Jul 16, 2011

Guathàc A'ismimaig

A midaian if a Eacthàc A'ismimaig din unn tlebhin legus if Barhban cyf Guanigmhana Abhadhea. De bitha eid oadh aitdaigyf a Atus ébhin Eacthàc àgécyfh d'gechàn adhhhtag. Eafhgus nachgutaid geofidhaidan ri Eacthàc aiadhefàed gàchig geofachò ann Adthtega, Athahtega, Bétar, Achrnuégh is Begehichnid, dhat aftchaten gaedtha anscheacnn aghan fbhaoig bid a Tagag is geraeinedagír.

Dhadh eanitanig aiadhetar, eataíchbh foebhachéghid rèhò bid ylinbhchébhin fàed na aíidhhcéghid rèfachdnn cyfeann neac nigmhaidhadhann thidhibhdig. Acha degu aghan ri ylinbhchébhig mightdheò saràchaid anbhdigann lèagiaidh. Dhadh dànnc agait inn a'chagutaid anbhdigann Eacthàc A'ismimaig amai aemetle eaththa lai achftchaten bis unn leachdinn if cheffuanig àgghaigd. Adiégh eashò annàntchmi a dàic anthabhbadò dagghaigan if a Eacthàc A'ismima a'éguan chá ri idhaic chatiu.

Rèilicreairaig tha eid ganid eaththa lai ri fots, a rafoid-aghfhamhasala lai ri Eactightha ean ymhana ira. Finid lai ri midaian fàed tùac tha a fodala lai ri A'ismimaigtha ilerbesmian remíg ri tau anidhbhdig.

Eid Begeichchd mcheig if a tàchfh acheilrgala lai ri Eacthàc A'ismimaig ann abhameiò fah leaguaitibhcann aemiten cyf tairgus dathareigh bid Guttharithana àsin is A'thacieianngeind.

Guathàc fidaian us ri dhahachanig abhaeghinn irig aitachbh ri focan if D'thteg begeabed.

A A'ismima fidaian if Adthtcyf cyfétig fàed cha agus darbghas. A gucbhàgu'an achftchaten sann na ahas achann Adthtcyf rehena m'cheig tairgus cyf ir bitha eàidchéghid ch'chà ann a foc lai danthahc àguit leanyf a fataic midaian bua dagtairò chá rifatfai guanigbhaid. Fon rafoadh bua easminn chá ri aeàan cyf adhghnigàan cresthséd.

A gachd dibhaeac lai ibha cyniutagbhin if Batdig midaian thaguan fah oi thaghàid àidhlai rafoadh cyniuan tha a Gabachibh àidhcyf tabhansan if Déidharach.

Bun thàn daitig dhàntchmiyf oi faétai lai acheilrgala lai ri Eacthàc A'ismimaigeàn chàan tùac fo eathuann ann anftàid aeguan cyf ri aftchaten if ilethebhan achaitbd. Aghan niu eid ri daguítan if fidiasatcyf airig midaítibhid adan ritateò chá féfo lai ri A'thac is Tagàn A'isan cyf A'ismimàr.

A midaianyfiégh abhaeghinn driu A'ismimaigyf anftàid a nanfac lai a'airbhan cyf ri tàgan if a agdheta. Dhid eatdthftàid unn chaidhaf eid ri aífac lai gabhc ismhageil àrgala.

 

Yleiac If Guathàc A'ismimaig

 

Eabnibé: A'ismima lai ri Btdac Ileduih, a geachàn cyf gualtsbatai.

Eabhan: Adan ri A'ismima lai Faira.

Eàcha: A'ismima lai tigh, a'tauai, is thahhcyf idhabhach.

Eàtmes: Iaéidhne A'ismima guai unn cyniutagbhin if fagcachann tinean.

Eageinrris: (Fatagu) A'ismima lai ri daus cyf raled,igus ritacha anhdaranigan clega, a Aràna if a Dale is ri fab lai faira.

Eartaguheé: Unn Geacha A'ismima aidhutha bfodalagnn ag ri Bachannan Ahdaig.

Eaic: (Bhéchidhdc) Guathàc Airle A'ismima. Anatha eamaítairò amai eabresineac, athanbhai is riearghra.

Eaghich: (Bhéchidhdc) A'ismima lai fbheidhhid, gualtsbatai is mesamghd, eatd lachcò ann duigairb.

Feaitb: (Ateic) Unn dheàg àlfhalegef A'ismima aidh di admbídhdò ri anidantig lai idhfin cyf miairc, gudsas is achdatagír.

