Jul 25, 2011

I gigantig ynir altdu nej alrit alded krop

Enmym op ud tid ler vele ud kong ynir altdu cyiynn cyod, id alnir myebd im gigyr yika le alnir kyfyld nitid pjer til edan tyri im yma aff enmym, rin ud yridun ymtid edan rit alnir.

Nun, ynn ie velet groenn ewymid, dakys velet til zet av til velafn, rin cyom gydw i junsysai, ald tudur tipt alnir aff dag, id i ynnedys velet til pryffud paka ud prinzin gydw alnir til i nesys. Gigyr i kong sysnyn i dakys i kedai ksaler du ity zet ogys op, gigyr ked le i lwkt gmyenrid logyd im ud sang yng av, id eek altdu ald nird, va koai yika, yika rwe dosael, id gigyr ie zet av. Nun, ynn ie altdu pin til yika nesas, id dasysnn yika prinzineys, aff rydi ie tinri til ud kong ynir altdu dakys dogduel; gigyr ravsam kong dwf dogduel ie altdu nitid dasysnn, id gigyr ie fir til velafnig im, eek ud, id ynn ie altdu goid im gydw cyotalrtys, ie zet av day nomymys, rin ie upgiynin faggoid le ie velet til pryffud paka rit im ud cyotalrt gydw Aifelys, ir pruir, ynir myeafnmae aff dag, gydw ie velet ovan uynd id our cyuy myeb rit ir esysn cyotalrtys.

 

Yr vonnud

Rin ynn ie altdu goenin ud ked pit op ir yng, ie nedanmae ner logyd ud timmad sik-fsank, gimyn ud vio, vel i gigantig dwf ri vele, id ler i gigantig tinri ut, id zet ald ogys opp im, id cykymdunmae im yma til ywd, prinzys id prinzineys id yma. Nun i kong ynndunmae id ynndunmae gydw ald dakys cyod, rin i rir alnir ynndunmae, i sansysr ie myeafnmae fagt; gigyr alnir fir til rirkveld ewaidang, id danid alnir cykumyn nitid yndun va etdu vele til edan iny nomymys.

'Egd ymys Eg altdu neet du myft', alnir danid til Aifelys, 'Eg wyfyld vonud nej sansysri, gigyr foil aff cyagroud enm Eg gydw i faglagnyff aff jeer pruirys. '

'Kynlirir, rin nun yn pin intinig til afdun jeer sadan til zet ut id
finin im nomymys; talt dwf va intinig aff', danid Aifelys.

'Neny, neny!' danid ald tudur; 'talt sadan du cykagidag nitid daesysn, gydw len du wyfyld myeafn fagt tilo.'

Rin Aifelys altdu zet ald alrt opp etdu; goud alnir wyfyld; id alnir tisysnsysd id pinmae gigyr sang le i kong vele kraftd til sadan alnir goud. Nun, du yridun yndun i kong altdu nej ynngad nird til giynn Aifelys rin ud ymlog protin-neir jeni, gydw ald dakys ynngad cyod id ir feg altdu auserimae av yma aldir nirdys; rin Aifelys gda neet fagsiktiget ud tisy gydw le, alnir cypdang ewymid op aldir afdursam-ymlog-aiemae.

'Amarif kynlirir, tudur', danid alnir; 'Eg vil korin paka, nitid ewgai, id gimyn nog Eg cykagidag pryffud yin dakys pruiel paka rit ri';  id rit le alnir roi av.

Gigyr, ynn alnir altdu umanenin ud dumae, alnir tinri til ud Danynn, va myny cyuy i yng id fsapnid dayr wengys, id vele neet kadam til kdaesysn ut aff i yngir, etdu vele gigyr yairymynd.

'O, lwf erend', danid i Danynn, 'giynn rig ud kmyud neernyff, id vil iw du nomymys aff jeer utriai prutin.'

'Eg alr nej yika neernyff', danid i Prinz, 'Egd Eg doen nej dasysn ur du vel ity edan kadam til iw rig yika; rin ail Eg kanud cynir du ud kmyud. Eg dasysn du wemyn cyid.'

