Aug 5, 2011

Witchcraft Bibliography Project - DB15 std.

Aerts, Erik, Maurits Wynants, Raymond Doms, Marie Sylvie Dupont-
        Bouchat,and Jos Monballyu, eds. Les Sorcières dans les Pays-Bas
        méridionaux: XVIe-XVIIe siegrave;cles. Bruxelles: Archives genérales du Royaume, 1989.

Algoet, G.  "Een heks te Waregem in het begin van de 17de eeuw."  13e 
        Jaarboek van de Geschied- en Heemkundige Kring 'De Gaverstreke', 13 (1985):490.

Attfield, Robin.  "Balthasar Bekker and the Decline of the Witch-Craze:
        the Old Demonology and the New Philosophy."  Annals of Science
        42 (1985):  383-95.

Baert, G.  "Heksenprocessenin de Leiestreek (1651-1661)."  Bijdragen 
 tot de Geschiedenis der stad Deinze en he land aan Leie en 
 Schelde 29 (1962):  179-220.

Bauwens, Pierre. "La Sorcellerie dans quelques localités du Condroz
 à la fin du XVIe et durant la première moitié du XVIIe siècle

 (1588-1649)."  In Marijke Gijswijt-Hofstra and Willem Frijhoff,
 eds. Witchcraft in the Netherlands, From the Fourteenth to the
 Twentieth
Century. Rotterdam: Universitaire Pers, 1991. 67-70.

Beckman, Jacques. "Une Epidémie de sorcellerie à Noville-les-Bois
 au début du XVIIe siècle." Annales de la Société archéologique
 de Namur 54 (1968): 425-69. 

Becuwe, F.  Heksenwaan en -vervolging in de Westhoek met Bette Blaere
        als exempel.  s.l., 1984, 36 pp.

Blécourt, Willem de.  "Atroce injurien.  Een scriptie over toverij in 
 Nederland en haar bestudering met bijzondere aandacht voor 
        Drenthe."  Thesis, University of Amsterdam, 1983.

__________.  "Duivelbanners in de noordelijke Friese Wouden, 1860-
        1930." Volkskundig bulletin 14 (1988): 159-87.

__________. "Four Centuries of Frisian Witch Doctors." In Marijke 
        Gijswijt- Hofstra and Willem Frijhoff, eds. Witchcraft in the 
 Netherlands, from the Fourteenth to the Twentieth Century. 
        Rotterdam:Universitaire Pers, 1991. 157-66.

__________. "Het Groninger veldwerk van Tjaard W. R. de Haan."
 Driemaandelijkse
bladen 37 (1985): 95-117.

__________. "Heksengeloof: Toverij en religie in Nederland tussen
 1890 en 1940." Sociologische gids 36 (1986): 245-66.

__________.  "Meppelse toverij aan het eind van de achttiende eeuw."  
        In Kwade mensen: Toverij in Nederland, edited by Willem de
        Blécourt and Marijke Gijswijt-Hofstra, 203-40.  Special Issue
        of Volkskundig bulletin 12. Amsterdam: n.p., 1986.

__________.  "Op zoek naar genezeressen:  Waarzegsters in Noordoost-
        Nederland."  Medische antropologie 4 (1992):  56-69.

__________.  "Specialistes in geluk:  Waarzegsters in Groningen, 
 Friesland, Drenthe en Overijssel in de 19e en het begin van de 
        20e eeuw." Entofoor 2 (1989):  71-90.

__________.  Termen van toverij: De veranderende betekenis van
 toverij in Noordoost-Nederland tussen die 16de en 20ste
 eeuw. Nijmegen: Sun, 1990.

__________.  "Van heksenprocessen naar toverij."  In Kwade mensen: 
 Toverij in Nederland, edited by Willem de Bl‚court and Marijke 
        Gijswijt-Hofstra, 2-30.  Special Issue of Volkskundig bulletin 
        12.  Amsterdam: n.p., 1986.

__________. "Wie was de duivelbanner en andere vragen: het tov-
 erijgeval te Opheusden in 1918." Volkscultur 4 (1987):
 26-35.

__________ and Marijke Gijswijt-Hofstra, eds.  Kwade mensen: Toverij in
        Nederland.  Special issue of Volkskundig bulletin 12.
        Amsterdam:  n.p., 1986.


__________ and Freek Perebook. "Insult and Admonition: Witchcraft
 in the Land of Vollenhove, Seventeenth Century." In Marijke
 Gijswijt-Hofstra and Willem Frijhoff, eds. Witchcraft in the
 Netherlands, from the Fourteenth to the Twentieth Century.
 Rotterdam: Universitaire Pers, 1991. 119-31.

__________ and Hans de Waardt. "Das Vordringen der Zauberei-
 verfolgungen in die Niederlande: Rhein, Maas, und Schelde
 entlang." In Andreas Blauert, ed. Ketzer, Zauberei, Hexen:
 Die Anfänge der europäischen Hexenverfolgungen. Frankfurt-
 am-Main: Suhrkamp, 1990. 182-216.

Bocquet, L. en Hosten, and E. L'Agonie de Dixmude.  Episodes de la 
 bataille de l'Yzer.  Paris:  n.p., 1916, 246-249.

Boheemen, Petra van.  Duivels et demonen: de duivel in de Neder-
 landse beeldcultuur. Utrecht: Museum het Catharijneconvent, 1994.

Boutens, S.  "Van een tovenaarsproces te Belle in Vlaanderen."  Iepers
        Kwartier 10 (1974):  57-62.

Braekman, W.  "Belezers, waarzeggers en heksen te Gent in de zestiende 
        en zeventiende eeuw."  Oostvlaamse Zanten 65 (1990):  3-12.

__________.  "Een onverbeterlijke belezer uit West-Vlaanderen (1623-
        1641)." Liber Amicorum Josef Van Haver. Brussel, 1991, 47-54.

