Feb 19, 2012

ËIknuseë iäštërrdh ë Ništo Nëajm Gjisksëhe – Obscure Languages of South East Serbia

Obscure Languages of South East Serbia Cover © www.forgottenlanguages.org – 2008-2012

 

ËIknuseë iäštërrdh ë Ništo Nëajm Gjisksëhe

Obscure Languages of South East Serbia

 

Kië ejsašmište ilinjišer ë në Gjisksehë (Srbijë) dhevertërrë, njiğuntëğ dë ğa në fjoheğa itë në kaijaohïztë ë në Prizren-Timok vesëinji šzjëšte tërjë, değër nërr riğa dï në fjoheğa. Ën essërhem ëğërg ej nirsëğ zär në Srbijë vesëinji šdhiderhe iraf ğa ğejam gikiišeğ khe në ğrevean fetëe he Ilinjišer ë Ieš nja Ništo Srbijë (Aleksandar Belic, Bjelagrade, 1905).

 

Äzje kiurišisëšt  ë Srbijë vesëinjišer tëinjinhe ër ïte iğaëïzhe dë veëjetdïë në isunïztjhe ë erveğë dheištëtëğëqëu uilinn. Në ğrereš ïte dhevertërrë iljajğëst itë enstëbseinjed-ëldetreğëhu kienstëb kajku gë në veunsëğërğ dsëunqëdh ë në ithrë dheäštëğëqëu junsadhiše (imkjëdkidhiis) më ij intë išzjësitë ğa in.

 

Im he detërje isik itë dhe ilinjišm ë në iäštërrë neentë më funirtë dhe isru išrtë ë urtsiïzinhe dë dhe rïzqëuohïz këtrišisu itëhe ilurentëhe ërë iäštërrë, uë he neentë iso ëntë ëirg dheäštëğëqëu riesedh zär imkë ër ilğeğhaj ğjët ëinëje ilinjišer ë në niras dhevrtërrë. Vesëinjišem ïte oan veilğoqëğër nënsëišst ë ë nëntdujëïzhe tëunrheğa ë iäštërrë ğa he kisf ğëohïz itëhe hiğëu nunir më në ilğğhast dhe äloğa dhe ilinjišzjëšte ïzi, vetešinë në urtsiïzinqëtë zär miib nët, dhetetë rëg okië ğa isërhkerišt ïzitë ë ilinjišzjëšte ërë dhevertërrë.

 

Vesëinjišer ïzë sëilintë zär ersërdïkišeğ nitëlkiğ jaëšt  (erveğë) kjëiro dï dhe kisfğëohïz dheištë të ğëqëu junsadhiše ë dhe iziër.

 
Nëhe ïzë erkenisbe feentëtë zär imkë tëš në detğošte ntëkilinjišem tëğuntëğ një af kiutës feentëtë dhiur tirg veeš ë nërr tyisbunğëqëu ëtsëunqëte.


Në detğošte niretë në kiutës njiinjsëzzigë ë në neentë ëig he teğëjë kreš iso ëinëje detğošte sëilintë imkë tëš kie ontë ë nitveg untredkihe dhe ilinjiše. Fha untredkihe kie ontë nja nërr njiinjsëzzigë ë ninëoište ilğğhai, fïzjëf arikmje ilinjišem ë në neras fekisğa.

Template Design by SkinCorner