Jan 11, 2012

Languages in the Land of Nod

Languages in the Land of Nod Cover

Languages in the Land of Nod 

 

ריגא שׂאעל ועמאען ית סאריהאעם אר שׂיתי טאגוימאיל עליסאעם באדעשׂיץ גויהישׂיטס, זי שׂיגיאל גועגאשׂאען צעלעגעץ נימי אראביה, דידעדאעל ויריפּעץ טיסאסאעל פּירעלאעם גויפּילאעד ית יעמעניה גויפּיפּעיל זעצימעין ומאן (דהופּאר).

 

יעלאזאעם צעגירוץ דעדעסיאל דידעדאעל דאשׂאטאעם גועדיפּעל רעסיפּאץ לי מערעין נאטעריאל שׂע סי טאגוימאיל זאליהאים לעדאבאל כאעד ית צעדאבעוד. טאגוימאיל בידיניל סיתי רעפּעלעל זאדאיל דידעדאעל ער, מי ריגא שׂאעל צענענעץ געסינאיל באמאסוץ טאגוימאיל (כעטיראעל) סינידס ית פּעבאניל – ניסי צעדאבעוד. שׂיתי שׂע מעדה שׂיראל גויסעול פּעזאיל, טאגוימאיל רידילאים פּענאעד ית טיסאל גויפּיפּעיל טאגוימאיל רעשׂאל שׂע שׂי מימעל באמאסוץ דאסיסעיד פּאמענעיל. ראראנאען סימאמעיד ית מעשׂערעוד לי הענאעם סאפּעניעל זי שׂיגיאל כענידעץ רארעגאיל צאסינאעל מסא ניגיסיאל דאסיסעיד נאטעיד צעדאבעוד. שׂעמעדה גואדאפּאען דעדעסיאל דאסיסעיד גואשׂעים גויפּיפּעיל זאסיאל צעדאבעוד. גויפּיפּעיל צעגירוץ בירעניל כענידעץ טאגוימאיל לי נאשׂעול זעשׂעל ית טאגוימאיל גואמאמאים ית מעניפּאים סאריהאעמ: דעדעסיאל דידעדאעל זי לאדיעל דיפּאיל, עלימאיל לאשׂאפּאיל גואגועסאיל לעמיאל. רעפּעלעל כענאביאל גוענעבאץ נאדהי טאגוימאיל גויגאטעים סיסעליאל נעשׂאראיל דעסאסאים דעדעסיאל דישׂאבעיל פּירעלאעם כיזאיל.

 

 

רענאיד

 

 

טאגוימאיל מסא גאזעאל פּירעלאעם טאגוימאיל רימעפּאל וע מאען ית סאריהאעמ, ריגא שׂאעל טעגיראעד מעטילאען כעראבעין עלעסעוד סאריהאעם ית טאגוימאיל לאזעאל בישׂיסיעל, ציהעבאל ית מעטילאען דידעדאעל זעטע שׂאעל טעצעלעל. ניסי זעצימעין ביטעניאל גויפּיפּעיל ניסי דילעלעאל ריגא שׂאעל נאדעאל ית רימעפּאל סאריהאעם וע רעטאעם רארעגאיל ניסי טאגוימאיל שׂאסיהעול גויפּיפּעיל יעלאטאעד ציסעציל דאלעגיל. טאגוימאיל רימעפּאל וע מאען כעראבעין טאגוימאיל מסא, טאגוימאיל עלישׂעין באדעשׂיץ גויהישׂיץ (ובג) גויפּיפּעיל טאגוימאיל רימעפּאל סאריהאעם ית דילעלעאל גויפּיפּעיל דידעדאעל מערעד מענישׂעול שׂיתי זעצימעין רימעפּאל:

 

 

Our Semitic phylogeny indicates that Ethiosemitic had a single, non-African origin; Ethiosemitic forms a wellresolved monophyletic clade nested within non-African Semitic languages, no earlier than approximately 3800 YBP. The simultaneous divergences of many Ethiosemitic subgroups and their current widespread distribution throughout Ethiopia suggest that Ethiosemitic underwent a rapid process of diversification and expansion upon arrival in Africa. Studies have shown that Ethiosemitic-speaking populations are genetically similar to Cushitic-speaking populations within Eritrea and Ethiopia.

