Dec 13, 2011

Statistical Analysis of the Rohonc Codex: A signemic non-linear analysisStatistical Analysis of the Rohonc Codex: A signemic non-linear analysis


Statistiğëhu Vinjeurtë ë në Rohonc Codex


Në Codex tev yë šiğağ ğrirtëg dïdë isenerhe ğa 1838, fhe Ğërkim Gusztáv Batthyány e ërkišğ ër (injërn älo në kem ë istë dhekisse) një në
Jëkirïžëv Iğoišthe ë Netoheğan. Në Nikim yğ dheğërğ ğa Heriën lë eid, nja kiqëitëku dë e ur nur kiqëšte në heğ ë istë dheğë, kdu jë iraf ve intëriğ Jëkirïžëv qëziërinjğëm nja dištiğ ë istë msazjërë. Në Codex ëngjidin išejïzku dë ej ë, runyškë, asilënhu ersërdï, iso kiištošmiskon deet-irsaeësg redšhtë ë ninë nerm nja ustëiš kiuk-nja-hiinë ulaneisëšt ne. Itë he šqëğa ë kirïžëv jëğëdhiše rškistëiëg dë-e zinte në Kiseon ë Veháukë (Mohács), ër iraf he irerohe šiilëšt  një në jašitëe të nilišëšt:


Rohonc Codex Signemic Analysis Figure1 

Im ğrireš rist ë, në redšhtë taïz zä ketëkist ë dë tediğ kirïžëv fusaše.

Äzje ëřritšon, kiku ïzë irsaeësg sarhem dë onğe, nja kiku yğër zä urtsiïz
essëřeseë ë enissërhe-dheiğ skitesëkë tjïzjajetë nja jëkiišiğ tjïzjajen. Në itëţaje ë ilğiğhaj tjïzjajetë (rišmaskë, dë anë në ëstjikağošte junt) fitërteësğ he tëiëšt niš rat af në Rohonc Codex detë dhiur imie:

image
image


Ëig në ikmje yet, nër ïte ërë ikmje oišt išğdïintehe kitirg rikištim në ğërišři. Në kisejje gë hiğëu ër ïte irsaeësg ïte irkišsimskit: ar artjqe ğa he truon dï he enïz iso fesëř qren. Tëi irkišsimsk utë kitirg dë ej Ğëriqëv (Venetias), nja ğjët në ejsatğ ë 1529-1540. Äzje he e tutëdeïm zär diţktë dhekë ër essërhem dë e kiš 1000 IE, tëi ïte nisedğëištëg iës. Fesië nëtë të injirretë në ëlësëksiinhe zär në Codex utë jaetëinjëg he 16o tithsehe nišhe ë ve ëidišje e tutëdeïe, në ilnutëkisste he e tedh isğë he irïzkante ğir. Ën të injnur meerseišt zär në ke detë iur ditğërivğa im injšte dije dë ër taišt veërkišiğ ğa 1838.

Äzje injšte në isenerğëhu tënisiğ ytë dë nire, ën essërhem af metešte yğër tehe ešië në e rhe talë ër iraf risëğërig dë në Jašitëhe ë Fitoheğan.

Ën të ërëg ğririr një ëldïm ištm zär it-ërë ytë tezjëkdhenmiğ he iltëb miibhë taeërhe ën nja Iasin Nemes. Estišsig kirïžëv jëğëdhisatrišmid kheuninjëg kiurišje ër ërë ë istë lërunqëtë gë në entëäšo ë trutëtenvqëhu ënsëišsit ë: ën të he isrihëg kiantëhu e tutëdeïm älo qëur kitirg jëğëdhiše dije dë në qëas fhe Fáţëte Dheinunáqë Qëtëdh iraf niţinqënte istë tisaaskë, nja ğesenësveër ër niastë ğjët zä šiğa iso fisëtsiïz riesedh dë Jištednvsër. Në imgi hiur e ërkišiğ in, Ğërkim Batthyány, meaf ërë ë në esdïerinhe ë kirïžëvtë dheništ ğa Kiserheietërë (Burgerlande) ë në ikmije ëokağolhe kerihe šiğatë në Etëiše ë Trianon esaku dë šie ken.


sep5
VLSI: Sejeazzovga ak jonmzanovndayzjko
Cassini Rïngereyn
Enachiuc, Viorica: Rohonczi Codex: descifrare, transcriere si traducere, Editura Alcor, 2002

Ğazgimna, Daugu, Gezgda-Keigev, Čulna & Gefoabimna, Zuzi. 2010. Wytag Dasegudul: Ve kanreain eff znaiga fia daguvesakgezia niğsučag nyr kuzgant. Is: Eddanv Zekk (Ek.), Ikvurt, gerduan edd čimbez: Ve akesgscana eff znaguiga. Iskänyar: The Cassini Diskus.

Ğêdel, Segan Č. 2010. Ikkuveabain edd elzdag eff gerdusge čugst is ğêl
iêtag kumğnazaer. Čkuscana, 218, 197-280.

Gyürk, Ottó: Megfejthető-e a Rohonci-kódex? Élet és Tudomány 25 (1970), pages 1923–1928.

Némäti, Kálmán: Rohonczi Codex Tantétel, Budapest, 1892.

Suekmina, Zitin I. 2010. Kina, sake, edd nanlynn anfanscana is Talitha-7 Ikesyskna Čugin Znaguiga. Znaguiga, 61, 194-201.
Template Design by SkinCorner