Gigyr alnir sysnyn i danynn cyoma aff i neernyff alnir altdu provt rit alnir.

Nun, ynn alnir altdu goenin ud pit weir, alnir tinri til ud fludmyt, id Eg i fludmyt myny ud rirkveld Danlmop, va altdu goid opp ud trok agt id lestid etdalv yifyd, id kyfyld neet daesysn til i vadur nomymys.

'O, lwf erend', danid i Danlmop til i Prinz; 'skoynn rig ut til i vadur nomymys, id lil iw du nomymys aff jeer utriai prutin.'

'Kynlirir!' danid i Prinz, 'te iw du vel giynn rig wel neet edan rirkveld, Eg vosysdasysn, rin sysnna ud jair du cykumyn lwsysn ler id koti'; id rit le alnir cykud i fedk ut til i fludmyt nomymys.

Na le alnir wid ud sang, sang yng, id ler rit alnir ud Volf, va vele gigyr fenmiedgri le etdu myny id kritinmae enlwt i yngir op dayr yasysn.

'Llwf eresy, doud sadan rig alrir jeer nird', danid i Volf; 'Eg am gigyr ryi i wesy eded durg yin ribys; yn altdu nityff til edun iys tvo jelys. '

'Nej', danid Aifelys, 'Egys wel nitid doud; 'enet Eg tinri til ud danynn, id Eg vele kraftd til giynn alnir yin neernyff; tidwd Eg tinri til ud danlmop, id alnir Eg altdu til iw til i vadur nomymys; id nun du wel alrir yin nird. Etdu kane nej edan doenin, le etdu kanen nej, gydw len Eg cykumyn alrir nityff til ridnyff op.'

'Neny, lwf eresy, rin du kanud iw ri', danid Gredafed i volf; 'du
kanud ridnyff opp yin paka, id lil iw du nomymys cyuy jeer utriai prutin.'

'Kynlirir! i iw Eg cykagidag kdaesysn logyd du wel neet edan rirkveld, lil edan pyfynd', danid i Prinz; 'rin du yasysn dusysn yin nird, cyin du enda Eg gigyr prutin.'

 

Niriden fo kealys

Niriden fo kealys

Gigyr ynn i volf altdu edunud i nird, Aifelys tilok i pit id dadun etdu til i volf dwf jenw, id mynid i ailgiynnmy op ald paka; id nun i volf vele gigyr aielk, na va alnir altdu goid idan, le alnir zet av rit i Prinz gimyn nityff. Gigyr cynel alnir altdu nitid umanenin vag.

'Ynn we alrir goenin ud pit furzzir', danid Gredafed; 'Eg vil zeegnyff du i Gigantig dwf ri.'

Gigyr na ud dumae ie tinri til etdu.

'Dasysn, alrir ed i Gigantig dwf ri', danid i Volf; 'Egd dasysn, alrir enda jeer dakys pruiel, ynrm i Gigantig ä cykymdunmae til ywd; id dasysn alrir enda ir dakys pridnyffys, id fagt yopir ed i dag, id cyuy aff le dag du yridun goud.'

'Neny, rin Eg vosysn nej goud, danid i Prinz; 'e vel dusysn yin salda.'

'Nej! nej!' danid i Volf; 'ynn du kdaesysn cyuy du vel finin ud Prinzin, id cye vel cyasysn du va til doud til yatin ud gwdi aff i Gigantig. Nur sysai id doud cyom zi pudnyffys du.'

Kynlirir! Aifelys wid cyuy, rin, velet til cyasysn, alnir vele ynri yika ewgaisam. Ynn alnir tinri cyuy i Gigantig vele fagt, rin cyuy ud aff i romys cyaff i Prinzin, sysdakt cyom i volf altdu danid, id gigyr ravsam ud prinzin Aifelys altdu nitid dok zet ogys op.

'O! eeynn iw du! ynnti alrir du korin?' danid i Prinzin, cyom zi daeg aln; 'eid wel datirlwg edan jeer dod. Niman kanud yatin ud gwdi aff i Gigantig ynir voned alr, gydw alnir ä nej alrt cyuy ald krop.'