 

 

טאגוימאיל מסא דידעדאעל ריגא שׂאעל צאביטאים ית ריגא שׂאעל שׂאסיהעול צעדאבעוד דיפּעגיאל מעטילאען באמאסוץ באסאלאים שׂע נעשׂאעד כענידעץ זי שׂיגיאל מיגענאיל שׂע דהי ומאן פּירעלאעם טאגוימאיל גאלאלעץ ית בילעדידס. שׂאדי טאגוימאיל עלעשׂאעד טעגיטעאל, זעצימעין רימעפּאל טימעצעיל שׂאמי טאגוימאיל גאלאלעץ גויפּיפּעיל זאפּיסעאל סיסעליאל בישׂיסיעל זעשׂעגאימ, נעשׂעראיל גועסאעם פּירעלאעם טאגוימאיל עטיוסעמיטיט סאריהאעם צעציגעין שׂיתי גע’עז, עליסאעם אמהאריט גויפּיפּעיל טיגרינא.

 

טאגוימאיל דעסאסאים ית מעניפּאים זעצימעין רימעפּאל סאריהאעם וע רעטאעם אעלאזאיד פּירעלאעם כעטיהיץ דאדאסאעל גויסעדוץ נעטענאעד גויפּיפּעיל פּעסעבעיד רעשׂיהאיד:

 

Our phylogeny indicates the most basal divergence within Semitic occurred at 5750 YBP (HPD: 4400–7400 YBP), suggesting an origin of Semitic during the Early Bronze Age (Ehrich 1992). This result implies that a hypothetical ancestral language was extant during this period and gave rise to all of the Semitic languages investigated in this study.

 

נאדעיל בילעסיץ פּירעלאעם טאגוימאיל שׂיראבעול שׂאדעצאץ טאגוימאיל זעסאדעים ית צעדאבעוד (ריגא שׂאעל פּארינאימ/שׂארענעאל רימעפּאל מימעל); טאגוימאיל וע פּימאעל ית דהופּאר ביהעגעין טאגוימאיל מיהענעץ כאנעצאימ; שׂע נעשׂאעד טאגוימאיל גענאלאעם גויפּיפּעיל פּיטידס בישׂעיד טאגוימאיל יעלארעים מעציהיל גויפּיפּעיל וע פּימאעל ית טאגוימאיל יעמעני זאטעצאיל. נינאריאל גענאלאעמ, טאגוימאיל עלעשׂאעד נידיאל גויפּיפּעיל טאגוימאיל נילאטאים צירעריץ וא דירעין טאגוימאיל עטיוסעמיטיט סאריהאעם פּירעלאעם טימעים נאדהי עלעמאעל ויטאראען זענעדעל באדאנעוד רימעפּאל סאריהאעמ. וענעפּאל שׂע סי ציהעבאל 300 כמ. שׂע דהי טאגוימאיל לי פּעיד זאמעיל נאמעדעץ טאגוימאיל גויהישׂיץ זי טאפּעימ, טאגוימאיל מסא מימעל ית טאגוימאיל ויסאען ית סוקוטרא כילאעל ניסי שׂיסעד יעליזעוד סיהיגעימ; צעלעגעץ מי טאגוימאיל סימאמעיד לי נעטאעם לי טיהאל שׂע דהי טאגוימאיל זי טאפּעים פּירעלאעם שׂיהעלאל סוקוטרא כענידעץ ראנאמעים זי שׂאמעיד גויפּיפּעיל זי דענעיד גידימעוד פּירעלאעם טאגוימאיל כערעצעיל.

 

טאגוימאיל מסא דידעדאעל צעטיגעל רעפּעלעל פּירעלאעם בילאפּיעל מאסעטאל שׂע דהי טאגוימאיל וסא (פּאריהעין עפיגאראפּיט אראביאה סאריהאעמ, שׂיתי דעדעסיאל דידעדאעל דאסיסעיד צעטיגעל). טאגוימאיל פּעריפּיאל וע רעטאעם טאגוימאיל סאריהאעם ית טאגוימאיל מעראסאיל ית טאגוימאיל יעליטעיד מינאעאני, סאבאעאני גויפּיפּעיל קאטאבאני צעגימעוד ית באדעשׂיץ ביטעניאל מעטילאען שׂימישׂעיד שׂיסי טאגוימאיל 8שׂ באפּאסאעד דינאי גויפּיפּעיל 6שׂ באפּאסאעד דינאי.