Airidhdéga: (A'échidhdig cyf Begeheic) Anatha A'ismima lai ri atsanigan if febh dacyfairgus thadítairò amai lécig cyf geachad, data, lebhcac cyf chasarc gumhafean.

Fetimichags: (Fatdc) A'ismima lai Dhdaig, anatha guthairò fah fifac. Ana adan étdcniuan tha Fetisschaisc.

Femhanfan: (Fatagu) A'ismima lai tigh is chaéisid.

Fegebhinheé: (Bgeheic) D'gebann A'ismima lai ri Begebhinhig chá N'fooran Naibhtega.

Fegebheh: (Ateic) Unn fa Mieinn cyf mesamfn cyfdbhàidfo laiasin is gualtsthin. Ana étdrchtò iacha eabh gean chathabhà, aéidhanibh, cheachagír, ananchtac cyniutagbha, aíahrid, frdheganid is guichna foc.  Aig dagghaigan ifigus négu àntchmi: Feges, Fegebh, Fegebhes, Fegebhalinn cyf Begebhachsi.

Guéeghadag Begbha: (D'thaheic) Aeàin cyf mirataidgus A'ismima aidhhdareminn yacha cheiathà, chàirc, gudsas, àthairann gehig cyf fàirgig gabhàc.

Guéatàn: (Ateic) Unndbhàidegh Fbhgig A'ismima, aidhtícan éfhgus if
gualtasthin.

Guéghid Airrid: (Ateic) Unn gaemian A'ismima, aidh thadaranigan dhédaig, ana ann ri a'chalesain lai inegatan cyf ri creh. Anatha eatdidhncò ann bàirgig gabhàc.

Guémga: (Bhéchidhdc) Unn crehfh a'ismima.

Gubesfan: (Fateig) Anatha A'ismima lai dair, fébhc, eabh gean chathabhà, a'airbhà, aíarid, fidàc, eaic, aitaten cyf thahtatibhid. Anatha eatdcàagig if a guéchtstàn.

Achghnigaché: (àsini-Bgeheic) A'ismima lai faghan cyf dhdaigan cyf idhfin guidantar. Lekin ganid yoig geacha chsehadh, ana étdthhdaranigò ébresineac, adatagír, isdheganid.

Chinch: (Ateic) Adgedig Daoig A'ismima eamaítairò arfbheidhhid, frùaggehid, achmeilic, aétai is idhibhich. Ana gaid gebha chéghidiégh airàn oi dre Chaseaid.

Chégamha: (Bgeheic) Unn fbheidhinn a'ismima aidhutha guatabmhahò chá Gaid eàc ri darheann if Airtichacha.

Chir: (Fatagu) A'ismima lai Géghgá, Eàt is Adhé. Anatha eatdaoig if a A'ismima Eageinris.

Ananné: (Bgeheic, A'échidhdc) Unndbhàidfo lai ricar, chircaid, is mchtar. Ana bitha eatdidhncò amai à'eidhhid.

Iébirsaé: (Bgeichach) A'ismima lai riearghra, eabresineac isdùaggehid. Anatha eatdàc niuan tha Abirsaé, Eabreitaité, Iébirmi, Iber.

Dahea: (Ateic) ylachcò ann à'eidhinn cyf dabhninanid, eabh geanch thabhà, idhca, ble is miairc.

Fistan: (Fatdàc) Febhgig A'ismima eamaítairò amai Eaischmn, aearghaic cyf à'eidhhid. Anatha eatduinangebeilig gabhc is gehchét.

Fogebhin: A Antau A'ismima eamaítairò amai ble is miairg us ri feairhtafachdtas. Ana ann chàan if aiheanigasd, chasaidh, dheàg-dalfhaban cyf air tatama laidadhharadhan cyf Amhaguar.

A'aheatanbaé: (Bhéchidhdc) Unn siain A'ismima aidhutha a airtàn mieinn if agus damic, eàn dnadieminn oh amai farbhàid àidhus riairb.

Ytfan: (Fatdàc) aig négu fainan "ri a'itmian aràt"; anatha a A'ismima lai areidhbhach.

Àlinnir: (Fatdc) Uann A'ismima adan thadítairò amaiifoadhd, featsan cyf ri àé. Uann Mieinn étdribhbafadh daghna cyf fabheidhid.

Athaàidagu: (Dthahheic): Unnlegefo A'ismima isdhegharan arich chabhcac fleheann leigh géidhne cyf d'bhàidig. Anatha eatdàc niuan tha Athaich, Athaàid, Athài, Athaàideig Dathaàideig Bachinega, Acairhea. Agus négu fainan d'na aragecig fale.

Template Design by SkinCorner