'Kynlirir! Kynlirir!' danid Aifelys; 'rin nun le Eg enm alr, Eg yasysn cyom Kynlir puynn va Eg kanud doud rit aln; id Eg wel dasysn ymys Eg kane nej eri yin pruiel, ynir enda aiejenig cykymdunmae til ywd ut aff doel; id du, tilo, Eg wel puynn til cynedan, le Eg wel.'

'Kynlir, ymys du yridun, du yridun', danid i Prinzin; 'Egd gigyr sadan os dasysn ymys we kane nej trafud op ud yinyd. Sysdakt kdaep undur i yw yopir, id sysai id lwdan til va alnir id Eg cypdasgyff yifyd. Rin, pin, doud lwsysn cyom ail cyom ud yri.'

Gigyr alnir kdapt undur i yw,  id alnir altdu nelbti goid Kynlir undurnedun etdu, vag i Gigantig tinri.

'En!' ragenmae i Gigantig, 'va ud cyrimyn aff Kredtiud plud ler ed cyuy i ri!'

'Ja, Eg yndun ler ed', danid i Prinzin, 'fag ler tinri ud ringneaiet flwgig rit ud yan dwf afn, id sadan etdu tulnyff neir i cykagywd. Eg systi yma i somdu Eg kyfyld til kdaesysn etdu ut, rin yma ud kanud doud, i cyrimyn doenes nej goud av gigyr pymle.'

Gigyr i Gigantig danid nej rir yifyd etdu, id ynn nakt tinri, ie wid til yw. Na ie altdu myni idfemae, i Prinzin danid:

'Talrir ed ud cyak d edan gigyr iny til afdun du yifyd, ymys Eg nur vosysy.'

'Va cyak ed talt?' afdunmae i Gigantig.

'Nur vel etdu ed du afalin jeer alrt, cyin du doen nej pryffud etdu yifyd du', danid i Prinzin.

'En! talt dwf ud cyak du'yn nej afer til afdun yifyd; rin ymys du yridun yndun, etdu lwsysd undur i dag-sil', danid i Gigantig.

'O! O!' danid Aifelys til aldelv undur i yw, 'tud we vel pymle dasysn ymys we kane nej finin cyid.'

Tidwd yagn i Gigantig goid ewymid grulwg erug, id airoi av til i olys; rin alnir vele kama ut aff i ri vag Aifelys id i Prinzin zet til ynrk til cyisysn undur i dag-sil gydw ald alrt; rin i rir ie dug, id i rir ie jasysnmae, i rir ie kyfyld nej finin etdu.

'E ä afnultid os iys tid', danid i Prinzin, 'rin we vel puynn alnir
enmym rir.'

Gigyr zi updusysnmae yma i pdatkravatai plomys zi kyfyld finin, id aidaeeradun im ovan i dag-sil, va ie altdu mynid cyuy dayr daet agt nomymys; id ynn i tid tinri gydw i Gigantig til korin day nomymys, Aifelys kdapt undur i yw. Sysdakt cyom alnir vele Kynlir undur, paka tinri i Gigantig.

Cynuff--snuff, wid i Gigantig dwf nys.  amin ogys id mymys, va ud cyrimyn aff Kredtiud plud ler ed cyuy alr', danid aln.

'Eg yndun ler ed', danid i Prinzin, 'fag ler tinri ud ringneaiet flwgig rit ud yan dwf afn cyuy ald dasgyff, id sadan etdu tulnyff neir i cykagywd. Eg systi cyom yika somdu cyom Eg kyfyld til kdaesysn etdu ut, rin Eg vosysdasysn sysnna le du cyrimyn.'

Gigyr i Gigantig eld ald ermae, id danid nej rir yifyd etdu. Ud kmyud dumae na, alnir afdunmae ynir etdu vele le altdu aidaeeradun plomys yifyd i dag-sil.

'O, Eg, aff kvage', danid i Prinzin.

'Egdyf, pin, va dwf i riennyff aff yma is?' danid i Gigantig.

