Feb 14, 2011

Unkiš vesëinjišm - The Davolištine dialect

The Davolishtine Dialect_cover

Unkiš vesëinjišm
The Davolištine dialect

 

 

Në unkiš vesëinjišm iraf ersërdïinjëg nëlkhe dï në nisirdh Irtdheğo, veğëesab ë Nïzir, nja Ketzğëdïur (kiqëšte 1934 Unkiš, jëheğa në iras ë në vesëinjiše), veğëesab ë Ëlvesaë. Në ğrreš rduunje hiur dtnsëišğ e iše ğjët tëi ilinjišm iraf R.R. Vesëtinjën (1895). Dhekišje keistjuntë dïudtëiš L. Essiëqëu (1989 [ersërdïinjëg 1903]), K. Këerrqën (1907) nja N. Fedhijktin (1956). Essiëqëu meaf në ğrreš ntjtije dë dïudtëiš në unkiš vesëinjišm ğa në kinjkv kjëtëš nja oïte uiësëğğëzigë iraf kiğrrasğ ğa në veeš ğërtdëmhtsëğër meerk ëig kohrïžëv vesëinjišua, Fedhijktin "kohrïznkhe vesëinjëkdhidtrsëjhe" (1962), fha në unkiš vesëinjišm ïte rsëğërg af në nton njidteithziğër ë në ntëkrjëtëš "ienung
kinjkov vesëinjišua":

 

 

pastrilo ‘paint’  is found only in Erkeč and in the neighboring Balkan dialect of Jambol. The word poločka ‘nest-egg’ is found only in Erkeč and in the district of Varna (in villages that migrated from Erkeč). The word kiča ‘sleeveless coat decorated with long tassels’ is also restricted to Erkeč and the neighboring villages, but this is due to ethnographic reasons, in that the item itself is found only in these areas. Only the word zapuška ‘cork’ is well attested in both the Erkeč and Rupic dialects.

Vesëtinjën meaf ğretëg kindïğağ zär në "unkišdhe değ tsërisësğ dë nërr tsetëj unas rjët në tërhë ë në stëšğë vesëinjiše"; jëtërka jë ilğ ik ëttnsëiš fištën dheäštëğëqëu nënsëiš ë. Ij ije njigjiïztjuntë tëjišësğ istë tisët, nja ğa në irkgijist ë ë tëdherkon jëğëdhisağošte e iše istë eëlnëurtë esanem ej irknjaërit. Jëtërka, ën išejïztë zär në kahe anë ë në jet "ienung kinjkov" detë iïzjërğ në gjiïzvalë në irğeğdïinhe ë në unkiš vesëinjišm dë në kinjkov kjëtëš nja ytë dišdtëišğ nitkissangë älo ëinëje vesëinjišm irjëtëškë, dïudtëilnte stëšğë.

 

racivdialects_cover

Dï ğjam në stëšğë nja ienung ilinjišer nyër sëtëlfvm ğiesete: zä dtir njiğonře ë "jis" telë "nëe" felerkontë (kædhe "hinë") nja gjikahu iuğaj kisisilritin: qetik feketë ğa në šedsehu lëttë ë tëdïdïë išthet (ketižë "irtisin", fë´ensa "urenunn"), nja ğa në išdsehu lëttë ë esërkielirkğë esajuohdïë ištht (rise teğër "toqëte", fæsëlğër "urukon"). Nëgji iër tëqtëithëg tuusesante ğiesedh nja iltinjën ğërohğe ik değër esğëgjiğe nët. Në inras riesedh ïzë gikiğ ğa vetesëv vesëinjišer nja oïte dheku gjisaišttë netjtid një tadheëğër më në nejrikuntë ë në gjifsë vesëinjišm essërisësğ ğjët në ïzi ë në stëšğë vesëinjišer (lë në isenerhe ë oïte veğëšduë gjië entjikten 1970):

 

 

The opposite situation prevails in Poletkovci. Surrounded by western variants, lacking residual features of case, the synthetic form (masculine and neuter) nému has been preserved parallel with na négo, because it is maximally non-marked and has lost the synthetic form for the feminine, replaced by na néja.

Eše iziğër vesëinjišm ïte oistov nja ništettë urtsiïz një në unkiš vesëinjišm ëtsëimsaëg tağoanë ë në "jis" njiğonřidh nja në tëqtëith nëlsëšurtë ë kijağaiku netërdno; arikmje urtsiïzinhe ïte në nëlisilu ëiustëst ë ë në ift-ğolku jëimst ë ejsğišm ğa unkiš. Veseišt ištje ğeqëdğ irerk dï ketzğëdïur nja irtdheğo u miğaisësğ gë nilišqënte onřğëhu imjesëhu nja nëg veišëišğe dë isëstešem he nitkissangë taeërhe në unkiš nja stëšğë vesëinjišer iso njinejib një onřeğëhu intën.

 

 

affel_sep1

 

 

 

Bulgarski dialekten atlas, Vol. I, Jugoiztoc¬na Bulgaria. Sofia, 1964.
Bulgarski dialekten atlas, Vol. II, Severoiztoc¬na Bulgaria. Sofia, 1966.
Bulgarski dialekten atlas, Vol. III, Severozapadna Bulgaria. Sofia, 1981.

 

Račiv Dialects
Syntax of the Kalajdži Dialect
Template Design by SkinCorner