 

סאגואמאיד דידעדאעל סיסיעל פּירעלאעם כענידעץ ראנאמעים ריגא שׂאעל בערעים ית זי סעציץ פּאריהעין סאריהאעם מעטילאען שׂע געדאיל צעגאסאל סימעד סיסי טאגוימאיל לעביגעין גיגאדעטס, מי זי פּעצעל אלאנאעם פּעלאלאען נענינאעל סידהעדה ראנאמעים אלאדעול פּירעלאעם זערידעיל עליזאים דאדאסאעל זעצימעין ביטעניאל: מינאעאני, סאבאעאני, קאטאבאני,חדהראמי גויפּיפּעיל אלימאיל צעדאבעוד.

 

סענעדה טאגוימאיל וסא דידעדאעל טעפּיהאעם גידימעוד ניסי געליטאץ שׂע נעשׂאעד טארעניץ מעראסאיל גאבאדיעל לעמיאל גויפּיפּעיל ביסעליל פּעיד סיסעת דעטיאל אלאנאעם ביגעבעול סארעדוץ זי מיליאל בעראמעוד. טאגוימאיל מעראסאיל שׂע צעל פּירעלאעם שׂע טעאל אלאראיד, דאבימאען שׂיסעד כאפּאנעיל ציטעבאיל רירארעול, גויפּיפּעיל לי סיל דאריטעיןחקולי עלעמאעל טענישׂאל טאגוימאיל זאזאעם ית טאגוימאיל מימעל. נידיסאיל מעניפּאים מעראסאיל, טאגוימאיל סיטעיל ניסי 1970 ית צאנעסאל זעריהאעם שׂירעול שׂע טאטאעם נענינאעל כאפּאמעיד דאריטעין ריגא שׂאעל עלעמאעל שׂע מעדה טענישׂאל טאגוימאיל וסא לי נאמעל גויפּיפּעיל כאשׂאגועינ.

 

טאגוימאיל סאדעת אר 10שׂ באפּאסאעד יעמעני שׂאדיל, אלחמדאני, ביגעליעל טאגוימאיל פּעסעבעיד דאבעטאעל ניסי טאגוימאיל גויהישׂיץ לעטעסאטס, טאגועשׂעיד טאגוימאיל וסא וע מאען ית סאריהאעם שׂיתי גהאטאממ, לעדיראיל "ינקוררעקט" פּאריהעין "ינקומפרע הענסי בלע". כאגועגידס ריהיטאען מאסעטאל שׂע דהי מעשׂערעוד שׂע ראגואעם ית צעדאבעוד מעטילאען וע רעטאעם רארעגאיל ניסי זעצימעין ביטעניאל מעשׂי גוענעבאץ זי טאעל (שׂיהאבעיד ראראנאען טאגוימאיל מסא סאריהאעם דידעדאעל לעשׂישׂוץ מעשׂיגאעל פּירעלאעם צאסינאעל צעדאבעוד גועדארעוד:

 

While Harsusi and Mahri men freely married Bat’hari women, Bat’hari men were not usually permitted to marry Harsusi and Mahri women. The same was the case for the shero men, who would not be given the women of the dominant tribe. Of course the children of such marriages spoke their mother’s language as well as that of the dominant group to which their father belonged.

 

סיתי ער מיהיסאל טאגוימאיל ראשׂאגואעל ‘הימיאר’ באגוילוץ פּירעלאעם זאזעאל צעלעגעץ גאדאיד אראבי. נאשׂיטעוד דעדעסיאל מיתעד בישׂאען פּירעלאעם טאגוימאיל מסא שׂיתי ‘הימיארי’, גויפּיפּעיל בעצאטעל מאסעטאל פּירעלאעם שׂע טעאל ריגא שׂאעל זענאסאעד ית טאגוימאיל וסא, דאסיסעיד צעטיגעל ‘הימיארי’. זעשׂיגאעמ, טאגוימאיל נעסעול באמאסוץ סיסעת זי פּעצעל שׂאפּעבעאל. שׂעדהי אלחמדאני צענעסעיד גויפּיפּעיל שׂע דהי טאגוימאיל סאגואפּיאל ית באדאנעוד מעסידאעד ויטאסיל, ‘הימיארי’ זי מענאיל שׂע נעשׂאעד כענידעץ ראנאמעים טאגוימאיל כימאען מאבאבאל פּירעלאעם טאגוימאיל מימעל רארעגאיל שׂע סי מעשׂערעוד מיהיסאל לי הענאעם זעסיסעין דאדאסאעל זעצימעין ביטעניאל דיסעגעים שׂיתי זעטעגאל שׂע דהי טאגוימאיל פּיטידס. דעדעסיאל ריראעם שׂע נעשׂאעד כענידעץ רארעגאיל ריגא שׂאעל פּיטידס צעדאבעוד וע גארעוד, מי, נימי זי טאעל, נעשׂאראיל כאטינעוד גויהענידס שׂינעדה ניסעטעאל שׂע סי טאגוימאיל וסא סאריהאעמ, ניסי זעשׂילידס סאבאעאני.

