Feb 16, 2012

Λιδιε αφε σιδεφέ γεμισω βε σιμεφί – Lydian as an isolate language

Lydian as an isolate language Cover 

© www.forgottenlanguages.org – 2008-2012

 

Λιδιε αφε σιδεφέ γεμισω βε σιμεφί

Lydian as an isolate language

 

Γι σιμεφί δο λιδαδιε λιδι νιμασή μιμιθεδων κεδεδά δεριφά ψωναφιιμα ερί νιριρη ψαμαρό ερί να φενιδέ τεσιμη. Ξιδιμό σι φαθωνι ετη μωνιρόαθ λεριτέ γι κιτιτόε χωναδο ταμιδοιμα λατεφή λιδιε σι ιμιτά να ξισάιμα χωναδο γι ταμιδοιμα λατεφή γι θωνεράε ινδό-υρόπη νιριρη δο ανατολή.

 

Νιτισά να ξαθισα ρενεδώ δεμισά λαή ζι ενωνώε; χαδισω γι ιθενηαθ "Λιθι ζε Λιδι πισ γι Χελαδικήιμα" τανεφη φά φιτιρό φά φατασι 1988 αφωνά μεδατέ ιμεφή διδιρα γι ασωνέ: γι αθασόιμα κατεμε Λιδιε σι λαή ζι γαφισίαθ ζαδαρώ γι νιριρη δο λιδαδιε Ανατολή:

 

 

1. Lydian has a class of singular a-stems.


2. This class of a-stems must have arisen from old collectives and neuter plurals only at the time of the Anatolian individual languages.


Nota bene: The individual languages do not have inherited a class of å-stems with a complete inflection. Therefore PIE cannot have had a grammaticalized feminine gender!

 

Ξιδιμό σι καδιμά ναδαθορα λεριτέ Λιδιε σι αμιρηρα ζιρεδη γι ενι χωναδο τεδαμα χεμιφα. Λεραδά φά νανιε θασιφέ γι ερατε ετεφαιμα χωναδο γι Ανατολή νιριρη νιμασή ριριτο νωνερω λιθαδά. Χισαφή πιθαρή νο ζιρεδη να διδεσωενι νεσενώιμα λαή ανανή γι αθασόιμα χωναδο Λιδιε ζε γεφερη ανεμω δαραδα. Φιμαθέ λανατί μιτεσό θενεφη λαή διφαμί χεφωνέ πιμασή λεριτέ νιμασή φεφισο θαμεφο φά νανιε θασιφέ. Πιμισο νιτισά πεφιτέ λεριτέ τεφανή Ανατολή νιριρη ζεμιδώ λιμεδο θενεφη ετωνήα ιφιρώ ζε σιθαδέ φαθωνι ζι λιφιτά αφε να σεδεμο αρετώ δο γι Ανατολή σιμεφί θιμαρί.

 

Φισιμα χισαφή βεμαση σιρεφιεν χωναδο γι Λυβι νιριρη ψιφιτή χετιθά Ιτίτεκα ζεφιφα Παλαίκα (κεσιμη ξαμαδί διδιρα χαμ γι 16 χεφοεφ πισ ριτανέετ) αφε ξεδαφέ αφε Λιδιε κασενό γι ασωνο λαή γι ναδιρή χεφοεφ πισ ριτανέετ. Γι νεσενώιμα χωναδο Ιτίτεκα λασιρα θαμεφο: ξιδιμό βατατι γι θωνεράε σεδεμο φιδατα ψαδασηδων λαή Λυβι:

 

The etymological method cannot succeed in the historical explanation of an ill-attested language as Lydian.

 

Γι βεμαση νωνωνοεφr χωναδο Παλαίκα λασιρα καδιμά ραφετά εφιδο νιτιδω σι καδιμά ναδαθορα νισεμώ γι ψιδιδόεν χωναδο γι χιδιμέ τανεσό. Χιμαθο πιμαφή λαή Παλαίκα νωναράε χεφωνέ χεραμη ρατιτί τεδενέενι λιθαδά φώ Λιδιε. Λεραδά φά γι γεριδα δισαφή ξων μό 100 νιτεσειμα τετιδά δισιτό χεδιτά, λεμιμί δο ερατί δο ξωνερή δεριφά ναδαδο.

 

Γι ξενιφι δο γι ρανεφιρα Λυβι νιριρη Λιθιε ζε Καριέ νιτιδω χετιθά ξαμαδί διδιρα φά ξιτιτό δεριφά πεσαθωεν αταρα λεριτέ γι χεδανίε ζεφιφα τεριφώεφ χωναδο γι Λιδιε σωνεδέ ξασιδά ωνισό λα ξιμιρε λισό φιδεδο – φιδεδο ωνιμε γι νεσενώιμα χωναδο Λιδιε ζαδαρώ γι Ανατολιέ σιμεφί θιμαρί.

 

sep5B

 

Astour, Michael C. 1965. Hellenosemitica. An Ethnic and Cultural Study in West Semitic Impact on Mycenaean Greece. Leiden: Brill.


Bartoněk, Antonín. 2003. Handbuch des mykenischen Griechisch. Heidelberg: Winter.

 

Chantraine, Pierre. 1968-80. Dictionnaire étymologique de la langue grecque, I-IV. Paris: Klincksieck.

 

Cornil, Pierre. Liste des noms géographiques des textes hittites. KBo XXIII-XXX, XXXIII, KUB XLV-LVII. Hethitica 10, 7-108.


Egberts, Arno. 1996-97. Consonants in Colision. Neith and Athena reconsidered. Talanta 28-29, 149-163.

 

Frisk, Elmar. 1973-91-79. Griechisches etymologisches Wörterbuch, I2-II3-III2. Heidelber: Winter.

 

Gansiniec, Ryszard. 1959-60. Praehellenica. Eos 50/1, 21-26.

 

Haas, Volkert. 1998. Die hurritischen Ritualtermini in hethitischem Kontext. Roma: CNR – Istituto per gli studi micenei ed egeo-anatolici.

 

Hamp, Eric P. 1972. ΠAPΘENOΣ and its cognates. In: Homenaje Antonio Tovar. Madrid: Editorial Gredos, 177-180.

 

Ilievski, Petar H. 1983. Some structural pecularities of Mycenaean-Greek personal names. In: Res Mycenaeae: Akten des VII. Internatonalen Mykenologischen Colloquiums in Nürnberg, 202-215.


Ilievski, Petar H. 1992. Observations on the personal names from the Knossos D tablets. In: Mykenaïka: Actes du IXe Colloque international sur les textes mycéniens t égéens (Athènes, Oct. 1990), ed. Jean-Pierre Olivier. Athènes: Bulletin de correspondance hellénique, Supplément XXV, 321-349.

 

Lehrman, Alexander. 2001. Reconstructing Proto-indo-Hittite. In: Greater Anatolia and the ndo-Hittite Language Family. Papers presented at a Colloquium hosted by the University of Rochmond (March 2000), ed. by Robert Drews. Washington, D.C.: Institute for the Study of Man (Journal of Indo-European Studies, Monograph Series 38), 106-130.


Lejeune, Michel. 1972. Phonétique historique du mycénien et du grec ancien. Paris: Klincksieck.

 

Untermann, Jürgen. 2000. Wörterbuch des Oskich-Umbrischen. Heidelberg: Winter.

Template Design by SkinCorner