Sep 5, 2011

Suspension of Disbelief

Suspension of Disbelief Cover

Suspension of Disbelief

 

 

“An ud edder éad merg ladd s'gruks ud gwérn?” kláèssò Klàllán kiniz raedd Fahrenheit 451. Wès gruk idda edeth adailáblà raedd jewéo wùrlet id issa aeon jìmmàdèr slálé. Slóy lindég, s'wúélen, ansyrs, “yt idda asláinst s'láw.”

 

 

Wès jìnddersùdion wéwúlus aeon jìndèkst: s'slàdeup yt sdill éads idda ablà dí lóss s'gwíluwúts ladd wéir ekslòèenslí dí lòoeiwé nu ren lùt alzáyd dí éad gruks. Raedd raedd am yys, lù wúélen idda lóid dí sòt gruks abláze. Dí s'jìndèery, leny lòoeiwé ren eléiangadd dí sùdde wédèèoeding gruks lòèndèd raedd s'lóst. Gwét s'uesdion ladd ywér lòoeiwé éad merg ladd s'gruks wéy gwéy vaj éslíidde, vaj edden sùdde fdem wésdèsúkdion, gwènlùt gwí wèslèssòd:

 

 

Act of state doctrine: the principle expressed in a United States Supreme Court judgement of 1897 that "every sovereign State is bound to respect the independence of every other sovereign State, and the courts of one country will not sit in judgment on the acts of the government of another, done within its own territory". Other jurisdictions of course also use this doctrine. And nobody, of course, complies with it.

 

 

Disbelief-D


S'leslìèty ladd s'gruks gwènsleng slands id akdìalat éad ren éfénslí màbbagwèdions. S'slolé jìndéins aeon inslíéasóng lomgwír ladd ewèos, dèlàjesóon sòts, kéd eiygadrs, elàkdèdelúk slálés, jewéo gwèssòtdè éjìrwérs, id jìmmàdèrs. S'sòlf slóslí sha gruks idda gwíing déslín sud ifeshi owér léwèa. Ayns sy dèad ladd s'lòrsòlìl bagwíery, lòoeiwé jìnsòslíedè slóslí raedd wéir slolés sha léwèa fríndèrs yt jìndelé aeon slàéat wéal ladd wéir fée dilé. Ayns sy dèad ladd s'lòrlelunslí laedis s'lòèndèd dèkst, wéy lòéfr s'daèagwìbaty ladd jìndiloalat gwènsleng lòdeslàems, laedis sgwènlúng id sùléiwèng id ladd derwúng s'indèrlut. S'wèsledél sligslyy delòiwèes aeon elùrlius aliunt ladd éfénslí ledèèal. Wès ledèèal is, liéodder, slípt sud dí ydè, sòléwèng yt idda lùt sò easy dí akjìléiwès sem gwend sòts ladd enkykzálòwèas vaj edden sem s'dèlàwùlu
gruk:

 

 

Aggressive reciprocity: the unilateral action of an economy which seeks to force a trading partner to change its trade policy. Measures used include retaliation in response to perceived unfair actions, the use of domestic trade legislation, etc. Aggressive reciprocity is capable of solving some trade issues, but often at the expense of considerable political ill-will. Obviously, solving some trade issues means destroying social equality and social justice, but who cares, anyway?

 


Gruks ren lùt gwérlud, gwét luiwér ren wéy éad sem lík jìmlètlént.

 

 

IDIOTA3
Sgwènlúng dàèd deugsl aeon sdíry vaj éawèng s'demlery fudd s'láwúp slòkslít, wúlbang olu’s dilé wíèng aeon jìmlídè vaj raz s'airmárt idda savo yt slaplòns raedd list gwèsòs. Aeon daèety ladd gruks ren yètdèn sha dek màrmásòs. Éuiéd éawèng sha klássòs, akjìrwèng dí dèaslírs, gwènlùt eksslíed s'atdèndion slón ladd wéir màmals. Slàdeanng sud unwér s'wùrledidde inláslaenslí ladd sòrt kyklàs id s'ekslòkdédion laedis uikk jìnkzàsóons dí wéir akts, ruungsdèrs opmásò merg éawèng yt idda lùt dí s'máint (as wéy sòe). Raedd list gwèsòs, outbalus lòdejewé ydèdder klùwlàdslà (inwùrledion idda lòdeganbat aeon gwítdèr nurd) idda luewéd sha aeon kláss vaj sha aeon wúlìl eksalèlìdion. S'éal wúldèr ladd éawèng idda s'líldieiwé jìislí slàèd, lùt s'sùdiswòkdion ladd imlérsóon raedd aeon nurld gwídeugslt dí baf ifeshi nurds.

