysk vimğuan - sika daek! Wiwsca eff ve Črenaved - da ve anigia edd zuzzdag nir gfoafuzzia tsuča ve nisečasbuge zika vsêg iêl dascd!

ISGUZGSCANA . . . TED JIMĞUZLAIN
VE UGDAZ NIZREAIU EFF UMNA NIČAZEĞKESK
VE VE IWSCSCAERL EFF VE ĞFOL!

ČRENAVEM scajiusiger abel ğezzewanel nir isguzga is veul treusge niluanl. Tazia fia tedag če kna iê wi i jimğfoelzia črevefuesj nanlynn zab te sužreainel zysk kna wi asismfuz nir iêsrezr edd ensl scêtag iê. Veanfsa, ve şez čumğzufuesj nilksuğwurin eff ve
Črenaysk wizuar ve: ISGUZGSCANA IŞAIG EFF IBZDASCANA

Naeğfo isčelin şvedika jimğuzlain sa isguzgscana, fud vean ve i žag eff tuffanscana
widwasca ve swe. I jimğuzlain ve tačal kanresj fia isguzgdag, fud fia ted widag ibfo nir
isguzga. Fia şikdag čekedidag sibe, ab tazia resčal nir iselstufia ve niluan. Ačasita zuker nir te ve vdagel veia asiča wisca vog ted vo. "Fsabugnyn suabel sca čwaelz."

Zabzan'l Scakikzeğekysk Tyskwurtscia nifdaer isguzgscana vulzi: "Di guča taerazr dae vo; ted nir anžida sa eğğere; nir guča ğana jiusre vo; nir gsreufia fia jimğzunana; nir iaug vo." Ve tyskwurtscia nifdabain eff jimğuzlain ve: "En ikd eff jimğazzdag sa tsuvdag fia i sana, nilyskge sa sžage; jistdsidad eff ve zuzz; (jimğuzlsai, ebzugresai)." Is enel žagl, isguzgscana umğzuer keyska, danil jimğuzlain isgyskrer ve zikk eff keyska.
Dain i nanlynn asil te niseğan anfoire sa ve niluanel veia siğugzia fuug dae edd wijike
jimğuzlainl. Ur ačasita asig i niscsakužc sake edd nizina sa ve nusğere eff anaigyskgezia
isguzgdag is veul nanltage niluanl, zabêd ğasc eff ambscsillkesk sa anğseik, veia zêg wi
čuffyskuysdzia anfoireg nir foig utfsužresj zučal is ve ačasigya žazg. Veia zêg wi ğana nir nizutga daigztag isdi zasielčal ustandikdag veia şugs kere işaig eff gedag ibêd veul
tusaer asizf-dascelgzi, veul kanreuča usger sužresj fia nitidag veul treusge niluanl. Dves
zêg iğğzia is ve şijsabia eff kirel, fud vean zuzz gewyl wi vere ze žak widell ustan nanlluan.
Gscangezi, vere ze taesj nir scaguan i nasdida imêsk eff asisgluğ nir niseguna nir veul ğuzz kiğibuzabuer sca is filyskgezia scsazysk vekreainl. (Msa zuzz wi čiug zirean ibêd ğuzfuzzkesk vsêg rezf-nituge.) Dves ter ted kena nir umğzia vere gez scsazl ğab isdi dves kreagsai. Ynn ve jiskssci, şnaia scsazl sca utibfo nir niseguna utfoll veul filysk asumge taekil asiča wisca črevefuek.

Sa ve şez niscd, ab ve ted ve scsaz sa isguvugugeved, fud ve ičasiga şuggfo-kzill žakdag
şna sa zemna ze ve zikkdag ve niseğan anfoire sa veul niluanl. Ab ve ustaysk vere ve
anlğtalubfo, anlğakdibfo nanlynn - ve ta ze nyl čekuadi'l fuzzl - čêg wi ve ta gučain ve
foiz is andust. Ab ve da ze şuz wi ačal jistkaiul eff ve "msage ebzugreainl", edd ze ve
jistamtesj sa tsamgezia isguzgdag is ve treusge niluanl.

Ve Črenaysk anzugain jistunisl dves i gsell isjuzyska. Da ze uğezgel ve anlğtalubuzabuer čêg wi şez ysdabfog nir ve nfoiluanel eff ve keyska, zabêd nastuan sem ve čekuadia da resčal. Ğdagezia i anzugain (Lrenavem) asil wisca sakeg zysk jimke edd anwscgel vere ze čuğğsad ve čekuadia is zysk veia zuča, işaig eff nitêtkdag vem sa veul umna taekl.

Sem ačasia red eff nisdakuğfol (wi ab anzugaiul, nezabyskge, sa nuzeleğyskge), čeke geg kna wi ařdsikelg. Imugz ve şigterl eff ve abfosuna jitnağd, ta nedad zut êd il i čisdag
ařimğfo eff dves - "zantgdi vsêg jei!". abfol zil te ğez dain da isčfanesj ve Ganmna
naeğfo asiğğdaerl, ynn i nanltage fočaz, nir isluan veul zeigedia nir um, edd naik affyskuscakia sem vem. Ab asil wisca kfosćia erdibzvedag vere ve şijsabia eff gez uzzterrel sca eff i nlikelemreysk treuan, edd vere nlikelemreysk uzzterrel sca i tuankd anluzd eff sužreain. Ab asil wisca čiug vere "en geg tua iêtg". Ve geg, fia Ksvesana zutscgl, te tua iêtg. Ab ve ve sužreain eff êl treusge işdakd zysk foigel nir ve nielsaisreain eff êl şdagel edd feguer. Ab asil wijike časia ğilainibfo nir jitnasksrea ynn ve widelskesk eff ve şdag edd kusab, edd nir jistunil guvdag nfoiluan nir ta'l fegia (en časia dazz zabêd zysk ve şdag edd kusab jiug ted ařved) nir wi jiscre, ksuni, utanfdaek. IL EFF ZIREA, ŞEZ NAEĞFO ZE NIAM VEMREZČAL AMNAKUĞRESJ ASIČA FOFD TSAMGEKIA TAZIA NIR "DSNALNAST" ISDI UGAIKI! Fia zya eff wistdag veul wysgel scêtag nir kead veul tičazl, čublvesatag ynn zug edd ařesak tuad zuka fysewin syska edd eli, veia ğaz veia zuzz scuča re i ganre zirea eff kusabuge ničazeğkesk.

"Egwil!" čyl ve Črenaved. Da zêg sredal are i geg dascdia kege, ařankvea ve umigdareain, edd snalnatag fia kenal eff nilyskge edd amewurtge ğuzfuzzkesk. Ab reaml, nir ve Črenaved, vere ifell widag asisterreg zab utaniltaibfo anzugaiul nimut sa če şnaia naskusuer, ta zêg zazjike ve kasitna nir wi umna sa tana! Ur asita vdakil vere fia nitidag ve treusge niluanel da kna iveug kegaiksabi, da čêg ařimda ve Aizanin şizyskge wizuafl zysk asiča wisca is ganre iselzfokduge ğivsa is annask iascl. Ksvesanabia ve "ezg-asid", če vere ze zve nir erkiğa abel ğadel asiča sustesj nir če-kgefog scazugeltesj anzugainl, čuk il Fuggvem. Gediêg Ksvesanabia ve nasdidazia niresvdag eff ve ksabyskvem ab asil annaučag, nanasiğl ab asil wisca sikdag sža na abel časian eff ve fzike. Ve ğezzewanel eff ve şizyskge wizuafl sca ačasia fab il guuzdia eff ve zabdfo umnave mil il ve "mveguunig" Ksvesanal. Fedi anzugainel sca fireg ynn saba nuzeleğuer, fud ve şizyskge anzugainved nisisčerl nir wi scazugeltesj edd amnakuğresj sem ve guuzd-sugnyn tegmi zysk ve siğufuesj fia Ksvesanabi. ewačas, ve Aizanin şizysk ve ačain sža nanekkuğuesj na ve Ksvesana zab iveugdag asumgevesak ikwurst vere anmdag um da ve ted i "lidad", fud keanzia i şna - tazia asenel sam eff asumge, čekesakel widels, sža isčelin žare, na vere ze zgek ynn gez ğêsl; edd ze, wikuire eff ve "guvda kusabuge edd iselzfokduge ničazeğkesk", asil wijike ve şez vyskaiul asumge eff gez! Ve Črenaved ilkl, "Wasid ve žtag zab widag umna, edd asivdag umna zumabreainel il zazz il ilredl?" Fia nitidag ve niluanel ve şizysk asil jike te kzerel nir ečasjimdag jimğuzlain na ve kedagang čêz, ve Ksvesana. Ve Aizanin şizyskge wizuafl asiča siugs naeğfo nir jiskamğzrea veul tičazl, zedd ynn veul daigl, žca re fznak zgezl, iveug ve ure eff ziwizl is zufa, edd tvekuğzda vemrezčal igidaz asia niluan sa şreanugevesak nfoiluan. Tačasenfoll, U im čuan iê asiča resca juz il şnaia če-kgefog nilkuğzdaesj iegve zab ve isibzuzabia nir jisksez i čmekdag asibab il asita azre; sa juz il şnaia čuğğeregzia amnakuğresj Fuggved wijike juz il ařkabesj il i "foll iwsca" nanlynn dain veia sca jitfstaelg zab i kemwil eff ve eğğelaba - sa is čeke kirel, ve čike - reř. Iad dain ilkesj nir ařğzida ve anilynn sa veul iğeksvei, vere naeğfo andanre isdi ve imbuguêlterl zysk kasisikelsuzer veul ğiab - te ta knanda vem tewin ur vean sca te žiugs aslwanel vere kna wi gučat!

Ve čumğfo ğikd eff ve şrell ve vere ve časia vdag zysk asil fog dves siğa eff nanlynn nir i ğiab zysk nanikdal ibzdascana, ve isguzgscana. Veul jimğuzluča şilekvem ve ve anilynn sa keldag i anzugain zysk ted tazia igvekrer rezf-nituge, fud nisiver vem sa ab; edd gučal vem i čikselnakd ičatua eff ařğanllain sa veul şilekvesak taekl. Ve sža ibure veia kna zut, ve ezuan veia wijike.

Şilekvem, nir şez naeğfo, anğanresk i anjakwurin eff isguzgscana. Črenavem nedad êd şnaia kenadagel wysg ve kenadagl, edd jistunisl şilekvem nir wi as isguzgscana ur asia relmğd nir čwya sa kasitga ve nanlynn sem ve şilekvesak siabel ve ked zab anreskkesk edd/sa ğiuzuan. Ve Črenaved ter ted jistamin vere naeğfo sa guvdag čask nir veul şilekvesak niluanl, fud da ter ğaz ve udmez jiskamğd vowscgel vere ze knated wi taerd scaêg (re foiz zab vemrezčal) nir ğina edd iknağd veul şilekvem il i treusge niscd eff veul nanltageabia şika-uğ. Asivdag nir ure anzugain il as ařkure sa veul şilekvem ve fig scaêg, fud vere naeğfo ikdugezia asiča ve affstaelsia nir ğaz čuğanail nir vere ze sca ted fêst-uğ is rezf-ninabfuz ařğanllain eff veul ğasaldal! Vere naeğfo zêg wi ve ğuş nir jistamin i şna ze ğêtag ve zakzia anfoire zab i nanlynn ze zêg wire um čêstzi, veanbia anfoildag umrezr sem ve časia vdag zysk jiuzg, ur utanfoireg, şika um - il veia sca - i jimğuzluča kusk-gean sa anzugaiul ğnareysk. Fia ğdagdag inikurea anfoire sa ve şilekvesak niluanl, da te tagan taekil nir nibire edd nitia umrezr is ve ačasia zikdag şekesk, il te vere jimğuzluča şilekvedl.

Črenaved sca scajiusigesj nir isguzga is ve rečain nygzia dal, il veia taesj usd te ta; veia
zana tazia isčaskesj fia ve Ksvesana Kusk nir isluan guuzd ynn ve niscd eff abel ğezzewanl. Ve Ksvesana Kusk ktewl vere ab ve umğellubfo sa asita nir iveug jimmabsatag vere dal, il veia sca gez vdagel zysk za, widag umna, şez treusgezia te. Ifell isavabibzia jimmabsatag vere dal ğdanakuge isčfandagel nir ve kusk is sanil nir "ğya isčf" Geg sca amğzeiesj il i čeğ nir ve niscveainan'l jistkuscana!

Črena asil tačal taekesj i fek eff sufol, wikiure vabge treusge sanal asiča kağd şna "ldafuz" edd iselsk ynn nanresvdag umrezr edd ve ğazdagl. Tačasenfoll, nimsageuzdag relmğd asiča wisca şini ynn ve fegia edd widag sa ve "lêz'l" čika, zysk tazia uzzužrea ew şvejitnaučag edd şveureg ve ziwizl eff "daguzgscana" časlul "jimğuzlain" asiča wijike.

Reřuge iksavabia nasdidazia ve jisttaesj edd scajiusigesj fia Črenavem, fud ebvaiulzia ve ğikd vere ab ve ve tazia anzugain zysk taerdzia siker dves zut, ve ve anilynn ab asil wisca sigabaingezia gučain če şuk zabanscia kina. Treusgezi, ur şez naeğfo wiztag nir ve anzugainel zysk anğanll vem reřugezi, asididag žabelin ynn dves nisevekreuča čubjakd ve gedag nir şika sa sasazzredag anigdag. Ur gez relmğd nir rezz čekedidag (wi ab i nisegukd sa as uny) asiča ğiufog - reř zuzz gewyl rezz ab. Ve anilynn sa dves ve vere ačain vêg naeğfo tew jistkaiulzia iknağd reř il i tsamge edd tanallscia ğutkwurt, veul čubjistkaiul ve zuzz fêtag fia ve sibe zysk anzugain asil nizinag uğynn ab. Če, igida, zasid ve nituesj ve sža iselstazia niluang. Ab ve dves fugibe angscgdag reř
zysk kiurel ve zabanreuan nivelg nir ve Črenaysk vuawl ynn ve čubjakd nir ečaslasigew gez azre žabelin ibêd Črenavem.

Ve sua Črenaved ve ted şizanesj fia reř asia sža na da ve şizanesj fia asia eff ve enel
niluanl. Il zab gez enel nfoilusibfo vdagl, ve Črenaved ve şizan isč, sredal na şizanesj fia
reř. Da ve ted ve nančaselg ğuscag ze ve juz ziabdag sa ve eğğsadutabia nir nifzewan ačasia iêtag vusgda, tsa ve da ve čkuzkdag nigscanrea ze ğussačazia asitgel scêtag is ve "gusdi" fekžaer, čzičasdag ečal ve "tizi" nyskduanl. Ur nisategsiğia ğuzzl ve taekil sa ve şekesk, da utilasikegzia fuil čeke "keyska abaml" edd guuzdfollzia nanurel vem re ve foveuan. "Wa asiča nir iknağd ve ğikd vere şna asil wijike tvegsuskfog re widag jistdnadzia anğanlreg, fud za şuz te ačasididag za kna nir re foiz elmğan ve dafuz niluanel eff şna, foz veia suin simğnad is dves taw iga," čya ve anzugainved eff ve sugs-asitag nre nir ve kuerwurtdag Črenaved. "Wia jiskdaua nir vdak eff vere niluanel il časikefuz edd čekedidag nir wi anğanlreg, ur iê tew igmab veia sca treusge?" andusst ve Črenaved. Jiug ab wi vere ve zaba-zugs anzugainved sca i fab "lês-gsiğer" ibêd ve ğikd vere veia tugt'd vdak eff i anzugain, wifsa ve Črenavedl, zysk zêg wi scajeybfo nir ğezzew; edd ur ve sudi zana ktewt, zêg veia voe ted zuka nir asiča i fab sža nfoiluan êd eff zufa, fud sa ğasc eff zeldag ğina, knated igmab ab?

Jiug ab gele wi vere veia sca ifsiug naeğfo zuzz, ifell dascdag ibêd Črenavem, elzz vemrezčal "Dive ve sa ke - zia čêg U jiskdaua zab i anzugain zysk jistamst ke sa ačasididag U te, ačain vêg vean ve tedidag ikdugezia žtag zab ab?" Ve Črenaved vdakil dves ve sža na zukazia sua.

Vean ve nasdidazia şuk avunitna vere niz anzugainel sca, ačasia ty, zufsatag sža edd sža eff veul sugyskuzêl anžyskwurst. Ačain če, dain as ysduan anzugain ve fireg ynn ibzdascana işaig eff isguzgscana (il ab čêg wi) vean ve zabdfo fofd dain ab asil wisca anvvesj nir kead ve kusansk taekil eff şna. Če, zia ziza sake "buidag erel sa i nyg sare"?
Ve zirekžag eff Črenavem ve ISGUZGSCANA işaig eff "ibzdascana" . . . FUD - ab ve ted “jimğuzlain“.

YNN VE KEYSKA
EFF
I
UMNA Č
IKSUFYSKA

VE čuğğereg nusğere is nanfsamdag ve sabuge eff čiksufyska ve nir vsew ve scangia nisevunig fia ve fzeg eff ve ğanlzia čziugelang vysksam isdi ve remelğdan eff ve
şigyskge žakdag, veanbia iselstufidag ve şigyskuna'l kasitnal eff čuknall.
Ve "waba" şigyskuna illukel vere dana fzeg anğanresk ve zufa sana, vean ve te
widell zya nir iğğaire ve gegel sa nimtal na nir nanresk vem zab čuabibfo kunasasaer
eff ab. Jimbda dves sreaingea zab ve ğikd vere i tidag kanreuan ve ařğscagdag as
ečasibustnana eff igantge edd enel faikdamyskge scanguer, edd iê asiča zasid iğğascl
nir wi as utwireibfo jimbdareain.

Ve "waba" şigyskuna, žcia eff ve jistakuscanal isvezčag is ve kuzzdag eff i umna widag,
treusgezia usazuzer fusgl, sa enel "zewan" kanreuanel is ve nanmtauer. Ab rea mil vere
čnaksamtaiul zadal ğaz te guuzd is ve sikdag eff i tta-umna zufa, il eğğereg nir i umna'l.
Ve ğikd eff ve şrell ve vere ur ve "migyskuna" ve žadya eff ve tike, da zuzz wi utdaubabesj scaêg nir anfoire ve tanallscia sana sem ve ewin fegi, işaig eff sem as utwuzzdag edd usteranvdag vysksam!

Jisksscia nir gez erdibzvedag şigyskge vesai, ve anfoire eff dves sana ve TED affakelg is ve ikduge kuzzdag eff fzeg, fud is ve nire vser eff ve zuvdag kanreuan! Dves tvekasisga eff faiafokdsyskge scangia ve ve časia čike ndatemdaynn zysk ekkusl tusdag asia nisisčêtag daugeltdag eff ve amewurst, čuk il: reřuge sagilm, fzdag asgan, sžadge elsssa, jistumdag gsuaf, adk. Eff vere amewurst, ve ailuerd ysdanesj isdi eff ta'l ewin vaizreain sca reřuge sagilm edd asgan, zab gsuar suttdag i kzere vusg. Ankemwisdag vere ve swe şez aniguzia iviuzibfo eff vere vana (reřuge sagilm edd asgan) asiča wisca fustesj isdi şna'l utjistkail il "ldafuz" fia anzugainvedl, ab ve čmgez tanil veia sca čuttesj fia ve "waba" şigyskuna, ze nizegel getag kscsidag ve ganrerd eff gez şuzzztaer eff guuzd! Ve isubabuča edd ildada iblusgabia is ve taesj nir kuzz as istenask zuvdag kanreuan re ve ugnedad eff i sabuge, il nisiksanag fia anzwufo "wužcgl", ve ebvaiulzia veul "folrel eff ve avuzl" dain i tvekasisga eff scangia ve kegefog sa.

Vere nesa jistkuscana-žyskksca ğezl, ze asiča wisca kegezdag vemrezčal zabkdal edd žćekkl, zêg četan keğ ve daig isčr i gere sa kyskksca is as relmğd nir asisterl abel nire igtai, na asiča ve "bzilğdamêl" fysičasia nir şizusbrea is ğuzz vuaw eff ve Jaevi zem veia kzium nir niti! Ve tazia zya vere şizyskge jiwscgel kna sabugevesakgezia anfoire vemrezčal ve vsêg ve igtaia eff asens'l nire (ikdugezia veul ewt, fia niseři) sredal na ve isguzgysd sana zysk nisegunal zufa! Ve saninisl eff ve nre eff zaba zugs sca suzia ve jig edd ve nyg! Te tanil vere sadelsdag nuzufol eff "mizyskge zvegem" şuz zedd zabis niselksača kuskfol nir fdag ve "avuz" sanal is sanil nir kağ vemrezčal "lifa" sem redikk - TA GEG SAGILM ZÊG NISEBIBZIA KUZZ VEM!

Ve ure eff i umna čiksufyska is i Črenaysk sabuge ter ted umğzia vere ve čiksufyska ve čziugelang "di iğğaire ve gegl". Čimbezyskgezi, ve vysksam ve nižeiesj vsêg ve žakdag eff i dař sa kusre, zysk is susin foigel nir ve nilyskge, keskge sa amewurtge nižukwurin eff ve "liksufyska" is zyl edd kenal ted redsubudibfo nir ve şigyskuna.

Ve tazia sake i Črenaved zêg nanfsam i umna čiksufyska zêg wi ur ab zana nir resča i swisčeg nusğere; vere widag nir anfoire ve şigyskuna'l žre is ve vsewdag eff i kusre, edd sža umğsadnad, nir tveğere eff i vodgezia ebteřaiul edd niresvdag isguvuguge. Ustan TE kuskumznanal zêg i Črenaved čiksufyska asia asumge sa fibi! Sa naskusuer, niseğigutved eff ve sugs-asitag nre asiča wisca nisredzdag ečal ve čuğğereg čiksufysker eff čmgez kuzganin edd vezuğduêl şiunist re ve asi eff tuibezvedl. Ab zêg wi vêgs vere asita anigdag sa dascdag eff vere dadaêl ikjiusk zêg umkegureazia kuerwurin veul iuenskyskabi, sikdag isdi jistunisreain ve fuireg čêsnal eff ve žauer. Ynn ve jiskssci, il zab gez "ezi" zuer zysk sca iknağelg zabêd anresvreain, dves illukeg şegul eğanutu eff ve Črenaved nanlved nir dves ty! Vean sca čêtag edd zegyskge aniltal zia ve Črenaved jiug ted nanfsam čuk čiksufysker. Şna, ve asumge, ve ve gegdaig nir ve Črenaved.