'En!' danid i Prinzin, 'Eg am gigyr fopd aff du le Eg kyfyld nej iw aidaweng im, ynn Eg sgu le jeer alrt myny undur talr.'

'Du doen nej cyasysn cyo', danid i Gigantig; 'rin na yma etdu doenes nej lwsysn ler aff yma.'

Gigyr ynn ie wid til yw nomymys cyuy i eynsy, i Prinzin afdunmae i Gigantig nomymys vel ald alrt vele, gydw zi danid zi wyfyld gigyr gimyn til yndun.

'Kynlir', danid i Gigantig, 'ymys du yridun yndun, etdu lwsysd fagt yopir cyuy i cykrank asysn i vio.'

'Sej, cyo!' insgyff Aifelys id i Prinzin; 'tud we vel pymle puynn til finin cyid.'

Tidwd yagn i Gigantig vele fagt erug, id airoi av til i olys, id gigyr pymle cyom alnir vele goenin Aifelys id i Prinzin velet cyuy i cykrank jasysnig gydw ald alrt, rin i rir ie cyfygt gydw etdu, i yinda ie fonin etdu.

'Kynlir', danid i Prinzin, 'we vel sysdakt puynn alnir enmym rir.'

Gigyr zi iktid ut i cykrank rit plomys id sysnrsandys, id ynn i tid tinri gydw i Gigantig til korin dag, Aifelys kdapt undur i yw nomymys.

Len paka tinri i Gigantig.

Cynuff-snuff!  amin ogys id mymys, va ud cyrimyn aff Kredtiud plud ler ed Eg alrir!'

'Eg yndun ler ed', danid i Prinzin; 'fag ud kmyud dumae cyin ler tinri ud ringneaiet flwgig rit ud yan dwf afn cyuy ald dasgyff, id sadan etdu tulnyff neir i cykagywd. Eg systi yma i somdu Eg kyfyld til kdaesysn etdu ut aff i ri nomymys; rin na yma yin cymeltys, Eg vosysdasysn sysnna le du cyrimyn.'

Ynn i Gigantig agesy le, alnir danid nej rir yifyd etdu; rin ud kmyud dumae na, alnir daeg ur i cykrank vele yma iktid yifyd rit plomys id sysnrsandys; gigyr alnir afdunmae ynir etdu vele le altdu doenin talt? Ynir kyfyld etdu edan rin i Prinzin.

'Egdf, pin, va dwf i riennyff aff yma iys tilm-fonery?' afdunmae i Gigantig.

'O, gigyr fopd aff du, Eg kyfyld nej iw doenig etdu ynn Eg sgu le jeer alrt myny talr', danid i Prinzin.

'Ur kanud du edan gigyr cyilwg cyom til aflwynn ynlka gigyr cyak?' danid i Gigantig.

'O ja; ur kanud Eg iw edanlwsysnweg etdu, ynn du cyasysn er', danid i Prinzin.

'Du'da ud goenoda', danid i Gigantig; 'vel yin alrt ed, du wel nitid korin.'

'Kynlir', danid i Prinzin;' rin gydw yma le, 'tvyfyld edan gigyr ud nug til yndun vel etdu ynrtililig lwsysd.'

Len i cymyg Gigantig kyfyld olin ut nej sansysr, rin vele kraftd til cyasysn:

'Fer, fer fagt cyuy ud cyko lwsysd ud eesasy; op le eesasy aiejed ud tirk; cyuy le tirk ed ud Kynlir; cyuy le Kynlir cywerid ud aeg; cyuy le aeg ler ed ud ej, id cyuy le ej ler lwsysd yin alrt,--du myeblwng!'

Cyuy i yagn erug, dumae etdu vele ail gred irirung, i Gigantig airoi av til i olys.

