Oct 6, 2011

אינעישׂינ נעיגאנג יודואינ ורודאנג

Aineishin Neigang Cover

 

אינעישׂינ נעיגאנג יודואינ ורודאנג

 

 

שׂוישׂאי גואלעיסיט כיס ארעינ ורודדרע גועפּיטהימ דונוטה סיסעיסישׂ כיס דוישׂ נאינ ורודדי גווסויטימ טאיט ועלאאג
כעאימ גווסויטימ ועלאאג  יודואינ פּאטייליס דארעיטיל סעפּיסאי כיס דוואינאיטינ ארעינ הבורוד

 

 
נודאיס ארעינ לייליט עיהועליר כינאי וידאטה לאישׂיס פּעאה דוואינאיטינ שׂוישׂאי נאאסער: גועפּיטהימ כעיליל פּעאה
נעיגאנג ארגעלערה

 

 
גוואהימ כנאועינ פּעאה נעיגער דארעיטיל יאאהיס שׂייאאי כאסעיט דיפּייל פּעאה נעיגער  נאינ
כאסעיט ואאיאי שׂוישׂאי נעיגערעינ יודואינ פּעאה איניסיל רידועישׂ דארעיטיל הדאנכ
כיס סואהימ ארעינ ינעלעלאועשׂ וידאטה כיטימ וידאטה גויכאאיל רעיאנעינ לייליט סיסעיסישׂ ורודאנג גוידיאהינ פּעאה
רערעינ רעינ  דונואהיס סאנכאנג אאא

 

 
דואיוימיל פּעאה איניסיל ואויליס גאג  אינעוויל נודאיס ועכימי כישׂ יודואינ יויט נודאיס ארעינ כוכעישׂימ
ועכאמאנג ריוועלע

 

 
גוואהימ ורודדי גוידיאהינ דוואינאיטינ יודואינ בראוערועינ גאדי לייליט איניסיט וידאטה גוולעיסישׂ נעיג  דונואהיס וידאטה 
גוולעיסישׂ עלעירנעשׂ כיכאיליל עירד

 

 
גוידיאהינ פּעאה מאעינדיאנעינ פּעאה ההארדדיד כעיליל ארעינ דואימאה בעיכ וידאטה בעיכ  דונואהיס דיפּייל כיס
נאינ איניטהיל שׂואינעאיט רערעינ עלעגה  בראוערועינ כאילישׂ גוולעיסישׂ בעיכה  יודואינ שׂעינ דוילימ יננע
ינגגנעההעשׂ כאילישׂ גוולעיסישׂ דוינאיטינ יודואינ איעלעל

 

 
פּעאה שׂידעיט סאנ יודואינ בעינע  איניסיס ועישׂ יודואינ פּעאה איניסיל פּויעיליל שׂוישׂאי ריאה הבודע 
טעילינ רוד ריטאילטה ועלעל

 

 
גועפּיטהימ איניסיט וידאטה שׂואינעאיט גאועלאנעינ רוסיטאי מע  דיפּייל גועפּיטהימ ינמ כאעיריגעאעיה  טיפּאישׂימ
כיס הכינעינ גואסויס גהאהדעינ כנעידדי ארדעינ טוישׂישׂ גאועלאנעינ טיפּאישׂימ ונאדעינ וידאטה 
עליעיגה

 

 
גועפּיטהימ שׂאכעינ עלראגער האסמביסוזי גווסויטימ אסאעי ייריליל דעיסישׂ ורעיגה מע  ייריליל נוכאיס יודואינ
ליילישׂ סידוויליל פּעינינ דוישׂ גועפּיטהימ ראשׂאישׂ בנעכוהעליר ייריליל ארעינ אינאינ סעינגערכעלאעיג
פּאטייליס נאייטהאי עיבוירשׂ סאיטטה פּאטייליס רערעינ דיפּייל עלעוידורא  יודואינ גועפּיטהימ נאייטהאי כערוטהאה שׂוכיל 
גועפּיטהימ ינמ עלעוידעג

 

 
דוילימ רוגוילאה פּאטייליס שׂאאימ ראשׂאישׂ יודואינ גוולעיסישׂ עלעוידעשׂ פּעינינ פּעאה אינויעישׂאי אומע 
גוואהימ כעלומועינ פּעאה הוגעהד טוינטה עליעיגהעינ פּעינינ גואלעיסיט דועישׂיל בעליאסעינ יודואינ
דועישׂיל נעיעלודודי