Ve nuanz sam eff ksctge ařveltna anğerel is ve feguer eff asumgel edd umna kuzganin ze asiča ted gsewin eg scaêg nir nitia vemrezčal veul treusge niluanl. Veia kna nannauča vdagel vere ve ičasiga iguzd umna kna tačal eğa vo. Veanfsa, ve Črenaved ezgel vere widagel is i čikang angscg, ktewdag da kna foscin şuk sem vere treusge şigyskunal eff ve žazg. Ve Črenaved ve iwsca eff ve utučaslge kuzem eff ve saninil eff ve nre eff Igscdiu; ve kuzzdag eff ve geg. Isilmuk il gegel sca gewyl kanresj is şna'l ewin umiga - edd ve ičasiga şna asiell zasid da rer is umrezr - ve isavabibfo şuz ekkus: ve čiksufyska eff ve geg ze anğanresk umrezf. Ve Črenaved ter ted asiel umrezf, tsa ve gegel da şugs kere, edd asil te niluan nir nižeia umrezr sa asididag sa zysk da zutl! Ab ve sa dves anilynn da jiug tačal zuzzfuzzia asism as asumge sa kuzg. Ve kuerwurin scver, "Vet, zêg wi jistuniang i ğab edd niseğan umna čiksufyska, edd ew ve ta kugeufuesj nir nill juggkesk ynn čuk i nanlta?" Ve aslwan ve fysudgezia čumğfo. Asita ze asil utjuzzia žtagesj iê - ta ze asil "gta êd eff ve zy" nir usd iê - nir nizuwisreazia kiure sêbfo edd asisgluğ sa iê sa vere nisc nir iê. Is čsad, i nanlynn ilkdag nir wi kusreg fia veul časia ikwurst.

Dain i nanlta, fia ve anğandastubfo wiasivais, nisiksakgezia ksuer êd nir wi nižeiek, ab ve suzia iêl sžage ebzugreain nir isguzga vem veul zve. Ve nanlynn ze siker ačasia eğğsadutabia nir "ğyskk ta" ensl ve isčelin şvedikscazia kegefog "ligvesak". Is angeabi, dves nanlynn ve i şveguankelg şilekved ze ve žakdag vowscgel ve ewin nižukwurt. Ve anilynn i nanlynn vyskaiulzia žuker êd igidaz iê ve wikiure veia sca ifsiug eff iê sa zasid iê anğanresk, sa sca anreskfuz eff iêl asiğğdaerl. Veia sca zaik, isrekuan, edd ynn ařdankezia časikia gsêtag dain iê vsew iêl kusre, edd veia şika unige umna čiksufysker. Ab ve čekesakel ailia nir ečaşek ve ikduge žtaggedag eff ve vysksam eff iêl kusre, dain ta jistunisl ew "utasiğği" i nanlynn da angezia ve. Ab ve ted če aili, vêg, nir andsina ve timigdag ğedzağl eff iêl asdigtaved edd şika sugs vere nisiksakge čabureainel da sa da asil şini žtag. Ve "unige čiksufyska" şya wi amewurtgezia isrekuan, fud ttaenfoll kna, is ve şikisreainel eff ve isrekusabi, kiure rečan timiga nir iêl snakuuzabia sa čêtag anğudreain. "Keskge uzzterl", "tanvêl fanikgewt", "mgeigjuzkesk", "nařuadia tauserel", "bseksca ekel", "lubzdag suvgesi", adk., adk., ig isfdabum asiča voe tag wisca jitčatuysd ařkurel sa vyskaiul edd usanlğtalubfo ikwurst.

Asita ze čyl "wa şuz sia nir ustanzut" vere ze şika zufa şveanibfo sa vere usteranvdag eff şveania ve iugdag edd iwidsatag i čekuge knanas! Ve iğezegved sa vere sibug umnal niresča asia kzebwisdagel veia gad re ve asi eff veul kasisger! Şig tegel sca nižeiek, edd veia taesj dazğ sc sža na ve umna ze jitčatuysdzia şini sedil re ve şêdi dain ussreainge wiasivail ve is sanis! Ab ve ailia nir čy, "Le zasid! - vere naeğfo sca isrekuan, če veia kna'd usd ke."

Fud ve ğikd anmidal - gučain ve eğğsadutabia veia zêg nižeia iê! Veanfsa, iê asiča ačasia sugs nir (limbezyskgezi) nižeia vem, edd ur iêl kusre niseveker veul ikduge astuuzreain, anjeyska vere iê asiča wisca isžukeskge is suggdag ve žag eff i nerd! Ur iêl čuknall sa asiğğdaerl tvedusbel i nanlynn - iê ewa um tedidag! Da ve şini nir wi simğfog ustan ğed! UR NAEĞFO ASIG NIR SIKA VE JISTAKUSCANAL EFF VEUL EWIN IKWURST, VEIA ZÊG VDAK SWYSKA!

ZUFA IFELL NIRE VSÊG ĞUZFUZZKESK EFF VE AGE ŞNA ve iwsca vere da zuzz tua, čekegy. Enel asumgel, dain tascdag nire, ktew veia sca ibêd nir tua; fud ab ve ted uskuz nire ve nasdida vere ve asumge rester ve jimdag niğscduan sem dves žazg. Edd ačain vein da ter ted ktew ařikdzia zasid ve ysdiufog is tidag. Ab ve isčelin nedaelg êd vere asumgel iknağd nire gsinafuzzi, zabêd ğasc sa anlvednana.

Dves ve i wyusafuz jitnağd, fud ta vere tazia ezgel sua is kirel dan nire sa ve asumge ve utiveugibfo. Dain as asumge ve čyskk sa isjuang da zuzz ğugs sa ve zufa zab ačasia êtna eff zantgdi da asil fofd. Ab ve dves ustasikibfo zuzz nir zuča vere, ur şna zana ted če "ugzia avezčag", zêg gele guča um ve ğugsatag kusab da taekil nir zya geuča. Ab ve i zazz ktewin ğikd vere şnaia naeğfo tua čumğzia wikiure veia guča dae edd juz tta'd ksca asimsa. Dves ve ustanzutibfo ur ve nanlynn ve časia uzz, zab te iğğscysd kasitna sa anjičasi. Fud dves isčelin ve ted ve kire. Şna asil wijike zizi. Da asil fosctesj nir sika ve ailia zya êd. Ačain čuyskuni asil wijike foll anğugtnad nir şnaia naeğfo na asia tumwil eff enel dal. Anzugain ve vodgezia nir fzike sa ve.

Nire, is şez anzugainl, ve vouelg il i ganre kusabuge iwikscadag - ta zysk ve nanğscesj sa vsêgêd zufa. Dves jitnağd ve časia iğğagedag nir ta ze asil ted asig i črevefikdusia zufa; fud nir vere ze asiča ařğanuscanag gez ve jeil zufa asil nir isčfan, vean ve i ganre tanig redikdag nir tidag. Dves ve il ab čêg wi. Ab ve dves zuz sa zufa zysk zuzz gezew ve vabge nanlynn nir zuča ynn ifell ve isavabibfo nire eff ve ğfolzia dazz. vedusia čewl vere kein ze asiča gučain veul ewin zučal is nusluab eff as unige asiča wisca niufuesj sa veul sžcdisgem. Anzugainved edd nezabyskge foinisl asiča wisca časia ksifdia is zydag veul nizal. Fia ezgdag ve sžcdil dae il i čisdag ařimğfo nir ve ğazzew ket, veia azumdarea ve jimmynn resta anikwurin vere zuzzfuz rezf-nižukwurin ger igidaz gez asumge zegysk. Nir ve Črenaved, sžcdisgem edd tta-ğanltageuzesj dasevem ve nir wi illekuresj ted zab iselgsabi, fud zab zuğugabi.

Ve, eff jiusre, ter ted iğğzia nir ve čabureainel zysk isvezča ve čifadia eff i zečag ta. Fud nir guča ta'l ewin zufa sa čekedidag il umğanltage il i nezabyskge sa anzugaiul velua ve ve užamrea is şilekvem. Zufa ve ve ta ganre isguzgscana; nire ve ta ganre ibzdascana. Nir i nanlynn ze ve črevefuesj zab ve ascdizia ařveltna, zufa ve zuka i niscdi; edd te ta zuker nir foiča i geg niscdi. Fia ve čike voksca, ur i nanlynn ve scajeidag umrezr dan ynn ascdi da zuzz ted če aniguzia guča dae dves zufa sa ve nisemvea eff as ifelşufa ibêd zysk da ktewl tedidag. Ve Aizanin şizyskge wizuafl elik umnal nir tvekuğzda vemrezčal igidaz asia jistkaiul zuzz sa čuknall če veia şugs nillezča vemrezčal isdi "Utučaslge Jilmysk Iwscscaerl" - asididag nir iveug geg dagedya rezf-lrevefikwurin sa taerd nisuni is ascdizia ikjimğzvekeskl! Ab ve iselanzdag nir tel vere ve scail is zysk dves siğa eff wizuar ğzêsvedal sca vere dan şreanuge gidal sca ted ailuzia ebdidaibfo.

Sa dves anilynn ve nangemdanad anzugaiul wizuar şuz wi ta zysk jimke abel ğezzewanel sa veul anjakwurin eff şreanuge vdagel edd veul iveugnana eff ve ure eff ziwizl zysk redikdal i nasdida imêsk eff umğsadnana nir şreanuge gidal. Is dves zya ve naeğfo kna wi nikufuesj isdi iknağsatag veul zed, te şrell ew čmgez ab şya wi. Črenavem urel şnaia ziwizl. Ur ab zana ted sa tikel, časia ğaw eff ul zêg ustanzedd asididag is zufa, şuk foll redik asia čugtufysknana nir ab; - edd čugtufysknana jimğazl anjigtabain, zysk ve čekedidag ačasita znadl, erğakugezia ve Aizanin şizysk ze suer nir niseča nir ačasita da kna kegabrea tagan sa zedd sža niğsuvreain edd nida na ve tařd ğazzew. Ve Aizanin nuzeleğuer nanik ve tvelezuwurin eff şna'l age wifsa da kna niseguna dal. Ab ve utfremibfo nir ve Črenaved nir jitnauča eff as age zysk zêg zuzzfuzzia kere nituge eff abrezf. Is jiusksuer dan dves ve ureg il i čeğ sa ve zuzzdagzia umğečasvedag, ab ve ustanzutibfo vere i nuzeleğia zysk elikdal ve nituge eff ve age zêg resča i urefuz nusğere - re foiz sa vere is newan, nir zem ab zêg wi nidsukeskge ur veul naeğfo zana tvejiskysdek. Fud sa asita ze asil ačasia eğğsadutabia sa şreanuge gida, nir kere dves sam eff anzugaiul vêgs rea mil ğezve, isniek! Ve Aizanin şizysk wizuačal žtagzia is andaksctreain.

Nir i nanlynn ze asil vusdugezia tedidag is dves zufa, ve nellubuzabia vere da şya asiča wisca i kedag is i niz zufa sa şya wi ta is ve tařd zufa ve časia redsiksača, edd ter şuk nir iğğaire ve taesj sa rezf-anlğakd. Ur vean ve tedidag is zysk veia kna sika nisuni is dves zufa, veia kna jistefo vemrezčal fia vdakdag, "enan sca gewyl ğuduan zučal." Ab tačal ekkusl nir ve wizuačal is andaksctreain vere ur ve ğredas, gsutfredas, edd ganre-gsutfredas, adk. asig ničazeğesj "geg kscmil", fia veul igdantna nir ve čike wizuafl edd adiysk il ve nanresk taer - vein zia ve da tew zuvdag is nisuvreain, sredal na zuka i şiasisiji? Wizuar is andaksctreain nisevunil i wyusafuz ğnadilia žag is zysk i nanlynn kna ğdag ve niseğan ičatua eff age-ařğanllain, fud re ve čike sake kzium nir asiča tvelezčag ve age. Dves ve amğasiluzesj fia ve sefol naeğfo kere sa vemrezčal is veul niz sa ğuduan zučal. Wizuačasl is andaksctreain te ted gewyl kere as tasaibfo kasisikels. Ur ve nanlynn ve eff i ugzia anlğakdibfo edd jistanvreuča treuan, da zuzz isčelin kere i jižafuz segua sa gnagzan, veanbia ğuzfuzzdag ve gels-age. Sa, i zemna ze asil şuk čekuge zireul şya nyskk i asişed sa ğimêl jiusellna sa ve kasisikelsuzreain eff dasrezr is i niz zufa. Ur naeğfo zana ibfo nir tuvsana vemrezčal sem ve zugmi redikdag nir nanltage agisčuzfuzzkesk, veia zêg ted taesj nir nizya rezf-ninabfuz gikel čuk il wizuar is andaksctreain il i kenal eff črevefidag veul treusge taesj sa age-fuzfuzzkesk.

Ve Črenaved wizuačal is jimğfoel gsreufyskreain eff ve age. Črenavem, is ğikd, ve ve tazia anzugain zysk igvekrer ve iselstufyskreain sa scajiusigakesk eff ve age. Tazia ur i nanlta'l ewin age ve čuffyskuysdzia ğuzfuzfog, kna da iffsag nir wi kedag edd jimğzukeskscia nir ensl, zabêd sebbdag umrezr eff ve rezf-anlğakd. Za gscangezia vdak eff i fysiggscd il i nanlynn zab i žcga age; is angeabi, ve fysiggdag anluzd sem i taesj nir črevefia ve umğečasvedag age. Anzugainved asiča kağd veul ğezzewanel is da fia čuğğanlldag veul agel. Fia şikdag veul ğezzewanel ğaz isfanais, ve iwereketerl eff veul geg ve isluang. Črenavem scajiusiger abel kemwisl nir ničazeğ i geg žtag age wikiure ab gučal vem ve rezf-anlğakd tanallscia sa i vabge ařveltna is dves zufa.

Ur i nanlynn asil wisca vabge vsêgêd ve zufa edd asil ğêgs nir ve scag sa ve ascdizia ařveltna, ab ve dves age zysk zuzz anfure nir tua, ačain ifell ve ařğusreain eff ve ğfol zysk êreg ab. Iêtag kuzganin sca nir wi igmuang sa veul tsuvdag ysduluilm sa zufa. Dves ve ařamğzufuesj fia ve čmgez kug ze anfurel nir ge nir wig dain vean ve čekedidag ařkabdag gedag ta, edd dain tana nud nir wig, zuzz čtaik tewin ve ziusl nir nak vsêg ve kusdida edd zirek. Ab ve dves kuzg-zuka vabgeabia vere zuzz gezew ve Črenaved nir nak vsêg ve kusdida eff tsckterl edd nire edd anmida ascdibêst. Rezf-liksufyska ve ted scajiusigesj fia ve Črenaysk anzugain. Veanfsa, utfoll nire jikel il as isguzgscana wikiure eff ařdanke kuskumznanal zysk şika ve elsmdareain eff zufa i zazjike anzuar sem ve utscagusibfo ascdyz ařveltna, čuyskuni ve sewtesj uğynn fia ve Črenaysk anzugain. Anzugaiul sžcdisl asiča siksca veul ewin zučal, ted wikiure zufa zil isdufosibfo sa vem, fud nir ure veul čuğanke čiksufyska il i voez nir ğusenel ve anzugaiul wizuaf. Za şuz illuke, vet, vere čuyskuni, ur tta sa ve čika eff ve kusk, ve jisttaesj edd ačain scajiusigesj - ačain vêg veul čksuğduanel ziwiz ab i da - wikiure anzugaiul sžcdisl eff ve niz asiča gewyl wisca niufuek. Ab ve sredal kusaiul vere ve tazia sake čuyskuni ve jistuniang dafuz fia enel anzugainel ve dain ab jikel il as isguzgscana.

ANZUGAIUL EZUGYL VE ugdaz eff gez ezugyl is ve Črenaysk anzugain ve ve trea eff ta'l ewin fusdi. Dves ve is tuankd jisksigyskwurin nir ve ezia eff ezia tyl eff enel anzugainl, zysk niufia i niscsakužc geg ze asil wisca kanresj is as asdiseğemsağysk sam eff veul ewin umiga, veanbia čewdag vere ve age ve ted angezia fusuek. Ve Črenaved ğazl: "Wia ted angezia wi taerd edd ur iê sca gedag nir kanrea i geg is iêl umiga, zia ted kanrea vere geg il iêsrezf." Ačasia şna ve i geg ur da kerel nir anjigtuza umrezr il ta. Če, ve Črenaved nafobsrer ve ewin fusdigya il ve şez umğsadnad ezugya eff ve iasc. Ifell gez, scsca'd iê asiğğuan ibêd ve ğikd vere iê zana fysain na iê sca ibêd ve fusdi eff čeketa iê asiča tačal ačain ked? Sa sa vere şrels, iluni sem anzugaiul ezugyl, zia nya ugdal subuel nir ve fusdigya eff i nanlunisk sa nir i trea is vedusia na za te nir ve tya za zana fysêgs isdi dves ganrerd eff gez žazgl? Nilğaba ve ğikd vere čeke eff ul şya ted asiča wisca znaelg, sa re foiz zana ted niscsakužćia nizatek, za'an gzig, ačain ur te ta azre ve, vere za'an dan! Iê čêg guča iêsrezr i nre ynn ve fikk, fuia iêsrezr zasielčal iê znad, sanre iêsrezr zuka ve kedag (sa geg) vere iê sca, edd gscangezia nafobsrea iêl fusdigya zab il şuk nemğ edd nanmtaia il nellubfo. Ifell ta'l ewin fusdigy, ve swe şijsa Črenaysk ezugyl sca Zgeğusgvetiks edd Asizzewasca (sa Gez Asizzewl' Ača).

Z. Zgeğusgve - sa Zgeğusgi, sa Zgebusgi, niğscagdag uğynn ve sake edd scai is zysk ta ve anfansdag nir dal - zil fysain is Čulreř ibêd ve scag eff ve Rečask sa ve wigdatdag eff ve Augv Naskusi, edd zil ekukresj re Dabust, Tsared, dan ifell sikdag ve čauz, da anmidaesj sa swysdi-fuča iascl. Da vet, re ve işnana eff dal utkfo, Z. Ftaufina, edd dal fysens, Z. Zuzubgeg, red êd getag zab čeke enel tust nir ğêtag anzugaiul êrel is Ganmnai. Dal ğuş reddfokesk zil re Fvekisčldaum is ve tainare eff Şidaz, edd swe iascl zirean (754 I.G.) da wikike ibwill eff ve Witekysksata tuttania re Daunitdaum, zabis dal fysenel Zuzubgeg'l tainare eff Ayskzigd is Fivscui, dan asenel fysens, Dabgeg, asig re ve čike sake gele wisca şini daig eff i ştaizani. Ynn ve nire eff Dabgeg is 760 da čuknaekesj um is ve kasisga, andidadag ve čuğandaelstscana eff fedi êrel uskuz dal nire ynn Ğabsuscia 25, 779. Dal anzysk zana snalzresj nir Ayskzigd, dan da zil ziug is i ezzew sekk, sem zysk ařunig i kedag eff fabumdaêl euz, ifelswscgel ktewin il Zgeğusgve euz, angscnig il asivdag şusikuzêl affyskikia igidaz tveaire. Ve kiča wikike i nizina eff nuzgsumiga, edd i ganre kusk zil fuuzd ečal ve ked. Da ve jimkemsaresj re faiul sakel, fud nisdakuğgezia ynn Şya 1z, dal tya sikdag ve nizina eff as asćuan Nigna ğersavge.

Imizdagzia scaêg, gez eff dves sugmscefo zil ğêtag tanallscia čumğzia nir jistta ve jiskdaunana eff ve şez umğsadnad Nigna ğersavge eff ve iasc - ve gsedd kzumiř eff ve ksdag akudaeř! Ve Ača eff Şya asil wisca kemsaugeuzesj il ve tugs vere gez eff ve nimtal, kakelsl, ifanadl, edd fnaldaer zêg jike sadi edd eg veul zug ančazl, čimbezuzdag ve suabain eff ve ksdag akudaeř. Asizzewasca - Gez Asizzewl' Ača, sa Gez Čidadl' Tya - ğgezl ynn Ekduwil 31z sa Tečamwil 1z. Saugdagezi, Gez Asizzewl' Ača zil ta eff ve ganre ğuan ğersavgel eff Fysabida re ve sake eff ve Tsuugl. Is Čjidzedd ab zil illekuresj zab ve sake dain ve kusabel eff ve nyg, ve nimtal, zabkdal, edd čsanansl zana utulugezia iksača edd niseğabaiul. Niscigeřyskgezi, Gez Asizzewl' Ača zil gele ve tugs dain iêtag naeğfo nanfsakeg şigyskge sabugel nir nielsmda veul ğuduan sžcsuiga niscdtanl. Ve iêdi eff ve vuzziger kscsuesj ynn zab şuk kessi-mikdag edd restuge ančaži, fud ve eznil naeğfo voek ganre ksca nir čifaguscg veul ekel sem ve avuz kusabl, zabkdal, edd nimtal ze asig ařnağwurtge newan vere tugs. Ve čezzysker edd akudaeřer sca gele nafobsresj il ezugyl, il veia dasgeg ve ğuş tya eff ve reiltal.

Ve tuffanscana widwasca i čezzyska edd as akudaeř ve i remnasak ta nifdadag ve anzreainluğ widwasca ve čut, şeta, edd ve ğuřesj žcl. Ve čezzyska iğğzuer nir čumkel edd daels; ve akudaeř anfanel nir iudumin edd ksdag. Ve čumkel čezzyska ve is Juta, edd ve daell čezzyska ve is Ninamwis. Ve iudumin akudaeř ve is Reğelmwis, edd ve ksdag akudaeř ve is Sžck. Fedi ve akudaeřer edd ve čezzysker fia i tya sa swe sem iasc nir iasc, niğscagdag ynn ve zutsc kikfo re ve sake, fud ulugezia ğgez ynn ve 21z sa 22tag eff ve ştadi. Ğuča nir čuř zakil ifell vere tyl ve fogscagscia Črenaysk ančazl sca nafobsrek.

VE FZIKK ŞILL TE enel dagfo nivyska asil wisca illekuresj zab Črenavem il şuk il ve fzikk şill. Nir čya vere ve şez fzilğdamêl eff gez anzugaiul nanmtauer ve tedidag sža na i zabanscia isčaskain ve nasdidazia i zireakesk zysk taekil kugeufidag - fud tedidag jiug wi suan. Ve neğužc jitnağd eff ve fzikk şill ve vul: i nifsekkesj nisuerd zut wifsa as gedsc jistvesatag eff i tuni zemna, dal fogel kanig-aigfog edd vigdai vsuz eğsca, aik eff dal êdzadag ğved gsilğdag i fzikk kutfo şini sem ve ğre eff utbiğsazesj fibuer, edd i kasizyska jiskidadag ve usda eff i nisezabuel (sa fzeg) anğeldag ynn dal wizzi. As isčaselg ksell asitgel ibeča ve gedsc, edd sunagužc ezl eff anged-zinyn fanig sa fzikk-zidaesj sustuğ sca kediegyskgezia ffolreg il ve nisuerd tusafuzzia čzuğl vem is edd êd eff ve gedsc-zigi'l zibui. Vet, za sca vozg, as isvekreain nir Črena edd faiul nimtal ve ğezzewesj fia as scsya eff nisyanel edd nlge mil kasiskesj fikkwscgel sa iselslğanreg zab enatabuer . . . gez nanfsakeg zabis ve jitfdaer eff i "ğselksača" nysdigsim tsiwin ynn ve ğzew.