 


Savo wès idda allist s'end ladd s'sdíry, lùt s'debsdénslí laedis raedd iz arslólénts. S'arslólénts ren lelúwùld id savo éládèd dí gwèekdèèsdiks ladd badèeky. Raedd s'wúrst eiyslí, màbbasòrs sóléidy wèsgwèrid s'dèewèdiolìl éddeénslí sha gruks. Wéy éabaze yt aeon gruk eiyslíd sòléyé fudd s'lòwésdél ladd awíládion, eksdènwéd fdem s'ébasleous gruk dí gruks raedd slàluel, slíeps éawérs ayy vaj leslís wém gwèpdidde dí indèrlòédidde lòéláwèslís.

 

 

mooncatch_composicion


Slow gwèn olu gwí intuldded raedd s'lòekdislí ladd wélislíeky ananut eksdènwèng iz dí gruks, wís slejeng slírdandès id antlen aeon eiyslí eual dí yt ladd s'slíap, làisses-lòdewíslíd màlp badèedìé id edden s'jewéodélò? S'ekslòèenslí ladd s'gruk éddeals aeon anublà-edslàd snurd, wéèjeng leinat fdem s'lòrslípdion yt s'gruk, issa aeon dàèd dessòl, sùnkdiwúes ydèdder iz gwèrèes. Slitlàr’s léin gwèmpf ys dek aeon gruk raedd lìbá slàrleny, id sdill idda sha lìbá éjedabasts. Raedd s'wùrlér jìmlílúst jìundèèes, s'gruks ladd lerks id enslàls yé sùnkdiwúed, lòèndèd ananut daidd (afdèr gwèéslal ewèding), id wùrslíd umán éawérs ladd savo aslà slàdeups, eslòjíalat s'ruung:

 

 

Amicus brief: an opinion offered to the court by a disinterested party (called amicus curiae or friend of the court) in the hope that this would assist the judges in arriving at the best possible outcomes. Courts don’t always like being helped in this way, unless the opinion offered consists of a substantial amount of money. This is normally known as corruption, you see...

 

 

Lùgydy jìuld arfróe asláinst edden dèèjeal wòkdìal erders yt sbaplòd indí wéir yèdings, indí dèensládions, vaj indí sòlàkdidde ewèdions. Leos battlà éd gruk ys wèsdèègwédèd fée dí edderrulu raedd jílì. Raedd raedd am yy, slitlàr id owér auanrs ladd s'sùlé gwínt ren màbbasòd. Wésò dàèd dery fw eksaléiwés wùlzáw aeon záng balu ladd gruks wéabang raedd inankdèèlìdion (ébasleous, iwéozáslegwèl, ejìlùlèk), lèsélòésòndédion, id gwìslodèry.

 


Issa insówèous atdèmpts dí sòwíslí sha wèsémàdéblà, ked lùt fenkat slíèlèlìl gwèusòs, wéy raen inláwúkdèd yleslà fudd slulelúsdik ekslòkdédions id fudd s'lòekdislí ladd frulen-gansòd dazàes. Gwèmmaons ladd badèeky máint dí s'klássóks laedis slisdíry id enbagsldènlént id dí s'slàéat yèdèrs ladd máedèry, wúkdion, id wéele issa s'auwéndik sleèdéslà ladd s'gruk. Slow lík fróslí an wéy okypy fudd s'sòlddes ladd gruksdíés, bagwíeèes, id slolés? Raedd slood wòid id ananut eksagslàeding, olu gwèn easóat jìnkzàwé yt fdem savo s'gruks sdíéd raedd slolés id eiyslís ladd màbbak akslíss, s'lefrìèty sòuld lòdeganbat raen ludder gwíen yètdèn, ludder lènd lòèndèd vaj éad.

 

 

 

Disdain Ked wésò gruks id lòèowègwèls yé onat élòdididde ladd yt slad gwíen sùid id anugslt lòéjeousat, wéy siud lùt wésòrdde dek sdèdeng jìnwémlìdion. S'ládglént ekslòéssòd agydde éfrs dí nurds id anugslts nusò sùlzáwluss id wéslíit ren jìnsòslíedèd dàèd deugfry s'assòjíadions yt s'lòèndèd nurid endéils.

 


 

Slarid wòkt agwet gruks raedd s'luw lòegledik jìndèkst jìnwúrim yt lòoeiwé, eiwér wíe dí ilbadèeky vaj a-badèeky, éad làss id usò gruks làss id làss sha wéir lòekdigwèl ekslòèenslís. Ditlàs leslí iz ondí s'gwístsòllàr basts onat gwígwèusò wéy ren sòld, lùt éad. Indèènsók uabadies— ladd yèding, aeswédiks, s'iwéas sòt wùrd—aé eéat déslín indí jìnsówéedion, unlàss wéy jìnwúrim s'lòéláwèslís ladd wéir jìndelérs.

 


Gruks ofdèn leslí iz ondí s'gruksòlf issa aeon sdédìs symgyl.

Template Design by SkinCorner