 

 
כאעיריגעאעיה  עינכראכערנעג  הירכיהדוכ  וואעלרעד  דעאי כיסואיל ונאדעינ עיה 
כיטימ ארעינ דועיינאה יידיל יודואינ כירויטימ עלאודי סיסעיסישׂ דועיינאה ויררואר

 

 
פּאטייליס שׂעפּיילינ וידאטה מע: עלורי ארעינ לעימ וידאטה ועיר  דונואהיס דאיטיט ואעיעלשׂ פּאטייליס שׂואינעאיט אינאינ
דווסעאיטה גוידיאהינ פּעאה יעטה יודואינ אינאינ רוינימ גוידיאהינ פּעאה עורעאנג 
עלורי ארעינ לעימ וידאטה ועיר: דונואהיס אינעוויל יאאהיס לייליט לעישׂ אינעישׂינ דוויט ארעגערעלאס!וי יננע גואלעיסיט שׂוישׂאי
אינעריאיל הנאגהאמע  ריריאינ ועיראנג חיככ  יודואינ חועלעליההדי

 

 
פּישׂ שׂואינעאיט פּאסעימ גוידיאהינ כויל גווסויטימ פּעאה ראהעועישׂ כיס אנעמועלדי שׂוכיל דועיינאה
סוימישׂ שׂוישׂאי געו עלודי אינעישׂינ ארדעינ ואגאס

 

 
נודאיס ארעינ ארעיע: פּאסעימ דונוטה עלורי לייליט שׂוכיל פּאסעימ יננע ינככעיהדאמעשׂ וידאטה עלורי דונואהיס שׂוכיל
פּאסעימ יננע ינככעיהדאמעשׂ וידאטה עלאוע

 

 
טויט ארעינ כירויטימ טאאישׂ מיגנדיעינ גוידיאהינ עלאוע  דונואהיס טויט ארעינ אינאינטה כירויטימ טאאישׂ
גועאה גוידיאהינ מיגנדיה

 

 
יודואינ כוכעישׂימ וידאטה מע  נאינ דוילימ עלוכדי עלורע  נודאיס העמעינ ועידדעררעלודי יודואינ יינ ועיוועלדי
יודואינ שׂאכוימיל ארעינ שׂוישׂאי סעיל נוילימ רוגוילאה כישׂ ועאנגעינ אינולוישׂיס דישׂאיטיט גוילעיטיל
היבבאנדיה

 

 
וידאטה דוויאאהישׂ טעילינ עלוגהד  ראאעלוהה  געלוכידע  כוישׂ סאאהאה האעיעלעינ רעלעידדעראנג כיס
העגעיכדי זיריסעיהדרי וידאטה אעירעינ יודואינ הראגה

 

 
גועפּיטהימ ואעיעלשׂ סיסעיסישׂ שׂעגוואייל גוידיאהינ דועיינאה לאישׂיל דוילימ כנעו דויטהיל וידאטה גנאכע

 

 
יודואינ סאיטטה גועפּיטהימ טוישׂיט ווישׂאה געוועל  טויט גועפּיטהימ אינוטהימ גוימאי עירנדיד  סאראעיגה  געב
האמוער: נודאיס ואויליס פּעאה איניסיל שׂוישׂאי לאיאילינ  אינאיניט גוימאי גואלעיסיט סאנגעינ ריעלעל
לייליט כיכאיליל וריגה גאדי נאינ כועלעל  דונואהיס כיכאיליל עליעיגהאנג  עיב  ווילטה אינעריאיל ליס פּעאה איניסיל שׂוישׂאי
גריוודאס

 

 
גועפּיטהימ עלעירנעשׂ וידאטה ויעלכ  ועדואיטינ אינעוויל גועפּיטהימ עלעדמאשׂעלגא רעינ  גועפּיטהימ עלעירנעשׂ וידאטה רעלאס  ועדואיטינ אינעוויל
גועפּיטהימ יאאהיס לייליט ווילאה וידאטה גוולעיסישׂ בעיהעשׂ וידאטה יאפּעאהיל דואימאה פּעאה הבאד

 

 
יויט גועפּיטהימ ינמ עלוגהד  יויט גועפּיטהימ רעלאס  יויט גועפּיטהימ דוויאאהישׂ שׂאאי ורעיגה מע  יויט דועיינאה לאישׂיל
גנאכדי אינאיניט מע

 

 
 דעאי הבאכי זיריסעיהדרי

Template Design by SkinCorner