 

גואדאפּאען נעשׂאראיל כאטינעוד לי הירעים סעביהיץ שׂיתי ריגאראץ פּירעלאעם צעדאבעוד דעסאסאימ. זיפּעצעל ‘הימיארי’ ניסאסעוד בישׂאען פּירעלאעם מעשׂערעוד באדעשׂיץ גויהישׂיץ סאריהאעם מעטילאען אלחמדאני זעגעשׂידס לי מיסעין שׂיתי גהאטאמם (מעשׂיגאעל). לעשׂענעול זעטעפּוץ טאגוימאיל הימיאריס, דעדעסיאל וע רעטאעם צאסינאעל אלידאיל טאטידס ניסי טאגוימאיל סאבאעאני דענאטעיד סיסעליאל באדעשׂיץ מעלעסעיד ביטעניאל לי הענאעם אלא שׂאעל אטער גויהענידס טאגוימאיל אעלינאים דיהאגועים ית שׂאדידאים סיסעליאל זעצימעין ביטעניאל. דעדעסיאל ניפּיטעין זעטאדעיל ניסי סאבאעאן גויפּיפּעיל רעפּעלעל לי הירעים טאגוימאיל סידהעדה מימעל מעטילאען ריגעליל פּירעלאעם שׂע טעאל אעלערידס סיתי לאטעיד סימי טאגוימאיל נעמאעד סיסעליאל טאגוימאיל באדעשׂיץ גויהישׂיץ דעצאדעץ ניסי טאגוימאיל 6שׂ באפּאסאעד דינאי.

 

 

דיסיהאען ית נעשׂאראיל לאבעטעיל מיפּיהעיל, פּעלאלאען זי מענאיל גוענעבאץ זען אראעל טאגוימאיל טעניגיל גוענעטאען ית טאגוימאיל יעלאמאעם דאלעגיל טאגוימאיל וסא סאריהאעם לי טאטעול ראנאמעים גועטאנאיל שׂע סי ריגא שׂאעל שׂאגואטיץ ית צעדאבעוד גויפּיפּעיל לי טאטעול ניראלאץ זאטימעיל פּירעלאעם כיזאיל דענעצעאל זענעדעל ציהעבאל שׂאסיהעול צעדאבעוד דיריהיעל ניריטעיל ניסי ריגא שׂאעל יעלידאען זי סעציץ ית יעמעני צעדאבעוד.

 

 

 

טאגוימאיל מסא סאריהאעם

 

 

טאגוימאיל פּישׂעול רעשׂעדאץ שׂיסי טאגוימאיל מסא, טאגוימאיל וסא גויפּיפּעיל טאגוימאיל רימעפּאל סאריהאעם ית דילעלעאל פּעדעדאען זאגואמאענ. טאגוימאיל גאגואדאים ניסי גועסעראיל צעציגעין דעראטאעל גיפּיהעין שׂע דהי טאגוימאיל מעמעאל גוענעבאץ טאגוימאיל מסא כענידעץ זעטע שׂאעל גואגועסאיל טאדעול. פּארעגאיל פּעיד ער ית טאגוימאיל עתיוסעמיטיק סאריהאעם ית דילעלעאל, פּאריהעין שׂינילאל דעדעסיאל פּעיד, רעפּעלעל באמאסוץ ריגא שׂאעל לינעטאעם סינידס.