__________.  "Heksen uit Nonove en Pollare in 1595 voor het gerecht."
        Volkskunde 91 (1990):  1-33.

__________.  Spel en kwel in vroeger tijd.  Verkenningen van charivari,
        exorcisme, toverij, spot en spel in Vlaanderen.  Gent, 1992,
        113-244.

__________.  "Tovenaressen branden kerktoren af te Gent (1602)."
        Oostvlaamse Zanten 71 (1996):  42-43.

__________.  "Toverij te Ouwegem in 1602."  Oostvlaamsche Zanten 69
        (1994):  3-4.

__________.  "Twee heksen te Assenede (einde 16de en midden 17de 
        eeuw)." Appeltjes van het Meetjesland 49 (1998):  57-71.

Brants, V., ed.  "Ordonnance du conseil de Flandre sur le fait de 
        sorcellerie (9 juin 1606)."  Receuil des ordonnances des Pays-
 Bas. Règne d'Albert et Isabelle (1597-1609), Brussel, 1909, 
        292-293.

Bronne, C. "Une affaire de sorcellerie en Flandre en 1815."
 Synthèses 12 (1957): 228-40.

Brouette, Emile. Deux ordonnances inédites du Conseil provinciale
 de Namur sur la répression de la sorcellerie. Merxplas: Impr.
 administrative, 1951.


__________. "La Sorcellerie dans le comté de Namur au début de
 l'époque moderne, 1509-1646." Annales de la Société
 archéologique de Namur 47 (1954): 359-420.

Caenegem, R. C. van. "Slotwoord." In Marie-Sylvie Dupont-Bouchat,
 ed. La sorcellerie dans les Pays-Bas sous l'ancien régime:
 aspects juridiques, institutionnels et sociaux: Colloque
 "Anciens pays et assembles [sic] d'États. Kortrijk-Heule:
 UGA, 1987. ?

Calbrecht, J.  "Een proces tegen tovenaars (Ieper 1764)."  Iepers 
 kwartier 5 (1969):  133-136 en 6 (1970), 22-27.

Cannaert, J.  Bidragen tot de Kennis van het Oude Strafrecht in 
 Vlaenderen. Gent, 1835, 459-491.

_________.   Bijdragen tot het Oude Strafregt in België.  Brussel,
        1829, 58-76 en 155-197.

__________.  "Vertoog over een proces wegens toovery (a_ 1664)."  
 Belgisch Museum voor de Nederduitsche Tael- en Letterkunde en 
 de Geschiedenis des Vaderlands 8 (1844):  115-144.

Cannaert, J. Olim.  Procès de Sorcellerie en Belgique sous Philippe II 
 et le gouvernement des Archiducs.  Gent, n.p., 1847.

Cassiman, A.  "Heksenprocessen te Olsene - 1661."  Oostvlaamsche Zanten
        23 (1948):  117-124.

Castelain, R.  "De rechtspraak te Helkijn in de 17de eeuw."  Leiegouw
        10 (1968):  167-185.

__________.  "Een heksenproces te Anzegem (1603)." 10de Jaarboek van de
        geschied - en oudheidkundige kring "De Gaverstreke" 10 (1982): 65-70.

C. D.  "Van tooveressen en zwarte katers."  Biekorf 48 (1947):  13-17.

Ceuppens, G.  Geschiedenis der heksenprocessen in de Zuidelijke 
 Nederlanden in de XVIe en het begin der XVIIe eeuw (1500-1620).
        Licentiaatsverhandeling RUGent, Gent, 1963.

Colson, O.  "La sorcellerie au pays wallon.  Etat actuel de la 
        croyance." Wallonia 6 (1898):  55-64.

Coornaert, M.  "Over orde handhaven in het Brugse Vrije."
        Rond de Poldertorens 10 (1968):  139-40, 145-6.

__________.  "Wolven en ongedierte in het Brugse Vrije."
        Rond de Poldertorens 10 (1968):  68-70.

 "Copie d'un consultation authographe, concernant une sorcière 
        de Moen. Annèe 1660."  Analectes des Flandres. s.l., 1838, 1-5.

        "Copie exacte et fidèle d'un procédure intentée vers la fin de 
        décembre 1658, à Jeanne Delécluse, femme de Nicolas Fourmantel, 
        suspectée de sorcellerie, et exécutée sur la place de Merville, 

        le 26 février 1659." Archives historiques et litteraires du 
 Nord de la France et du Midi de la Belgique 4 (1834):  511-527.

Cortyl, M.  "Exécutions de sorciŠres en Flandre-Maritime au XVIIe 
        Siècle." Bulletin du Comité Flamand de France 2 (1894-1899):  
        12-19.

Croissant, E.  Une sorcière à Nieuport (1652), La Flandre.  Revue de
        monuments d'Histoire et d'Antiquit‚s 5 (1873-1874):  37-40.

D.  "Du crime du sorcellerie.  Lettres du Grand Conseil de Flandres."
        Messagier des sciences historiques 28 (1850):  374-384.

Dalle, D.  "Jeanne Panne, de heks van Nieuwpoort."  De Gidsenkring 22
        (1984):  1-38.

__________.  Jeanne Panne, de heks van Nieuwpoort.  Gewijzigde en 
 aangevulde uitfave.  Nieuwpoort, 1985, 38 pp.

Dauwe, J.  "Een toverheks te Lebbeke in 1427."  Lebbeke 1 (1989):  118.

De Brouwer, J.  "Bijgelovige Praktijken."  Het land van Aalst 19
        (1967):  267-268.

__________.  De kerkelijke rechtspraak en haar evolutie in de bisdommen
        Gent, Antwerpen en Mechelen (1570- 1795), Tielt, 1971-1972, 1,
        95-99 en 2, 13-15.

