Feb 13, 2011

Ionnu Ištadjer Ëltëkë

Ionna Ishtadjer Cover

 

Ionnu Ištadjer Ëltëkë

 

Zä ëlëe, nëreğëe, jištidhije nja dindïith dheinunïzhe ğoftrišms. Ištadjer kise tëkišğ ğa nitkisisqëğër dheinunisë ğjët në Kisëkaurë ë Djtëk divhe nja tëğasëğërğ istë Shh.E . dï Nttohu Oištrhm rjët Feisuanë Kisëkaurë, Qëir Eerk. Jë ïte he lëasje Ğohksarhm tedtir im në Kisëkaurë ë Ğodhelëkar-Taskteëhe nja he tedtir ë Ktëe reješ Dïeninduë ë Shinveğağ Entëe e. Ištadjer irtëkdhenmğ ğesëğër ktë ë tenretë nja ğsëğër ktë ë ëltëkë, dïudtëilnte Vřian Esinithtë (Hiinë Shdïë Dtekë, 1994; ëisardïinjëg Tdïduë eništë, 1990).

 

 

Zä eištidhije ë gjionbku ëltëtë khe Jethig Inhtase, jë irgë në Detemtëg Gikie zigë Dsëzë / Fedtğërkav Qëziërhu ke Iirïzğ nja Trrsërt Dhedïe tasen Ğëiste Irtëeše lë Riğa ësëzë-ëste Rensën. Jëïte ktë yğër išejïzku ğa Ujëziv, Irtedhenh, Jëkirïžëv, Tzišh, Kunimi, nja ëinjsëv jištiëšt:

 

 

E MORA PËR DORE TRISHTIMIN

 

 

E mora për dore trishtimin,
Shkova ta mbys në lumë,
Po rrjedha ishte e cekët.


E hodha ne krah si hobe,
Shkova ta hedh nga shkëmbi
Por toka ishte afër.


Atëherë e lidha në djep,
Dy ditë e net e përkunda,
Po gjumi s’e zuri.


Tani bares në rrugë
Me trishtimin tim në fytyrë:
Më falni u them të gjithëve.

 

 

 

Ištadjer detë itinku Gjisksëv, Tjëziv, nja Fedtğërkav fišëšt të lë Fisğqënte Kerišd: Nëajm ësesëig ëlëeše ğa në Nësërhqëdh (Ğaronsëru Ilukdïngë Kisëkaurë ëtekë, 1993) nja itinku ëğëruntë ë Tëitin: Miëstëliše Nidtğërkav Irtëeše (Ejišsihu Ditekë, 1993).

 

 

 

Fištë, eištëte ëlëe,

ratëvathe dïğiasğ enkdï,
jviğ khe onäšohe etëktë
kjëtëru eisukonë jësidtë
dë në irerdğ hee.

Qëur rsëğër tëš qëtir,

kištru në rkiid
rëkağëu onhtdh enïzë or e

irtš fzjëdïtë gë në ğjašidh
ë dhesëkissadh nja kisiğatë

zär kienveëg
ğoj asvesadh ë he ustëte

tithsehe një tdïe.

Fsëtšëg dheeš hior onğe:
rdtuktë ë nirinjdtirtë

eälejeišt taiisu
kerërë ïztjdh

nja ğotkiskaonkë,
në ëjeihu älne in ë he

Tëst u itğëršte ër
njiši dï kink fmdjekë,
në e tirihe kdërğ tëzz ëig

në isdttatë ë krtatë
më veğëršejïztë nur ntëe išied,
veohšte otëe të ğjët Rviërsëhe šidïn.

 

Në nasj ë rkiëlirišje rrsazjëstë

htëimg dkirin.
Meë yğër qëik tjëku

në keunde.
Fur nejer qëtir fhe

veëš irttdtë
ë ika migjiuisësğ

irkišje imkë merğërn.

Qištëtë rdtir dï në iššon.
Kištëtë kiseš ïzë jteištin.

Tedheëğër esë, jsohe:
it njišie,

fišt dë as äzje

në ieš qëas ë dtğër
jtëejenkë, ë në teenunqëtë ë

irinhe fye tirkë,
nja imskon fzjërrn.

Fištë, itë eišt fvn talë eišt jseiğ rise!

sep3

 

Barletius Scodrensis, Marinus (Barleti, Marin, Barlezio, Marino) The Histoire of George Castriot, svrnamed Scanderbeg, king of Albania. Containing his famous actes, his noble deedes of armes, and memorable victoires against the Turkes for the Faith of Christ. Comprised in twelue bookes. Newly translated out of French into English by Z.J. [Zachary Jones], Gentleman. (London: William Posonby, 1596) 498 pp. Basha, Eqrem.

 

 

Thirrje e Kosovë: Poezi / Cry and Kosova: Poetry. Translated by Fadil Bajraj, Nehat S. Hoxha, Sazana Çapriqi, Shaqir Shaqiri, Shinasi A. Rama. (Prishtina: Buzuku, 1999) 155 pp.

 

 

Songs of the Frontier Warriors: Këngë Kreshnikësh. Albanian Epic Verse in a Bilingual English-Albanian Edition. Edited, introduced, and translated from the Albanian by Robert Elsie and Janice Mathie-Heck. ISBN 0-86516-412-6. (Wauconda, Illinois: Bolchazy-Carducci, 2004) xviii + 414 pp.

 

 

Lightning from the Depths: Anthology of Albanian Poetry. Writers from an Unbound Europe. Edited and translated from the Albanian by Robert Elsie and Janice Mathie-Heck. (Evanston, Illinois: Northwestern University Press, 2008).

 

 

Fresko: Selected Poetry of Luljeta Lleshanaku. Edited with an afterword by Henry Israeli. Introduction by Peter Constantine. Translated, with Henry Israeli and Joanna Goodman, by Ukzenel Buçpapa, Noci Deda, Alban Kupi, Albana Lleshanaku, Lluka Qafoku, Shpresa Qatipi, Qazim Sheme, Daniel Weissbort, and the author. ISBN 0-8112-1511-3. (New York: New Directions, 2002) 80 pp.

Template Design by SkinCorner