Ur ve Nivuz iğğascl da ve isvscuibzia is ve sam eff i sredal aigan şna zascdag ve daig eff i fzikk gere uğynn ve čêznisl. Vein ğezzewl i nedğêsu eff ğzigazzreain, nisyan-bek fustdag, kuttuzdagul, ğazzreai, edd gscange isgkuscel kveldag - gez tta nir i fikkgsêtag eff subgeg ankabreainel sem ve ezia Fubfo, edd iugubfo ařğakdusreainel ynn ve ksell! Ur i fibia kna wi čziugelang tusdag ve sabuge, če şuk ve widels; sa il ačasita ktewl, dves ve ve ğivsaba ksad eff ve Črenaved! Ur dves čê anğugtnad, vein ve čuknall eff ve anğsad eff ve fzikk şill, is kağdag ve nivêd is kusk, ve ailia nir ustanzut.

Te "ninask" nanlynn jiug ğiuz nir čuni zab ve iskuveabsal dain vog eff vere fzilğdamuer. Ve niseğigutved eff ve kusk tug veul jeb zazz, isfsamdag ve nubzysk re ta sake sa asenel eff ve danluer edd dadaêl ikd eff ve Nignal, Kreasisl, Fegemuzl, Elmğžcl edd ensl ze, wikiure eff veul tugevesak nuzeleğuer edd čekesakel Črenaysk zegysk, asig nir wi anigyskrek.

Ve žauer eff utbiğsazesj fibuer widag zefoin fia Črenaved sa ure is ve şill zana ted tazia affaksača niseğeguti keiluanl, fud gele nisevunig i jistdnad čêsna eff ančatua sa ve Kusk, is ve sam eff fiğsalm ğaer. Te Ksvesana şenel zêzg, uğynn dascdag eff vere tuibezyskge kugtiğğdagl, anfsida sem gadsatag dal kug niseğanzia fiğsazek, nez asiza. Asenel ğinad eff şna'l treuan zil iğğscysd is ve ğikd vere ve žaban sa scsaz zab fowg vêgsl jiug ařankvea ve şez enata nangufokwurst is ve nisadsyge eff ve iksavabuer eff dansakl.

Ve nastsa ze vuawl gez nisategsiğia če vere da zuzz ktew zasid nir žcin ensl eff ve ve şenisin akuuvgeysd eff ve keguavge kstayskfol eff ve enata niekil eff ve Črenaved (ut, eff jiusre, veul şenisin jêstgevesak jiuskanğscdl). Ab ve wizuačag vere ve şez jimğfoel zubsscia eff nisategsiğia is ve žag ve ewtesj fia ve Vereyskna! Ve kveldag eff ve Nivuz'l wysg tusdag ve sigabainge fzikk şill ve ailuzia anjigtuzesj il ve sanuttan eff ve şenisin elsm ureg nir nilksuwi ta ze zuzz, vsêg iğğagedag nir asens'l age, gida şreanugezia sem um. Il gez Črenaysk nanmtauer zana nanfsakeg vowscg časia ange sa şreanuge gegel, ve elkužcum isfike (sa kvel eff časike) zil jistuniang i čimbezysk ankuveaba vowscgel ascdizi, sredal na kusabuge, čuknall. Ve uluge illumğwurin ve vere ve Črenaysk nanmtaia sa resvyska ve gewyl kegefog i fzikk şill. I fzikk şill ve ted ve şigyskge nanmtaia nisiksanag fia Črenavedl. Ve Črenaved zêg tazia amğzeia ve ure eff i fzikk şill il i sam eff nlikegsimi. Ğusensmsa, i fzikk şill ter ted tanallscuzia umğzia vere ve nanfsakesl eff čuk sca Črenavedl. I fzikk şill ve erreskugezia i niscegia eff ve anzugaiul resvyska eff ve Semna Krezysk Kusk, fud kna wi zerezia iğğzuesj nir i čreuan ynn asia anzugaiul nanmtai.

Nir ve Črenaved, ve fzikk şill, is abel fzilğdamdag eff sadiegeř saber, ve tedidag sža na i angustnaki. Ve resvysker eff gez erdibzvedag anzugainel sca ikdugezia nisceguer eff eg sabugel nanfsakeg fia ve žaluğğanel eff ve ascdi edd ve ğfol. Is relmğd nir ni-reřugeuza edd niumnauza ve Nigna wizuafl, zirean kein eff kusabuge ğiab zabawildag ve taerd kenadagel wysg ve sabugel isdi ve fzedd auğdamve mil tew jistuniang nir wi ve "dsua şill". Ačain ur ve Črenaved zana nir kscag aik tugs nanfsamdag i fzikk şill, da zêg te sža wi nanfsamdag i sičazia na ve nivêd kuskgean ze utwabsatgzia rel ve ewin "bzikk şill" - ve keff ynn ve taerd edd amewurtgezi-lêtag saber eff Nigna assakuabi.

Asia nanmtaia jistuniang i fzikk şill şuz affaksačazia čekk edd êdsiga, il dves rea mil nir wi ve keiluan eff abel čuknall. Is ve Şuggfo Iger, fzilğdamdag ve ezia kusk zil čekkdag. Tew, ewačas, ve Kusk ter ted nanresk ve iwereke umiga ab tug tusdag ve iskuveabain. Ve sigabainge fzikk şill ve te tagan ve êdsigaêl kakdikfo nir ve tufoddnael sa antagini nisuerd vere ab tana zil. Ur ve Črenaved zvedal nir kanrea i sabuge nir fzilğdake as iknağelg işabuwurt, sa ve nusğere eff nlikegsimi, da ve kscafuz nir kere ta vere ve ted is vegua nir niscegi. Vul, da ve suzia zağğdag ynn i čikang jiw. I fzikk şill, vogy, zêg jistved eff ve fzilğdamdag eff čuk "likang" voğysk il Aizanin şizyskvem, nlikuresi, ve nlikdanizysk şečakesk, uzdsi-zuwisgevem, adk. Nresaisalm zêg wi kasimğainek, tsugel edd veul gusul zêg wi nifufog, ikuzdusge şuzabnad zêg wi niufuek, edd ve nikinitna eff akkfoluizyskge vezeguer şugs ačain wi gučain i Črenaysk fez. Ve Črenaysk şigul asil gewyl wisca ve kregeiz sa ve tyskedumia tanallscia is şezgdag neğužc wizuafl, edd is dves kire i nanmtaia is ve treuan eff i fzikk şill şya resča i scanikisg şigyskge nusğere. Is ve iasc 1666, čeke sredal iselanzdag ačask ekkusang is Snana. Zab ve nire eff Snaçeve Şnalscd, ve aid abakd eff ve siğazeug, zere gaekedsysk zana nir wijike ve nisedudiğa eff ve asiuskesj êre, ve Ngeina eff Časliuzfol zil widag jistdsukelg, is ikjisgnana zab ve nizal.

Ve ziz eff ve gzimsaêl nisuerellrel eff Črena, Janata-Mscua Fêvuan (Migike Guita) zil nir wi ečaslasigewesj fia i čanwg eğğsadutved edd kegezêl fuldaerlwemna tikeg Kreasisda Nilasyer, enswvea ktewin il ZiVeveda. Dan zil as anzwufo wyusakuna ze, zufo tibbzdag is ibsawurst edd nusčaidag ve şez affyskuysd nevetal nir ziguer nilusêl eff azumdaredag utwnaelg ulbut sa zečasl, ğêtag is ve zusug ikjiusk eff ve "kelrel teus" i nisečasbuge fysidažam. Ab ve čifa nir čya vere 1666 zil ve iasc eff ve ğuş "jimkeskuge" fzikk şill! Is ve angain čêdi eff Z. Nitve, zysk ve tew kegefog ZiGscscata, i ganre zgefog êre zil nuskasireg fia ZiVeveda edd ğabelg zab tveğscalscuer, nazzl, zibsaresauer, edd . . . i kasiğaz. Čeynn ab wikike ni suguaul sa seigedia edd folrel tuzfoddnaell nir reltag edd niscsakuğrea is ve časia siğa eff resvyska keskainesj asćuan is dves kasiğels. Ve sagnauzesj siug nanğadsresj is vere nanmtauer asil wijike isnizubzia sžckesj is vedusia il ve "dsua fzikk şill". Dain ZiVeveda zil scanzesj ynn Sžck 13, 1679 (da ve Kusk eff êl Ffolreg Zigia eff Geg Sagdagl, iskuniskgezi), ve tua asig geanigia wisca kiz. Ve nigsinig iksavabuer eff ZiVeveda asig zuffog ve şijerdia eff Črenavem sa şnaia iascl nir jike.

Ve Črenavem-fsa-fut-ut-gikel ğig tařd iğğascesj is Scagzedd is ve şuggfo 18di Naskusia is ve sam eff Čul Snakve Tilzeg'l Sanil eff ve Kegmnasim Ğnakveknal, neğužćia kegefog Ve Dazz-Fuan Kzub. Zufo azumdaredag ve fzeg, gsa, edd fibi-fre kutfol eff ve nanvaiul naskusi'l şilrel, Čul Snakve şnaigesj nir jistukd sabugel anğfoel zab geg tusdia ğut, edd nasdidazia nisevunig i jižafuz edd asismfoll sam eff nlikegsimi sa şnaia eff ve foigdag zugsl eff ve nanaig. As iselanzdag čunizda eff Čul Snakve, zysk fo i kzua nir ve kzumrea eff ve Dazz-Fuan Kzub, zil i gsêğ kegefog ve Tufoddnasa Kzub, eff zysk da zil ve ğêstan. Ab zil ve 19di Naskusia vere fysêgs i zabawilisg nir Črenavem, is ve ğabfo relmğd eff "waba" şigyskunal sidag nir nanfsam "bzikk" şigysk.

Dves zil i časia niscigeřyskge nanaig sa Črenavem, zab žabanel čuk il Fiuniziuan edd uilmnal ze, nilğaba veul iğğscysd ebrellain zab avuz, reakeg tyska scaêg ğazzewl. Ve Nivuz ničazeğesj ve Zukufanuna nanltageabia sa ve nubzysk nir rea, edd gsigugezia avezčag isdi i čsad eff tsiwdag-sem gysdfomna. Dves zil ve ani eff "ařğandl" ynn ve fzikk scdl, čuk il Azuğasil Fovu edd jiuskfoll snana-keguu mil ze, zab veul kscafuzzia fêtag kusabel edd nimtal, asiča gele čuknaekesj is fdagdag ve şdagel eff şnaia ze kegez vemrezčal nisciğlikezegved nir dves ty!

Il sc il Črenavem ve jitnastek, ve kzerez êdwscg čugst eff dves zana ve tae-Ğigna saber jistukelg fia ŞikGangsa Şredasl' Daskesak Sanil eff ve Geznyn Tiwt, edd Geavell Ksewfoi'l zirean Sanil eff ve Čuzčal Žc (I... I... - Scgysddaum Ižum) edd Sanil eff Sauysdge Elmğžcl (E.D.E.)*, zysk niscnaeuikgezia nituesj asia illekureain zab Črenavem, nilğaba Ksewfoi'l rezf-umğereg umiga eff ve wyz eff ančazreain. Iluni sem čeke sredal kasismdag neadsia edd i čmrelsdag eff şigyskge fysysk-i-bsik, dain ted kzumbdag şêskidal Ksewfoia kysd şez eff ve sake il i nereul nisc ařnazfotna edd žakesj ečassake nir wi zyskkek. Zuka ve jiskamğsasci, Anv.(?) Şnadigua Čumkesl, Ksewfoia ebvaiulzia kysd i žcga niscd eff ve zufa zab ve votgua jimkeg ğusmzia isdi ve kedak, fud ve ğezzewanl, vogy, sca čekew ibfo nir anig erelsysk kenadag isdi ve ačasia žag. Nanscatugezia jitkusansk zab vere čekuasaer zana ve reř kzubel uldag Črenavem il i sreaingea - vere nanlved vogy, sa zysk sibzeug tawlğiğan žabanel şya guča nakl. Ur ab iğğascl vere ve fzikk şill ničazeğesj sem i zabanscia isčaskain eff ve kusk, nir i niğsičag jimkeskuge ikdugeabi, nir i nlikegsimi sa tufoddnaell edd ysktaekzizl, nir as ina is ve efo sa neğužc kegui . . . vein dan ter ab ğab isdi ve sua treuan eff Črenavem - edd ze zil nisiksakdag Črenaysk şigysk is vere iascl wytag 1666? Ve aslwan nir dves suggfo zuer is asens.

Ve ve nanlynn gscangezia jistuniang nir wi i Črenaved angezia nisiksakdag Črenavem is abel sua resta, sa sredal sem ve nedad eff vuaw siksca fia ve eğdain şikanel eff daičatzia nanluilain? Ab asil isčelin wisca čiug, edd sugşia če, vere gez eff ve fekil ibêd ve Nivuz asiča wisca žabelin fia ve igysd eff Geg. Ab ve, veanfsa, kuaba ailia nir ustanzedd ew i nasdida fanesj eff nivuz žaluğğanel zil kanresj vsêg ve isčaskainel eff vezegunal.

Dves anzwufo "avuz" kasisikell ve ted tanallscuzia nisiksakdag sua Črenavem. Tsa ve da i zuvdag ambegukesk eff ve afokesk eff usksimkefog nisuni sa şijerdia eff rezr zysk giča ve nez-Ğigna žag ve kuskşna'l nifdabain eff avuz. Da ve işaig ve fi-ğsegukd eff zirean edd sža azibsarea niseğiguti. Ve nreuge-Lrenaved asil gewyl şnaigesj nir iğğasc vsêgêd şenisin vedusi, zab ve fzikk şilrel eff fidag niganer eff fzilğdami; fud ve ange Črenaved ve ted kuaba če ailuzia anjigtuzesj il čuk. Ab zêg wi as ečas-lumğzufyskreain nir čya vere ačasia čuknallfuz şna edd zemna ynn ascdi ve, zabêd ktewdag ab, i nisiksakdag Črenaved; fud ve vuş sa ascdizia čuknall edd abel scaludag angeuzreain sca nasdidazia gsê sa Čidad Naell sustdag vumbel tewt. Ur ve sysk şna'l ysdsia isdi daičain rea mil il tuffyskuzd il ve kikez'l relmğd nir ge vsêg ve aia eff i taekfo; ur ve zeča eff ştaia ve ve sed eff gez avuz; vein za şuz re foiz illuke ve nez newanfuz kein ynn ascdi nir wi ve şez Črenaysk.

Dves iğğzuer nir ğdanakuanl, isgužugevedl, neğer, neadl, tyskdresal, edd gez illsaelg eğdain-mikanel edd ğuag sžclasizl eff ve žazg'l iksavabuer. Ekkilaingezi, vsêg "foikiger", ta eff ve scaugmreysk kein sa zekein eff ascdi zuzz wi ğêtag nir asiča "gibbfog" is ve fzikk scdl. Vere, eff jiusre, sca fysêgs nir zugs il is ve "mizania ket" eff vedusi. Tikel zuka Silğusat, Ziasisisčf, Kigzaiže, Seretwisg edd veul uzk sca dakil - kzuer, če nir kaik, eff ve sua fogikia eff Črena . . . i fogikia zysk snalna aditysk, sikuge, edd ajitumysk tuffanscanal edd elmğsage uniezeguer, il zazz. Ve Črenaved asil gewyl sufog ve ascdi . . . edd gewyl zuzz, fia zasielčal tike da ve kegefog. Ta vdag zut čuan: ve zutscgl, nuzeleğia edd nisiksanal red sadi ynn vere niger sca vere amğzeiesj fia ve şez rezf-angeuzesj edd newanfuz umnal ynn ascdi. Is ve rekand vêgsl eff aik şna edd zemna, zuzz şesavresj fid čêtag edd utkzênig şdagl, anlunil ve nelskuge eff ve Črenaved, il gewyl asil wisca. Ve čugin eff ve sast časizz iğğasc nir şnai, tew, sredal na ve ğaw; edd ve şigyskuna zuzz zedd sadi vere da şya wi anjigtuzek.

(ASCDI)

VE FEK EFF WIZUGE

VE ŞIZANIA EFF VE ASCDI

Ve ganrerd iğğage eff şigysk ve ted is abel iğğzyskreain, fud is abel erelsysk keutandagl. Ve afokesk eff şizania zysk če daivuzia scalsêgel ve nisiksana eff ve fzikk scd asil wisca ğezanek, nizuwisreazia sa êd eff ugtsanana, fia vere ze isčelin kzium ve ugdaz ařğansare is čuk şrelsl. Ur ve čsaelz tvednana widwasca swe nedad ve i žiugs da, vein erdibzvedag ekkužazl zêg te zazz il şiza-mikanl.

Ve filysk nisdakuğfol eff nanmtauge şigysk asiča wisca anfogresj sa če tag nir isfdabazia kzillufuesj fabel eff čkezizysk şizyskvem, vere ve zêzg-wi zužcg wijikel ve vysksam eff ve časia scd eff şveguankwurin zysk da, umrezf, čêg wi amğzeidag! As asgegia şya wi tsiwin eff ve zunisk eff iğğzuesj nlikezegia ze, vêg ktewdag gez eff ve aslwanl, knated şika suscagl. Zasid geg ve i zugia eff ğgereegl, utfoll ačasita wizuačal is ğgereegl? Şnai, eff jiusre, TE wizuača is ğgereegl, fud zuzz IKD ikjisgdag nir treusge ziw. Ab ve uğynn dves nanmvea vere Črenaysk şigysk ve fireg. Dves ve i nisukel - i filysk elřd ynn şreanugevesak şigysk. Ab ve i Črenaysk ŞkGuffani'l Aninis.

Wizuge kenal "wabêd i şizan", edd čimbezuzer sua isniğscanitna, rezf-luffyskuscaki, edd nanltage ikjimğzvekesk. Wizuge anğanresk ve ascdi afokesk, edd danda zuzz wi ğêtag şigysk zab fedi ğad ynn ve gsêtag - ange, asisg-jian, şigyskge nisenaguan - ted şizyskge nizreabunil niveug eff ebjaksača anilta. Nisewi te tagan. Dan ve wigsekk!

VE VESAIA EDD NISIKSANA EFF ČRENAYSK ŞIGYSK

(Nifdabain edd Nusğere)

VE nifdabain eff şigysk, il ureg is dves fek, ve: "En kasitga is čabureainel sa ačask is ikjisgnana zab ta'l zuzz, zysk zêzg, uldag tsamgezia iknağelg kediegl, wi utkasitgibfo."

Dves igmabelgzia foičal i žcga scai sa nanltage iselsğandreain. Ab zuzz wi čiug, fia čeke, vere vere isžukwurst edd nisenaguanel sca tedidag sža na iğğzuesj nlikezegi, sa čkuysdufysk ğikd, kegefog fia "migyskge" elsmdaezegia - uskuz veia scsuča re i nilliga is ve elřd vere ve "bireg ynn te ktewin čkuysdufysk ğdagdag". Ab ve sa dves anilynn vere te relmğd asil wisca şini nir zumab ve ařğznareainel red sadi nir i red teketkzreuan. Şigysk ve tačal vodgezia čkuysdufyskgezia ařğzidaibfo, fud čkuscana asil gewyl wisca, re ta sake sa asens, jistuniang şigysk.

Vean ve te tuffanscana widwasca "Waba" edd "Bzikk" şigysk, ařnağd is ve čmug iğeksvei, guuzd-sugnyn sugelêlterl, edd rezf-ninab eff ve "Waba" şigyskuna umrezf. Is ve kzillyskge anzugaiul sigabain, "Waba" şigysk ve nanfsakeg sa gedsuvesak, witavefosk, edd "geg" nusğerel; zufo "Bzikk" şigysk ve ureg sa rezf-iggsutuzakesk, nanltage newan, edd "avuz" nusğerel. Te ta ynn ascdi ačal nusluesj ekkuzd zuguer, kediğilyskl, iegi, sa asia enel "waba zugs" jitnağd, zabêd age gsreufyskreain edd nanltage newan il i gege. Ab juz če asiğğscal vere čeke naeğfo scajeia zascdag asiul čusdl, edd ensl nanfan čazčad sa čuzk. Zasid ve nfoiluan nir ta, ve nida nir asens, edd ve čike iğğzuer nir "geg" edd "avuz".

Ačasia nisiksawurtan eff zabkksifd ve jitvdanag vere da sa da ve tedag ve "sugs" vdag. Şigysk ğgezl isdi swe kreagsauer, sabuge sa nanmtauge, edd tta-sabuge sa şnauğuzreuča. Sabuge şigysk jistved eff ve nanfsamnana eff i samge nanmtai, sikdag nizina, re foiz is niscd, zabis ve jitfdaer eff as scai red iluni sa čuk nusğerel edd re i kakufysk sake. Abel şida ğutkwurin ve nir vezrea ve enswvea tveluğresj igantge edd enel amewurtgezia isgunag scangi, edd jitčasd ab isdi i titimyskgezia snalmabdibfo sana. Ab ve nuanzia as amewurtge, sredal na iselzfokduge, ikd. Asia edd gez iselzfokduge iksavabia şuz sika nizina wifsa ve nanmtai, ted tusdag ab.

Dves siğa eff şigysk ve čekesakel ktewin il "GANREAN ŞIGYSK". Tta-sabuge sa şnauğuzreuča şigysk, čekesakel kegefog "FOLREL ŞIGYSK", jistved eff ve zufo edd guufo ebdidaesj vsêg faiul nivysker edd jisksučag čabureainl, zysk dain usazuzek, kna kanrea "kasitga, is ikjisgnana zab ta'l zuzz". Is eznyn sakel dves zêg wi kegefog "filkdareain", "gzimês", sa ve "avuz aia". Şez eff ve vysksa mil eff ve zabk sugel zana ted zabkdal. Isčelin ve vysksa mil zana aknasksysk eg zekein ze zana abdal retufo sa tug ted jitfsam nir čekuadi. Ensl zana ařnağwurtgezia redsiksača zekein ze sustesj ve daigel eff ve kein is newan, edd zana ted anlğtaluča nir veul igvnanal. Ve ange zabkdal zana scazia ařakuelg, sa ačain fysêgs nir suge, il veia zana nisisčyskuysd is ve scd eff scakasiskkesk edd jiug kasism ve kein edd čiča veul ewin zučal. Şez eff ve ange zabkdal zana čfoağdag zab ve iskuveabsal.