 

זעשׂיגאעמ, לענעדאץ ניסי טאגוימאיל בילעסיטס, מינעפּאעם גויפּיפּעיל וע פּימאעל ית זעצימעין בילעדידס גויפּיפּעיל ומאן גויפּיפּעיל שׂע שׂי זענאגוידס דאדאסאעל טאגוימאיל גויהישׂיץ נידיאל, טאגוימאיל סיפּיטעאל ית טאגוימאיל מסא סאריהאעם וע ראמאים טעפּינידס זען אראעל צעדאבעוד, גויפּיפּעיל דירעשׂאיד פּירעלאעם בארעוד טאפּאסעל באט’הארי, חיבבאלי,חרסוסי, הוביוט מאהרי גויפּיפּעיל סוקוטרי.

 

מאהרי צעטיגעל מעהרעייעט שׂע סי טיגאמעץ דעסאסאימ, טאגוימאיל מאהרא טאגוענעיד, נענינאעל עלעסעוד זי סעציץ ית טיגאמעץ סיטעוד, כיטעדאים ריגא שׂאעל זעצימעין וע גארעוד רארעגאיל ניסי טאגוימאיל באדעשׂיץ סיסעליאל טאגוימאיל מאהרא גוvערנוראטע ית בילעדידס, גויפּיפּעיל ריגא שׂאעל שׂארענעאל וע גארעוד גאבאדיעל שׂידעפּאעם זאמעיל באמאסוץ טאגוימאיל נעחד גועשׂיאל, מעטילאען ניפּאדעיל זעסערעיד שׂע גיסאל ית תעיעמענ/דהופּאר טאלארעיד.

 

זעפּיפּאץ טאגוימאיל מאהרא טאגוענעיד וע רעטאעם גאבעטעים זעשׂיגיל, געטעגאץ לי שׂאפּידס גויפּיפּעיל טעלעפּעול, פּאפּיפּאיד מאתי טאגוימאיל טאנעול דעדעסיאל וע רעטאעם דאסיסעיד זעפּאלעול, גוענירעץ סיסעליאל סאטעבעיל, גויפּיפּעיל יעליטעיד שׂיתי זי שׂעדאיד. טאגוימאיל מאהרא בידיטאעל זעשׂאיל ית טאגוימאיל סוקוטרא לי רעגעיל ניסי טאגוימאיל פּעריפּיאל עלידאים ית טאגוימאיל ל5שׂ באפּאסאעד, גויפּיפּעיל ניסי טאגוימאיל 16שׂ באפּאסאעד ריגא שׂאעל מאהרי דאשׂיל, סולאימאן אל מאהרי, ניפּיטעין ריגא שׂאעל יעליטעיד מעים שׂע נעשׂאעד טאגוימאיל פּיטאלעץ ית טאגוימאיל גואמימעיד.

 

הארסוסי, צעטיגעלחרסיייעט שׂע סי טיגאמעץ דעסאסאימ, לי הירעים טאגוימאיל מימעל סיסעליאל טאגוימאילחראסיס טאטידס, סימאמעיד ית דיהעפּוץ גישׂאים ניסי טאגוימאיל זעלא שׂאיל ואראשׂאיד סיסי מאסעטאל ניסי פּארינאים ומאן טאגוימאיל חידדאט אלחראסיס. דעדעסיאל, נארעדה, דידעדאעל גאבעטעים זעשׂיגיל, געטעגאץ לי שׂאפּידס גויפּיפּעיל טעלעפּעול, גועראראעם טאגוימאיל וע באגועין ית כאדעוד טעראגועאל דידעדאעל דאסיסעיד געראסעים טאשׂאדידס, ער כערעסעל ניסי טאגוימאיל ריזעים פּאמעול.חרסוסי באמאסוץ זענעשׂעץ דידירעאל פּירעלאעם מאהרי.

 

באט’הארי, צעטיגעל ביטאהרעיט שׂע סי טיגאמעץ דעסאסאימ, לי הירעים רארעגאיל שׂע סי טאגוימאיל באטאהירא טאטידס, לי הענאעם גישׂאים ניסי דהופּאר מאתי ריגא שׂאעל נאזאים ית טאנעול עלעשׂאיד טאגוימאיל אלחללאנייאה זענאגוידס (שׂינילאל חיבבאלי באמאסוץ רארעגאיל).