De Cuyper, G.  "Een heksenproces te Veurne, op 10 februari 1616 ten 
        laste van Bette Blaere."  In Jubileumuitgave Bachten de Kupe.
        Nieuwpoort, 1974, 46-72.

__________.  "Een heksenproces te Nieuwpoort."  Bachten de Kupe 15 
        (1973):22-24.

__________.  "Een heksenproces te Nieuwpoort ten laste van Janneke de 
        Deister weduwe Jan Panne."  Pro Justitia Contactblad 
 vriendenkring (Veurne),19 (1977):  4-23.

Dekker, Ton. "Witches and Sorcerers in Twentieth Century Legends."
 In Marijke Gijswijt-Hofstra and Willem Frijhoff, eds. Witch-
 craft in the Netherlands, from the Fourteenth to the Twentieth
 Century. Rotterdam: Universitaire Pers, 1991. 183-95.

De Potter, F., Ronse, E. en Borre, P.  Geschiedenis der stad en 
 kastelnij Veurne.  Gent, 1873, 106-108.

Derode, V.  Histoire réligieuse de la Flandre Maritime et en 
 particulier de la ville de Dunkerque.  Dunquerque, 1857, 199-
        205.

De Smet, J.  "Tooveressen te Brugge in 1633-1634." 't Beertje, 
 Volkskundige Almanak 2 (1938):  21- 24.

__________.  "De heksenmeester van Voormezele.  Hoe Hendrik Buen met 
        den duivel Astegory omging en te Yper levend verbrand werd 
        (1597)." Biekorf 32 (1936), 131-133.


__________.  "Tooverheksen in het Noordvrije 1610."  Biekorf 47 (1946):
        145-150.

Dewulf, M. "Een heksenjagersepidemie te St.-Niklaas in 1692."
 Annalen v. de Oudheidk, kring v. het Land van Waas 68
 (1965): 35-65.

Diegerick, I. "Mélanges pour servir à l'histoire des moeurs, des 
        usages, des faits, des homme, de la littérature et dest arts, 
        de la ville d'Ypres et de l'ancienne West-Flandre."  Annales de 
 la société historique et archéologique et littéraire de la
 ville d'Ypres, 7 (1876):  368-396.

Douxchamps-Lefevre, Cecile. "A propos de la sorcellerie dans le
 Namurois au XVIIIe siècle: Le Procès à charge de Joseph
 Saucin, manant de Spy (1762-63)." In Marijke Gijswijt-Hofstra 
        and Willem Frijhoff, eds. Witchcraft in the Netherlands, From 
 the Fourteenth to the Twentieth Century. Rotterdam: 
       Universitaire Pers, 1991. 71-78.

Dupont-Bouchat, Marie-Sylvie. "La Procès d'Henri Sanctorum,
 magicien et sorcier, Tournai, 1639-41." Mémoires de la
 Société royale d'histoire et d'archéologie 3 (1982): 33-52.

__________. "La Répression de la sorcellerie dans le duché de
        Luxembourg aux XVIe et XVIIe siècles."  In Robert Muchembled
        et al. Prophètes et sorciers dans les Pays-bas, XVIe-XVIIIe
        siècles. Paris: Hachette, 1978. 41-154.

__________. "La Répression des croyances et des comportements 
        populaires dans les Pays-Bas: L'Église face aux superstitions
        (XVIe-XVIIIe siècles." In Marie-Sylvie Dupont-Bouchat, ed. La 
 Sorcellerie dans les Pays-Bas sous l'ancien régime: aspects 
 juridiques, institution- nels et sociaux: Colloque "Anciens pays 
 et assembles [sic]d'États. Kortrijk Heule: UGA, 1987. 117-44.

__________. ed.  La Sorcellerie dans les Pays-Bas sous l'ancien
 régime: aspects juridiques, institutionnels et sociaux:
 Colloque "Anciens pays et assembles [sic] d'États". Kortrijk-
 Heule: UGA, 1987.

__________. "Sorcellerie et superstition: L'Attitude de l'église
 des Pays-bas (XVIe-XVIIIe siécle)."  In Herve Hasquin, ed.
 Magie, sorcellerie, parapsychologie. Brussels: Éds. de
 l'Université de Bruxelles, 1984. 61-84.

Eerden, P. C. van der.  "Cornelius Loos and Die Magia Falsa."  In Vom 
 Unfug des Hexenprocesse:  Gegner der Hexenverfolgungen von 
 Johann Weyer bis Friedrich Spee, edited by Hartmut Lehmann and 
        Otto Ulbricht, 136-60.  Wiesbaden:  O. Harrassowitz, 1992.

Eerens, M.  Toverij in de stad Gent en in de kasselrij van de Oudburg 
 tijdens het laatste kwartaal van de 16de en eerste helft van de 
 17de eeuw, 1570-1650.  Licentiaatsverhandeling RUGent, Gent, 
        1978.


Elias, H.  Kerk ent Staat in de Zuidelijke Nederlanden onder de 
 regering der aartshertogen Albrecht en Isabella (1595-1621).  
        Antwerpen,1931, 36-45.

Emstede, E. J. Th. A. M. van.  Heks en seks in Nederland.
 2nd ed. Deurne: Peelland-Fonds, 1971.

Faber, S. "Witchcraft and Criminal Justice in the Netherlands:
 Dutch Moderation?" In S. Faber, ed. Geschiedenis van
 strafrechtspleging en criminaleteit: Een oriëntatie.
 Amsterdam, 1985.

Fraikin, Jean. "Un Episode de la sorcellerie . . . Ardenne et en
 région Mosellane: L'Affaire du moine de Stavelot, Dom Jean
 del Vaulx, 1592-97." Revue d'histoire ecclésiastique 85
 (1990): 650-58.

