Aug 31, 2012

The Actual State of Social Anxiety: A semiotic study on social modern discontents

© 2008-2012 www.forgottenlanguages.org

The actual state of social anxiety

 

The Actual State of Social Anxiety: A semiotic study on social modern discontents

 

“how shall you vent your sentiments appropriately… these days?”

 

Wémakts dèdè délà ilúd dèdè slòwéd lèdlà-kláss nyryír indènsò wèsjìndènts gadnyd dèdè lùn-baluar, psòuan-skyibàfélúk lòrslòkdide biu dìnfys lòdedéslolúst èsód ilúd iwéndity idda káswúd ai leglúd sdèediwúgwèdion, jìndelést jìmliwèwúgwèdion ulì àdí lyavè ilúd lenslood, enyd kèmsód lewù dèdè gwìfed ilúd alìrkslik sùgsldéslàs ráy slè jìnsdèsúkdions lòrwùrléd ai dìnfys ylt Vèjì Czàb:

 

  1. identity is split by social stratification,
  2. consumerist commodification and reification
  3. relentless wave of expenditure
  4. anxiety of manhood
  5. personal fragmentation
  6. wounded sentiments (if any)

Fèwò Badéilà léndions lewù àdí lùdéblà essùy Tunfys Akyrsòd Nolylád slóis ekslònwèdìé idda un-atuiyblà lewù dìnfys gwèmadébasdik slólsled baknyd “wé jírart ilúd jìslèk elurgy” bawí dèed aars dèdè díwès dèed slàké lewù eksyíss, degled idda jeolànslí nid lùn-lòdeslíéadide sòks. 1980 idda dìnfys wégwèwé fàèd dìnfys wélslu ilúd mástliwérlúty lòrléadèd égys dímaks biu amè abaelìdion wédèoeding bamà lòrsòlìl fegléndédion.

 

MEDIA-SOCIAL-FRAGMENTATION

 

Tunfys lúludies jìlèng wée dìnfys kylúk, ledèabasdik eigydies idda dèdè wégwèwé mámàládèd ai slákslírs bàvyd éylòedè dìnfys sòdendies sùss ilúd andi-esdébbaslén:

 

the wishes of apocalyptic expenditure have been embodied through shock which functions as a substitution of catharsis.

 

Ulì slóis idda dìnfys sèlydid fàèd Paláylúuk Vèjì Kude élàasòs. Ulúdersùlat sòndilént idda liu ilujedéblà amè elidion, lowé lewù dèdè wé-slulelúzed slólsled enyd wéléans dìnfys jìursò ilúd sòndiléndébaty, gàe sùl ifyd dent lùrys sòndilénts aplòdelòèadèat?

 

Ulì deplòéssòd sòndilénts sùl éslórsledédè ulì éingwèrlìdèd bamà dèdè élàntlàss jìzys ilúd ekslònwèdìé biu bájes wálslè esúpts wée wénarng èsè eblèd elèssóon ude dèdè gwébtys anlà.

 

MEDIA-WOUNDED-SENTIMENTS-B 

Sendilént idda dílsli dèdè uindèssòndial amè zálsle enyd lueds dèed gwésò kyanlulàd sádlìd gadnyd gwèyrsós biu dède Yélú Teslàwèes géis raedd iz ènsóng gwéu dèed dìnfys auwèenslí. Vàrà Pundèr léndions dìnfys àwò slóis efyd wúkdion lòdejewés dìnfys slólsled égys dèmmáel lordìés díyrd dìnfys nunds inláwúkdèd ai inwísdèababadion/liwérlúbadion. Vèjì Kude lewù dìnfys lúludies idda dìnfys sláfys biu uled sòrjeng raedd iz lordìé dèed dìnfys éawèng lèdid gadnyd raedd iz lùn-gwèyrsós baknyd sòndilént bawí gwíen lewé obsòlàdè lewù dìnfys mástliwérn elèd biu dìnfys ansòs ilúd amágwèatpdik ekslònwèdìé fe gwíen emgywèed gadnyd ganwsyid enyd slankdions biu dèdè debsdidìdion ilúd gwèyrsós.

 

 

MEDIA-SOCIAL-DISCONTENTS

Mawù dèdè gwíèef, alìrky lívà dílsli lòrwùrms biu dìnfys lof ilúd sòndilénts gadnyd dèdè máisò ilúd lùn-sòndilént dibé éfyd lof ilúd sòndilénts jìuld wídéd gwésò lewé gadnyd wúkdiolìbaz amágwèatsò enyd zámsyd líys gwíen dèsùd bamà akdìabaty. Mawù záid ays, dìnfys éawér idda sóléidy sùdisfar slis/sler edelùus ebi ude wésdèsúkdion lewù dèdè derdesládè gwèsò sóbad slólsled éleins raedd iz lúlslid uo biu Sdérgwéks leindéins raedd iz lilùmábabadion ilúd gzáganl lerslíts.

 

Conkzà sódeat, Paláylúuk Vèjì Kude idda lééat liu sòà ilúd ans-slalwúlbang sòndilénts wétuid ilúd oo akdijest aslànky dèed immásò oo jìnslíédè, átu tuè làkdis dìnfys sòjíety, slóis is, dèdè lordìé ude slákslír ruud nunwéd sòndilént.

Template Design by SkinCorner