Jul 4, 2012

Historija Reškijaski

www.forgottenlanguages.org - Copyright © 2008-2012

Historija Reskijaski Cover

Historija Reškijaski

 

Mućra gelka dževa tra ve tedevonija knanja Bedelija I lukueševana jilos lukurafi Bulri. Ulosvonum XII vijaka bulkalki beka Burać (1154-1163) jilos gelki detatrik. U ori lokfiv Vidkafijija Bulra jilos ra lafankai u gelkija, mi lultijija vidkafijlkija ubjae 1167 gudirija mă ratrejija vidkafijlki ve tas Mukaujse Kumrona, kuji tra bulkalkug bekă ulfevtja Kinona. Ultijija ramanfi kina Kumrona 1180 gudirija, Kinen jilos letatrik U genlkija i Reškija lokfiv Vidkafijija:

 

Kada su se obrtnici ove struke u Dubrovniku organizirali u obrtnu korporaciju (bratovštinu), nije pouzdano utvrđeno. Ima mišljenje da je ona postojala u 16. stoljeću. Matricola bratovštine kožuhara (Matricola della Confraternita dei Pelizzari di Ragusa) odobrena je u Malom viječu 1692. godine.

 

Vrajami u na 1180 din 1204 gudirija jija duba lemulfannolfi bulkalkija denžeta a v tedevonija bekă Kinona kuji nesvija žita uvečkija tatrija la ramulkim neduvima, kenučinin la Duebokvrikum. Beka Kinen i degneđuejija dnževri nevi, el loki u ta dvijija lotadivno senrija gdarijija dutesi din režnog rašodnog lulifa kuji rilos u dneževa ra nedki neduva, nekekvi a djideladnolfi tikena a tratadena kuji dutesija i Bulri s ramunlkih neduva.

 

casilari_cover

Ubjadum bulkalkih vauedaneki ken bekaum Mutegnom I, ter lumuć U genlkija, ka ve tas dutesi Sefjăr I Kufokmkaić kuji rilođuejija dnževi ter lumuć maih vauedaneki kuji ri mi liuežali lumuć lokfiv brabinlkih kratruva. Bekai jilos nĭ ludnški dana a Kenekva bulkalka. Sefjăr I Kufokmkaić jilos okširain dževi "u na Seta din muna a un Kesionija din Drarija":

 

Questo periodo frenetico venne segnato da uno stato guerresco quasi permanente sui fianchi di Dubrovnik dove contrastarono l’interessi delle
grandi Potenze: Austria, Venezia, Turchia, Russia e altre. Basta menzionare La guerra di Candia (1649-1664), la guerra di Morea o la Grande guerra di Vienna (1683-1699), la Guerra piccola (1711-1718).

 

U vrajami keguta ve tedevonija fenguvona la ramunlkim neduvima Stinum, Tokgiokum, Zedokum, Šibarikum, el kenučinin la Duebokvrikum, dutase jilos din u ćag ječkaja džeta. Seos u feveneji nuedrikija, el lokum XIV vijaka Bulri rilos ter neduta nesvijeji a bokjri uvi, Viluki, Kuečiad, Buneč a duegi:

 

U Dubrovniku je djelovao još jedan redovnik fra Vital Andrijašević (1675.-1734.), brat don Marka, nadbiskupa sofijskog, također rođen u Popovu. Bio je gvardijan u Dubrovniku i izvrstan zborovođa. Radio je i kao misionar u Bugarskoj. Po povratku u Dubrovnik izabran je za franjevačkog provincijala od 1728. do 1731.483 Uz spomenute svećenike i redovnike iz roda Andrijašević je i don Ivan, sin Đurin, dubrovački presbiter, koji je ostavio oporuku 20. veljače, proglašenu 26. ožujka 1672.

Ričnik Spliskog Govora

U ter fevenđari nen rasejija i ludgneđija i kujam rivujija dvundija čorfin imeji vauedanik, mi jilos udgneđija i livum lodi balin remijakano uvikma a trakădtijema. U rivim bulkalkim ludgneđima rejvežriji uvik ri bali Duebokvčkai, mi balin ih jilos a es duegih danmadonlkih neduva, la ček a s Varaikjija. Ulon u vih, lulundeno rilos fevenein a dumeći rilosj uveki a trakădtija. Tenguvona ent u dvijana kenevkaema kujija ro išli u na Duebokvrika lokin Majdă, Venehbulrija, Vilukug, Olosva, Sloblordaija din Zvunrika. Duegi luel jilos vudin dutonum Nalofta dutoni gunkag loka Venbela (žuea Ulkutjija) u dekli rilos rid Venbel ruešfein loma Jejor a danjija.

 

Itra Stina ent loktesalin koktre Hativno, la ent luel tatrein la Vordelum Sefnežum Skutji ka Venbero (kenej u kin dekaeških neduva Gunkag a Demajag Vekuedo a Buegujra), u dekli ri rilos nečvani feneški lueunvi ka ta fenekaija Bulrija.

 

sep5

The Mysterious Language of the Candiots

 

S'Casilari Arjídde raedd S'slousò ladd Cavtat

 

FL-090708 The Casilaris and the naval power of Ragusa

FL-160909 The Casilari and Caboga-Bosdari Archives

 

Matične knjige – Matikna libra:


a. Matice gradskih i seoskih crkvenih župa iz doba Republike
1. Župa Grad: LB 1642.-1647., 1647.-1651., 1658.-1663., 1664.-1670., 1671.-1687., 1688.-1705., 1706.-1711., 1711.-1728., 1729.-1758., 1759.-1798., 1799.-1712.


LMM 1652.-1659., 1666.-1671., 1706.-1721., 1722.-1728., 1729.-1778., 1778.-182.


LMRT 1637.-1647., 1667., 1690.-1705., 1706.-1716., 1717.-1722., 1722.-1728., 1729.-1768., 1769.-1796., 1796.-1821.

 

 

Arhivske serije Fonda Republike (DAD) – Republitika Fondi dea Arčiva


1. Consilium Maius No 44 do 67 (1665.- 1808.)
2. Consilium Rogatorum No 115 do 211 (1667.-1808.)
3. Consilium Minus No 82 do 117 (1664.-1808.)
4. Testamenta de Notaria No 68 do 94 (1666.-1815.)
5. Distribuitiones testamentorum No 30 do 33 (1522.-1588.)
6. Liber Dotium Notariae No 17 do 22 (1654.-1812.)
7. Pacta matrimonialia No 1 do 14 (1447.-1801.)

9. Diversa de foris 1667.-1808.
10. Diversa cancelleria No 211 do 234 (1650.-1815.)
11. Diversa Notaria No 138 do 147 (1618.-1811.)
12. Navigatio, 9. Ruoli di bastimenti, No 1-18 (1744.-1816.)
13. Guardiae ed armamento No 75 do 115 (1666.-1801.)
14. Testamenta di Stagno No 6-12 (17. i 18. st.)
15. Diversa di Slano (17. i 18. st.)
16. Diversa di Breno (17. i 18. st.)

Template Design by SkinCorner