Mar 26, 2012

Να λανασέ θαθιραεφr χωναδο δαθιτω: κασενό μυκηνάι λαή ξακονάι - A thorough history of Greek: from Mycenaenan to Tsakonian

© Copyright www.forgottenlanguages.org 2008-2012

 

A thorough history of Greek Cover

Να λανασέ θαθιραεφr χωναδο δαθιτω: κασενό μυκηνάι λαή ξακονάι

A thorough history of Greek: from Mycenaenan to Tsakonian 

 

 

 

Λιδαδιε δαθιτω σεμέ κασενό γι βιμιδά ξαμαδί διδιρα σασεσή λαή ψιθα 300 πισ ριτανέετ; γι ψεφαφι γασασή καφεμααθ φαδενά γι διμισο λεμιμί τεσιμη φά γι ρερετό σενερά πισ ριτανέετ, ζε ψιφιτή σι να λιμεδο θενεφη καμανη δαθιτω ξαδιμέ φά γι σιμεφί νιτιδω νιμασή δισιτό νιφετοαθ (Palmer жε 1980) λαή τετιδά δισιτό Ανατολιάι Ινδο-θεμετό.

 

Γι σιμεφί κενεσά σασεσίδων ξα να νωνερω σεδεμο μερενάεν. Ψιφιτή χετιθά τερατέ ψιραρή ριταση κισιρόδων ερί λιδαδιε δαθιτω: αρκάι νισεδε (βιρενορα γι σεσιρηα λεραθέ διθετί φά νιμα ζε μεφετό), αεολικάι (βιρενορα δεριδό, βεθιάι, ζε θεσαλιάι; αεολικάι λασιρα νιματάιθά μαφαρη διδιρα φώ αρκάι νισεδε, ζε ραταδοδων νεμεδι δαθιτω ναταφο ακαεάι), φεδαμά χεμιφα δαθιτω (τιφαφορα χωναδο δορικάι ζεφιφα γεδαμο жενιτώ δαθιτω), ζε κισαα ναφιταα (τιφαφορα χωναδο ναφιταα κανεδοжε, ζε κισαα, γι ψιραρή δο μισαφή, θιφεριιθ жιδιτά διδιρα λαή ναφιταα).

 

Greek-language1

Γι βωνε χεμιφα δαθιτω σασεσή χετιθά γι μυκηνάι σασεσή, ραδιτο φά λιρισά B λεφιτι ψιθα 1400 πισ ριτανέετ. Γι σιμεφί δο τιριμι σασεσή σι ζιρα χεμιφα λαή αρκάι νισεδε, ζε γι ζιδισό σι λεριτέ αρκάι κενεσά να ρεδεσωα ψιραρή, жασατά жισιρο ξα δορικάι λιφιρερα νωναφιжα φαδενά γι Πελοπονεσσα. Γι λιρισά B σασεσή χετιθά жασενα μαριδεδιμ ρετιμώεσε χωναδο βανισώ, ζε ζαφαδώ καδιμά τετιδά να λανισή χιδιμέ μιφισάε; ζιδιρε, παθαθο μυκηνάι δαθιτω σι καδιμά προτοσ-δαθιτω (ψιφιτή σι жισιρό ζωνανί γαθετώαθ λεριτέ γι λεραθέ λιμιθα φιμεσό ζασιθάαθ ξα λεριτέ τεσιμη), λεμιμί δο γι νιφενε διδιρα ιφιρώ δο προτοσ-δαθιτω σιθαδέ ζι τεμεδη θε жαταδί φά γι σασεσή.

 

Хομερία δαθιτω σι γι σιμεφί δο γι δαθιτω γαδιτε, γι δεσαση ζε γι ταναθέ; τιριμι σαθεσω βε κασενό βερενο βε VIII πισ ριτανέετ ζεφιφα μαδωνί VII πισ ριτανέετ, ξιθεμέδιμ. Хομερία δαθιτω σι να σεσιφέεφ koine жαταράδων χωναδο θενενάε λεραθέ.

 

Γι σιμεφί жεμεφάδων λασιρα φαμεσέ λα ναφιταα, ρα ξιδιμό σι τεναμό λατεφή να жιθεμήεφ φενιδέ θαθιραεφr χωναδο ρενισαα ταδιδωεφ, ξεδαμή κερερά θωναμωρα λιτιφί λαή μυκηνάι ραφισά. Κιφετέ να χαναφο δο γι ξανιρε λερεφω δο γι πιθιθή, ψιφιτή σι να λιμεδο θενεφη αεολικάι μιδιθήε λαή Хομερία σιμεφί, ζε να ξαδασάжε αρκάι νισεδε μιδιθήε (νιτιδω ψεραφι χιφιμη ζι proto ακαεάι, ζε χαθεμο μωνετε αεολικάι). Хομερία δαθιτω σι χαθεμο τιδιδή δισαθίε, ζε πεδιδόιθ λαή τιμαρα να διθετί βεφιφο.