Frère, M. "Heksenprocessen in de vrijheid Tongeren." Het Oude
 Land van Loon 8 (1953): 23-39.

Frijhoff, Willem. "Prophétie et société dans les Provinces-Unies aux
        XVIIe et XVIIIe siècles." In Robert Muchembled et al, eds.
        Prophèts et sorciers dans les Pays-Bas, XVIe-XVIIIe siècles.
        Paris: Hachette, 1978. 263-362.

__________. "Satan en het magisch universum: Raakvlakken, 
 wisselwerking, reminiscenties in Oost-Gelderland seder de 
        zestiende eeuw." Tijdschrift voor Geschiedenis 47 (1984): 382-
        406.

__________. "Witchcraft and its Changing Representation in Eastern
        Gelderland, from the Sixteenth to the Twentieth Centuries."
        In Marijke Gijswijt-Hofstra and Willem Frijhoff, eds. 
 Witchcraft in the Netherlands, From the Fourteenth to the 
 Twentieth Century.Rotterdam: Universitaire Pers, 1991. 167-81.

Gaillard, V.?  Archives du Conseil de Flandre ou recueil de documents
        inédits relatifs à l'histoire politique, judiciaire, artistique
        et litt‚raire.  Gent, 1856, 451-506.

Gailliard, E.  "Un proces de sorcière à Bruges en 1612."  La Flandre.
        Revue des Monuments d'Histoire et d'Antiquités 3 (1868-1869),
        235-239.

__________?.  "La sorcellerie à Bruges en 1767."  La Flandre.  Revue 
 des Monuments d'Histoire et d'Antiquités 3 (1869-1870):  111-
        137.

Gerbenzon, Pieter.  Opmerkingen over de vervolging van tovenaars
 en tovenaarsen in Groningen en Friesland in de zestiende
 eeuw. Amsterdam: Noord-Hollandsche Uitg. Mij., 1985.

Gijswijt-Hofstra, Marijke. "Doperse geluiden over magie an toverij:
        Twisk, Deutel, Palingh en Van Dale." In A. L. C. Lambo, ed.
        Oecumennisme: opstellen aangeboden aan Henk B. Kossen ter
        gelegenheid van Zijn afschied als Kerkelijk hoogleraar.
        Amsterdam: Algemene Doopsgezinde Societat, 1989. 69-83.


__________. "The European Witchcraft Debate and the Dutch Variant."
        Social History. 15 (1990): 181-94.

__________. "Recent Witchcraft Research in the Low Countries." In
        N. van Sas and Els Witte, eds. Historical Research in the Low
        Countries. Den Haag: Nederlands Historisch Genootschap, 1992. ?

__________.  "Six Centuries of Witchcraft in the Netherlands:  Themes,
        Outlines, and Interpretations."  In Title?, edited by Marijke
        Gijswijt-Hofstra and W. Frijhoff, 1-36.  N.l.:  n.p., 1991.

__________.  "Toverij in Zeeland, een status quaestionis."  In Title,
        edited by Willem de Blécourt and Marijke Gijswijt-Hofstra, 107-
 51. N.l.:  n.p., 1986.

__________. "Witchcraft and Tolerance: The Dutch Case." Acta 
 Ethnographica Hungarica 37 (1991-2):  401- 12.

__________. "Witchcraft Before Zeeland Magistrates and Church
 Courts, Sixteenth to Twentieth Century." In Marijke Gijswijt-
 Hofstra and Willem Frijhoff, eds. Witchcraft in the Nether-
 lands, from the Fourteenth to Twentieth Century. Rotterdam:
 Universitaire Pers, 1991. 103-18.

__________. "Witchcraft in the Northern Netherlands" In Arina
 Angerman et al., eds. Current Issues in Women's History.
 London: Routledge, 1989. 75-92.

__________ and Willem Frijhoff, eds. Nederland betoverd: Toverij
 en hekserij van de veertiende tot in de twintigste eeuw.
 Amsterdam: Bataafsche Leeuw, 1987.

__________ and Willem Frijhoff, eds.  Witchcraft in the Netherlands, 
 From the Fourteenth to Twentieth Century. Rotterdam: 
        Universitaire Pers, 1991.

Gilliodts Van Severen, L.?  Mémoriaux de Bruges, Brugge, 1913, 4, 343, 
        400.

Giraldo, W.  "Beschuldigd van toverij te Handzame 1625."  Biekorf 96 
        (1996): 108-109.

__________.  "De zeer droeve uren van Anna Vanden Bussche, begijntje."
        Volkskunde 99 (1998):  24-32.

__________.  "Grietkin Sondersiele."  Dietsche Warande en Belfort 
        (1983): 332-342.

Gyselen, G.  "Rond de heksenstoet van Beselare."  Biekorf 83 (1983):  
        19-25.

Haan, Jean.  Von Hexen und wildem Gejäg: mit mittelalterlichen
 Holzschnitten und Kupferstichen sowie Zeichnungen von
 Félix Mersch, Gab Weis und Pit Weyer. Luxembourg: Edi-
 Centre, 1970.


Henne, A.  Histoire du règne de Charles-Quint en Belgique.  Brussel, 
        1859, 181-193.

Heupgen, Paul. "Les Enfants sorciers en Hainaut au XVIIe siècle."
 Bulletin de la Commission royale des anciennes lois et
 ordonnances de Belgique 13 (1933): 457-79.

Hollevoet, E.  Een Meulebeekse heks veroordeeld (1599), Tielt 23 
       (1992):  78.

Huys, P.  "Een Nevelse heks doodgefolterd (1624)."  Het land van Nevele
        25 (1994):  120-122.

__________.  "Op beschuldiging van toverij (Een Geluwse familie voor de
        Kortrijkse rechters, 1615)."  In:  Jaarboek Stedelijke 
 Oudheidkundige Commissie.  Wervik 1993, 1-24.

