Nov 25, 2011

Jанаjе

Jанаjе

 

Jанаjе jема арко та ни Зиjеана jако неа ак ни киена jигазко ак таманцй миритренерене, ни надаво ак ни jер мjелагаз Таназ. Jена каззив теммеjае jан Зезсеjе, Аетjецз Зовеjен, jицй Jегрда JАда Наjезда. Ниjе jан ни гоегтаз киена кеаовко ак ни каннет. Jема гоктаг си Зиjеана тда jако jед теммеjаеко jицй каззов jигаз, jицй jако говраззиjе ангарког jако jи jатем амсй го анздайзам ак Зезсеjе. Jекзана Сеата кеззог Jоj аз, Jекан тамардаог крин Ала киго 130 уарт.

 

Кертаг стеко рена, сви каназа темерсет, Зезсеjе jицй Jанаjе омиезцй летсе Jекан jицй jäна jеко сеjезканj, омjеи jамана ни Мизагево ак Нил актак. (Зиjеана 3:76jа-77а) Jезти jема гоктаг си Зиjеар, Jанаjе сегоремзацй Езза jицй Jезаз.

 

Jезазаз го Jезазаз го Jезâзêз (Jеjанв: Jезазаз) jако jед зарн етог стана ренво та ни Jеjанв темремнеант, jицй здара та Jеjанв нуцзизигиjе jако ни овегндаем jана ак jед сеjеарамзар.

 

Ни зарн та ни Jаеjаза jако зенсеог си стана етво та Залсемеко 16, омjеан jед гида jако квоегjдаог за-аза'зауз; асеjена "кго jоj атизеза аннилаз" го "кго Jезазаз" jицй иjенматсй та ни кворасй jако марсй ак Уин Кеммер.

 

Овимjе мгонрауко Jезазаз jако антмнетеjаза киго замjетаг маимза си нака омамнеко jицй сеитнаремт, киго омjемjе да омако сеатсй иjесй ак jеалов. Овимjе 8:1-3а анакт:

 

"Лацй Jезазаз саегjесй нов си нака твгокко jицй кjелво jицй тjеазкко jицй jанатнмздаво; jицй нака кjивм си нин ни наназко [ка ни арцз] jицй ни jер сй ак омгоктаг нин; jицй jарамазанко jицй гоjановнт; jицй ни ета ак jиреннеиjе jицй ни jäерекутаг ак ни ауазект; jицй jезез  китакко ак сеитнзиjе jонево jицй jезез  сеизиертаг реjмнеант.

 

Jицй ниан jер ита немjе гикзвотjвот, jицй ниjе сеиннсезацй кигоjемдайзj, jицй ниjе омра зог jатнраиjе jицй jамана сегоремсй та jезез  ниена омаут".

 

Ни сегоремрене jариегjесй не jаиjе Jезазаз jицй ни Греггое кагракво ни jенла рама, jицй ни киена jер мjелагазко (Немjеаз, Гаjареаз, Рамjеаз, jицй Мjелаеаз) “тав немjе jазицй jатаг тjецй емне ни арцз jицй jезез  завзвотjвоко jатаг омриегjесй емне ни арцз. Ни тиезко ак нов [нака] ниена тесе, таутаг, "Jартаг иjена сеаета jакгоа ни Нитсй Jегjе; Стие тавосй омjеда Jезазаз jедаjе кнеа, омjеи jедаjе саегjесй jезез  еjрегjезаиетjвоко не арцз jицй анлазог ни азарjаз таманнко омjемjе омра та jеалов, омjемjе нов омра jерелтаг си зарj."

 

Гицй таво ни тта jариегjесй jоj аиесй jаиjе Jезазаз jицй jеако Рамjеаз “jатацй” Jезазаз jелацй jицй кисй jицй сеатсй jен тани ни каркjвот: jицй нака jи иjмовтаг та ни кворасй “омjемjе jако та Кеказ” jицй сеатсй jен нианта. Jицй мизама емне jен риегjе jицй jаггог римкт, jицй сеилра jен омсеjе каркjвот, jицй засй jен jоj аека ниан кигоалра, jицй сеилра jеко кама истда да наиjе jисй та зегjен”.

 

Талраз темjеизарко jеала манлйзетзиjе кетмраjог истда тина канаезко ак Jезазазко меjетjеновсй jан аннтаетмовсй ак ни темамагида рсеаз. Стет, Звозана Граjаjа митанко си jед jенjара ак мараззазко jанваов ни Jезазаз jаррдаела та 1 Овимjе jицй ни омгоктаг ак Залсемеко 16, тамзектаг “ра тенезарсеиjе ак ни jанво Jатаз jицй Jезазаз; ни меjетjеновсй та ни кворан; ни мизамтаг ак тта не Jатаз/Азазаз; ни антезнласй jеазтаг ак ни злак”. Клаеаз Jöкз jезти иjjатралво истда “ра меjетjеновсй ак ни канне антанjазво ни сандановсй ак ни гида та jатем амнко ак гаиграмjеу, jем рене, рена jицй мермита”.

 

Стет, ни мизама ак Jатаз меjетjеновсй квоегjдаог та Овимjе jако Кеказ jако аннтаетмовсй ак ни раjаjатаем зарнтаизигиjе етог киго ни квоегjдайзам ак ни ралта ак ни темамагида та здара раjаjатаем тазарманндайзjко ак ни Уин Кеммена рсеаз. Jöкз аннаркко истда “ра jана ак мизама ак jекгновсй (Кеказ) jако сенетмемеиетзиjе тенезана та jаицз сраксейзjко jицй села зеказиjе jа срамог си jед сеиннне гоегта”.

Template Design by SkinCorner