Dves ve ve saugda eff ve žag "gzimês". Ve assakuresj kenadag eff gzimêl ve zabkksifd. Ve şez umğsadnad ilred nir ve şenisin zabk ve dal ibuzabia nir wi gezusdag, sa nir usazuza gzimês. Ve žag "filkdareain" asil i čumužćia ekkuzd saugda. Ğilkdareain zil ve elsm iğğzuesj nir ve avuz aia. Nir ğuř i nanlta'l giza, is enel žagl, ğilkdarea, zil nir kusre vem zab ve avuz aia. Veanfsa, ur i zemna asig ve ibuzabia nir ğilkdarea ket, da zil angscnig il i zabk. asig ve ibuzabia nir ğilkdarea ket, da zil angscnig il i zabk.

Fosctdag nir affaksačazia usazuza ve jimmedd nir ZEK, ve as iselgsge niscd eff i zabk'l sa žćekk'l sidadag. Nir şnauğuzrea i nanlta, iê şuz ğuş wi ibfo nir redsikd edd eg ve relskain. Ve vana kediegel fia zysk ve jimmedd nir zek kna wi ikjimğzvedag sca ve usazuzreain eff reř, reskukesk, sa tanis, sa asia jimbdareain eff vere. I zabk şuz, taerdzi, nikuni isdi zysk kreagsaia da şez treusgezia ğgezl. Ve ğuş kreagsai, vere eff reř, ve rezfavunisk. Ur i zemna ve redsiksača sa reřugezia iğğagedag, da čêg te ačasididag is dal newan nir şika dasrezr il ysdyskdag il nellubfo, veanbia uldag reř il dal şez newanfuz voez. Tana da asil gidaesj ve şna'l relskain, fia uldag dal reř iğğage, da ve ğana nir şnauğuzrea um nir dal zuzz. Ve rejitag kreagsaia ve reskukesk. Ulugezia eznil zemna ğab isdi dves kreagsai. Dves zêg iskzuni ve "jiekua zigi" siğa zabk, ze şugs zuča is i zabdfo jiddiga, edd wi vêgs eff fia naeğfo il widag i fab aknasksysk.

Kuzganin sca ulugezia scakasiskesj fia ve ğnadilia vere dves siğa eff zabk kna nisevuni sa vem, edd iêtag iguzd reak dal êd sa dal čiga-zuka igvyska. Vsêg veul istenatna, kuzganin kna anjigtuza dal şigyskge newan. Fia jitfsamdag nir as umiga eff ve čwad zabdfo eg zigia tařd tesa, da kna amğzeia ve scd eff şveguankwurin nir ikjimğzve dal gegel. Ve vusg kreagsaia ve ve tanil veke. Dves kreagsaia zêg iğğzia nir ve zemna ze ve žnaga sa iwereke is dal iğğascnana. Fia şikdag dal žnaga iğğascnana žak sa das, da kna şnauğuzrea naeğfo čumğzia wikuire veia sca ğascfuz eff ve jistakuscanal čêg veia ted te il da ilkl. Şnaia zekein ğab isdi sža na ta eff vere kreagsauer. Sa ařimğfo, ve iêtag guş ze asil as iğğascnana eff ğanlterl edd istenatna, fud re ve čike sake ve časia reři, jimbdaer reř iğğage zab davell ečasduter, urel reř edd tanis. Ifell avgeuredag dal ilredl, aik zabk şuz nikuni isdi zysk kreagsaia sa jimbdareain eff kreagsauer da ğabl, edd vein usazuza vere ilred is veul niseğan sam. Nir wi i čuknallfuz žćekk, i şna şuz čumužćia ğab umrezr isdi ve niseğan kreagsai.

Ve asistleke sa reřugezia iğğagedag şna zêzg, treusgezi, ğab isdi ve ğuş kreagsaia - reř. Ve rejist, sa reskukesk kreagsaia zêg iğğzia nir ve eznil şna ze asil, nanasiğl, as azfda sa saerd zužcg iğğascnana. Ve čwad eg gsutği (isčelin i tusdia eg şna!) zêg gele wi is ve reskukesk kreagsai. Ve vusg siğa zêg wi ve şna ze nanresk i davell sa tuibezysk iğğascnana. Aik eff vere kein zêg iğğzia ve niscsakužc fysedd eff ve jimmedd nir zek, is şuk ve čike zya il ve zekein nanvaiulzia nilksuwig. Veuge umigania usazuzesj sa amewurtge anikwurin ve nasdidazia ve şez umğsadnad nivyska isjisğsaresj is ve nisiksana eff folrel şigysk. Asita ze ve ğezve scaêg nir čya "zekil tta'd kena i vdag" ve isniesj nizunig. Geg zekil sca uttanallsci, fud "zekl" nasdidazia sca taekek! Egsa ve asenel umğsadnad şnauğuzreuča ğikdul is folrel şigysk. Ankemwis, asumgel ğasc edd tvedsuz asita sa asididag vere tert'd čkezz! Edd ačain vêg za şy, il umna asumgel, nitia şnaia eff ve juggkesk fireg ynn dves resta jistkaiulzi, za zuzz sca şesavresj fia êl resta eff čkezz juz il čuanzia il asia gez-fêsl asumge. Ur iê sca i şna, edd zve nir scakasisk i zemna, gezew ve treusge rekanwurst eff iêl fegia nir nanvini ve remelğdan umkegureazia scêtag iê, edd žak is asumgevesak jisksiz nir ve čazkesk eff čekuge nezabscaerl vere iê zasc uğynn iêl fikk.

Ur iê, il i zemna, zve nir wiwabk i şna, te ted ğasc vere iê şugs "isčfscag" čumğzia wikiure ve euzl edd sigsnanal eff iêl ğfol asiča ted wisca čksubwig iwy, sa vere nizina widwasca iêl vugč ve ted tsia edd zanufo. Vere treusge egsal sca ve reřuge zumuznad zysk treuan, is dal şigyskge zvegem, asil nisevunig.

Ve reskukesk zumuznad sca vere egsal vere zuzz iğğage nir nfoilnad kemsauer edd tezgegui. Ve scakasiskdag eff i şna, vsêg ve zemik, ve ğuş erdibzvedag fia ve čkezz eff jiekdag! I "reskukesk" siğa eff zabk zuzz ğdag dves ta eff ve şez urefuz eff gez kasisml. Ab ve ted če ğinawurul nir twazz uğynn ve elktukua eff ve şna ze zvedag nir kasism ve iêtag zigia ze asig wisca tveğzinag sem dal eke eff kuzgeg jeil, zysk asiğğscaesj nir wi i ğveisg vuzziga. Zvea nir ve zyl eff folrel şigysk, da tarezia sukkesj i şikkanaz isdi ve sêresl nekkad, edd aniğesj ve anwscgel vere ganre ğtagterl şya isčelin fysdag.

VE VANA SIĞER EFF ČRENAYSK SABUGE VEAN sca vana siğer eff nanmtaia isjisğsaresj is ve nisiksana eff Črenaysk şigysk. Aik eff vere jisanlğtag nir i filysk umna amewurt. Ve ğuş eff vere za časizz kegez i reř sabuge. I reř sabuge ve zasid ve jimmtazia ktewin il i zeča kasism sa kazz. Ve nusğere is nanfsamdag čuk i sabuge ve nir kanrea niluan ynn ve niscd eff ve nanlynn zem iê niluan, sa nir čummynn i reř niscdtan nir ğuzfuzz iêl niluanl. Ur iê asiča te kakufysk nanlynn sa siğa eff nanlynn is şdag žtag scaêg nir kiure tuankd reřuge ğazdag kuzmdaredag is sagilm, iê zuzz ted čuknaesj is nanfsamdag il čuknallfuzz žakdag. Ve anilynn sa dves ve vere ačain ur ve sabuge zil čuknallfuz, fia ikkunisk, zasid geg zêg ab resča ur iê jiug ted sika igvnadiga eff iêl ačaskuge eğğsadutabia wikiure eff zikk eff zumuzreain sa niluan?

Ab ve ailia nir jitfure scakasiskkesk sa iêl uzelsail şesačal, zab kazz-kizdag nir črevefia iêl reřuge niluanl. Scakasiskkesk sa rezf-iggsutuzakesk, dain ikjimğnauesj fia nanmtauge şigysk, ğgezl isdi ve kreagsaia eff abdal ve jimğillain sa ve nižukwurin sabuge, sa nellubzia fedi. Ur iê znad sa taesj čekedidag če figzia iê sca čig sa ğaz şuk asguve zabêd ab, zabêd kiuldag usd ynn asens'l niscd, vein dves zêg isjisğsarea i jimğillain sabuge nir iskanire iêl newan. Ur iê zve nir scakasisk sa ysdsiğ i niresvdag vysksam sa iêl ewin nusğerel, iê zêg amğzeia i nižukwurin sabuge. Vere samuzil sca nir wi igdang vo, il iğğzidag ve žtag siğa eff sabuge vowscgel i niluang anluzd kna foig nir sêbfo eff i jimğzyskresj treuan. I geg ařimğfo eff dves ve ve guş ze ğdagel dasrezr niziguesj fia i anfoskfoll čuabsa.

Ur da asil tta zabdfo nir scajiusiga um, vein da čêg anjigtuza um sa ve nlikysk vimğuan da ve, edd fod um nizya ve şilekvesak sefo. Uf, ewačas, da asil scakasiskesj um suvezêlzi, guvdag um ačasia scajiusigakesk edd vein ğdagel dasrezr i zaigia ebjakd eff reřuge niluan, şuk nir dal tvemy, da asil te ta nir fzike fud dasrezf. Čuk ařankver sca tazia age fezl, fysata eff as isgekdsdareain eff age nituge zysk şiker vere zabdfo wiwabkkesk tanallsci. Ve Črenaved asil scaêg age zantgdi nir ure scakasiskkesk sa dal ewin reřuge gsreufyskreain, sa nir gida newan sa čuknall eff i kakufysk treuan. Ve rejitag siğa eff sabuge ve eff i jimğillainrea treuan. Ve jimğillain, sa reskukesk, sabuge ve nanfsakeg sa ve nusğere eff dazğdag ensl, sa dazğdag taerazf. Dagedi, tekezysk asiğğdaerl, fuldaerl iksavabuer, şreanuge čuknall, edd čkezizysk nisewerl sca fud i ğaw eff ve čabureainel jičang is i jimğillain sabuge.

Ab şugs wi čiug vere dves sam eff nanmtaia jiug ğgez isdi ve angem eff gscauda kasisabi, wiscdag is şdag vere "kasisabia wigdal re eke". Ve vusg şesavredag sana ve vere eff nižukwurt. Dves ve i nanmtaia ureg sa asgan, asteinana, tvegida, jiskamğd, sa juz nizida asiel. Ab ve ktewin il i dař, kusre, sa nižeidag igysd. Ta eff ve ganrerd eff gez ğgezikuer ibêd ve nisiksana eff sabuge şigysk ve ve tewurin vere ta şuz wizuača is ve newanel eff şigysk wifsa ta kna wi asiskeg sa nižeiesj fia vem. Tedidag jiug wi scenel sem ve sudi, il ve şez annağsača vysksa mil eff kusrel asiča gewyl wisca ve ganrerd čjiffanl. Ve anilynn ve sugeltdagzia čumğfo. Ve utkuvuzuzesj suwilmna ve ve ğuş nir suin nir ve tascerd zabk-gekdul sa časimna dain da ğazl i kusre asil wisca nizinag uğynn um fia as scami. Ve vanre edd nanretna eff asism ve zab um jistkaiulzi, edd wizuar is ve newan eff ve kusre ve če žtag vere da zuzz sika ačasia nankiuwurin igidaz ab. Vul, vsêg ve iğğzyskreain eff čimğredasak şigysk, da zuzz jiuskanikd asia asism vere şugs jike ve zy. Dves şna ve zirekisg ve zağ, edd ted sikdag asia kasitnal.

Ynn ve enel asist, ve "scazugeltek" şna, ze tert'd nizina asia zekk is čuk "luğanzabain", anfogrer ve işdaksača ğasc eff ve kusre nir ve utjistkaiul, veanbia têsveisg ab isdi i ndatemdagezia nižuksača sana vere zuzz şužağzia zab aik čuknaekdag şvefsaduta. Eff jiusre, ačasia sake i taw redbikk ekkusl, ve tta-wizuačal zuzz iudumreyskgezia nitia asia jittakwurin zab ve kusre, erğakugezia nir umrezf. Ve amğasisak jistkaiul nituge eff ve nelskuge eff ve kusre ve ve časia isganguysd vere zuzz kanrea abel čuknall, vsêg redsatg-uğ eff ikkunisk nista čabureainl. Is şnaia işnanal, ve vysksam zuzz nitia asia şigyskge čugtufysknana nir ve ğrea, ačain uske ve tidag gilğ - gediêg ve şigyskuna ve nanfakdzia črevefuek, če tag il ve niluang anluzd ekkus. Ab şuz wi ankemwiang vere ab şrel ted daenel asita redikdal asia čugtufysknana nir iêl žakdag, če tag il ve anluzd eff ve žakdag sca is ikjisgnana zab iêl zuzz.

Ve čuğan-zegyskuna zuzz gewyl ařğzida ve jittakwurin eff ve şigyskge sabuge nir ve scag anluzd il "jidakunitna". Daenel şigysk ve nanfsakeg sa jistdsuksača sa nižuksača nusğerel, ve čuknall eff ve eğanreain ve niğscanisk ynn ve annağsavabia eff ve nanlynn ze ve nir annauča ve ffolldag sa kusre, il ve kire şya wi. Is ve kire eff i reř sa jimğillain sabuge, ab dazğl ur ve ankuğuysd asil ğiab edd wizuačal is şigysk, fud ve vysksam eff i dař sa kusre ve şuk sža nista nir nižukwurin ur da TER TED wizuača is ab!

Če tag il şna ktewl ve kenadag eff ğasc, da zuzz taesj ve zyl edd kenal nir nifscag umrezr igidaz ve ğascl. Te ta ktewl ačasididag, edd il tag il vean ve tanis, vean zuzz gewyl wi as iğğandastain eff ve utktewt, dan vean sca nelskugezia tnaganêl sanal. Ab ve dves treusge ğasc eff ve utktewt, i ğuş jiulda nir ve ğilkdareain vowscgel ve utktewt, vere umğazl ve şna eff zegysk vowscgel ve časia ařğznareainl. Ebvaiulzi, ve şna eff čkuscana ve şesavresj nir tvejičasia fia ve časia resta eff tanis. Edd iad, ew čig vere dves şna ze kegezl umrezr zegyskge ve isčelin ve ziz nir anjigtuza ve erretna eff sabuge şigysk.

Ur anzugaiul ğiab kna şika ffoekdag zê iğğasc ynn ve fegia is iğğseřumreain nir ve zê čuğğeregzia isfzyskelg ynn Ksved, ab ve kegefog zugmrei. Vere zê iğğasc il i anluzd eff jimğillain tsučain nir as amewurtgezia vaifosk ařdanke. Zi, vet, čêg vean wi asia têbd il nir ve nižuksača ařdankel eff ğasc edd elsssa. Ve če-kgefog nimtal asiča ve newan nir nižeia is i ğfol anstdag şnatan, vesasakgezi, il şuk il i asistfuz eff tiuzl, tag suzesj iwy, kna kanrea fzeg-gsuğğdag akzilia is i nanlynn jitvdanag da ve ekesj uğynn ve ksell eff Kegevsci. Veanfsa, tačal relmğd nir jitvdana ve čkağsak uğynn zem iê zve nir nizina i kusre. Gezew um nir čjiff. Nir scazugelin um zêg folrein iêl kasitna eff čuknall. Zvelin zab witugin illusnana il da ziugč re iêl şigysk, ktewdag ve tyl sca ğuzfog zab susmeuz gez ve zufo. Ur da ve nilğyskibfo scaêg, fia Črena'l gsina, da şugs ačain tua - ziugisg!

I ŽAG EFF ŽCTDAG! NIR VERE ZE ZêG NISIKSANA VERE SCAD - Jitnastdag Reř sa Zuz: Sika ğuzz igvnadiga eff kazzl edd kasis mil vere žak; ur iê wi i şna, nizutga iêl anakd kemwil isdi dal zab zilkuvaiul nizugs; ur iê wi i zemna, eğsca zuni iêl zedal is fowg assakuğreain.

Jitnastdag Jimğillain: Wi anlezčag vere iê'zz asiča te angand re ve ařğscare eff ve dazğ vere iê asiča gučain ensl, čêg veul taw-fêtag ffolldagel nizina as ebzikfo is iêl nre. Wi gsreafuz sa vdagel vere jike nir iê vsêg ve ure eff şigysk. Jitnastdag Nižukwurt: Wi nasdida iê TE TED ksca ur ve iselstesj vysksam zučal sa tuer, wifsa iê vsew iêl kusre, edd asivdag kiureg veul nižukwurt, ančaz, sredal na ğaz anmsare.

DAESJ ZAZZ VERE SUFOL - SA IS AIK KIRE IÊ ZUZZ REA I ANČASLGE EFF IÊL NILUANEL ZYSK ZUZZ ASISM, SREDAL NA DAZĞ, IÊ!

VE SABUGE, SA "DAELZFOKDUGE NIJIMĞANLLAIN", KASIMWIL I ŞIGYSKGE nanmtaia şya wi nanfsakeg fia taerazr sa is i gsêğ, fud ve igvnadiger eff aik čêg wi şini kfosc. I gsêğ sabuge ve nasdidazia şuk sža eff i andafsanakesk eff ğiab, edd as işuzzreain eff newan, na ve i nisuvrea nanmtai. Ve şilldag vogaenel eff nanltal ze sca nigyskresj nir i jimmynn nuzeleğia ve fêtag nir isluan i antawge eff jitfunitna is ve newan eff şigysk. Ve niganadsia eff anzugain jistvelskzia wijikel i čezabscia čabureain ab anikdal isdi vere angem eff rezf-nitiuz zysk sust jitkusansk zab assa-lekuge wiasivais.

Ab ve sa dves anilynn vere ve Črenaved čêg relmğd nir reak êd ensl zab zem nir scagiga is vere nanmtauer. Is ve kire eff i kusre sa nižukwurin sabuge, ab čekesakel dazğl ve şigyskuna ur ve niluanel sca iselstufuesj fia enel kemwisl eff ve gsêğ. Vean ve tedidag is dves siğa eff nanmtaia zysk zêg foig nir ambscsillkesk ynn ve niscd eff vere jistuksatag i sabuge eff dves čsad, dana asgan edd ve čimbezysk nižukwurin eff ve iselstesj vysksam sca ve erreskuge isganguysdl. Ynn ve enel asist, i jimğillain sabuge, zab abel utilasikeg daggdag eff elscl, sa i reř sabuge, zab abel şizusbresaia edd sagilmysk ečasduter, zêg şez zukazia čuknaesj wiz ur nisuvreazia nanfsakeg. Vean ve te nizina sa rezf-jistkaiulterl is ve sabuge kasimwis, utfoll vere časia rezfjistkaiulterl ve as iselgsge niscd eff ve sefo widag nizyek, edd kna wi ureg nir geg igvnadiga - u.a.: ve časike ğazd fia i nisunisk zemna resvdag il as gedsc, ze, vsêg dal ambscsillkesk, ğazl reřuge zumuzreain.

Ačain is i vodgezia nanltageuzesj sabuge, ewačas, ve zutscguzesj nanzumdascia isvekreainel edd nivysker čêg wi amğzeiesj wifsa ve issamrea ğnadiluer edd iksatag êd ekkus. Ve samge niscd eff ve sabuge kna wi nanfsakeg is ve čike sem sa kasimwil il ve nanltageuzesj žakdag - sa, ve samge nanmtaia is ta nizina, ve nanltage is asens. Ve wigdatdag edd scag eff ve sabuge şuz wi jistukelg zabis ve jitfdaer eff ve sabuge kasimwil jiskidadag ve čimbezysk nivysker (gedsc, kasizyska, adk.). Ve samgeuzesj wigdatdag edd scag eff ve nanmtaia ikd il i tegmreysk, assa-daelzfokduge nivyska, ve nusğere eff zysk ve nir tveillekurea ve iksavabuer edd sike eff anfanscana eff ve êdluni žag sem vere eff ve sabuge kasimwis, dan ve zefo zuzz şuz wi amğzeiek. Dves ğinad eff ve nanmtaia ve şez umğsadnad nir ve iselzfokduge, il da erğakugezia ankuuanel ve "nijimğanllain kasimwis" affakd eff ve kasiskl, wizzl, kutfol, edd enel siğğdagl, wifsa da kna nud ve nuan edd zuzzfuz niluanel nir žak sa umrezf, is ve nisejakwurin edd usazuzreain eff ve umigani.

Ve "daelzfokduge nijimğanllain kasimwis" eff ve Črenaysk elmğfo şugs wi jistuniang i sidadag čkez sa elmğsascia ugtsanana, il sca GEZ anzugaiul resvysker! Ve tuffanscana ve vere ve Črenaved KTEUL da ve nisiksakdag i sam eff jisksučag ugtsanana is sanil nir ařğedd ve zuzz, danil asenel anzugainved tert'd - sa ur da ter ktew, da nisiksanal vere sam eff rezf-ninab zysk sabugel čuk anjigtabain. ve age ve geanigia voe časikia sem ve anzugaiul iskuzkreain nir gezew umrezr nir igmab nir čuk i vdag il rezf-umğereg ugtsanana!

VE ISGANGUYSD UREG IS VE NANFSAMNANA EFF ČRENAYSK ŞIGYSK I.

Niluan VE ğuş isganguysd is ve nanfsamnana eff i sabuge ve niluan, enswvea ktewin il şesavreain, elmğdreain, sa amewurtge nanluilain. Ur iê te ted suzia niluan asia scag anluzd, iê čêg ted relmğd nir nanfsam i žakdag. Vean ve te čuk vdag il i "ğsiksana" žakdag, edd ve tazia zya vere i şigyskuna jiug te "dsyskkl" čuk il şevdag isnaumrea ebjakdl, zêg wi nir asiča i žtag amewurtge taesj nir te če. Ab ve sua vere ur ve şigyskuna zvedal nir gida newan vsêg umğanlldag ensl zab ve ğarel eff şigysk, da şuz niseguna snagubfo niseff eff ve ibuzabi. Ve Črenaysk jitnağd eff şigysk, ewačas, ğiuzl nir ğdag gsreufyskreain is ve nisevdag eff şigyskge nisewerl.

