Jul 31, 2011

Dáo wànúa - 兌嗚 話南烏

Dao-wanua_cover

Dáo wànúa

Láo Tzu


Dí-làó, ganùa sha-naô pángao chàlài wángóu yáo yàmaồ pá-lou zúa pànoû nen-gúa wáo mà-guâ gì-láó zúa wí-láò kagiè zúa sâ-luâ zúa yangûa. Xa-chúa wa-chua dầi zí-lùa zúa Láo Tzu, wamie pêlúa léngáò kachao mêlào, dá-dùa xái zoû zà-cháò 600 kongoû wàneá fâ-laô sóngao xíe dáo wànúa, wáo tạo, fa-chíe, shà-lâi, kagiè den-gáo ná-dao shìe kongoû dílúa wàneá té-lấo, choû dầi Láo Tzu wànúa, dà-núa xeà màgeà lúa chingúa, xeà zà-chòu fâlìe lachùa dón-gai bingấo felai xeà wengấo shén-gáo. Láo Tzu wànúa, dầi wengấo lafao dágái chéngúa, pî-lấi yâi ziloû ze-lâô fé báchea fíngáo dáo xílûa dá-láó, kagiè dílúa níngùa yê-laố lá-dài yáo wàchuâ fà-díe shá-dái cha-chào mafao yáo yê-laố ka-mấo xeà pá-dái zúa zà-cháò.


Láo Tzu lá-daố xúa fé fèlàò zúa gà-naô, gài kiláó zúa kongoû fà-díe ni-lai má-chíe yáo yê-laố ná-lùa, fé lángùa zíleá zúa shafìe yáo gín-gáo bà-cheà, dầi sàlào zúa chà-líe, fà-díe là-lai fin-gie lón-gâi kagiè xeà sha-châô zúa wilòu mén-goû. Shón-geà fé fíngáo pî-lấi kéngóu shà-gúa chéngua wàgeà dáo gen-gáó, ka-fúa xeà zá-mòu dílúa xa-chûa zilíe báchài, seà dáo dá-láó xeà wamáo xèlái.


Xeà gín-gáo zúa ken-gáo lîlòu bá-míe zúa Láo Tzu kongoû wà-máò chachíe chi-lìe zúa chachầi, nón-gáó bì-leà màgeà ba-moû yáo fé pèlào dálìe. Dè-lào, dílúa wàneá téngiè yáo mon-gaô bángâo dín-gaô màchaồ sálái. Xé-lào yáo han fei (zon-gòu zoû zà-cháò 233), wamie san-goû sángái zàdao yáo mà-dáo sóngáo zúa Láo Tzu, sie wàneá nàlàò gágái:


"Pangaố fé shá-dái pànào xíe yànaồ gà-lầi shangiè fé ze-lou nelaồ (shé-lái zóngaố ỳi-lua dílúa)". Pelầo yêlao wàneá dàgúa xé-lào yáo tạo, dan-guâ chin-gaố tàmầi zóngaố yê-laố dàlái xíe lá-dâi yaồ. "Pelầo dan-guâ chin-gaố zâleà zóngaố dàlái xíe lá-dâi yaồ, lá-dâi yaồ tàmầi shé-lái fêlie fîlie. Nêluâ tàmầi chanài shìlâo nen-gúa. Yin-gáó tàmầi zóngaố shìlâo ganùa. Kagiè pelầo nêluâ shin-gấo ganùa, tàchea zágaố tàmầi yê-laố gánóu zilie".


Tafea gà-gûa wàneá ya-chai gài lánàò yengâô xíe sha-chầi:


"Chin-gaố shé-lái zóngaố ma-gùa yamíe. Pelầo nen-gúa zâleà yamíe, chin-gaố wà-máò fêlie sálái zúa tîlou kángié; kagiè pelầo chin-gaố shé-lái zóngaố tè-làó kángié, nón-gáó zâleà zóngaố shachea zúa lélâo tingiè xíe shón-geà. Nágùa, pelầo nón-gáó zâleà zóngaố shachea zúa tingiè zúa chin-gaố xíe shón-geà, nón-gáó yén-gào yê-laố pingào mâláó zúa tingiè zúa màgai fón-gài xíe shón-geà; kagiè yáo yê-laố mâláó zúa tingiè zúa chin-gaố kagiè zúa màgai fón-gài wàneá sá-chou shélaô zúa tạo".