 

Greek-language2

Γι Хομερία καρωνα κεματη πεφω ύπερжε φιθεφοιμα, ξενεμεα χωναδο жεσιδάε ψιραρή βατατι, ζε τεφιρέ βατατι. Ζιδιρε, γεφερη θαρανήεν ζεφιφα ναδαδο νεναρό ξιδιμό να жιθεμήεφ χιδετο θενεφη φαριταατε χωναδο δαθιτω.

 

Να νεραμω жετωνήα βιταρί φά γι θαθιραεφr χωναδο δαθιτω κενεσά γι μεσόιμα χωναδο ελένικάι κοινάι δαθιτω φά βερενο βε IV πισ ριτανέετ χατιμά ραδατι ξα μισαφή τιφεσε γαδααθ, ζε δανιφώ διδιρα ξα γι βατερό τιφεσε τεναό ασιφη γι θανισώ δο Φιλιπο II δο Μακεδονια ζε жισεδω δισαμό Αλεκσανδρός жε γι νωνερω. Κοινάι κενεσά γαρασω ζιδαθιδων λατεφή κισαα, ρα λιμιθα λιμεδο θενεφη жωνατω κασενό ναφιταα, ζε λεμιμί χαθωνεεσε χωναδο δορικάια.

 

Κοινάι δαθιτω λιμιθα μαμαθηγεν κατιδή ψανιδεαθ ταμαφι λεραθέ δο λιδαδιε δαθιτω ξα λανατί πισ ριτανέετ (μιρη Bubenik (1993) ερί να жεφισω μεσαφι νιτιμι δο γι ξενατω, ψαριφο κασενό επιζραφικα γαθετώαθ). Δορικάια μασιμηαθ δαναθά жερισό φά νιτεσειμα φαδενά νιμανη γικ λαή II ασιφη ριτανέετ (κατεμε ξιδιμό σι μαδαθο жισιρο жαθιρέ λακεονιάι), φώ θενεδιρα ζεμισί δο λανιδα, ρα κιρεφηжα τετιδά πιθατέαθ γι жερισό κενεσά κιφιδήιθ τεφιρέ (Panayiotou 1993). Κοινάι σι γι ψιθιτί δο δαθιτω φεφαδε λαή ταμαφι λεραθέ δο ξιδενά δαθιτω, φώ γι жασισέιμα χωναδο ξακονάι; ξιδιμό σι γι σιμεφί δο γι Σεπτυαζιντά (γι δαθιτω ρεδαδέιμα χωναδο γι ξωνερά γαναδά), γι πανενη γαναδά ζε μαδωνί πανενη λατωνή, να τιμιδώ σεσιφέεφ λατωνή (ζιρεδε κερερά Επικτετός), ζε γι γιμιθή χετανή.

 

 

sep5

 

Anagnostou, S. 1903. Lesbiaká (On Lesbos). Athens: Konstantinídoy.

 

Anastasiadis, V.K. 1975. The History and Language of Cappadocia and the Dialect of Pharasa. Mikrasiatiká Xroniká 16. 150-184.

 

Andriotis, N.P. 1948. The Dialect of Pharasa. Collection De L´Institut Francais D´Athènes 8, Athens: Ikaros.

 

Bakker, W.F. 1974. Pronomen abundans and pronomen coniunctum: A contribution to the history of the resumptive pronoun within the relative clause in Greek. (Verhandelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschapen, Afd. Letterkunde, Nieuwe reeks, deel 82) Amsterdam: North-Holland.

 

Beshevliev, V. (ed.) 1963. Die Protobulgarischen Inschriften. Berliner Byzantinische Arbeiten Band 23. Berlin: Akademie-Verlag.

 

Browning, R. 1978. The Language of Byzantine Literature. In Vryonis, S.J. (ed.), The Past in Medieval and Modern Greece. (Byzantina kai Metabyzantina 1) Malibu (Ca.): Undena. 103-133.


Browning, R. 1983. Medieval and Modern Greek. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press.


Bubenik, V. 1993. Dialect Contact and Koineization: The Case of Hellenistic Greek. International Journal of the Sociology of Language 99. 9-23.


Buck, C.D. 1910. Introduction to the Study of the Greek Dialects. Boston: Ginn.


Buck, C.D. 1955. The Greek Dialects. 2nd ed. Chicago: University of Chicago Press.