__________.  "Een toverijproces in Geluwe."  In Cultuurhistorische 
 Caleidoscoop, edited by C. De Backer, 241- 56.  Gent:  
        Stichting Mens en Kultur, 1992.

Impe, A.  "Ketters en belezers in de dekenij Tielt tusschen de jaren 
        1620 en 1650."  Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige 
 Kring van Kortrijk 22 (1946-1948):  309-322.

Jacques, E. "Een heksenproces voor de schepenbank van Eksel-
 Hechtel in 1725." Limburg 41 (1962): 65-75.

Janssen, Ben.  Het dansmeisje en de lindepater: sagen en legenden
 uit Kempen, Meierij en Peel. Maasbree: Zelen, 1978.

Kemperink, J. H. P. "Heksenprocessen te Amersfoort op het einde
 der XVIe eeuw." Tijdschrift voor Geschiedenis 70 (1957):
 218-30.

Kinds, L., Saveyn, M., en Van Den Meersschaut, J.  Acht eeuwen Nokere.
        Kruishoutem, 1996, 195-203.

K.v.C.  "Veroordeeling eens tooveraars in de XVII eeuw."  Volk en Taal
        2 (1889-1890):  162-166.

Lampaert, F.  Heksenvervolging en hekserij in de "Kasselrij Verune" 
 1580-1660,Licentiaatsverhandeling RUG Gent, 1982.

Le Calv&eaqcute;, M.  Un procès de sorcellerie dans la Flandre du SVIIe 
 siècle. Armentières, 1990, 129 pp.

Lemaire, L.  "La sorcellerie à Dunkerque.  Jugements et exécutions pour
        crimes de sortilège (1596- 1599)."  Société Historiqueet
        Archéologique de Dunkerque et de la Flandre Maritime.  
 Bulletin. 15 (1912):  377-411.

Leroy, M.  "Exraits du mémoire intitulé:  Fragment d'histoire ou notes
        historiques sur la ville de Bailleul et ses environs."  In:
        Mémories de la société royale et centrale d'agriculture, 
 sciences et arts 6 (1835-1836):  253-283.


Löher, H.  Hochnötige unterhanige wemütige Klage der frommen 
 Unschültigen. Amsterdam:  n.p., 1676.

Lorent, François. "Sorcellerie . . . Fumay, 1613: L'Affaire
 Marguerite Delhalle, un procès avorté?" Ardenne Wallone
 57 (1994): 21-36.

Lottin, A.  Lille: Citadelle de la contre-réforme? (1598-1668).
 Dunkirk: Westhoek, 1984.

__________. "La 'déplorable tragédie' de l'Abbaye du Verger en
 Artois (1613-1619)." In J. de Viguerie, ed. Histoire des
 faits de la sorcellerie. Angers: Presses de la Université
 de Angers, 1985. ?

Maddens, K.  "Heksen op de brandstapel te Ieper in 1593."  Biekorf 61 
        (1960):75-78.

Maes, L. Th.  "Un procèss de sorcellerie en 1642, évalué à la lumière 
 de recentes études européennes et d'après la legislation et la 
        theorie du droit du XVIIe siècle."  Studia Mechliniensia 79 
        (1975):  243-68.

Maesschalck, I.  "'Wacht u, o mensch, van bygheloof.'  Toverij en 
        superstitie in de Zuidnederlandse prediking van de 17de en de 
        18de eeuw."  Diss.,Catholic University at Leuven, 1995.

Masingarbe, Ph.  "De la sorcellerie..."  Bulletin du Comité Flamand de 
 France 50 (1998):  11.

Massau, D.  "Du crime de sorcellerie; Lettre du Grand Conseil en 
        Flandre (2 d‚cembre 1595)."  Messager des sciences historiques 
 et archives des arts en Belgique 28 (1950):  374-384.

Matter, Fred, et al., eds.  Toverij in Nederland, 1795-1985:
 Bibliographie. Amsterdam: n.p., 1990.

Mello, J. van.  "Een geval van hekserij met moord te Geraardsbergen-
 Onkerzele in 1815."  In Volkskunde in Vlaanderen.  Huldeboek 
 Renaat van de Linden, edited by W. P. Dezutter and R. van der 
        Walle, 172-5. Bruges:  n.p., 1984.

 "Mishandeling van een tooveringe."  't Leiegouwtje 17 (1996):  
         3.

Monballyu, J.  "De houding van de rechters tegenover de hekserij in de
        Zuidelijke Nederlanden tijdens de 15de tot de 17de eeuw."
        Standen en Landen 86 (1987):  11-36.

__________.  "De rol van pijniging in de 16de en 17de eewse 
        heksenprocessen." Volkskunde 82 (1981):  91- 101.

__________.  "Een heks op de brandstapel in Ingelmunster in 1607."
        De Leiegouw 29 (1987):  365-370.

__________.  "Een heks te Waregem in het begin van de 17de eeuw."
        8ste Jaarboek van de Geschied- en Heemkundige Kring "De 

 Gaverstreke",Waregem, 1980, 7-12.

__________.  "Gerechtelijke concurrentie inzake toverij in de kasselrij
        Kortrijk tijdens de 17de eeuw.  Het proces Pieter de Vroe 
 (1618-1633)."  De Leiegouw 35 (1993):  211-227.

__________.  "Heksenprocessen in Heestert in de tweede helft van de 
        17de eeuw." De Leiegouw 24 (1982):  165- 172.

__________.  "Het heksenproces tegen Arnouldyne van Rechem te Deinze in 
        1599." Bijdragen tot de geschiedenis der stad Deinze en van het 
        land aan Leie en Schelde.  56 (1989):  129-163.