Xeà dín-gòu zúa Láo Tzu yán-gea zen-gúa tà-gâô, tạo sà-lấi dà-gào, díláo mà-cheá, kagiè máó gín-gáo xeà páluâ wéngáo nêlầo fà-díe chachàó wéngấo tà-lúa zúa chachầi kagiè zà-gâi má-chíe sengaố ya-dái. Kì-láó gín-gáo, pélái zúa táláo xèlái, pî-lấi bi-lâi guâ mà-mòu zúa shamàó lámầo bóngáo; kagiè xeà zíluâ dáo táláo xèlái yáo là-gàó gálíe yâi kongấi kagiè yáo cha-máò chingua, dílúa pî-lấi ganaô dî-lai yáo pingao chà-lûa wa-nóu tàlìe xé-lào yáo wîlùa zúa Láo Tzu.


Tà-lao shìe, kì-láó gín-gáo wà-chou yáo yê-laố fà-muâ xíe fé zádoû ma-mìe zúa tingùa tén-goû, xeà sè-loû nón-gâi, bài kongoû nà-chài dáo séngié kagiè séngié, xeà yéleà zúa zàchầo, chilea zúa lelùa wamie pángao dánea na-fáò cheá tá-nìe zúa xèlái, kagiè wamie pángao zámùa chàmóu zúa wachào súa ka-núa.


sep1

儡娃 他厨


墮漓鴉, 丸盂 偖-奈於 賣南呀嗚 着邏挨 萵南剛 夜嗚 揶磨於 賣-儡凹 厨亞 邁南墺 冉-具亞 窪塢 磨-具堊 儀-儡錏 厨亞 和漓鐚 鱠 厨亞 嗟-儡桙 厨亞 冶南麌亜. 頗智烏 窪-丶亜 堕位 坐漓盂 厨亞 儡娃 他厨, 窪弥 馬囹烏 儡鳶鐚 个茶嗚 嘛囹阿, 兌-墮宇 頗愛 憎 剤-着鐚 600 今劫 話袮亞 冨螺痾 些褞娃 頗倭 兌嗚 話南烏, 窪塢 佗嗚, 冨智倭, 冩-儡曖, 鱠 伝-哦嗚 南壓娃 之 今劫 墮理右 話袮亞 他例姶, 凋 堕位 儡娃 他厨 話南烏, 唾-南烏 並 磨俄塋 儡右 朕愚亜, 並 剤-冢 冨鑼噫 儡癡宇 呶南-乂 岷峨塢 冨励哀 並 和鴛姶 且鹽婀. 儡娃 他厨 話南烏, 堕位 和鴛姶 儡傅娃 兌哦以 着鳶右, 馬犁欸 椰以 坐犂墺 是-儡嫗 冨 瑪着咏 冨韵婀 兌嗚 頗理禹 兌-儡錏, 鱠 墮理右 南韵盂 也冷閼 儡壓埃 夜嗚 話丶堊 冨斡医 写-兌以 茶-茶惡 摩冨娃 夜嗚 也冷閼 个-魔塢 並 賣-儺伊 厨亞 剤-着鐚.


儡娃 他厨 儡壓閼 頗右 冨 冨唳央 厨亞 娥-奈於, 呀位 兮儡錏 厨亞 今劫 冨斡医 二-徠 痲-笞 夜嗚 也冷閼 南羅宇, 冨 儡闇盂 坐理営 厨亞 偖冨偉 夜嗚 僞南-呀塢 碼-着塋, 堕位 嗄儡椏 厨亞 着蘿医, 冨斡医 儡蘿哀 冨飲倚 儡鰛曖 鱠 並 偖-着嫗 厨亞 和犂嚶 嘛鹽墺. 処南-俄塋 冨 冨韵婀 馬犁欸 係南剛 冩-愚亜 着鳶傴 話俄塋 兌嗚 儼-哦塢, 个-不亞 並 挫-摸ù 墮理右 頗智禹 坐犂倭 瑪着埃, 世唖 兌嗚 兌-儡錏 並 窪摩塢 頗唳哇.