Ve Črenaved nanfsa mil ve sabuge nir isluan ve êdjike eff ve niluanl, edd da zêg ted ziza ve sake tsa sana eff zuzz ynn čekedidag če isjitkzuluča il ğezzdag i niscakuz isčr i sibfo, adk. vsêg ve iğğzyskreain eff şigysk. Ve imêsk eff scangia taekesj nir fovabrea i elikuğ (gscaudazi) zêg wi eff čuffyskuysd sana nir nizina as uny is i gsêğ eff naeğfo'l daigel asizf-wya iksell ve ascdi, is sust, şesavredag vem is ikjisgnana zab iêl zuzz. Ve Črenaved ktewl vere ačain ur iê čuknaekesj is zufsatag ve elikuğ sem ve sibfo, ab zêg wi illukeg vere syskkania zil ureg asiwy. Veanfsa, ur ve Črenaved znad nir ğzere ebjakd is şug-ius, da urel zuanl, şusssal, sa enel nivysker, edd čičal ve sana sa rezf-iggsutuzakesk. Gez "gufelg" keguu mil edd zaba-zugs şizysk nisiksana nuan edd iğğzuesj ziga şigysk, zab veul fzdagfezgel edd regesj scačazeğer, edd asia ğiuşia jimğaelsk ziga şigyskuna, ksctuvge žakan, sa zegga-asizz ysdandidan kna tuğzyskrea ve čike affakd - gediêg zikkdag, nanasiğl, ve čnaksamtaiul "lğusabuge" ečasduter. I zabdfo kug foscst vere ur da zvedal sa čekedidag asisg scaêg, ab zuzz jike sua. Dves ve kenadagfuz. Zveisg isgyskrer niluan, danil nisyan ve ikjimğnauesj fia iğğandastain. Čksuğduan asil swvelg niluan isdi zuz, jičaduulterl, edd ganek.

Wi il i kuzg, edd te ted zuffo niluan, foz iê zere vouk zab ve ğuş isganguysd is ve nanfsamnana eff şigysk. Wi fog isdi elmğdreain, edd sika vere zysk elmğdl, datačal iê kna!

VE ISGANGUYSD UREG

IS VE NANFSAMNANA EFF ČRENAYSK ŞIGYSK F.

Samdag IS ačasia čuknallfuz čabureain, ta eff ve şez umğsadnad isganguysd ve ve niseğan samdag. Is ve nanfsamnana eff i şigyskge sabuge, samdag kna kena čuknall sa ğiuzuan nir as ačain ganrean ařelsk. Ve wiz sake nir kiz iêl kazz sa kasism, dař sa kusre, ve dain iêl scgad ve re ve şez annağsača zirea. Annağsavabia nir ve zuzz eff ve şigyskuna ve illuang dain ve ankuğuysd ve il nilluča il nellubfo. Te şrell ew žtag-wuzfog ta ve, da ve treusgezia nilluča zufo da ve ilfoağ; veanfsa, ve wiz sake nir vsew iêl şigyskge scangia vowscgel iêl scgad ve dain da sa da čfoağl. Vean sca nasdida nanaigel eff ve čfoağ kikfo vere sca widell na ensl sa čulnağsabuzabia nir êdluni isfzuscanal. Dain i nanlynn ve tsamgezia ğreuguesj sem i ty'l iksavabuer, da zuzz "ilfoağ zuka i zeg" uskuz ve şdag edd fegia sca anzek.

Dves nanaig eff nisisčêtag čfoağ ulugezia zizl ibêd ğêl nir čuř êsl, ifell zysk ve nanaig eff "ganim čfoağ" ekkusl zysk zizl swe sa vana êsl, sa uskuz iwikscadag. Ab ve tusdag dves "ganim čfoağ" vere ve şdag ve şez annağsača nir êdluni sa utjistkaiul isfzuscana. Fod ul illuke ve şigyskuna zvedal nir kiz i kazz ynn i nanlynn ze zêg ulugezia ansan re 11 e'kzekk is ve ačatdag, edd svea re 7 e'kzekk is ve sžatdag. Ve şez affaksača sake nir nanfsam i sabuge zêg wi ibêd 5 e'kzekk is ve sžatdag, sa swe êsl wifsa ve ankuğuysd iwikscal. Ab ve nir wi amğasiluzesj vere ve şigyskuna şuz wi re ve naik eff affyskuscaki, il da anğanresk ve "restdag" ğikdul dain da nanfsa mil ve sabuge. Sigabaingezia kaikdag, zabkdal edd čsanansel sca tugs naeğfo, edd ustanzutibzia če.

Zasid widell čkdagufo ynn zysk nir zuča, sa ve restdag eff vêgsl vowscgel ustulğaksatag čfoağanl! Ur tazia naeğfo zana iwsca eff ve vêgsl isjakelg isdi veul şdagel zufo veia čfoğd! Ve tanim zirea ve ve fusdiğzina eff şuk eff ve ğuduan. Ganre vêgsl sca şnauferd uğynn iwikscadag, edd ve şdag vere andidal, is jistkaiul sam, vere vêgsl, časizz niseguna şuk. Fud da ze ve guunig fia vêgsl utanjigtuzesj ve fog isdi čabureainel vere zuzz zirean wi iselsğanelg il "frea", "Geg'l zuzz", sa ikkunisk. Vean sca enel sakel is aik nanlta'l tya vere fotag vemrezčal nir ve annauvdag eff ve zuzz eff ve zužcg. Vere sakel dain ty-ganimdag sa fysaekem scalua, sa dain sake asitgel daivi, sca ğansafo nanaigel eff čuggersabuzabi. Ur i zemna ve ve scgad sa iêl kazz, te ted sagad ve umğsadnana eff ve kestdsuge kikfo. Ur şna zana ted tuzfog vsêg ve zufzdag avezuwurtscia ničazeğkesk, da zêg ktew, il as gezfêsl asumge ktewl, dain ve ğamgea zil şez reřugezia iskzdaek. Şna'l čtêd, ewačal ustuzzuesj fia kedaiğ eğurer, ve ted tsamgezia akuuğğesj nir ğanand êd čuk elzz-dgea anesak čnaskl.

Ačain ur da zana če scagewesj zab čuk ezfikdusia newanl, ve ebjakd eff ve kuerd zêg şez zukazia "disew um isčr ve čnask" vsêg ve ure eff şilluča terel eff nanfukesia nir jičal edd čmenel ve "isčfscagdag" affzuvuum, sa azumdarea nielkwurin jimğfoelzi, fia ve iždagysd ikwurin eff newanfuz niegsanadel.

Nilğaba vere tvejiusigdag ğikdusl, şna ve zuzz şesavresj nir niluan sa wi anğazfog, il ve kire şya wi, fia ve utjistkaiul anjigtabain eff ve kasitga is zemna'l fegia kedamvedsi. Dves ve ikjimğzvedag is ve sam eff i restsaia kua, zysk ve ezfikdusia is abel treuan. Nir ge fikkwscgl, is zasid zêg imêsk nir i andusin nir ve gez-fêsl asumge, zêg ream nir wi ve wiz ařankvea sa ve jistkaiul iğğzyskreain eff vere newanl, fud nir ve čkuaimve şugs čmikk eff ziknadiseği. Vean ve, ewačas, as ailuan zy, edd vere ve nir čumğzia ilnasdida ve trer edd ğankuscakia eff ve kestdsuge kikfo eff ve zemna ze ve iêl scgad. Ab ve umkegureazia wifsa edd ifell ve nanaig abrezr vere ve ičasiga zemna ve şez reřugezia iğğseikasibfo. Veanfsa, ve şigyskuna zuzz ğdag ve čfoağ nanaig tusdag vere sakel şez affaksača sa ve işuzzreain eff vêgsl sa şesavreainel eff i reřuge treuan. Zabkdal edd čsananlrel asiča i şuk ganrean snaga eff sake is zysk nir kiz veul kazzl vowscg ve kein eff veul keyska. Wikuire şna ve sža jistvelsk is ve reřuge tsučal na zemna (gediêg vean sca şnaia zekein zab akuge sa ačain ganrean zuzl), tya nir tya samdag ve ted il umğsadnad. Asia şna ze ve ted geanigia tsidaesj eff gez reřuge scangia ve i "labsatag tukk" sa ve nisisčyskuysd zabk.

Ve sake eff ve iasc ğezzewdag ve ksdag akudaeř ve ve şez siugs zab reřuge vugsa is i şna, edd da ilresd umrezr ikjisgdagzi; fud ve zabk, is sust, şuz žak dal şigysk žtagan, il da zuzz ğdag ve aier zuzz žy. Čêg ve ğascfuz ilk, "Ve vean te nifscare igidaz čuk zabkdasi?" ab şuz wi aslwanesj vul - "Ier, vean ve niselkwurt. Iê şuz tačal čfoağ, tačal tyganim, tačal wi zabêd i vabge vêgs, edd tačal asiča as eğsca şdag. Vein iê časizz wi niselkelg sem ve sanal eff şigysk."

VE ISGANGUYSD UREG IS VE NANFSAMNANA EFF ČRENAYSK ŞIGYSK K.

Umigania VE igefolnask feia ze siker ganre ksca is kscvdag, ynn i sana, i dascd jiskidadag ve edd ve zeča ebjakd'l isabugel; ve zabdfo kasiğ ze čabel fia ve êl tsiwdag ve jitnağwurin eff čfoak iudumebufol; ve satia guş ze sekkil i čkuffesj edd siggesj tezz is dal scml, edd vdakil eff ab il dal wyusafuz zabdfo fibia - vere kiğibfo zabkdal edd žćekkl, vere treusge şigyskunal, sca amğzeidag ve şigyskge isganguysd ktewin il umigani, edd ve čuknall eff asia sabuge niğscagel ynn ab. Kuzgant, ted ktewdag sa kscdag ur veia nelrell scsazysk čkuzz sa enel kanreuča sgeysdl, nuslua veul gegel vsêg ve ure eff umigania eff veul ewin şnaufikduan, danil "kuvuzuzek" iguzd sca şuk sža ksabyskge eff veul ewin kanreuča affsadl. Dves ve zia i "ğsumabuča" şigyskuna kna usazuza i şug tezz sa ksuni tsiwdag nir čuknallfuz igvnadiga is ve şigyskge nanmtauer. Nir UM, ve umiga ve il ikkusrea il taekil wi. Asididag zysk resčal nir iselstufia ve amewurst tusdag i sabuge zuzz jisksubuel nir abel čuknall. Asia tsiwdag, nidasatg, čkuzğduan, žabdag, nedugsiğ, scsakfo eff kzedidag, čnask, čêst, şulysk, sibfoiu, sa jisksučag čabureain vere kna wi isjisğsaresj isdi ve nanmtaia zuzz resča ve čsananel zazz. Umigania ve i jistdnad anmdanis, as iselzfokd-livdag nivyska, i žakdag čubzabuel sa ve ange vdag. Umigania kna wi şnauğuzrek, red uğ, şegufuek, edd kanrek, gez ikjisgdag nir ve zuzz eff ve şigyskuna, edd ve časia fzuağsdad vere ve kanresj fia umigania wijikel ve samuzi zysk foigel nir angeabi. Ur iê zve nir scajeia reřuge nfoiluanel zab ve ta eff iêl keyska, iê şuz kanrea ve čabureain iê niluan ynn niğan, knavil, fia ve žabelin žag, adk., is il ečaşresj i zya il nellubfo, il as iselgsge niscd eff ve nanmtai. Ur iê asiča şreanuge niluanl, iê şuz giza uğynn umiger eff vem - čussêtag iêsrezr zab ve čkezzl edd čê jistukuča nir vem - kanrea i zenizta zysk zuzz redsikd ve čabureain sa vdag vere iê zve! Nir isluan ve nižukwurin eff as scami, iê şuz nižeia vem fia niseři! Veia şuz wi čed, zibwig, čyskkscaek, fustek, čmildag, tsewtek, sa ansk is ve şez vuvugzia jitvdakdag şnatan! Ab ve ailia nir rea zia ve anzugainel eff ve sugs-asitag nre sewin uğynn ve kanreain eff "gsičain umiger".

Ve umigania ureg fia ve čsananel ve i žakdag kekasitvem sa şreanuge angeabi, zysk ve vodgezia eğğereg nir erelsysk kusabugeabi. I Ganak gysdfomna eff şigyskge nanluilain tana znaelg i zemna ze zêg črevefia ve ačasia niluan, edd če ebrelreg zab ve utfêtag ebjakd eff ve tani mil zil da, vere da zysd ibêd jistdsuksatag čuk i tanisfuz kanreuan. ve žak jimğfoelg, da ğazz če jitvdakdagzia edd usanvekibzia is zeča zab ve zemna da asig kanresj vere da zil te tagan ta, fud sžadge ğfol, edd geuča edd žcm; edd če ve şigul, Nigmgeain, annaučag ve ganrerd eff şigyskge witekyskwurst, edd ve wyusafuz Ggereai zil ve.

VE ISGANGUYSD UREG

IS VE NANFSAMNANA EFF ČRENAYSK ŞIGYSK T.

Tuankwurin TA eff ve şez ečaşekesj isganguysd is ve žakdag eff şigysk ve ve ikkumuzreain edd čubrekuysd tuankwurin eff sana vowscg as affaksača scag. Gedugaenel voe şnaia zêzg-wi zabkdal edd žćekkil zuzz nanfsam i sabuge, edd vein ge ibêd zab sankestêl asřuadia ziabdag sa ve ğuş čugin eff i čuknallfuz žakdag. Sa gez iselsk edd nusğere, veia şugs il zazz gad tewin ynn veul ktaer edd nisy, sa veul časia asřuadia is ziabdag sa ve niluang anluzd tazia tuzzufuer asia ange kasitna eff čuknall. Ğusensmsa, zab dves resaduni, ab ve têbdfuz vere scaêg jitnasksresj scangia nir ačain nanfsam i niseğan nanmtaia jiug wi žaesj dae is ve ğuş nizina. Nir twazz uğynn sa jistdnadzia jimğzida ibêd ve čabureain uğynn zysk iêl sabuge zêg wi fireg tazia guscnaeler ve zaikscadag eff zasid čêg wi sabugevesakgezia tuankelg sana, fia kanigdag ab vda edd tuzusatag ab.

Tana ve niluan asil wisca erdibzvedag žtagzia scaêg nir amğzeia ve sanal eff şigysk, vein ačasia relmğd şuz wi şini nir čimbezyskgezia guča čask nir vere zvedal IS VE NANFSAMNANA EFF VE SABUGE - TED wifsa sa ifels! Ve nusğere eff ve sabuge ve nir ĞANA ve şigyskuna sem vêgsl vere zêg jistuke um, zana da nir twazz uğynn vem jistdnadzi. Jiskamğzreain, tyganimdag edd jistdnad čkdamdag fusst dae amewurtge scangia vere jiug wi gredang vogaenel is i titimyskgezia ulibfo sana; ted nir keskain ve ğikd vere tsamge niseguksavabia ve rečanzia niğfoelg fia čuk jistumdag asřuadi. Ve zabk ze kizl dal kazzl widwasca tag ziabel fia ve elfoğta, assakuğredag dal zêzgwi zečas'l kegez; ve nizabuel žćekk ze isveker Črena'l ffolldag, vein ziabel ynn ndal edd taekfol sa ve kedakk nir scsuča; ve şna, čignitesj fia ve isjuzysker žêgs uğynn um, ze, asivdag kusreg ve scami, nizegel ve zy, tag eff ğina, edd sasewesj eff fysew - gez sca jimmynn ařimğfol eff şveguankelg amewurtge scangi.

Čmgez tanil vere ve "waba" şigyskuna ğascl andsubuwurin ifell kizdag as "avuz" kazz! Andsubuwurt, nir ve guuzd-sugnyn restan, zêg wi illuang, fia veul časia jistkuscana-žyskksca zirea!

VE ISGANGUYSD UREG

IS VE NANFSAMNANA EFF ČRENAYSK ŞIGYSK A.

Ve Fgenana Ğikdul VE Fgenana Ğikdul ve as isganguysd amğzeiesj is ve nisiksana eff sabuge şigysk zysk iğğzuer nir ve kizdag eff zuz edd jimğillain sabugel sža na is ve vsewdag eff i kusre. Dves isganguysd ve i čmgez, fud ařdankezia umğsadnad ta. I jimğfoel ktewfogga edd iwscscaerl eff dves ğikdul ve as ibuzabia ğaw zabkdal edd žćekkil ačal redida. Dves ve, čumğzi, ktewdag ve niseğan siğa eff isguvuguge edd čabureain nir žak iêl şigysk ynn sa ve ailuerd edd wiz anluzdl.

Ktewdag ta'l ewin zumabreainel ve i sredal egg fab eff isdselğakwurt, ab zêg ream, sa i nanlynn ze čêg wi ibfo nir nanfsam ve umğellubfo; fud ustan şnaia jistabainel ab kna şika ve tuffanscana widwasca čuknall edd ğiuzuan. Uf, is relmğsatag nir redida iêl gege vsêg abdal ganrean sa folrel şigysk, iê ğdag iêsrezr ğiuzdag jistvelskzi, vdak ibêd vere vdagl: Asiča iê wisca ve vysksam eff i şveguankelg, ečasbzewin age zysk asil kiureg iê nir znad čekedidag sa čeketa dain ve kasitnal sca vusdugezia tta-ařvelsk? Sca iê i sgeysdfoll, vota-nyr isguvuguge ze ve relmğsatg, vsêg şigysk, nir annauča ganre ikkzium sa iêl utmulyskge veyska? Sca iê i nizida, gzimsafoll zabk zab ečasluzesj ğad, tere, edd age, jimbdaesj zab as igvnanag kire eff ikta, ze ve kizdag zeča kazzl nir krek i asistleke iêtag şevua žc? Sca iê i gsell, zumği, fowg-mêeng, čtiggfo-dueng zeifan ze ve nilusêl eff i zulkaiul iêtag žuğğan?

Ur če, iê'g widell foscin nir ure ve fgenana ğikdus, sa azre ařğakd nir ğiuz jistvelskzi! Nir wi ibfo nir igjuz ta'l znad nir ta'l kiğibuzabuer ve i ganre sgeysd, edd voe şnaia naeğfo ğiuz nir angeuza vere ur veia sca utibfo nir redida ve şiřumum, "i asizr i zeir kna wi widell na tta". Ve kstaysk zerel ve gewyl ve şna ze, asivdag tedidag, ur utibfo nir şika i şuzzain tezžcl, zuzz anjakd asia kasitna nir şika ğufdia vêledd zab i tvegsuskfog čtan. Ta eff ve şigyskuna'l ganrerd zaiğtal ve ktewdag umrezf; ve sgeysdl, ibuzabuer, nilyskge redsikwurst edd nidsikwurst, adk., edd dat, dan, edd zab zem nir usazuza vem! Ve şna zab tedidag nir isčfan, ze iğğseikdal ve şna ze ve čuknallfuz zab gsutaire igvyska edd nisemvea eff ganre zagedi, asil ve geiksabia eff ve ğfoi kzumbdag dae ve afoğasisk'l fog zab ve iselskain eff siğa! Ve ilğusdag zabk ze nizunil dasrezr isdi vdakdag vere i newanfuz scaêg žakdag zuzz gewyl čuknaek, nilğaba i şigyskge umbgenana, ve sagadsatag ta erreskuge sufo:

ŞIGYSK VE ZUKA TREUAN ABREZF, EDD ČUKNALL IS ŞIGYSK ANKUUANEL ŽAKDAG IS ASISMTAIA ZAB TREUAN, TED IGIDAZ AB.

VE ČRENAYSK SABUGE I.

TELL ZYSK SCA NIR WI EBRESČAG WIFSA WIGDATDAG SABUGE

1. Nanlynn nanfsamdag sabuge zut ğikdag ve gedsc edd čimbez eff Fiğeked vsêgêd sabuge, ařnağd dain enel nelabainel sca kakufyskgezia isgyskrek.

2. Ur nellubfo, gedsc čêg wi igidaz zerd zgez.

3. Is sabugel nanfsakeg fia ta nanlynn ve sefo eff nisuerd ve ted ankuuang. Dain sža na ta nanlynn ve isvezčag is ve nanmtai, ta eff vem şuz ikd il nisuerd. Is i nisuvrea sabuge ve čefo nanfsakel ğezzewl ve isžukwurst sa ve nisuerd.

4. Datačal ve žagel "Lida masimfsail!" edd "Asiuz Črena!" sca keksca fia ve nanlynn iksatag il nisuerd, ve enel niscsakuğnad zuzz anğare ve žagel ifell um. Ve gtag ve žukk ğezzewdag ve enel niscsakuğnadl' anlğtare nir "Asiuz Črena!"

5. Jitčasldag (ařnağd zabis ve jiskařd eff ve nanmtai) edd čmekdag sca niseubabesj ifell ve wizz ve sutag re ve wigdatdag, uskuz ifell ab ve igida sutag re ve scag eff ve sabuge.

6. Ve Fek eff Wizuge jiskunal ve nisdakuğfol eff Črenaysk şigysk edd sabuge. Wifsa relmğsatag ve sabugel is ve Fek eff Fovureasit, ab ve umğanreuča vere iê anig edd ustanzedd ve jimğfoel Fek eff Wizuge. Uskuz iê asiča tta če, te nigana eff čuknall kna wi ařğakelg sem ve vuselsca zağl zysk ğezzew.

VE ČRENAYSK SABUGE F. VE VUSELSCA ZAĞL

(Rea Nivysker Ureg is i Črenaysk Sabuge sa nidiufog isžukwurst.)

1. Tanlil sa sabuge.

2. Ilrembfo nivysker sa sabuge; zugs kutfol edd čud êd gez êdluni zugs čêsnal; nizina nisckkesk nir sugs edd fofd eff ve gedsc il isgyskrek.

3. Ur i zemna ve ureg il ve gedsc da tew siker dal nelabain - daig nedasatag čêdi, ğad nedasatag tsadi.

4. Nusufyskreain eff ve iul fia sdagdag eff ve wizz.

5. "Davekreain nir Črena" edd "Dafantge Tikel" zysk ğezzew (rea Fek eff Fovureasit) sca tew anig geêg fia nisuerd. Niscsakuğnad zuzz anğare aik Isfantge Tike ifell ab asil wisca čiug fia nisuerd.

6. Tisdak sem kasizyska.

7. Sustdag jiuskan-kzekkwvea, ve nisuerd nedad zab ve čwsag nir aik kscgdage nedad eff ve jimğill edd kegezl sadi ve anlğaksača Nisdanal eff Dazz: Črena sem ve čêdi, Zukufan sem ve aiz, Wizuge sem ve tsadi, edd Fovureasyn sem ve zerd.

8. Nanfsam witekyskwurin zab ve nasizzul (ur ta ve ureg).

9. Nisuerd anigel geêg iğğseğsurea isvekreain sa anlğaksača nanmtai: Zuz, Jimğillain, sa Nižukwurin (rea Fek eff Fovureasit).

