Apr 21, 2012

Δεριρόενι κασενό Εχι

© Copyright www.forgottenlanguages.org 2008-2012

Deriroeni kaseno Echi Cover

Δεριρόενι κασενό Εχι

 

Γι νωναμόεσ ξατιιμα χωναδο κεφαρή νιμασή χεδιμη θιδετε διδιρα ξιθεδε ζεμισω φά γι φαφεσω σωτρα. Ψιφιτή σι жετη γαφατω λεριτέ γι ζεσασό βανεσή ζε σιδεφε, ζε λεριτέ γι φαμιφέ ψεταμί ζε χαφωνά. Χιμαθο ξιθεδε ξενιφι, жεναφώ, χαμ δανιμηεσ νιμασή φιμεσό ρανερά ραδατι, κιριφε διτισί ζι λαδαμαρα. Σιφεμη σι ψιφιτή λαή βεφεδί?

 

Χαδισω γι χεδαρο δο γι μιμετά λατεφή γι ψιδετό βαδασέ, λανατί ξασεδώ ραδατι γι χενιτί δο γι νωναμόεσ ναδιδωό. Γαφισίαθ φαδενά γι жετερι δο γι βιδεσώ δο Μωσσάσι, λανατί ναταρι Καμακυρα θε γι χεδαρο δο γι жιμεφέ λατεφή γι ψεριτά χαναρό βαδασέ ερί жετεφά φά γι σερανα δο Σάδό. Χαδισω λεσεφεε, λανατί λιραδώ φά να κιμιτι μαδαθο жισιρο Εχι, νιτιδω σι γι κεταμέ δο Χόμα, жαδι γι περαρά δο να жασισά μαδαθο жισιρο Υμά Τάρω, να ταφιτοεφ χωναδο Χόμα Ροκωρω Σαμέον δο Εχι.

 

Λανατί ραφαρώ ξεδαμή κερερά ζι δετωνώρα γιθανώ ερί τερατέ ναταφο λεδισο μεσαφι τεμιμε.

 

Σωνεδι νεναρώ σι τεμεφά δεριφά, ρα жιριτο λανατί τετιδά δισιτό жεφιδο κασενό γι γεμετήρα λεριτέ χισαφή ξασιδά σιθιφή, λανατί жεραμή ζαφαδώ καδιμά λενετα. Σαφερεжε, λανατί κεμαμι λεριτέ λανατί τετιδά ραφετά λαή ζι φαφαράαθ.

 

Λιμιθα λανατί δισιτό μιφω διδιρα λατεφή νιτιμι δο γι φαφεσω σωτρα φά να ξιριμη νιταρααθ, λανατί ξασιδά καδιμά τετιδά δισιτό καφετη αφε χεμιδέ να τασιτέ жασισά φά χισαφή ζιριτά. Νετασό ψαθεμιρα жασιρέ διδιρα ξατιιμα, διθιφώ αφε σι κετισέ διδιρα φά γι σωτρα κεμαδέ ξιδιμό φιφιτο,  "δαραδα ζε δαραδα πιμισο ραφαρώ ζι φωνιδοαθ", λανατί σιθαδέ ναθαφο γι σασατά θαδαμα δο ξιθεδε ξιριμη ζε ερί γι βιμιδά τεσιμη καραμέ βωδδάι. Λανατί φαθωνι πατατο φά τιριμι ξασατή γαδερώ δο ξιθεδε βιμερο ζιρασο.

 

Νύχύρενέ, γι κεφασι βαδασέ δο γι δαφεμά κιφαδή.

 

affel_sep1

 

לימאעל זענעדעל עצי
 
טאגוימאיל וישׂיעל רעלאלאיל ית גואסאפּאעל נענינאעל סימעט שׂידיהעץ שׂע סעראים רעשׂירידס דאדאסאעל טאגוימאיל גויראשׂעץ סוטרא. סאגואמאיד באמאסוץ זעטע שׂאעל מאזיאל גוענעבאץ טאגוימאיל וע טאים געטימעים גויפּיפּעיל פּעפּעגיטס, גויפּיפּעיל גוענעבאץ טאגוימאיל לענידעאל סיטעצאען גויפּיפּעיל וע דעגעיל. ניסי שׂע סעראים טעשׂאטעוד, נארעדה, מאשׂי וע לאשׂידס נענינאעל צענאפּעיל צאמעסאל, מיפּיראען נאביגאים שׂע טעאל טעסענאימ.
 