並 僞南-呀塢 厨亞 件-哦嗚 李儡嚶 瑪-味瑩 厨亞 儡娃 他厨 今劫 話-痲惡 茶笞 値-哩 厨亞 茶着瞹, 南鰛錏 蟆浬塋 磨俄塋 婆-摸û 夜嗚 冨 馬唳椏 兌悧. 惰-儡椏, 墮理右 話袮亞 他鳶噫 夜嗚 們-呀於 瑪南峨嗚 墮飮痾 磨着奥 唆儡哇. 頗例阿 夜嗚 伴 冨叡 (曽南-刧 憎 剤-着鐚 233), 窪弥 三-劫 唆南哦以 剤儺嗚 夜嗚 磨-儺塢 些褞蛙 厨亞 儡娃 他厨, 些倚 話袮亞 南邏央 哦哦以:


"賠南哦於 冨 写-兌以 邁南阿 頗倭 揶南奥 娥-儡瞹 偖南偽 冨 是-儡凹 袮儡奥 (且例愛 坐褞閼 也浬傴 墮理右)". 馬励媼 也囹娃 話袮亞 唾具亞 頗例阿 夜嗚 佗嗚, 団-具堊 朕-哦於 咤魔位 坐褞閼 也冷閼 唾儡哇 頗倭 儡壓曖 揶於. "馬励媼 団-具堊 朕-哦於 劑儡塋 坐褞閼 唾儡哇 頗倭 儡壓曖 揶於, 儡壓曖 揶於 咤魔位 且例愛 冨囹倚 冨璃倚. 南囹桙 咤魔位 茶奈位 仕儡奧 冉-具亞. 也飲錏 咤魔位 坐褞閼 仕儡奧 丸盂. 鱠 馬励媼 南囹桙 伸-峨塢 丸盂, 咤着咏 挫哦於 咤魔位 也冷閼 哦南嘔 坐犂倚".


佗冨咏 娥-麌亜 話袮亞 冶-茶以 呀位 儡菴央 也鴛嫗 頗倭 偖-着瞹:


"朕-哦於 且例愛 坐褞閼 摩-寓 冶嘛医. 馬励媼 冉-具亞 劑儡塋 冶嘛医, 朕-哦於 話-痲惡 冨囹倚 唆儡哇 厨亞 他璃凹 仮南偽瑩; 鱠 馬励媼 朕-哦於 且例愛 坐褞閼 他儷鴉 仮南偽瑩, 南鰛錏 劑儡塋 坐褞閼 偖着咏 厨亞 儡勵奧 他韻偉 頗倭 処南-俄塋. 南渥盂, 馬励媼 南鰛錏 劑儡塋 坐褞閼 偖着咏 厨亞 他韻偉 厨亞 朕-哦於 頗倭 処南-俄塋, 南鰛錏 也鹽阿 也冷閼 馬韻椏 魔儡錏 厨亞 他韻偉 厨亞 磨乂 冨鰛挨 頗倭 処南-俄塋; 鱠 夜嗚 也冷閼 魔儡錏 厨亞 他韻偉 厨亞 朕-哦於 鱠 厨亞 磨乂 冨鰛挨 話袮亞 唆-佻 且勵痾 厨亞 佗嗚".


並 墮飮嚶 厨亞 儡娃 他厨 夜南-俄咏 全-愚亜 咤-峨於, 佗嗚 嗄-儡欸 唾-娥嗚, 墮理蛙 磨-着営, 鱠 痲塢 僞南-呀塢 並 賣儡桙 和鳶蛙 南囹媼 冨斡医 茶着鴉 和鳶姶 咤-儡右 厨亞 茶着瞹 鱠 剤-峨以 痲-笞 串哦於 冶-儺伊. 冏-儡錏 僞南-呀塢, 馬勵哇 厨亞 侘儡婀 頗唳哇, 馬犁欸 備-儡曖 具堊 磨-摸 厨亞 偖磨塢 儡茉媼 蟆褞蛙; 鱠 並 坐理桙 兌嗚 侘儡婀 頗唳哇 夜嗚 儡握鴉 哦哩瑩 椰以 今峨伊 鱠 夜嗚 茶-痲惡 朕具亜, 墮理右 馬犁欸 丸痾 墮犁哀 夜嗚 馬韻娃 着蘿禹 窪-南嘔 咤悧e 頗例阿 夜嗚 和璃宇 厨亞 儡娃 他厨. 咤-儡娃 之, 冏-儡錏 僞南-呀塢 話-佻 夜嗚 也冷閼 冨沫桙 頗倭 冨 挫努 摩-味 厨亞 他韻盂 他鹽墺, 並 些儷墺 南鰛曖, 売 今劫 南痴挨 兌嗚 些鳶医 鱠 些鳶医, 並 也勵塋 厨亞 剤着媼, 値儡咏 厨亞 儡励宇 窪弥 賣南呀嗚 兌袮亜 奈-冨鐚 着営 侘-二 厨亞 頗唳哇, 鱠 窪弥 賣南呀嗚 挫嘛盂 着靺嘔 厨亞 窪着阿 籔亞 个-南右.
Template Design by SkinCorner