__________.  "Het heksenproces tegen Arnouldyne van Rechem te Deinze in 
        1599." Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en 
 Oudheidkunde te Gent, nieuwe reeks 41(1987):  129-148.

__________.  "La théoie sur la sorcellerie chez Wielant et Damhouder, 
        'Houd voet bij stuk."  In:  F. Stevens en D. Van Den Auweele 
        (eds.), Xenia iuris historiae G. van Dievoet oblata. Leuven, 
        1990, 291-313.

__________.  "Machtsmisbruik in heksenvervolgingen.  Het proces tegen 
        Tanneken Sconynx te Gottem in 1602- 1603."  Volkskunde 82 
        (1981):  43-67.

__________.  "Omdat zy compact ghemaeckt heeft met den boosen vyandt
        Het heksenproces tegen Elisabeth de Bode in Heestert (1659)."
        De Leiegouw 36 (1994):  241-262.

__________.  "Schadelijke toverij te Brugge en te Ieper in de 15de 
        eeuw." Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis 
 gesticht onder de benaming "Soci‚t‚ d'Emulation" te Brugge 121 
        (1984):  265-269.

__________.  "Toverij en hekserij te Kortrijk en te Brugge in het jaar 
        1596." Volkskunde 81 (1980):  183-195.

__________.  Van hekserij beschuldigd.  Heksenprocessen in Vlaanderen 
 tijdens de 16de en 17de eeuw.  Kortrijk-Heule, 1996, 128 pp.

__________.  "Was Tanneken Sconyncx een heks?  Een analyse van haar 
        process in 1602-1603."  De Roede van Tielt 5 (1994):  94-140.

Monballyu, J. Diksmuide?.  'De Westvlaamse heksenstad?'  Biekorf.
        Westvlaams archief voor Geschiedenis, archeologie, Taal- en
        Leterkunde 99 (1999):  546-559.

Muchembled, Robert.  Les Derniers bûchers: Un Village de Flandre
 et ses sorcières sous Louis XIV. Paris: Ramsay, 1981.

__________.  "Sorcellerie, culture populaire et christianisme au XVIe 
        siècle, principalement en Flandres et en Artois."  E. S. C. 
        (Jan.-Feb 1973):  264-84.

__________.  "Terres de contrastes: France, Pay-Bas, Provinces-Unies."  
        In Magie et sorcellerie en Europe du Moyen Age à nos jours,

        edited by Robert Muchembled and Bengt Ankarloo, 99-132.  Paris:
        Armand Colin, 1994.

__________.  "The witches of the Cambrésis:  the acculturation of the 
        rural world in the 16 and 17 centuries."  In  Religion and the 
 People, 800-1700, edited by James Obelkevich, page#.  Chapel 
        Hill:[University of North Carolina Press], 1979.

Neylants, E.  "Molkentoveren."  Biekorf 39 (1933):  135-138.
        N. N.  "Waarzeggers te Brugge in 1584."  Biekorf 40 (1934):  
        137-138.

Pattyn, K.  "Een Zwevegemse heks.  Amantine van Thieghem die '...van 
        tfaict van tooverie alzo zuvere es als het kerckhof van doode 
        lien.'" Tweede Jaarboek Geschied- en Heemkundige Kring Frans 
 van Halewijn, Zwevegem, 1988, 4-20.

__________.  Heksenprocessen voor de kortrijkse Schepenbank, XVIde-
 XVIIde eeuw. Licentiaatsverhandeling KULeuven, Leuven, 1987.

Pellaerts, Tensie.  Magie, hekserij en volksgeloof. Kapellen:
 Nederlandische Boekhandel, 1986.

Penneman, T.  "Heksenprocessen in Vlaanderen, inzonderheid in het land 
        van Waas 1538-1692."  Annalen van de Koninklijke Oudheidkundige 
 Kring van het land van Waas 79 (1976):  5-136.

Piot, C., ed.  "Vlaamsche Kronyk."  In Chronicques de Brabant et de 
 Flandre, Brussel, 1879, 577, 756, 805-809 and 832-833, 836, 
        838-840.

Platelle, Henri. "Les Consultations de Gilles Carlier, Doyen du
 chapitre de Cambrai (d 1472), sur diverses affaires de
 sortilège." In Gijswit-Hofstra and Frijhoff, eds.
 Witchcraft in the Netherlands. 117-44.

Potvin, C.  Albert et Isabelle:  Fragments sur leur régne.  Brussel 
        1861, 249-296.

Proost, J.  "Recherches historiques sur le souverain baillage de 
        Flandre." In Messager des sciences historiques ou archives des 
 arts et de la bibliographie de Belgique.  Gent, 1876, 259-311.

Rommens, D.  "De Moense heksenspreuk in breder perspectief."  In 988-
 1988. 1000 jaar Moen. s.l. 1989, 31-46.

Roodenburg, H.  Onder censuur.  De kerkelijke tucht in de gereformeerde
        gemeente van Amsterdam, 1578-1700.  Hilversum:  n.p., 1990.

Rooijakkers, Gerard, et al., eds.  Duivelsbeelden: een cultuur-
 historische speurtocht door de Lage Landen.  Baarn: Ambo,
 1994.

Ruyssche, K.  "Kinderen betooverd en onttooverd te Brugge."  Biekorf 40
        (1934):  73-76.

Ryserhove, A.  "Heks uit Sint-Joris verbrand in 1468."  In Heemkundige 

 kring Bos en Beverbeld.  Jaarboek.  Oedelem, 1985, 112-113.

Saatkamp, Marielies and Dick Schluter.  Van Hexen und D velslüden:
        über Hexen, Zauberei und Aberglauben im nieder-ländisch-
 deutschen Grenzraum. Enschede: Twente Akademie, 1995.