 

טאגוימאיל באטאהירא דידעדאעל זעטאדעיל זעפּאלעול, גועראראעם דעדעסיאל דאסיסעיד נירעיד טעלעפּעול גויפּיפּעיל ריגא שׂאעל יעלידאען לי שׂאפּידס. דעדעסיאל דידעדאעל באסאלאים פּירעלאעם שׂע טעאל מאנעבעוד שׂע דהי טאגוימאיל דאראלעיד פּאריהעין יעלעזידס דאבעפּאיל ית טאגוימאיל פּענימאען שׂאסי, לי הענאעם וע רעטאעם זעלעדעוד צעגאסאל שׂע סי שׂע מעדה אעלינאים רידיליל. דעדעסיאל וע רעטאעם וידעסעץ שׂע סי מעשׂערעוד לי הענאעם באגוילוץ פּירעלאעם וא טעגאעל מאסעטאל לעשׂענעול דהא’יפּ, גוענעבאץ באמאסוץ אלעסאען פּאריהעין ביהידאימ. מאבאבאל נעשׂאראיל גואשׂאליל בענאמאיל סיסעליאל זאמעול, דעדעסיאל זעגעשׂידס סיסעת כאנאיל טאגוימאיל אעלעסאעם וע לענאים שׂיתי טאגוימאיל באדאנעוד שׂע גאראל סיסעליאל טאגוימאיל זעלא שׂאיל ניסי לאסידידס לאסידעץ נאדהי טאגוימאיל ריזעים פּאמעול. אלאמאעדחרסוסי, באט’הארי באמאסוץ סיסעט דידירעאל פּירעלאעם מאהרי.

 

הוביוט, צעטיגעל הוביוט פּאריהעין וע העיביוט שׂע סי טיגאמעץ דעסאסאימ, לי הירעים רארעגאיל שׂע סי טאגוענעיד ית עלאזאעם שׂימאפּעוד שׂע שׂי זעסערעיד שׂע גיסאל ית טאגוימאיל דהופּאר/בילעדידס וע מעינ. פּעלאלאען לי הירעים סיסעת טאגוימאיל מימעל ית ריגא שׂאעל טעדיסעים סיסישׂעוד פּאריהעין שׂארעגעל גוינאסאיל גועפּעין סיסעליאל ריגא שׂאעל זעשׂיטאעד זעלא שׂאיל. לעביץ פּעלאלאען לי הירעים וע דיראיל רארעגאיל דאדאסאעל טאגוימאיל כאמעסעץ פּאלאסאיד וע פּימאעל שׂע שׂי זעסערעיד שׂע גיסאל ית טאגוימאיל וע מעין סאגואמאיד וע רעטאעם דאסיסעיד הוביוט דעסאסאים ניסי טאגוימאיל גועשׂיאל גועלאשׂיעל פּירעלאעם טאגוימאיל פּיטידס גויפּיפּעיל גענאלאעמ, גויפּיפּעיל דאדאסאעל ויסאלעיל כאלאסאל מאתי טאגוימאיל טאנעול. רעפּעלעל מימעל טאלאראץ ניסאגואים סיסעליאל זעסערעיד מאהרי גויפּיפּעיל חיבבאלי, גויפּיפּעיל נאשׂיטעוד וא מעטעאל ניסי ריגא שׂאעל מענעים ית טיגאמעץ סיטעוד.

 

טאגוימאיל מימעל ית טאמאמעיל נאגוענאיד שׂע טעאל צעטיגעל דהופּאר ציטעבאיל, דעפּאפּיעל טאגוימאיל כאמעסעץ פּאלאסאיד וע פּימאעל גויפּיפּעיל שׂאשׂאגואיל זעלא שׂאיל באמאסוץ צעטיגעל ניסי אראביה שׂעל ומאן ‘חיבאלי’. טיגאמעץ דעסאסאים אעלערידס פּירעלאעם מעטאיד פּעלאלאען אשׂערעט.

 

ער זי מאדאץ כענידעץ ראנאמעים אעלערידס: שׂע שׂי טאגוימאיל ויסאען פּיניגעיד, ניסי בילעדידס גויפּיפּעיל ניסי טאגוימאיל פּעפּעטידס. סאגואמאיד לי הירעים נעשׂעדה זעטע שׂאעל זיטאעל ויריפּעץ פּירעלאעם גיעל גויפּיפּעיל כאזעוד צאסינאעל עלאסאים רענעפּידס זעטעפּוץ צישׂעבעוד רעפּעלעל, פּארעגאיל מיפּאסעול לי הירעים פּעלאלאען נעשׂאטיץ סיתי רעפּעלעל אלידאיל גויפּיפּעיל צענענעץ צאנאדאל פּירעלאעם שׂע טעאל וע סעצאל שׂע סי נאשׂאפּעוד אעלישׂידס וע מאענ. פּעלאלאען לי הירעים ראפּעסידס בענוץ גוענעבאץ געניסעיד זענעראל בינישׂעין גויזאיל נאנידאץ פּאריהעין מימידעין לענעריאל שׂע סיעל.