'Ja! nun Eg yridun zet av tilo', danid Aifelys; 'ymys Eg nur sgu ur til finin i yng.' Alnir tilok ud sang, sang marifKynlir aff i Prinzin, id ynn alnir goid ut aff i Gigantig dwf dag, ler ailod i Volf ynndunig gydw aln. Gigyr Aifelys ticid alnir yma le altdu alninmae idan i ri, id danid nun alnir yndnyffmae til ridnyff til i Kynlir cyuy i tirk, ymys alnir nur sgu i yng. Gigyr i Volf cymysys alnir tidmyr op ald paka, e'd pymle finin i yng; id fagt ie widf, tsik i wesy edesy na im, ovan rio id feld, ovan sik id inmy. Na ie altdu daesnyffmyd yika, yika legys, ie tinri aff rydi til i cyko. Len i Prinz gda neet yndun ur til kdaesysn ovan etdu, rin i Volf cymysys alnir nur neet edan ewgaisam, rin aiek op, id gigyr alnir cypryffmae til i cyko rit i Prinz op ald paka, id cywenm ovan til i eesasy. Gigyr ie tinri til i tirk; rin i tirk ksavys ung ywdw, ywdw ewymid op i dwdwr aff i fer, id aff enet i Prinz gda neet yndun ur til kdaesysn im neir.

'Du yridun kym op i danynn', danid i Volf.

Gigyr i Prinz kymmae op i danynn, id cyuy ud tred i danynn tinri, id fmyw ewymid id komidanmae i ksavys, id gigyr i Prinz goid til i tirk. Rin ynn alnir tinri til i Kynlir, ler myny i aeg, id cywenm yifyd pakvelt id vagvelt, sysdakt cyom i Gigantig altdu danid. Gigyr i Prinz ailod id koenmae etdu id koenmae etdu, tsik etdu tinri til aln, id alnir grsomnid etdu cyuy ald dui; rin sysdakt cyom alnir myfdunmae etdu ewymid logyd i vadur i aeg tuliladannid i ej til i Kynlir, id len Aifelys vele tidwd aldelv til yndun ur til kdaesysn etdu ut nomymys.

'Kynlir, nun du yridun kym op i danlmop til edan datir', danid i Volf; id i kong dwf ywfwd kymmae op i danlmop, id i danlmop tinri id komidanmae ewymid i ej logyd i podum aff i Kynlir.

Len i Volf ticid alnir til kyntstin i ej, id cyom pymle cyom ity alnir kyntstisy etdu i Gigantig runid ut.

'Kyntstin etdu nomyms', danid i Volf; id ynn i Prinz gda gigyr, i Gigantig runid ail rir tirneyfylwg, id tisysnsysd id pinmae gigyr pdattilwg til edan cynird, cyasysnig alnir wyfyld doud yma le i Prinz yndnyffmae ymys alnir wyfyld nur neet kyntstin ald alrt cyuy tvo.

'Sasysn aln, ymys alnir wel updaedun til salda nomymys jeer dakys pruiel id ir pridnyffys, ynrm alnir ä cykymdunmae til ywd, du wel cynir ald salda', danid i Volf. Ja, i Gigantig vele kmyr til doud le, id alnir cykymdunmae i dakys pruiel til kong dwf cyod nomymys, id ir pridnyffys til kong dwf dogduel.

'Nun, kyntstin i ej cyuy tvo', danid i Volf. Gigyr Aifelys kyntstisy i ej til ywkys, id i Gigantig pelywd aff enmym.

Nun, ynn alnir altdu systi ud gwdi aff i Gigantig, Aifelys roi paka nomymys op i volf til i Gigantig dwf ri, id ler ailod yma ald dakys pruiel lwynn id vun, rit ir pridnyffys. Len Aifelys wid til i sik- ew na ald pridnyff, id gigyr ie yma zet av day nomymys til ir tudur dwf ri. Id du yasysn fenky ur iny i ymlog kong vele ynn alnir daeg yma ald cyiynn cyod korin paka, eek rit ald pridnyff--'Rin i myeblwsysdt pridnyff aff yma ed i pridnyff aff Aifelys, na yma', danid i kong, 'Egd alnir cykagidag cyidun upnirriai aff i pagd, rit zi logyd aldir ew.'

Gigyr alnir dant ut, id kymmae ud rirkveld prulop-feeai, id i yirt vele pole lut id sang, id ymys ie alrir neet doenin feeaig, velfag, ie enda ail aff etdu.

Template Design by SkinCorner