Schlüter, Dick.  Betovering en vervolging: Over toverij in
 Oost-Nederland tussen die 16de en 20ste eeuw. Hengelo:
 Broekhuis, 1991.

Sinninge, J.  "Een onbekend Zeeuws heksenproces.  Veroordeling van 
        Cathalina onbaart."  Neerlands Volksleven 10 (1960):  265-266.

Sinninghe, J. R. W. "De eerste heksenprocessen en heksenvervolg-
 ingen in Nederland, XVe eeuw." Historia 15 91950): 170-73.

Soly, H.  "De grote heksenjacht in West-Europa 1560-1650.  Een 
        voorlopige balans."  Volkskunde 82 (1981):  103-107.

Stalpaert, Herve.  Toverije in het Brugse Vrije: Documenten uit de
 Westvlaamsche
volksverlevering. Bruges: Drukk. Graphica,
 1950.

__________.  Magie et sorcellerie en Flandre maritime. Bruges:
 Gidsenbond, 1960.

Stronks, G. J.  "Onderwijs van der gereformeerde kerk over toverij en
        waarzeggerij, ca. 1580-1800."  In Nederland betoverd:  Toverij
        en hekserij van de veertiende tot in de twintigste eeuw, edited
        by Name, 196-206.  Amsterdam:  Bataafsche Leeuw, 1987.

Strubbe, E.  "De keerne onttoveren."  Biekorf 37 (1931):  281-283.

__________.  "Een bijgeloovig soldaat."  Biekorf 36 (1930):  326-327.

__________.  "Hoe een Tieltenaar in 1684 zijn ziel aan den duivel 
 verkocht." Biekorf 40 (1934):  298-301.

__________.  "Koeien onttoveren."  Biekorf 37 (1931):  151-154.

__________.  "Peerden onttooveren."  Biekorf 38 (1932):  120-122.

__________.  "Verfkuipen onttoveren."  Biekorf 36 (1930):  181.

__________.  Nederlandse Incantatieliteratuur:  Een gecommentarieerd
        compendium van Nederlandse bezweringformules.  Ghent:
        Secretariaat van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal-en
        Letterkunde, 1964.

__________.  "Zwarte Kunst te Brugge in 1544."  Volkskunde 55 (1954):  
 97-107.

Strubbe, Eg. I. "Zwarte kunst te Brugge in 1541." Volkskunde 12
 (1953): 97-107.

Taverne ter Sud, CH.  Hazebrouck depuis son origine jusqu'à nos jours.
        Hazebrouck, 1890, 236-249.


Terry, M.  "Devotie en magie voor het bekomen van een gelukkige 
        bevalling in het 17de-eeuwse bisdom Brugge."  Biekorf 90 
        (1990):  175-182.

Tillie, A.  "Tovenares actief in Poperinge?" Aan de schreve. 
 Driemaandelijks tijdschrift van de kring voor heemkunde voor 
 Poperinge en omliggende bemeenten 17 (1987):  21-22.

Tillie, W., en H. Vandenberghe.  "Hekserij en heksenproces te 
        Poperinge." Aan de schreve.  Driemaandelijks tijdschrift van de 
 kring voor heemkunds voor Poperinge en omliggende gemeenten 7 
        (1977):  1-18.

Van Acker, J.  "Veurne nite 'de' West-Vlaamse heksenstad?"  Biekorf 100
        (2000):  102-106.

Vanacker, L.  "Hoog bezoek in de Westhoek."  Koksijde, 1997, 128-132.

__________.  "Pieter van Daele, ketter en duivelbezweerder."  Biekorf 
        92 (1992):  72-75.

Van Damme-Lostrie, C. "Te Laarne op het zand zijn de heksen verbrand, 
        Hekserij in Laarne op het einde van de 16de eeuw en in het 
        begin van de 17de eeuw."  Volkskunde 82 (1981):  68-91.

Vandenbussche, E.  "Analectes pour servir à l'histoire de la 
        sorcellerie en Flandre."  La Flandre.  Revue des monuments 
 d'histoire et d'antiquité 7 (1875):  319-348.

__________.  "Procès de sorcier à Bailleul (1659)."  La Flandre.  Revue 
 des monuments d'histoire et antiquités 4 (1872-1873):  291-395.

Vandenbussche, K.  Jacquemine Cambie een Eernegemse heks.  Ernigahem 9
        (1990):  51-60.

Vandepitte, G.  "Toverij in Lissewege en... de Europese politiek!"  
        1594-1596." Rond de Poldertorens 23 (1981):  109-122.

__________.  "Van Heksen en de Bozen vijand.  Processen 1608-1792 te 
        Brugge." Rond de Poldertorens 22 (1980):  45-56, 99-118, 147-
        178; 23(1981):  5-16, 135-156; 24 (1982):  9-22, 127-137; 26 
        (1984):  23-40,51-58, 125-140, 157-173; 27 (1985):  1-18, 65-
        77, 115-131, 139-151.

Van der Breken, Lucienne.  Heksenprocessen. Antwerp: Uitgeverij
 Ontwikkeling, 1960.

Vandewiele, A.  "250 jaar geleden gebeurde de drievoudige kindermoord 
        te Zwevezele op driekoningendag 1737."  De roede van Tielt 18 
        (1987): 2-18.

Van Gaver, J.  "Kerkelijke vonnissen afgelezen te Ruiselede 1691-1770."
        Biekorf 48 (1947):  91-92.

Van Gennep, A.  Le Folklore de la Flandre et du Hainaut français.  
        Paris,1935-1936, 563-610.


Van Gerven, R.  "Van een 'tooveresse' en een 'geselende' pastoor.  
        Margriet Van Duyse en Pastoor Johannes Dhauwe van Kallo (1673-
        1680)." Land van Beveren 11 (1968):  21-36.

