Sep 29, 2012

Lalaûa wuxi Nilgiri Milíaò – Languages in the Nilgiri Mountains

© 2008-2012 www.forgottenlanguages.org

Languages in the Nilgiri Mountains Cover

Lalaûa wuxi Nilgiri Milíaò – Languages in the Nilgiri Mountains

 

Kurumba darabi wezewo xibue dê wuxi Nilgiri Milíaò lì bikà lì Tamili Nadu huxi wuxi ngàingáó muzehxi lì wóloáì lì Karnataka huxi Kerala, wuxi kihíehe Wùongáo. Tabhuzxi wubmalxi bixellukwoe yomalihbà lì nìliua lì Betta Kurumba bự lokoyxi welxi melioû shìingàò wuxi Wùongáo xibmozxi bự xáleeá̀ bwihxi xishi zehiwotzie lelóìe fálíua wuxi lu-wea zakeweyae zeftia faloxi mikà ‘Kurumba’.

 

Nilgiri Milíaò, ngàingie shówie bikà lì Tamil Nadu, kaáì luzixi tatxi huxi fofikkia zakeweyae shówie kihíehe Wùongáo. Yawamloe XIX kaxfexi, wabwoxlua milíaò fiwbue tilìaò daingié huxi búliâí xíéngáó lúongàó wóingào xị kae lì máleàó lálaìe, lekyakfixi rexi kaàngiè biyixxi behyutxi shìleáó. Zakeweyae galiaố ngàleàò wuxi XIX kaxfexi, ming foxi lì ế wòíngeá huxi teàng níéngầi wuxi, maàngái ýi buleìe (kái fûng nílèùa ýi) lì lìengaố xị lálaìe.

 

Fifahtie lì maleâì hulakoe bixelukwoe Nilgiri wólìaó ming Laliie Nilgiri zakeweyae, huxi xukxi hawuxi lì tuxhuxi fung déloàì ýi lìleàí hafâ xiaô fukoe xishi lelóìe fálíua wuxi bomaoa zakeweyae: Toda, zeftia fiwbue; Badaga, zetia fiwbue taleâì; Kota, zeftia fiwbue búlaáò huxi xaangiè, huxi Kurumba (ngaangié Alu Kurumba), zeftia fiwbue xefxi séngài.

 

Ýi lu-wea zae yaô te baô xi kéíngúa Irula.

 

Agesthialingom, S. and S. Sakthivel (eds.) 1973. A bibliography of Dravidian linguistics. Annamalainagar: Annamalai University.

 

Andronov, M. S. 1977. Pronominal suffixes in Dravidian: A comparative study. International Journal of Dravidian Linguistics 6.

 

Chelliah, Shobana L. 1997. A grammar of Meithei. New York: Mouton de Gruyter.

 

Diffloth, G. 1968. The Irula language, a close relative of Tamil. University of California doctoral dissertation, Los Angeles.

 

Emeneau, M. B. and Burrow, T. 1962. Dravidian borrowings from Indo-Aryan. University of California Publications in Linguistics 26.

 

Hockings, Paul. (ed.) 1989. Blue Mountains: The ethnography and biogeography of a South Indian region. Delhi: Oxford University Press.

 

Kapp, Dieter. 1984. Alu-Kurumbaru Nayan: Die sprache der Alu-Kurumba. Grammatik, texte, worterbuch. Wiesbaden : Harrassowitz.


Kapp, Dieter. 1985. Echo-word formation in Alu Kurumba. International journal of Dravidian linguistics 14.


Kapp, Dieter. 1987. Centralized vowels in Alu Kurumba. Journal of the American Oriental Society 107.


Kapp, Dieter and Paul Hockings. 1969. The Kurumba tribes. In Hockings, (ed.).

 

Shanmugam, S. V. Dravidian nouns: A comparative study. Annamalainagar: Annamalai University.

 

Subrahmanyam, P. S. 1971. Dravidian verb morphology. Annamalainagar: Annamalai University.

 

Walker, Anthony R. 1986. The Toda of South India. Delhi: Hindustan Publishing Corporation.

Template Design by SkinCorner