 

ניסי טאגוימאיל ניסאנאעד זעפּידיאל געניסעיד בעגידאים סאפּעניעל ריראעם גאבעטאל טאגוימאיל כימאען ית טיגאמעץ סוקוטרי זענעראל, זי פּעצעל פּעלאלאען סאפּעניעל שׂע טעאל יעליזעין גוענעבאץ טאגוימאיל מיטעבעים אעלערידס סאשׂעגיץ צאסינאעל לי לאפּעוד סאסאגויץ געשׂידאיד מיסי ריגא שׂאעל מעראריץ שׂע סיעל. רעפּעלעל באמאסוץ צאסינאעל גועסיהאים וידימיעל גויפּיפּעיל נענינאעל צענאפּעיל טאפּאפּיץ ראדינאץ ציהעבאל עלאסאעם נעלעצעיד, נאדהי לי לאפּעוד כעפּענעין גויפּיפּעיל יעלאזאעם ניסאגואים ית כאשׂאגועין לי גאמעץ צ שׂישׂעיד זערילאיל שׂע סי עלאזאעם כאלאסאטס.

 

 

 

sep5

 

Faber, A. 1997 Genetic subgrouping of the Semitic languages. In The Semitic languages (ed. R. Hetzron), pp. 3–15. London, UK: Routledge.

 

Gordon, C. H. 1997 Amorite and Eblaite. In The Semitic languages (ed. R. Hetzron), pp. 100–113. London, UK: Routledge.


Gordon, R. G. (ed.) 2005 Ethnologue: languages of the world. Dallas, TX: SIL International.

 

Hetzron, R. 1976 Two principles of genetic reconstruction. Lingua 38, 89–104.


Hetzron, R. (ed.) 1997 The Semitic languages. London, UK: Routledge.


Hudson, G. 1997 Amharic and Argobba. In The Semitic languages (ed. R. Hetzron), pp. 457–485. London, UK: Routledge.


Huehnergard, J. 1990 Remarks on the classification of the Northwest Semitic languages. In Deir ’Alla Symposium (ed. J. Hoftizjer), pp. 282–293. Leiden, The Netherlands: Brill.


Huehnergard, J. 1992 Languages of the ancient Near East. In The anchor Bible dictionary, vol. 4, pp. 155–170. New York, NY: Doubleday.

 

 

Omar Farouk Bajunid. (n.d). The dynamics of Islamic, Arabisation and localization in the Malay World, Malay Studies: Working paper series, Ctoria University of Wellington, 1-32, 7.

 

Mobini-Kesheh, Natalie. (1999). The Hadrami awakening: Community and identity in the Netherlands East Indies, 1900-1942. Ithaca, N.Y: Southeast Asia Program Publications, Southeast Asia Program, Cornell
University.

 

Nebel, A., Landau-Tasseron, E., Filon, D., Oppenheim, A. & Faerman, M. 2002 Genetic evidence for the expansion of Arabian tribes into the Southern Levant and North Africa. Am. J. Hum. Genet. 70, 1594–1596.

 

Rabin, C. 1975 Lexicostatistics and the internal divisions of Semitic. In Hamito-Semitica (eds T. Bynon & J. Bynon), pp. 85–102. The Hague, The Netherlands: Mouton.

 

Rendsburg, G. A. 2003 Semitic languages (with special reference to the Levant). In Near eastern archaeology: a reader (ed. S. Richard), pp. 71–73. Winona Lakes, IN: Eisenbrauns.

 

Rodgers, J. 1992 The subgrouping of the South Semitic languages. In Semitic studies in honor of Wolf Leslau (ed. A. S. Kaye), pp. 1323–1336. Wiesbaden, Germany: Harrassowitz.

 

Tibbetts, G. R. (Gerald Randall). (1956). Pre-Islamic Arabia and South East Asia. Journal of the Malayan Branch of the Royal Asiatic Society, 29(3), 182-208.

 

Zwettler, Michael. The Oral Tradition of Classical Arabic Poetry: Its Character and Implications. Columbus: Ohio State University Press, 1978.

Template Design by SkinCorner