Van Haver, J.  Nederlandse Incantatieliteratuur.  Een gecommentarieerd
        compendium van Nederlandse bezweringsformules.  Gent, 1964, 
        326-402.

Vanhemelryck, F.  "Bijdrage tot de studie van de heksenwaan in de 
        Zuidelijke Nederlanden van de 15de tot de 17de eeuw."  
        Volkskunde 81 (1980):31-42.

Vanhelmryck, Fernand.  Heksenprocessen in de Nederlanden. Leuven:
 Davidsfonds, 1982.

Van Mello, J.  "Een geval van hekserij met moord te Geraardsbergen-
        Onkerzele in 1815."  Volkskunde in Vlaanderen, huldeboek Renaat 
 van der Linden. Brugge 1984, 172-175.

Van Werveke, A.  Gedenkbladen uit het leven onzer voorouders.  Gent, 
        1936,19-23.

__________.  "Tooveraars en waarseggers in de Xve en in de XVIe eeuw."
        Tijdschrift voor Nederlandse Folklore 9 (1896-1897):  11-140.

Vanysacker, Dries.  Heksenprocessen in de stad Brugge.  XVIde-XVIIde 
 eeuw. Onuitgegeven licentiaatsverhandeling KULeuven, Leuven, 
 1985.

__________.  "Heksenprocessen in de stad Brugge, 16de-17de eeuw."  De 
 Leiegouw 28 (1986):  435-442.

__________. Hekserij in Brugge. De magische leefwereld van een 
 stadsbevolking (16de-17de eeuw).  Brugge, 1988.

Vermeersch, D.  "Was Jeanne Panne dan toch geen heks?"  Graningate 16 
        (1984): 213-237.

Verpompe, R.  "Voor de Brugsche vierschaar.  Losse aanteekeningen over 
        het strafrecht in de XVIde eeuw."  Biekorf 46 (1938):  259-266.

Viaene, A.  "Een heksenproces te Nieuwpoort 1611."  Biekorf 50 (1949):  
        64-67.

__________.  "Van de draaiende zeef."  Biekorf 36 (1930):  280-282.

Villette, P.  "La sorcellerie dans le nord de la France du milieu du 
        XvŠme siècle à la fin du XVIIème siècle."  Mélanges de Science 
 Religieuse 13 (1956):  39-62 en 129-156.

__________.  La sorcellerie et sa répression dans le Nord de la France,
        Paris, 1976.

Vlaemynck, J.  "Het Rechtswezen in het oude Diksmuide."  'Den Dyzere' 
 tussen de Knocke en Scorebacke 2 (1983):  76-78.


Vleeshouwers, C., en M. Van Melkebeek.  Registres de sentences de
        l'officialité de Cambrai (1438- 1453), Brussel, 1998, 316.

Vleeshouwers-Van Melkebeek.  Compotus sigilliferi curie Tornacensis.
        Rekeningen van de officialiteit van Doornik (1429-1481), 
        Brussel, 1998, I, 35, 201, 298, 419, 466 en 470, II, 947, 988 
        en 1047.

Waardt, Hans de.  "Abraham Palingh:  Ein holländischer Baptist und die 
        Macht des Teufels."  In Vom Umfug der Hexen-prozesse:  Gegner 
 der Hexenverfolgung von Johann Weyer bis Friedrich von Spee, 
        edited by Hartmut Lehmann and Otto Ulbricht, 247-68.  
        Wiesbaden:O. Harrasowitz, 1992.

__________.  "Met bloed ondertekend."  In De geldigheid van magie.  
 Heksen, demonen en economische verandering, edited by P. 
        Gerschiere and W. van Wetering.  Special issue.  Sociologische 
 gids 36 (1989):  224-44.

__________.  "Oudewater.  Eine Hexenwaage wird gewogen - oder:  Die 
        Zerstörung einer historischen Mythe."  Westfälische Zeitschrift 
        144 (1994): 249-63.

__________.  "Prosecution or Defense:  Procedural Possibilities 
        following a Witchcraft Accusation in the Province of Holland 
        before 1800."  In Title?, edited by Marijke Gijswijt-Hofstra 
        and W. Frijhoff, 79-90.  N.l.:  n.p., 1991.

__________.  "Rechtssicherheit nach dem Zusammenbruch de zentralen 
        Gewalt."  In Title?, edited by S. Lorenz and D. R. Bauer, 129-
        52.  N.l.:n.p., 1995.

__________.  Toverij en Samenleving: Holland 1500-1800. Den Haag: 
        Stickting Hollandse Historische Reeks, 1991.

Walvaart, H. te.  "Mit toverijen becladdet - Toverij in de Heerlijkheid
        Borculo 1610-1800."  In Van Hexen un Düvelsl den.  Über Hexen,
        Zauberei und Aberglauben im niederländisch-deutschen Grenzraum,
        edited by M. Saatkamp and D. Schüter, 33-47.  Vreden:  n.p., 
        1995.

Waite, G. K. "'Man is a Devil to Himself': David Joris and the Rise of 
        a Sceptical Tradition Towards the Devil in the Early Modern
        Netherlands, 1540-1600." Nederlands Archief voor 
 Kerkgeschiedenis 75 (1995): 1-30.

Wouters-Ceuppens, G. Bijdrage tot de geschiedenis der heksen-
 processen in de zuidelijke Nederlanden in de XVIde en het
 begin der XVIIde eeuw, 1500-1620: De procedure van het
 geding voor de rechtbank. Antwerp: Uitgeverij Ontwikkeling,
 1963.
__________.  "Iets over de historische heks."  Volkskunde 55 (1954):  
        138-141.

Zenz, E.  "Cornelius Loos - - ein Vorläufer Friedrich von Spees im 
        Kampf gegen den Hexenwahn."  Kurtrierisches Jahrbuch 21 (1981):
        146-53.
Template Design by SkinCorner