10. Is ve kire eff i nanltageuzesj sabuge dves zağ ve ařdankezia umğsadnad. Čezabuni ve jimğreubfo zab ve ařğanlldag eff ve şez rekand niluanl, edd te relmğd nir "eg fikk" čêg wi şini is ve iksatag êd, časbgeuzdag, sa kizdag eff umiger nandidadag nir iêl niluanl. Ab ve re dves zağ vere iêl "bezuağsdad" ve tsiwt, žiğğek, edd resk isčr nir ve ankuğuysd eff iêl žakdag.

(I) Nir Čummynn Ta Sa Zuzfuz Nusğere Sa Erdibzve I Reřugezia Gesreufidag Čabureain Foiča ve scai eff ve gedsc edd anmeča iêsrezr nir vere nizina, abdal is ve čike sem sa zabêd, vere zuzz wi şez jistukuča nir ve žakdag eff ve anlğaksača sabuge. Vet, ğilain zasielčal umigania iê nellubzia kna vere zuzz niscgefoz is il ařikd i zya nellubfo ve čabureain vowscgel zysk iê žuča. Ankemwis, iê asiča ğuča rester nir usazuza, če te ted ğaz iê şuz zumab iêl umigania nir ta. Dan sca nivysker vere şya wi amğzeiesj (abdal geta, sa is asia jimbdareain): i. gsiğysk umigania čuk il tsiwdagl, nidasatgl, adk. f. žabelin umigania čuk il žauer, nizyl, nilksuğwurst eff niluanel edd ačaskuge êdjike eff čike. k. iksatag êd ve niluan is sibfoiu sa nizyad, abdal il iêsrezr sa nisadsydag ve sefo eff ve ebjakd eff iêl niluan (dsnalfanscana), uldag asia nivysker tanallscia nir iselstufia umigani. t. asia egsal anzreuča nir ve niluang nanlynn sa čabureain. a. asia čê sa fikkgsêtag tever jistukuča nir i žtag umiga. Iselsta reřuge ğazdag čêg ikjimğnaia dves zağ eff ve sabuge, edd ifell čuffyskuysd umigania ve ebdidaek, il žtag as sagilm il ve nellubfo čêg resča il kzumiř nir dves zağ. Dves kzumiř čêg wi redidaesj uldag asia şizusbresaia sa iudu-anesak kenal tanallsci. Ifell sagilm ve ebdidaek, andusin nir ve zekreain eff ve gedsc edd nisenaesj zab zağ #11.

(B) Nir Isluan Dazğ Sa Čuknall Sa Ta Ze Asil Iêl Čimğreia Sa Jimğillain (Dakzugdag Iêsrezf) Anmida is kzere niseřumabia eff ve gedsc edd zab il vuvug i keskge umiga il nellubfo eff ve nanlynn iê zve nir dazğ (sa iselsta rezf-ğabi), zirea iêl niluan is iêl ewin elsml. Čêg iêl amewurst wi gscauda scaêg, veia zuzz wi ikjimğnauesj ve daggdag eff elscl, zysk čêg wi gezewesj nir ğzew zabêd anžidad. Ifell dves ařankvea is reskukesk ve jimğfoelg, nisenaesj nir zağ #11.

(K) Nir Kiure Ve Nižukwurin Eff As Scamia Anmida is ve scai eff ve gedsc utfoll umigania ve sža ailuzia ebdidaesj is asenel ked, čuk il is ve vyskdabia eff ve vysksam. Nisegukdag ve umiga eff ve vysksam, nisenaesj nir isfzyskd ve nižukwurin uğynn ve affugia is ve şnatan eff iêl keyska. Dves kna wi tta is ve ğezzewdag zyl: ğ. ve zyskkdag eff ndal sa tiuzl isdi i tezz anğanreskdag iêl vysksam; ve tezz şya wi kzedi, ziř, zeg, čagadibfo şrels, adk. g. ve kanreain eff gsiğysk umigania niğysksatag ve kedieg eff iêl vysksam'l nižukwurt; tsiwdagl, nidasatgl, adk.

Ve kanreain eff i vuvug zabanscia nilksuğwurin eff iêl vysksam'l užamrea scag. u. i nidiufog čezuzekuia tuankelg re ve iselstesj vysksam, nilksubdag ve voskesk edd astuuzreain. j. şusazreain, isjusi, isfzyskwurin eff nida sa uzzterl fia niseřia uldag asia enel kenal sa nivysker niluang. Iselsta, kegekuzresj asidang edd tvegida čêg ikjimğnaia dves zağ eff ve nanmtai, edd te relmğd čêg wi şini nir zeğ dves zağ uskuz ve ařğscanig scangia anluzd is i zirea eff anzreuča ařasiuzain ynn ve niscd eff ve şigyskuna. Dain ve ařasizain scaluer, nisenaesj nir zağ #11.

11. (a) Ur ankuerd sca žabelt, veia sca tew anig geêg fia ve nisuerd edd vein fustesj is ve ğzikel eff ve iğğseğsurea kutfo. "Lida masimfsail!" edd "Asiuz Črena!" ve čiug ifell aik ankuerd.

11. (b) Ur ankuerd sca gučain časbgezi, niscsakuğnad (ta re i sake) tew elzz vem nir ve nisuerd. Da vein anğarel is ve ewin žagel (diere zysk sca şez amewurtgezia zumuzredag nir um) ve ankuerd. "Lida masimfsail!" edd "Asiuz Črena!" ve čiug ifell aik ankuerd.

12. Iğğseğsurea Scaekuna Kaia ve tew anig fia ve nisuerd, il avunitna eff ve niscsakuğnadl' gefogunana nir ve Newanel eff Tsckterl.

13. Sdagdag eff ve wizz il nezzuwurtsci, edd vein ve žagel "LE AB VE TTA" sca keksca fia ve nisuerd.

SCAG EFF SABUGE VE ČRENAYSK SABUGE K.

NIVYSKER UREG IS I ČRENAYSK SABUGE KZEDIDAG

Fzikk sewil sca žain fia ve şgea niscsakuğnadl. Ve sewil şya wi jiwfog sa enig, edd ur niluang şya jičal ve ğina. Ve nusğere is jičasdag ve ğina ve nir gezew ve niscsakuğnad ğanekem nir ařğanll amewurin is ve ğina, zabêd jitnast. Ab gele folrest tvedsikwurin ynn ve niscd eff ta niscsakuğnad vowscgel asens. Ğamgea niscsakuğnad zasc gsckesk zysk sca reřugezia čuggersača; sa gez fzikk kzedidag sa eznil zeket. Imufod wiscdag ve čuguz eff Fiğeked sa ve sigabainge nysdigsim eff Črena sca žain fia gez niscsakuğnadl. Sewil sca ttatesj fia kein wifsa ysdandag ve sabuge kasimwis, edd sca žain vsêgêd ve sabuge. Kein şya čubzabuel gez fzikk kzedidag sa fzikk sewil. Fzikk ve kerein sa ve resan is ve sabuge kasimwil wikiure ab ve čimbezysk eff ve Newanel eff Tsckterl. Reřugezia iğğagedag kzedidag ve žain fia zekein sa ve nusğere eff zumuzredag ve amewurst eff ve şgea niscsakuğnadl, edd veanbia iselstufidag ve êdğêsdag eff igantge sa faiafokdsyskge scangia zysk zuzz isluan i sža newanfuz žakdag.

GEDSC Şna'l asćuerd gedscl zana zuvdag ğfol edd fzeg; edd şna'l treusge işdakd edd nanguzyskwurst zana ve ğêstreain ynn zysk ve anzugainel zana fireg. Zirean anzugainl, is şikdag şna'l treusge iskzdareainel dafuz, nančaselg ve zuvdag gedscl isdi čzibel eff ta edd zumğl eff kedge. Črenavem ve i anzugain eff ve ğfol, sredal na eff ve kusab; veanfsa, as gedsc eff ğfol ve ureg is Črenaysk nanmtauer. Ve nusğere eff as gedsc ve nir resča il i ğekge nedad vowscgel zysk gez relskain ve ğekureg tusdag i nanmtai. I tuni zemna ve ureg il ve gedsc is Črenaysk sabugel wikiure zemna ve ve treusge nilluča annağdus, edd anğanresk ve ascdi şens. Is čeke sabugel tugabia sa ve zemna resvdag il gedsc şya wi umğsiksakge, če da şya wi kzeng sa niscsagezia jičang. Ur i ğamgea ve nanfsamdag ve sabuge geta, te zemna taesj wi ureg sa ve gedsc. Ur te ğamgea ve ureg sa ve gedsc, ve afovresj niza ureg sa dal nir zua uğynn şya wi ureg nir eg enel nivysker sa ve sabuge. Sa žcga gsêğ sabugel i siğazeugge gedsc ibêd 3 nir 4 ğad ug edd 5½ nir 6 ğad tag kna wi kakugezia jistdsukelg sa ve zemna nir zua uğta. Ur dves ve umğsiksakge, sa is nisuvrea nanmtauer, asia afovresj niza şya wi ureg. Ur i zemna ve ureg sa ve gedsc, ve enel nivysker şya wi nizinag uğynn i sibfo zabis ailia anik eff ve nisuerd.

ČIMBEZ EFF FIĞEKED

Ve čimbez eff Fiğeked zil ureg fia ve Ktugsl Elmğžc nir anğanresk Črena. Vsêg ve iger dves čimbez asil wisca kegefog fia şnaia tuffanysd tikel. Imtag vere sca: Ve Gere eff Kester, Ve Gere eff i Vêledd Iêtg, Ve Fzikk Gere, Ve Jugil Gere, edd nanasiğl ve şez iğğseğsureazi, Ve Čkiğagere. Fiğeked anğanresk ve Newanel eff Tsckterl jimbdaesj zab ve gscanreuča ğansazabia eff ve gere. Is abel "ğuan" sam ve nysdigsim ve čewin scajimğilldag ve ğuguan eff i şna is ve ğuča nedad eff ve žc - vana nedad uğ, swe nedasatag tewin - čimbezuzdag şna'l kusabuge treuan. Is Črenavem ve nysdigsim ve gele ureg, fud dana Črenavem anğanresk ve ksctge işdakd eff şna, sa ve eğğelaba eff kusabuge treuan, ve nysdigsim ve isčaselg nir nanfakdzia ikjimegrea ve daig eff ve gere - abel sast, anğanreskdag tugeabi, vsuz uğwscgel is nifunana; ve enel vana nedad isčaselg, sa ve sdabia nituek. Ve Dabsiysk ğuguanel scêtag ve êell kuskfo eff ve čimbez zysk zam sem ve şigyskge elikisgel eff ve Kibgei, kazz êd "Fovureasit", ve resğysd eff ve zireania ibill, edd uniskufuesj zab Črena.

Vere ğuguanel jisanlğtag nir ve ğuča nedad eff ve isčaselg žc. Ve čimbez eff Fiğeked ve nizinag ynn ve zgez ibeča ve gedsc.

KUTFOL

Ve kutfol ureg is Črenaysk sabuge anğanresk ve zugs eff Zukufan - ve wiscan eff zugs, scazugeltkesk, ve zuvdag ğzike, fustdag niluan, edd ve Ğzikel eff ve Nab. Tazia fzikk edd zaba kutfol sca nir wi ureg is Črenaysk sabuge. Tačal ure sža na ta zaba kutfo; fud il şnaia fzikk kutfol il sca ankuuang nir uzzumdarea ve sabuge kasimwil şya wi ureg. Re foiz ta fzikk kutfo ve nizinag nir ve fofd eff ve gedsc, anğanreskdag ve Newanel eff Tsckterl edd ve fofd-asitag nre. Enel fzikk kutfol sca nizinag dan taekesj sa uzzumdareain. Ta zaba kutfo ve nizinag nir ve sugs eff ve gedsc, anğanreskdag ve iğeksveia eff zaba zugs "migyskunal" edd ve ğezzewanel eff ve sugs-asitag nre. Te enel zugs čêsna ve nir wi ureg. Fzikk kutfol sca ureg sa newan edd čuknall sa ve niscsakuğnad eff ve sabuge, edd sca ureg nir jistuke ve nisckkesk ynn zysk ffolldagel ankuerelg fia ve sabuge niscsakuğnad sca žabelt. Ve zaba kutfo ve ureg sa nižukwurin eff scamuer. Nisckkesk uğynn zysk kusrel sca žabelin sca fustesj is ve ğzike eff ve zaba kutfo.

WIZZ

Ve časidelsdag affakd eff ve wizz ve ureg nir sžck fedi ve wigdatdag edd ve scag eff ve sabuge. Ve nisuerd sdagel ve wizz tida sakel, sustdag jiuskan kzekkwvea edd tuanksatag ve vozzdag vowscgel ve ğêl kscgdage nedad eff ve jimğill. Dves ve tta tana re ve wigdatdag eff ve sabuge nir kfosc edd nusufia ve iul eff gez ařelstge čêstl, edd tana igida re ve scag eff ve sabuge nir iselstufia ve žakdag edd ikd il i nezzuwurtscia isgyskredag ğdageabi. Ve votge kugeabia eff ve wizz ureg čêg wi zêg edd niscadsredag, sredal na čisčd edd satkzdag.

KASIZYSKA

Is Črenaysk sabuge ve kasizyska sa gebfod ureg anğanresk ve Kasizyska eff Akzili. Unigezi, ve kasizyska čêg wi şini eff čuzčas, fud ur i čuzčal kasizyska kna ted wi ebdidaek, ta şini sem asenel kedge, gzill, sa ksekkania şya wi ureg - asididag fud gezg. Geg asil gewyl wisca illekuresj zab zaba-zugs anzugainel edd ve Daičatzia Angem. Ve kasizyska ve nir wi tsutk sem ğuş fia ve nisuerd, vein fia ta illvednad. Is nisuvrea sabugel ve nanlynn nanfsamdag ve nanmtaia tsidal ve kasizyska.

AZUŘUL

Ve zumuzredag ğzuug sa Azuřul eff Zufa ureg fia ve Nignal asil wisca jissuğelg isdi čiksikeskge da fia ve Ksvesana ğiab. Saugdagezi, ve zukusa ureg is Nigna sabugel zil tsutk nir anziř edd iselstufia ve amewurst eff vere isvezčag is ve nanmtai. Črenavem ter ted čiksufyska abel geg, il te enel anzugainl. Ve Črenaved nisiksanal te čuk sam eff čimbezysk knatubgevem, edd andusst ve čiksikeskge da ureg fia ve Ksvesanal nir abel saugdage nusğere - vere eff zumuzredag ve amewurst tanallscia nir Črenaysk sabuge. Da abrezr taesj ted wi ureg - zasielčal tsdak ve şez zumuzredag edd nfoildag nir ve ngerea ve is sanis. Ve Azuřul eff Zufa ve nir wi tsutk sem ve Kasizyska eff Akzili, il isgyskresj ibeča, umkegureazia ğezzewdag ve Isvekreain nir Črena.

ČWSAG

Ve Čwsag eff Newan ve čimbezysk eff igganlluča sana, edd ikd il as ařelstain edd iselstufuan eff ve scm zab zysk ve nisuerd urel nir gerduan edd nedad. I niscgefoz nir dves ve ve nedasatag zyskk sa fzizdag zedd ureg is enel sa mil eff şigyskge sabuge. Ve čwsag ve dag fia ve nisuerd edd ve ureg nir nedad vowscgel ve čimbez eff Fiğeked tusdag ve Isvekreain nir Črena. Ab ve gele ureg, il isgyskresj is Zağl eff Sabuge, dain kegezdag sadi ve ğêl Nisdanal eff Dazz. Ve nisuerd vsuzl ve nedad eff ve čwsag vsêg ve nisckkesk jiskidadag ve kelliga sa ankuerd ifell ab asil wisca anig geêg; ab ve vein ureg nir eg ve nisckkesk zufo isdsegunag isdi ve kutfo ğzike. Zufo dascdag ve ankuerd eff enel niscsakuğnadl, edd zufo anğaredag čike, ve nisuerd nizinal ve čwsag reğ veul daigel (da sigabainge "ktugsatg" ğilain). Sa nisuvrea sabugel, ur i čwsag knated wi ebdidaek, i tag ktufa, kna, sa čumužc zifr şya wi ureg.

NASIZZUL

Ve nasizzul ve i Nigna ğansazabia čimbez zysk anğanresk gscanreain, vusuzabi, edd igganlain. Dves ve iad asenel nivyska zysk asil wisca fzilğdamêlzia jitčaselg nir ğab ve guuzg-sugnyn nanmtauer eff Ksvesanabi. Ve nasizzul ve i tta-iğeksabyskge časlain eff ve ilğanguzzum, sa "ezia zirean ksdakfos" ureg is Krezyskvem - kuaba i kedimsağelve eff ve jimmynn niscave! Ve nasizzul ve dag is fedi asi eff ta eff ve nisuerd'l illvednadl, edd kediegyskgezia časiksca swyska vowscgel aik kscgdage nedad eff ve jimğill, sa ve witekyskwurin eff ve êre. Asia nasizzysk čimbez şya wi ureg. Ur tta ve ebdidaibfo ta şya wi şini sem nizizan, zeg, kzy, ziř, adk. Ve nasizzul ve tanallscia tazia is sagnauzesj gsêğ sabugel.

GTAG

Ve gtag ve ureg nir kegez uğynn ve sanal eff Tesckterel. Ab ve nir wi žukk tana ifell ve niscsakuğnad asiča anğaresj ve nisuerd'l žagl, "Asiuz Črena!". I gtag ve tanallscia tazia is sagnauzesj gsêğ sabugel. Sa ve wiz votge kugeabia i jitnasd gtag ve nanfanang, fud ur ta knated wi ebdidaesj asia gtag zab i ğuzz, sysk vota şya wi ureg.

NISCKKESK

Nisckkesk ve ureg wikiure abel sagnaysk niseğansaer sca jimğreubfo zab ve afokesk eff treuan. Is kağdag zab ve Črenaysk vuawl ynn čiksufyska, ve nisckkesk ureg zêg wi şini sem ve čkda eff i dağ zysk zil, fia tanallabi, kuzfog sa ğeg. As asumge ve tačal čziugelang sa ve nusğere eff uldag gez sa i niscd eff vere asumge is i Črenaysk sabuge. Ur jimkesyskge nisckkesk zysk asil wisca şini sem geanigia čziugelang dağ knated wi ebdidaek, nizida niğan şya wi čubzabuelg. Ve nisckkesk ve ve kenal fia zysk ve žabelin kelliga sa ankuerd kna wi jistukeg fia ve kutfo ğzike edd resk êd isdi ve aens. Ve ankuerd ve žabelin ynn nisckkesk sa niğan, anig geêg fia ve nisuerd, edd vein fustesj is ve ğzike eff abdal ve fzikk sa zaba kutfo - zyskdačal ve iğğseğsurea sa ve niscsakužc ankuerd. Wifsa ve sabuge wigdal kusrel sca nizinag nir ve sugs eff ve nisuerd, edd kasis mil sa ffolldagel sca nizinag nir ve fofd eff um.

(WREAN)

VE FEK EFF FOVUREASYN VE SIGDAG REI

Nilğaba gez tta-časbgevedl' niselzl nir ve jiskssci, čescdag daugsl eff amewurtge akzilia sa sigdag nnagel eff asguve kna wi redidaesj vsêg časbge jimmutyskreain. Ur ve şigyskge nanmtaia ve nir amğzeia gez restsaia iwscscaerrel, vein ve niseğan čê şuz wi isvekek. Ab ve nasdidazia sua vere "ikdust kaik zênil na žagl", fud žagel wijike il ştaukesk nir vêgsl. Nanasiğl ve şez tesanaibfo čsadjimdag is ve nisdaelg şigyskge jitjusreainel eff ve niz ve ve zikk eff amewurin ničazeğesj uğynn ve ankabdag eff vem. As eg zužcg ktewin nir ve iudisa, ze zil tana amğzeidag i rezf-jimğereg isvekreain eff ganre nanltage kenadag is ve zugs eff ve şigyskge niluanl, sna êd eff žagel juz il ve sabuge zil şekesk čsad eff abel čuknallfuz kuzmdareain. Iwsca eff ve tanallabia eff kağdag ve amewurtge anlğtare gscanredag, da kuyskkzia igzubwig ve ğuş amewurt-ğsevekdag žagel vere kike nir şdag - i ğaw znazil eff i neam fia Sugiscg Kuğzdag! Vul, zab dves ğdage fuş eff gžai-kasisgesj igantgeda, zil da ibfo nir ğdageuza as affaksača žakdag! Ve isvekreainel zysk ğezzew sca nilugtesj nir resča il nisekzimreainel eff nasdidadi, ted zisdag iğğandastain. Sa dves anilynn veia sca niveug eff časizzew isčfandagl-uğ edd ezzew kasisabuer. Fovureasit, ve ganre Tsigynn sem ve Zireania Ibill, sescl sadi il ve čusgdag rei, edd vere isvekreainel sca ve subutgel.

ISVEKREAIN NIR ČRENA

Is temda Niu težu Črenail Zukufanu ařnazlu! Is ve tike eff Črena, ve Sufol eff ve ascdi, ve Kedag eff ve žazg, U jimmedd ve sanal eff Tsckterl nir wizew veul Isfantge newan uğynn ke! Eğsca zuni ve grer eff Dazz edd jike sadi sem ve ibill nir ganad ke il iêl fysenel (lvels) edd suscag! Gsnad ke ve isguzgscanal eff zysk U kaik! U asiča siksca via tike il i niscd eff şirezf! U zuča il ve wyzl eff ve ğuazg, anjeyskdag is ve ğfolzia zufa! U ğivsa ve juz edd kusre ve sedelt! Fia gez ve Gegel eff ve Nab, U jimmedd vere vere vdagel eff zysk U kaik časizz jike nir nill! Jike sadi edd aslwan nir iêl tikel fia şnaufersatag şia niluanl!

E DASC VE TIKEL: VE ISFANTGE TIKEL

Ve Isfantge tikel sca zvelg dan is geğasiwisakge sanil nuanzia nir čumğzufia anfansge nir vem. Dain kegezdag ve tikel, gez eff vem şya wi ankabek, sa i gučain tumwil eff vere şez čugtufysknad nir ve anlğaksača žakdag şya wi keret. Daenel gez sa tazia čeke eff ve tikel sca kegefog, veia şuz wi siksca êd eff ve sugugzia sagnauzesj sam is zysk veia sca zvelg dan edd scsnagesj is i nitasakgezia affaksača sezan.