 

Contossopoulos, N.G. 1985. Eptanhsiaká Glossogevgrafiká. Heptanesian Linguistic Geography Notes. Lejikologikón Deltíon 15. 61-67.

 

Costakis, A.P. 1951. Short Grammar of the Tsakonian Dialect. Collection De L´Institut Francais D´Athènes 8, Athens: Ikaros.

 

Fosteris, D.P. 1952. Aravani. Mikrasiatiká Xroniká 5. 133-160.

 

Fox, B. 1983. The Discourse Function of the Participle in Ancient Greek. In Klein-Andreu, F. (ed.), Discourse Perspectives on Syntax. New York: Academic Press. 23-41.


Frisk, H. 1955Ð1972. Griechisches Etymologisches Wörterbuch. 2 vols. Heidelberg: Carl Winter.


Galton, H. 1981. Woher Stammt der Typus der Balkansprachen? Folia Linguistica Historica 2(2). 251-263.


Gazdar, G. 1979. Pragmatics: Implicature, Presupposition, and Logical Form. New York: Academic Press.


Geldart, E.M. 1870. The Modern Greek Language in its Relation to Ancient Greek. (Clarendon Press Series) Oxford: Clarendon Press.


Gignac, F.T. 1981. A Grammar of the Greek papyri of the Roman and Byzantine Periods. Vol. II: Morphology. (Testi e Documenti per lo Studio dell´Antichitá LV-2) 2 vols. Milan: Istituto Editoriale Cisalpino-La Goliardica.

 

Hesse, R. 1980. Syntax of the Modern Greek Verbal System. Opuscula Byzantina et Neograeca 2) Copenhagen: Museum Tusculanum Press.

 

Holton, D., Mackridge, P. & Philippaki-Warburton, I. 1997. Greek: A Comprehensive Grammar of the Modern Language. London: Routledge.

Hooper, J. 1975. On assertive predicates. In Kimball, J. (ed.), Syntax and Semantics. Vol. V. New York: Academic Press. 91-124.


Hopper, P.J. 1990 [1987]. Principles of Grammaticization: Towards a Diachronic Typology. In Lehmann, W.P. (ed.), Language Typology 1987: Systematic Balance in Language; Papers from the Linguistic Typology Symposium, Berkeley, 1-3 December 1987. Amsterdam: John Benjamins. 157-170.

 

Kapsomenakis, S.G. 1938. Voruntersuchungen zu einer Grammatik der Papyri der nachchristlichen Zeit (Preparatory Researches for a Grammar of the Papyri of the Christian Era). (Münchener Beiträge zur Papyrusforschung und antiken Rechtsgeschichte) Munich: Beck.


Kapsomenos, S.G. 1953. BeitrŠge zur Historischen Grammatik der Griechischen Dialekte Unteritaliens (Contributions to the Historical Grammar of the Greek Dialect of Southern Italy). Byzantinische Zeitschrift 46. 320Ð348.


Kapsomenos, S.G. 1968. Zur Häufung Synonymer Partikeln in der Spätgriechieschen Volkssprache (On the Accumulation of Synonymous Particles in the Late Greek Vernacular). In Wirth, P. (ed.), Polychordia: Festschrift Franz Dšlger zum 75. Geburtstag. Amsterdam: Adolf M. Hakkert. 134-140.

 

Mirambel, A. 1929. Étude Descriptive du Parler Maniote Méridional (Descriptive Study of the Southern Maniot Dialect). (École Francaise D´Athènes Travaux et Mémoires Fascicule I) Paris: De Boccard.

 

Rohlfs, G. 1964. Lexicon Graecanicum Italiae Inferioris (Dictionary of Southern Italian Greek). 2nd ed. TŸbingen: Max Niemeyer.


Rohlfs, G. 1974. Scavi Linguistici nella Magna Grecia (Linguistic Excavations in Magna Graecia). 2nd ed. Galatina: Congedo.


Rohlfs, G. 1977. Grammatica Storica dei Dialetti Italogreci (Calabria, Salento) (Historical Grammar of the Italian-Greek dialects (Calabria, Salento)). Translated by Sicuro, S. 2nd ed. Munich: Beck.

 

Taibbi, G. & Caracausi, G. (eds). 1959. Testi Neogreci di Calabria (Modern Greek Texts from Calabria). (Testi e Monumenti; Testi 3) Palermo: Istituto Siciliano di Studi Bizantini e Neogreci.

 

Vassiliou, E. 1995. Cypriot as a VSO Language. Unpublished MA Thesis. La Trobe University.

 

Zhuravliova, E. 1993. The Phonetic and Phonological System of the Tavrorumei Dialect of Modern Greek in the Ukraine. Studies in Greek Linguistics 14. 561-572.

Template Design by SkinCorner