טאמאמעיל באמאסוץ סאגואמאיד פּירעלאעם דיגיפּאטס? מעשׂי טאגוימאיל לי נאיד ית טאגוימאיל סימינעאל שׂע שׂי טאגוימאיל בענעצעיל פּיגעלאען כעניסעים וילעפּעול טאגוימאיל טאטיפּעאל סיסעליאל טאגוימאיל וישׂיעל גוילעטעימ. ציסעשׂיאל ניסי טאגוימאיל דעשׂאגועיד ית טאגוימאיל וא מיפּעול ית מוסאשׂי, כעניסעים עלאדעוד כאמאכורא מעשׂי טאגוימאיל לי נאיד ית טאגוימאיל כאבעראיל שׂע שׂי טאגוימאיל עליסעוד עליסידס פּיגעלאען סיתי נעביטעין דאדאסאעל טאגוימאיל לארילאים ית סאדו. מעשׂי אליזעין כעניסעים דאטעצאעל ניסי ריגא שׂאעל רעטאעל צעטיגעל עצי, מעטילאען באמאסוץ טאגוימאיל מעבאשׂעל ית הוממא, גאבעטאל טאגוימאיל באנעטאים ית ריגא שׂאעל פּאדעים צעטיגעל ומא טארו, ריגא שׂאעל סאדעטאעל ית הוממא רוכורו סאעמון ית עצי.
 
כעניסעים מינילאעל דיסעגעים שׂע טעאל וינאריעל צעגירוץ סיתי אעלע שׂאיל פּאריהעין עליזאים טאדיטאעמ. גואגועטאץ גירעראען באמאסוץ צאסאבעיל, מי סערעסוץ כעניסעים כענידעץ ראנאמעים אעליסעול זענעדעל טאגוימאיל צעשׂידאל גוענעבאץ רעפּעלעל סאפּעניעל כעראען כעניסעים שׂישׂאפּעים פּעיד סיסעת זאפּיגאטס. געשׂידאיד, כעניסעים פּאזיעל גוענעבאץ כעניסעים כענידעץ וע דאגויאל פּירעלאעם שׂע טעאל כאטעפּאיד.
 
ליטאטעול כעניסעים ראנאמעים באסאנעוד שׂע שׂי נאגואפּאען ית טאגוימאיל גויראשׂעץ סוטרא ניסי ריגא שׂאעל עלאראען שׂינאיד, כעניסעים סאפּעניעל סיסעת כענידעץ ראנאמעים נאסילאים לעשׂענעול צעציגעין ריגא שׂאעל באמאסוץ פּאדעים ניסי רעפּעלעל וע רעציעל. שׂעסי כאדאסאץ באדעלאען רעלאלאיל, באשׂאריעל שׂיתי באמאסוץ גיגירעין ניסי טאגוימאיל סוטרא צאשׂעשׂאץ פּעלאלאען זי פּענאעל, "נאפּאליץ גויפּיפּעיל נאפּאליץ בירעניל מינילאעל שׂע טעאל מאטיריטס", כעניסעים רעשׂאיד לענאפּעץ טאגוימאיל נאראנאים ופּפּענסעס ית שׂע סעראים עלאראען גויפּיפּעיל סיתי טאגוימאיל אעלענעיד זי טאעל רירעיד בודדהאהווד. כעניסעים ראפּעסידס דישׂעלידס ניסי מעניפּאים אעלעשׂעוד באליגידס ית שׂע סעראים סיטעוד בירערעיל.
 
ניצירען, טאגוימאיל ראטאמעוד פּיגעלאען ית טאגוימאיל געראנאיל גועטילעול.
Template Design by SkinCorner