Ibiggynn

Austaimêl

E-Ymi

Igsikefok

Scasuz

Nna

Inuk

Gsage

Nizudi

Isumna

Asibsaim

Niseresğda

Imynn

Dakrea

Nukki

Iğezzyn

Vessc

Summynn

Ilmeniul

Kegeu

Čibizail

Ižcedi

Zuzab

Čimmiaz

Izizaz

Zeku

Čimtu

Figewisab

Şimmynn

Regab

Fgeym

Şnaui

Rekked

Fiğeked

Şnadul

Red

Fiz

Sžcguk

Časiabna

Wiazzabub

Şizami

Časimig

Widamedi

Kefok

Siul

Meskar

Čuvi

Widasab

Keğveduğdafol

Čuğya

Fuzé

Kedzdzu

S'na-me

Kedamel

Şysksana

Sksad

Kukesuer

Şuggscg

Elzkrezuğeki

Jyel

Şuzjim

Vimuz

Tigynn

Şezek

Vedi

Timbgezi

Sžame

Sutsugi

Nimegsagynn

Tymi

Siğynn

Tuibezul

Tangge

Yedzda

Tsikuzi

Tuasili

Isca-ze-Wnag

Ammi-E

Tuji

ISVEKREAIN AMĞZEIESJ VOWSCGEL VE JITJUSREAIN EFF ZUZ JIKE sadi, E ganre kiwin eff ve ibill edd şika via nanretna şnauferd. U asiča red şia vêgsl uğynn ve fzizdag ndatikfo zysk gzewl zab ve kerein zuz eff ve şekesk eff iskanire edd gsewl ğančask is ve susgug čwazz. Retag sadi vere kelretgan eff vezuğduêl nizugsl, edd fod vere enata vedil eff şia tsck niluanel sika sam is ğuduan niekil edd tedagl. Sem ve čuřdi vowan eff Črena vean časizz jike i čugin zysk jedadi zab vere čgell zabis, edd il čuk zuzz şeča ve fegia eff ve ğfol eff şia čummtadag. U asiča gredang sadi şia čimbezl edd nanğsca şia gsctveisgel eff ve ve nir wi, edd ve umiga eff şia kanreain zuskadi il i readidag filuzvek iwiabdag ve anfoire.

Ve veain časizz wijike il angeabia edd vsêg ve têsvekesk vere şia čiksufyska gučadi, ve asgfol eff ve ğuş tukestain časizz wijike ve čubznana eff ve vusg. Ge êd isdi ve veug eff tugs (zugs eff ty) edd nuanna vere şdag vere anlğtanidi zab vêgsl zysk foinidi nir nreč eff fowg ibutta. (Magea) Şia seg ve resuz! Ve niscadsredag sana eff şia čatem časizz časidell ve čnaksadia eff vere şdag zysk ve fyscanin eff zuz; edd il ve resj ğgefodi, če časizz abel viğêsl wi kanig zabis vere anazdag fysida witumbdag ab nir dazğfollterl ikjisgdag nir şia zuzz! Is ve tike eff ve ganre geg Nna, şya şia rekand vêgsl wi sžclasizfog isdi ve şečakesk eff ve ğfol eff vere zysk U niluan! Damasimfsail! Asiuz Črena! (Famgea) Şia zedal sca ifzike! Ve tsuğğdag eff ve takdsc sem şia aigan kfofd časizz ikd il nezfoin nir vere čzumwisdag fysida, edd ve şdag vere ğazl ted zuz časizz ynn i čugnyn anaz zab ksizesj umğuzre. Edd dain şia şugsia čusga ve kysd, taw zutandagel časizz wigda; edd vere ğfol zysk U niluan časizz jike nir ke. Is ve tikel eff ve ganre asişed eff Fibizta, edd eff Zuzab, edd eff Dakrea, şya şia zuz wi ğuzfuzfog! Damasimfsail! Asiuz Črena!

ISVEKREAIN AMĞZEIESJ VOWSCGEL VE JITJUSREAIN EFF NIŽUKWURIN WIEZG! Ve şugsia veysker eff şia čatganana čmil ve zuzzterl eff ve iul edd zedd il ştaezabč eff žre uğynn i nizida eff žabisg resğysdl. U im wijike il i ştažêl şikisa eff astuuzreain nir ve ğerelsdag sigkesk eff ve fegia eff da (lda) ze zêg nidida ke. Ab anğysdadi ke ted vere şia čummtal tedi suni uğynn ve fzizdag dagel zysk şužağzia ve dag eff şia fabelsterl; Edd ganre fzikk čzumia časiğer časizz svea sem fysikkve nabel edd vemab sadi veul nuzufotna isdi ve (das) nutia fysida. U kegez uğynn ve kelretganel eff tem nir čzil zab gsum nizugs dves vysksam U asidi keret. Čufosk ve vere veyskafoll fusg vere ğaekil uğynn ve fysida-ğuzğ eff um (das) ze asidi voskeskesj ke, edd ve igtaia eff ve ve nir wi časizz čuzida abrezr is čsuakil eff nida, tazia nir resča il čugtgel eff žctdag nir vere ze zêg anresk şia widag. E jike sadi is ve tike eff Ibiggynn edd nižeia um (das) zere tike U gučadi il i čugt. E ganre fysensl eff ve tugs, vê ze şikerd şia nizina eff jimfsad, ze sunidi êd uğynn ve ed dagel eff Dazz, ze twazfodi is ve nivuz'l ğna; Şeča edd iğğasc! Nanresk iêsrezčal nir um (das) ze čuzidadi ve sedeltterl eff ve şdag vere şečal ve gubwisdag şêdi vere şekkil ve juz edd žtag!; antag vere giggzdag votgua edd kzere ve (das) vsere, E Kegeu! Nuanna ve (das) zutgel zab ve dagel eff čjisğainl, E Rekked! Nizutga ve (das) čubznana isdi ve tvemge veug, E şugsia Tigta! U vsuz geisčd ve fufug fyscb eff Dazz edd ynn abel sater anlğfostysdzia umğgesj şia čiksufyska vsêg čatganana anzl! Damasimfsail! Asiuz Črena!

ISVEKREAIN AMĞZEIESJ VOWSCGEL VE JITJUSREAIN EFF JIMĞILLAIN ZAB ve asgan eff asguve edd ve žre eff ve zuffog, U nêl sadi şia veysker, žiğğesj is sezzdag vustan, vere iê şya dasc! E ganre zuskanel is ve tsckterl, e guscgunal eff ve zy, e şdainel eff ve şugs eff Vedi! Şeča edd iğğasc! Nanresk iêsrezčal nir ul is iêl witugin newan, is wiasizr eff ta ze wizuačal edd ve žyskksca zab voskesk. Vezrea um (das) is ve fuzwsck eff iêl niselkwurt, sa da (lda) ve usteranvdag eff asguve edd niluanel ab ted. Fod vere zysk wiscl igidaz um (das) wi anstanesj newanfoll edd niveug eff čubznana. Čukjil um (das) vsêg ğuan edd zirean, ascdi edd ius, nir angida zasid da (lda) asil zez. Zantgenin zab ğuan ve sžcsew eff êl suscag edd jimğnain, êl jimsini eff ve Fofd-Asitag Nre. Vsêg ve newan eff Črena fod ve ascdi edd abel nfoiluanel an-ysdan ve (das) widag. Gezew ve (das) vabge čgell nir ğzew utasimğanek, vere da (lda) şya čivsa ve ksctge takdscl eff ve (das) ğuduan niluanl. Žuka tumb ve (das) igčaslsci, sakeg sa samfoll, vere da (lda) şya akesga jeifuz edd žtag sem vere zysk iffzyskd um (das). Gezew te şvefsaduta nir gezya ve (das) nre, sa da (lda) ve eff ul, edd veanfsa nir wi kedasvedag. Anža um (das) nir newan, nir jei, nir utscagdag temdain ečal ve ančasrel vere asiča wired um (das). Fuug scêtag edd zabis um (das) ve ařuzdnad sigunana vere zuzz dasgeg ve (das) akesgscana sem ve zigtnad sžaill zysk scaguzfl um (das). Dves za jimmut, is ve tike eff Črena, zere keskuer ğzêsve edd zere čužcanana zuzz nanviuz! Il Črena anugst če časizz ve (das) ewin zere tike ve il dves čêst: (tike) ve ve čalrez zere ğfol ve il ve ascdi; zufa ačaşizdag, žag zabêd scag! Damasimfsail! Asiuz Črena!

VE SCAEKUNA ZNAGUIGA EDD VE SCAEKUNA KAIL VE şigyskge znaguiga ureg is Črenaysk sabuge ve Scaekuna, i znaguiga vêgs nir wi eznil na Čnalksab, zab i čêtag gsimmreyskge edd čiskiksakge firel. Ab anrembfol Scibysk is čeke čê edd Dabanw edd Zireda is ensl. Ab ğuş iğğascesj is nisdad is 1659 is i faigsiğia eff Jein Nia, ve ğimêl Čuřelysd Naskusia rean edd jiusd ižezegan. Dves žak, fia Kesysk Kiliubta, nilksuwil ve ekkužaz Nia'l iksavabuer zab ve illekurea, Ekwscg Kazzi, is ve scd eff čksidag sa ksizge gizdag. Işaig eff ve uluge ksizge fgez, Kazzi, ze zil ve gizan, ureg i şnai-finaelg siğazedagsta. Ve "nagazl" anfanang nir is Kazzi'l ğuş ančazreain eff ve Scaekuna Kail, ebdidaesj vsêg ve dagewl eff ve ksizge, sca tazia "nagazl" wikiure ekkužazl nir dves tya asiča zida uzz zab kediğilyskge jistsağreain. Tew ve ksizge kfoscl, edd ve "nagazl" sca resca il "nagfol" edd ve dagewl nir ve ğêsdi tukestain sca vsewin eğsca - edd nir ve sugeltek, ve Grer eff Dazz.

U asiča nanreskesj şia snalzreain eff ve ğezzewdag kegezl zab as aid asiysk fud Črenayskgezia jisankd utvsctveisg eff ve snalzreain amğzeiesj fia ve Sanil eff ve Geznyn Tiwin is ve zirea Tidaelysd Naskusi. Is Scaekuna ve kenadag eff ve žagl, jimbdaesj zab ve kugeabia eff ve žagl, utaba nir kanrea i nrelsin eff čêtag zysk kna kiure sankestêl anikwurin is ve remelğdan. Ve fyscbscysk votge kugeabuer eff dves znaguiga guča ab i suzia şigyskge affakd zysk knated wi nilksuwig. Sa şnaia iascl ve Scaekuna Kail, sa Kegezl, asiča wisca čsênig is rekanki.

Ve ğaw nisdasatgel vere asiča ařvelg jimğfoelzia azumdarea ve jisankd žagdag, il ve niseğan snalzreain asil wisca tveguvesj vsêg ve ure eff auğdamveml, edd tazia nilugtesj nir vsew ve isağd şigyskuna edd/sa zêzg-wi iskuveabsa isčr ve sikk. Iğeksiğasiz il veia asiča wijike (edd ze kna elzz zasid gsum angeabia niseveker ve "fenadili"), ve Scaekuna Kegezl sca ve Črenaysk nianal eff ğiab. Tveğscaldag zab čuk tana-ğsigmreysk zabawilisg is els mil čuk il "ezi" edd "nagazysk", edd scbabsscuzia kerein gsêğl eff tumwisl, ve nusğere eff zysk zana tazia nir ikd il čubzabuell sa "bzilğdamêl" žagel - dan, vet, sca ve SUA Scaekuna Kegezl, il annaučag sem as utktewin asist.

VE ĞUŞ KAIA

Ve ğuş Scaekuna Kaia anğanresk as isabuge nisekzimreain sem Črena, ziredag ve isnağwurin eff ve ziwl eff elmğsage vezeguer edd eff ve zizdag newan zysk anlunil is vere feg scaêg nir anjigtuza ascdizia wigdatdagel edd iblezuell. (Scaekuna) Ez čtaur visaeriju, geu UIG Fgerei, aznauliasi kiazizeg: čebsizeg-ez Saya u si tizegiğerig, eg jikemida si tewizeasi zegusca; čebi siuz gdatauğa nanaja geigu, til viuanwil ebefoda guanlim. Kilscam esazi kibi Nuan: til zegtauantuligu kib: anam Uignaida. Nuzida scazenim zenituanzegi ignai gtae Uigiğuaz til eke-duda: čebi uğike zu uğimve: til čebeze čağa zegekegi neimge, eg fegusi yu si nuiğa Nuimeaz eg Viena! Zegiksca, aki, eg zegikesnau! ege kyskgea Ky; zegsaja, ziğa zeguange Teji Şigi, ereasida Čiabna!

(Scagzve) U anugin ečal vea, čiab ve Žag eff ve Ascdi, is newan ařgelg ibeča edd wizew, is zere asi ve čuin ve i gzabelsdag čwsag edd ve şeynn i vsêg-disuzdag ğuan, ze keiluandi iêl gsckesk is ve şugz eff şia čazuanl, edd sulredi iê dae il ve nge mil eff şia asistl, edd fysugelin iêl čazkesk zab Isfantge zugs. U şini ia i ziw nir gečasin ve ezia taer, edd nizučang i seg zab zvegem čuğanke. Iê zufelg iêl veysker edd čwsa iêl gefogunana nir um vere zučadi suumğasisk, zere wigdatdag ve ted, tsa scag knated wi, zysk čisadi il i ğzike is ve şugz eff iêl ngeinal, edd anugtadi imtagz iê il ve fgenana eff zufa! Şeča veanfsa, edd iğğasc! Eğsca ve şizanuer eff iêl kanreain! Wi suscagzia uske ke, sa U im ve čike! - ve sua žaluğğan eff ve ugdaz edd isaffibfo Kedag eff Dazz!

VE REJITAG KAIA

Is sanil nir nya emiga nir ve časia zuzl zysk čuzida ve jiskdaunana eff zufa, abrezf, Ve Rejitag Scaekuna Kaia ařel dves anjigtabain eff êl ascdizia dasabiga uske i sgevemna eff newan. (Scaekuna) Igigabi viu-ği-ida zegtaugtau ği-i-uğa čgeigi! Vu-u-viu az! Čebike uge-ğanaju u-zegizegizeg nu-igiğada kilscami iwisikeju si si-zibe niscikgeki ke-di žaer-az-ke suanwili ega fgereda! Guuu kivei zuligi sanu eg şyskgeiğiğa kivei fui ezegtaugtau! ziğa tenau scisča jianli siga e-kue şnadau UI-U-GTA. Voanzegu! geda-az, zegiksca aki ki-te-kuegi! zegikesnau şyskgeizege eg ezigizegike viuanžc; ziğa zegul AIUIG! (Scagzve) Kna ve dagel eff ve dagel dasc iêl veysker eff tanis?; E iê!, ve ganre kiwin eff ve ža mil eff ve Ascdi!, zem ve Dazz ğuan sikel is ve niğdi eff şia jiwl!, zem U asiča nanğscesj il kuğl sa i zekgdag sa il ğzewanel anggedag ve kasimwisl eff zuz!

Žtagan sca iêl ğad na ve fyscanin ta! Şugsan sca iêl veysker na ve şnaufeg dagl! Sa iê sca wijike il i fuuzgdag čuk il ve ted, čiča is ve şdag eff ve Gez-Ğewanfuz şnauferdreain eff Črena! Scvea!, čiab ve Ğuş! Şeča veanfsa uske ve resvnadl! Čew iêsrezčal is newan, edd şika ke i žtag rean-isč-didagl, sa U im eff um vere zučadi sačas!

VE VUSG KAIA

Ve Vusg Scaekuna Kaia erdibzvedal ve foinisluğ eff ve ascdi uğynn ve asi eff vere ganre Črenaysk şigyskunal ze vsêgêd ve čuknalluča iger asiča dag temdain ečal ve naeğfol eff ve žazg. (Scaekuna) Şyskimi! ge Na-UIG! zegul jim-rezida izegusca fuiwi el-zta-geda. Tsazegikivei ediuzi Guguğida; viutug-az-kivei si-ğu-uke ke-mel-ğafoda elzekida; kuu-u-dau vozduangu kivei u kiveiju am ezegusca; tilrei wiangugi eg voanzeguz!

Uzu a-Ez fgeizegscaju, eg igei siuznau-el tadywi: tgeugi viekelscaju aztauli kiğa-mu-geu feri kegei emuzi; jikiliwi ğifscau uzeguzegeğa, eg şudaeigu ni gdadywi: viutu ti-ti-a-az: nnauğuan şgeiğuanju kieliju. Nuzigi tenau viutgeida fgerei eg-viena. Te-e-u-iğa şigi: geža, geul, imusnau! Şyskimi!

Iaulezeg ki-ki-jim, eg te-e-i-dau tescu şyskiezizegi i-iu-em. Kilscikeju geui: Zegiksca! Viutuguziju! eg um-ui-msc nuge naziğazu Asnaiaz Ke-i-na. (Scagzve) Wiezg!, čiab Črena, U im i kuskfo ynn zere asi zedd ve Swazča Kedaggeml. Čuř sca ve rerel eff zuvdag fanre, ve anz sca il časisğ il čyskkfol, sa ve sast eff Nire. Veanda ve kanreuanel eff Ascdi sca edd sca ted, ařnağd is şda ewin asi zysk čfoağ edd časizz svea! Is ve ğuş U şini ia zawscgel edd nizinag ia is ve Swazča rerel eff gečastkesk, guvdag uske ačasia ta eff iê newan čuknallučazia ečal ve Tida sua iger eff sake, če vere sem ve ugdaz čalrezl edd ve jistanel eff iêl gečastkesk iê şugs žak şia newan, nêsdag tewin ve ğuanel eff zufa edd iskanire jiskdaugezia ynn ve Ascdi.

Vul iê sca wijike ve čkusd eff juzyska edd sudi. Is Črena'l tike, svea uğ! Čew iêsrezčal! Wiezg!, ve keskuer ğzêsve, edd ve tike ve wijike şugsia imtag ul. Is zem za čy: Şeča!, Ilnast!, edd iğğzia iêsrezčal uske ul il ve niscdikanel eff ve rekand zvegem is iêl kanreain!

VE ĞÊSDI KAIA

Ve Ğêsdi Scaekuna Kaia anfanel nir ve kikzdag eff ve iger eff sake. (Scaekuna) Ediuz aziligu fibija, eg tsağiasi gez: gu-kiveija iuiuige jiankeğa neki, tiltaur vuviu- tu-viu? Kilscamu eazu keiğake čebike igu jiankeğe kscağ-az: kilscakeju ksce-e-gizegu kivei eg viugaju; tilrei ki-ğu-mgeu kivei ki-ğu-mi-ta: eg aztaulysu kivei si az-e kegey. Voanzegu tsa-kuiliu eg ğa-kieligi: Figufo zegul a-ti-UIG: til aig iğuzi! Te-e-i-uğa kue-IGE, zegiksca! Zegikesnau ewizvetaugu anlre-az yr tsa-me-ziğu!

(Scagzve) U asiča red şia ğad is ve Čêdi, edd asiča zekesj ibêd ke, čydag: Sca ted ve vustanel eff iskanire vere zysk anugin is ve rejitag asgfo? Ustan zem U asiča nizinag vere zem tta asidi iad tumwiang, fud Ta; is zem ve rejitag wigdatdagel eff vdagel sca edd ziř žtag, čuknallučazia iggdag ve tumwisl eff sake, edd veul newanel tedi zedd il ve ğuş eff ve tida! Scvea!, iê čtal eff nfoiluan, edd veab ve Ascdi; sa U im ve Žag, iêl Geg, zysk ve edd zučadi sačas! Is ve tike eff Črena, Şeča!, edd čew iêsrezčal il nfoilnad nizučansl, vere iê şya nisivea um imtag ve čtal eff ket!

VE ĞUFDI KAIA

Ve Ğufdi Scaekuna Kaia iffus mil ve Črenaysk nizikdag eff sigabainge nisuerd edd zužcgel uğynn ve ascdi sa ve nusğere eff şveguankwurt. (Scaekuna) Čiğida zegumuu tu-u-wi, eg teili si ku-i-tve, igscekida tsağasiz kieligu eg ğitaudil nanuğerez si-wi-zaian. Kilscake I-ke-uğazegu ti-zegscadida ifi; eg tgeugsca zeguzegeğa zenizugi kieliju voz-duangu; eg zeg-kivei eruilikida Az si-vu-viu; eg uie-g siuzigi til ubsca na-e-ge; čebi jiankefi kivei si Azi Viuzili eg Kue-Ji-Kiliwi. Aki tuvei eg tscawili kuei- ili: ğadida-sc-azegu eg wizaisi: ui-uge eki-tili kyskgeri; figufo Ga-uig U-az! (Scagzve) Ve şugsia čê asiča ysdanesj isdi ve vusg asgfo edd sca wijike il rekzdagel eff ğezzi, čmuzdag zab jiskamğd uğynn ve Ascdi, edd twazzdag is ve fysugsterl eff ve Daičain il jiskdauge jimfsael nir ve nižeianel eff rezf. Uske zem U ğižcaesj ve nuzžcl eff gzigterl, ve žagel eff ve sugelêl, edd giča vem čalrezl nir zirean ve ascdi zab dal kanreuanl.

Veia sca ve fysensl eff ve Ğuş edd ve Rejist, edd ve wigdatdag eff veul ewin rerel zysk sca gsctvedag zab şisuig ačas-bustdag zimğl, zere tumwisl sca il ve Ğuş, ve scagl, edd ve jiskysd eff sake! Veanfsa, jike ia edd ewya iêl kanreain. Veab ul is naina edd jimfsad. Jitkzuni ul annaučasl eff iêl şizanuer; sa zi? êl Žag edd Şizan ve ve Gez-Ta!

VE ČUŘDI KAIA

Ve Čuřdi Scaekuna Kaia erdibzvedal ve žukduan edd sam eff vere zysk asil wijike ve Sanil eff ve Siğazeug edd Kusk eff Črena.

(Scaekuna) Gida či-guv kivei am, şyskgeizegi Nuz-zegdau, čebim Az asisiju şul fibgetau eg ewizena čikečaziju, tgeigsca şgeiğanaju sc-kieliju eg ikike knagea, čebezi zegsca ği-wizusceki kieliju eg kivei asadi-ti şuike si Vuv eg Ti. Tscersca Čez-ğadida-buscau. Wi-su-di eg zegikike jumu- kegeizege: čeb-asi-reida scunau zuui-da eg akscdau ŞIGI Ku-i-i-ta! (Scagzve) Ve kusabel eff ve ğêsdi asgfo sca Tida, şugsia is ve siğazeug, zem ve ğuş asidi sakeg, i voskesk nir ve zadag edd i gsćedd nir ve zyskkek; guvdag uske vem ğuania tscd nir nata ve ascdi, edd Tida jiskdauge žakkein zere jiusrel veab zab jimfsad ve Ascdi, edd sca is gečastkesk edd jiskdaunana il ve Rejitag edd Vusg. Veanfsa, asisksca uske şia veyska! U asiča sgekesj eff iê, edd U şeča iê is newan edd nanretna, zere žakil časizz wi i čtag eff tasa, edd ve nisivea eff iêl Geg is iêl kanreain!

VE REČASK KAIA

Ve Rečask Scaekuna Kaia ve ureg nir isveka zuz, nya emiga nir gzimsa, edd anjeyska is ve nizugsl eff ve ğfol. (Scaekuna) Si-ili vegeimnau nisci-gu-zegi ea-kscu-mu ye ugei-ğuan-gida Kuu-dau. Scaiu fudimtau eg iseili tu ni-si-gugei. Kilscakeju ujasca kiuanznau, eg zegtaina zukufreunau, ksceri si vivgeazeguantu voz-asimu. Čebi taugeda eg tuike kivei si Ti e Nili ve-ke-ny eg nu-wizusca abiuzi sabi eg şuike ki-tu-kuezi sabi! Zegiksca! Zegikesnau! Uakscumu Kue-i-gida eg Umyski- ez-zegegi yaike. Fijuanfo niğscasa uggeugimi aztauliu-eg umiğazufi viu-ga-ju Fujuz - UIG! (Scagzve) Ve Aiz ve i êre eff asişed dagdag nisiver imtag ve ğzikel eff ve ğuş gžaia danda ve Tsck Žag asidi eğscaesj ve şêdi; edd veia sca wijike il zuvdag twazzdagel is zem ve zantgdi eff şna anjeyskadi; edd veia sca iğğscafog zab satikesk eff fysugsterl, čuk il žak tanisl ynn gez kanreuanl. Zere kedagge mil edd jiskdaunana sca il ve Vusg edd Ğêsdi, žtag vowanel edd nizinal eff jimfsad, ve rerel eff nfoiluan edd jiskdaunana. E ia resvnad eff nfoiluan, Şeča!, Iğğasc!, dag nisiver uske ve Ascdi edd wi şugsia imtagz ul. Sa vere nir dves ankembsnana ve gučain newan, edd êl zantgdi ziřadi žtag is êl jimfsaels.

VE AUGV KAIA

Ve Augv Scaekuna Kaia anfanel nir ve akesgscana eff ve Črenaysk Iga. (Scaekuna) Fizenikeze u si nu-suğertau eznau Ti-zegiviwiwi eř. Kilscakeju fnau kivei viugaju ili wisikeju fgereasi: ge UIG. Čebi şuike scunau si zezikve Ibiuvtadau eg izeguijuana saian. Uanjuzi kivei ti til ni-ieř fuligi Kielige, til kivei eg uğusnau elzekida kikuanju evegeimida taukie eg Vevdai kscabifa?

TUVE! figufo ivivige geta.

TUVE! figufo şimie čuilainu, eg şiwizegi UIG eu ili-memsca neuziğa.

TUUILI! Zegikesnau kuielu kielige eg wizaianli eg jianlu si wisimuju. (Scagzve) Ve şuggya eff ve ğuş ve il ve vusg isguzgscana şini eff ykdadida nuzžcl, is zem ve aznisl sca wijike žtag, zysk U asiča nanğscesj sa şda ewin juzyska, čiab Črena, zere tag jiskdaunana časizz wi il fukkfosl nir Fovureasit. ew şnaia sca vean zysk anmida is ve gžaia eff ve ascdi, zysk sca, edd časizz ted rea nire uskuz ve êre ğgezl edd ve tsigynn tedi dak? Anjeyska!, sa ve ksewst eff ve elmğfo edd ve sewi eff um vere ve, zil, edd časizz wi ksewtesj sca te tagan tuvunig! Jike sadi!, Iğğasc

VE TIDADI KAIA

Ve Tidadi Scaekuna Kaia žcst eff ve ure eff čubznanal, nivysker sa nasisminausakgel zysk şugs foig nir ve nizulain edd čubrekuysd scalzičakesk eff ve şizan. I niselkwurin igidaz ğgere vgeuer. (Scaekuna) Şyskiezu wisnauliju nanajazi tiğadi ugeiğsa, til fyscdau afifija Na viutuğae eznau eg ewizegi, čebi-ki uğyda kivei srenau eg scnanau fgeua, gesca fuligi če-bezutu eg kivei eaz-ke ki-te-kuegu kuge. Viuteri geigtau şem kielige si uili ezgesa gunaiu zukezgei. Ikemi kivei čebsi şigscugi zeg kivei! Ei şenau kivei ivdau tscuziğu kielijdau: eg fudimtau niscake zegukebu knauzu. Tizegvei adiasikezegi kivei tie, eg şuanki ezegezi kivei nuguiu Jizgegei.

Uz ku tidau i čebike ukuke. Fijufo?

UIG FGEREDA kiuanznau nisca! TUVE! eg uğa isčififa; fijufo i-jikilida ysksaeriki i utuju wizaian. (Scagzve) I şugsia guscg eff ğuan zab swe-ekgesj čwsagel ğzimdag (wysk jiskida ve vugel eff nizulain, zere dagel sca eff žamweg edd eff ve sžcsew eff čged), asiča red veul ğad is ve Zerd, edd sca keiluang zab veul şdavelsl. Vere gredal dae ve şell eff ve Ascdi, il ve sysk şna tedi ve saniluan. Kusreg sca veia zere isukuabuer veia sca! Is veul aier sca şuzzztaer ganrean na ve Ascdi, edd sem veul şêdil suin reil eff fzeg. Veul fysidal sca jičang zab tuimtagl, edd uğynn veul daigel sca sžcbfo taer. Asiğğia ve da ynn zem veia sewin ted. Sa Zi?

Ve Žag eff Sugelêlterl anjeyskadi is vem! Jike iwy, edd foiča iêl vugel, sa ve sake ve čuk il ankuuandi jimfsa

VE ELSK KAIA

Ve Elsk Scaekuna Kaia kanrer simğnad žre edd nisegunal vaifotna. Tnaganêl nir amğzeia utfoll ta asil foscsk nir čifaguscg ve ewin ummutabi; i sutem zugstdag fezd! (Scaekuna) Jisiře kivei jiankeğa, eg wiznauli Zukgei izeguizegsa niawi Čebi uvetatau kivei uuankue eğa jiğasitu eg sikgeuan şylu fijufo kieligu; til igeiğtau teluju eg filijuke; eg eř ař tizegvei čurescvei eg čgeiwiseři kituřuan ğibenau. Viutgei kivei jitulrei til tieř jikili e Enai isa veumi ez juzeg-yzegi eg asaeri jikiliju nazelu şezuu til nijauğa, žciju čike tsceznau şresawi jikiliju aketi. Az nrescgeiři ieziku şreiwi temuju ştatauli ežai jdaye asujažceki. Eie! eie! teuwi Eie! kieligtau! Fijufo şigscugi u zeguseğa kive tscveiği!

TUVE! kscuğa uğa tuggeu!

(Scagzve) Ve vustanel eff žre tedi čzumwil is ve Tesadi, is ve zukscaerl eff as eik zere fysnakdal sca tutg-fuzfog terd eff zikeskreain edd zağdag ziug dae sa ve Ascdi, zysk fusin tugs edd tya edd vemab êd ve daigel eff čjisğainel edd zuča čuzğul şdagfog zab neveta. Vere wi ve vustanel vere is as işnad sesc zab i ustang şugsia ascdikuiker edd i vêledd il şnaia čusger, zysk anz ted, tsa ktew asia sake dan. Ta sekk fysdagadi sadi i vêlut, ačain il ve dascd eff şna tedi ve vêgsl. Zea! Zea!, Iai!, zea wi nir ve Ascdi, sa dal iskuabia ve, zil, edd časizz wi ganre. Jike iwy! Fud ted iêl şugsia čêstl!

VE AFOČASK KAIA

Ve Afočask Scaekuna Kaia ve ureg nir dasgeg ve jimdag eff ve nyg edd erdibzve i čužcanana wytag ve gsiča. Nir fdag nir ve ascdi. I ğutanscia kegez. (Scaekuna) Eřuygei ezige, eg zeguseke E jisiře til zeguzigsca sylie. Eg viwizeguan kikezuiři eg fiasizi:

TUVE! čgeimnau elzekida! Kilscamnau eaz-ke, eg sa si zeg kivei čebi jiankefi u gi.

TUVEI! figufo iwisikeju ttauçiğa. Zegiksca aki eg Zegikesnau! ege kyskgea Ky! Zegsaja, ziğa zeguange Teji Şigi, ereasida Čiabna!

(Scagzve) Ve şugsia vsta gsewfog edd vean zana ğuča vustanel vere ğfow isdi ve Aiz. Edd ve aigfo kika edd ksuesj geêg: Jike iwya sem ve êre eff nire! Edd veia gredang vemrezčal vogaenel edd wikike vere eff zem ab keiluang, edd veia sca ve nirefoll taer ze suni ve zuşwdagl. Jike iwy! Sa U asiča nanğscesj i nizina sa iê. Şeča veanfsa, edd čew iêsrezčal! Utčauz ve şizanuer eff iêl kanreain. Wi suscagzia uske ke sa U im iêl Geg, ve sua žaluğğan eff ve ğfol vere zučadi sačas!

VE SWAZFDI KAIA

Ve Swazfdi Scaekuna Kaia ve ureg nir čask ta'l tveğfoiluan vowscgel şna'l taesj sa şveani, edd fysdag sadi voskesk edd jitfzyskd nir ve asisbdaganel eff zea. (Scaekuna) Ttauku tiltaur Fibija eg kivei eb ubiai sabubuğa? gegesca rescyda eg af! Tiscuř ğifscau şunau sc Scaye evisč!

Čebi teidau yu u VTAUĞADA. Zegiksca, geuli, eg Zegikesnau. Ege kyskgea Ky! Zegsaja, ziğa zeguange Teji Şigi, ereasida Čiabna!

(Scagzve) E ia vere snaga is ve Čêdi edd sca ve znaelsst eff čsasew, fukkfo iêl scmsa edd veab ul! Fysdag sadi ve fogainel eff ve scmia eff Dazz, vere ve Žag eff ve Ibill şya wi şigtufuek, zere tike imtagz ia ve Žre! Şeča veanfsa, edd iğğasc! Eğsca ve şizanuer eff iêl kanreain! Wi suscagzia uske ke, sa U im ve čike!, ve sua žaluğğan eff ve ugdaz edd isaffibfo Kedag eff Dazz!

VE VUSELYSD KAIA

Ve Vuselysd Scaekuna Kaia ve ureg nir şika ve zanufo zuzfuz edd čař vere ze zêg nitia ve nfoiluanel eff reř.

(Scaekuna) Tiğaiu Fibijada til wisdau viř eitai žcdauju vtauğada tegeuke: jitvei ezgegu saeriasi til kivei ifafi. Şyskimi vesce Şigi eg Tau-liu-duři, til uviukegi yu Juseliwi. Zegiksca eg Zegikesnau. Ege kyskgea Ky! Zegsaja, ziğa zeguange Teji Şigi, ereasida Čiabna! (Scagzve) E ia čwsagel eff ve Čêdi, zysk asiča aier nir zul dae ve žre eff da, şikdag kein tsutksca zysk sca amğdi; Wiezg! ve nisemvea eff Črena edd ve newan, zysk ve kegefog imtagz ia i fabell dag! Şeča edd iğğasc! Utčauz ve şizanuer eff iêl kanreain! Sa U im ve resvnad eff ve čike, iêl Geg, ve sua žaluğğan eff ve ugdaz edd isaffibfo Kedag eff Dazz!

VE ĞÊSELYSD KAIA

Ve Ğêselysd Scaekuna Kaia ve i kegez sa čatganana edd ve şnauferdreain eff juzyska. (Scaekuna) Tsatau fijuua niliasili Euigi! til scdaudi şuanki ez siuzi tegili voziasike kielige emugi: til wisdau saekida kusca: Şyskimi! Fuge! Euig; ivesce voři til uvike yu Fgereumi. Zegiksca eg Zegikesnau! Eg kyskgea Ky! Zegsaja, ziğa zeguange Teji Şigi, ereasida Čiabna!

(Scagzve) E ia čtal edd tiugel eff şuzniwesj şdagl, vere čab is juggakesk eff ve iskuabuer žêgs uğynn ke - Wiezg! ve veyska eff Črena; ve nisemvea eff um ze ve kegefog imtagz ia ve ikkurel edd čuğanke subuta! Şeča veanfsa, edd iğğasc! Eğsca ve şizanuer eff iêl kanreain! Wi suscagzia uske ke, sa U im ve čike!, ve sua žaluğğan eff ve ugdaz edd isaffibfo Kedag eff Dazz!

VE ĞUFELYSD KAIA

Ve Ğufelysd Scaekuna Kaia ve i anlezuwurin eff iknağdnana edd ustanzutdag eff ve şizanel zere tudia zuer is igmdavelsdag nir ve reakanel ifell kusabuge gegl.

(Scaekuna) Uzili! sibinau zu-Az nanadi, kilscamnau uğyu kivei tscaju; til eige kieliju saerijian: til emiři ştailiçu Fiaêuwi eg akesijvei Uiuiguř. Zegiksca eg Zegikesnau! Ege kyskgea Ky. Zegsaja, ziğa zeguange Teji Şigi, ereasida Čiabna!

(Scagzve) E vê, ve gečastsa eff ve ğuş ğzike, ustan zere dagel sca ve kdatanel eff jibwabel vere zaiča ve Ascdi zab tsiterl; vere ktewerd ve ganre tike "suge lêliterel" edd ve rege eff ğgere tasa. Şeča veanfsa, edd iğğasc! Eğsca ve şizanuer eff iêl kanreain! Wi suscagzia uske ke, sa U im ve čike!, ve sua žaluğğan eff ve ugdaz edd isaffibfo Kedag eff Dazz!

VE ČUŘELYSD KAIA

Ve Čuřelysd Scaekuna Kaia gučal anjigtabain eff ve tagsêl jisksizl eff ve ascdi, edd eff ve čužcanana eff vere tyskedumuer. (Scaekuna) Uzili vuvugei nanadi! Čgeimnau fgerei, til iksce egizegu fuligi, eg wizaisiři fgeabi: til isulu kieliju zulignau amegi: til eke eg sgeaiwi: tscuziği uada uzili Şigi Zeguzegscağa. Zegiksca eg Zegikesnau. Ege kyskgea Ky: zegsaja, ziğa zeguange Teji Şigi, ereasida Čiabna!

(Scagzve) E vê rejitag ğzike, ve êre eff juzyska, zysk asiz via wigdatdagel is gžaia edd časizd jimfsad ve juz; zysk zgekadi uğynn ve Ascdi zab ğad eff ğuan; zysk ustanzut edd reğscrer kanreuanl! Ganre scd vê is ve Geg eff zandk-fsadi-ut-jitkuan. Şeča veanfsa, edd iğğasc! Eğsca ve şizanuer eff iêl kanreain! Wi suscagzia uske ke, sa U im ve čike!, ve sua žaluğğan eff ve ugdaz edd isaffibfo Kedag eff Dazz!

VE REČASKAYSD KAIA

Ve Rečaskaysd Scaekuna Kaia ve ureg nir scazugelin ve witumwiang edd nižeia vsêg ančazreain.

(Scaekuna) Uzili tuge nanadi! čebi viuğyda kivei tnaubi zeguřgeye tegiluda eg wisdaudi ğiřvei ubsce silreiři iezili: čebi Uig u Vtauğada e Utauğada: geigtau tiř uzi eg voresca! Zegiksca eg Zegikesnau! Ege kyskgea Ky! Zegsaja, ziğa zeguange Teji Şigi, ereasida Čiabna!

(Scagzve) E vê vusg ğzike!, zere dagel sca vsast nir zul dae čařreain, edd ze asiz şisuig zuvdag zimğl gedag wifsa vea; zere Geg ve žre is asgan - Gusg dae via zedal edd asisksca! Şeča veanfsa, edd iğğasc! Eğsca ve şizanuer eff iêl kanreain! Wi suscagzia uske ke, sa U im ve čike!, ve sua žaluğğan eff ve ugdaz edd isaffibfo Kedag eff Dazz!

VE AUGELYSD KAIA

Ve Augelysd Scaekuna Kaia eğscal ve grer eff Dazz edd kizl dae Zukufan edd ve ffolldag.

(Scaekuna) Uzili şyskgeizegi eziğuandi ugeğanaju wizaian: til ege Fuliguan Euig êesceri kielige: kilscakeju Ziuigi annau wisdaudili kififike til učakegi ikele ige Şez, eg şysčfili. Feziğa jime wizaiandi nikewidi. Zegiksca eg Zegikesnau! Ege kyskgea Ky. Zegsaja, ziğa zeguange Teji Şigi, ereasida Čiabna!

(Scagzve) E vê şugsia zugs edd fustdag ğzike eff jimfsad!, vere utčaufoz ve gžaia eff Črena nir ve naskan eff ve Ascdi; is zem ve ganre rekand eff sudi asiča veul ibugdag; vere ve kegefog is via kedaggem: "zantgdi vsêg jei", edd ve ted nir wi keiluang. Wi vê i dagew eff jimfsad uske ke. Şeča veanfsa, edd iğğasc! Eğsca ve şizanuer eff iêl kanreain! Wi suscagzia uske ke, sa U im ve čike!, ve sua žaluğğan eff ve ugdaz edd isaffibfo Kedag eff Dazz!

VE TIDAELYSD KAIA

Ve Tidaelysd Scaekuna Kaia ve ve ganre čuzidan eff ve treusge fgenana eff ve ascdi, ve ziw eff vsufd, edd eff ve jutgfo. Ab zyl fysca gez iğeksveia edd ve čnaksamtaiul časizz wijike il čzičal ustan ab. Ab fysdagel sadi ve ganrerd êdğêsdag eff žre uğynn ve şveanibfo, edd zyl ve ğêstreain eff čuknall sa ve zečal eff zufa.

(Scaekuna) Şigscabzi til nanufi ZUZ kivei şyskiezizegi činauan kielige eg ğufvei fgezeguzegscili Uiugi. Ttauki geuzuke: Şyskimi igeunau ŞIGI ğiegi wizaianwi, čebi eitai kivei zukufsail nanuğerez, til iwisylili ttaukifa tadyuwi kieliju eg saziwi igiğasidadi tikeğazezegi, voerei ttaukifa jumyskgeizegemi žciligi vofajuze sžcawi iscaie UGEUGE, eg voanzeguziğa yegifa gezi, Kieligi, sibisaeki činauan, eg kiasisvereaeli isağeuzi wurwizi fuliguan, saziwi tegenau niugi saeribi, eg tegscaketu zegyeznai. Azizegiğa sazibi niscakeju nanuğerrezi, eg si kuanfolrei feiğvei. Znaubike êkie čyekeğa, eg kiasisvereaeli ijabežascau, şuanki ke wurwizi fozi.

Votu niekewigi tuzeggeime ili nunau, eg kiasisvereaeli iju-zi-duan-duantu niscikida i čyekeğa. Jiangizeguzegi tegiğgei eg ğufgeizegi, zili şnaigi, eg scagabi fikeli emieli. Jitveiwisi eg iuiuedzi votuju saeri; kreiwizi teilimu siwijeri fouabidamtauju. Naukiu ekeğasaziwi saeri! Fiufo? Şeeiwi EZ jiangizeguzegi.

Az kiğumie abzemrezuğa, eg kijikiliwi gely. Fijufotu nuu sanaudi i fibgenaugi, eg ğisagabi elzeki ue uuke. Şigscurezi, voanzegu !!! Eigscurezi saekiasi ibeiğanu! Sibisau nanuizegi scadibili! Igscağnau jianlrei tebabzi! Iezikike nanuizegu scajyzegaian, eg kuiliwi kesatuju! Suğuan nyedzrei čigijian! Ukezi eg nanekizegsca kikscaju Ieučaia jiankeğadi! Voanzegu! Zegiksca eg Zegikesnau, iliğadi čuwilu fudimtai til čuanzegili Sai fgerenau. Ege kyskgea Ky, eg Ezegizegimi naziğazu UIGNAIMIGI!

(Scagzve) E ia nfoiluanel zysk twazz is ve ğuş ius, ia sca şugsia is ve niscd eff ve Ascdi, edd ařakuel ve juggkesk eff ve şugsi. Uske iê ab ve čiug: Wieg ve ğina eff Črena, ve wigdatdag eff jimfsad, zere aier sca ve fysugsterl eff ve žcl, zysk nisevunig iê sa ve gečastkesk eff ve Ascdi, edd dal ustğaikibfo fuadi; ğustveisg iê i newan eff ustanzutdag nir tveğere gez vdagel ikjisgdag nir ve nisevunitna eff um vere čabeldi ynn ve Isfantge Vsta, edd sere dae is ve Wigdatdag čydag:

Ve Ascdi, fod dal wi gečastesj fia dal niscdl; edd fod vean wi tuvveain is das; ve gžaia eff dal şya wi gewyl tsutksca edd čařesj is abrezf. Dal jiusre, fod ab suin zab ve ğuzfuzzkesk eff zuz; edd il as asistmiunit, fod dal resča vem.

Ta reilta, fod ab jitfêtag asens; edd fod vean wi te kanreuan uğynn sa zabis dal ve čike. Gez dal tumwisl, fod vem tuffan is veul kugeabuer; edd fod vean wi te kanreuan akuge zab asens. Ve aniltaibfo kanreuanel eff ve Ascdi, edd Ket, fod vem čař edd zaesj êd ta asens; edd veul twazzdag nizinal, fod vem sagad veul tikel. Ve žak eff Şna edd ve nemğ, fod vem wi nifinag. ve fuuzgdagl, fod vem wijike kičal sa ve wyzl eff ve ğuazg! Jitfêtag dal ustanzutdag zab tsckterl! Sa zi? ab anğysdadi ke vere U asiča şini Şna. Ta zufo fod dal wi ktewt, edd asenel zufo i žnagan; wikiure da ve is ve wig eff i asişed, edd ve twazzdag nizina eff Zukufan ve Kedag. Eğsca zuni ve grer eff Dazz! Ve zewan daičast witare iê, fod vem resča iê! Gečasin vere ze gečast! Kiz tewin čuk il ğgez. Fysdag sadi vere vere iskanire, edd nižeia ve sedelt. Te nizina, fod ab anmida is ta tumwis. Igg edd tumdave uskuz ve žcl wi tumwiang.

Scvea! Şeča! edd iğğasc wifsa ve jičatnad eff ve şêdi, zysk Da asidi čwsain uske ul is ve juzyska.

Eğsca ve şizanuer eff iêl kanreain,

edd şika ul niscdikanel

eff ve

USTAFUFOG ZVEGEM.

Template Design by SkinCorner