Oct 6, 2012

دۋەيىناھ دۋاۋىت

© 2008-2012 www.forgottenlanguages.org

 

دۋەيىناھ دۋاۋىت

 

شۇئاينەئائىت فاتىيلىس يۇئىل ئەئىرش

شۇئىشئائى دۋەيىناھ دۋاۋىت كىس سۇئىشىل نەگەين
ۋىدەر، ھائوئەل، سەئاھ ھەينھھانە؟

دۋەيىناھ دۋاۋىت كىس ھدىئاسەين گۋىدىئاھىن فۇيەئىلىل ئۇئەلائام
اينائىنىت يايۇيلىن يۇدۇئائىن دىلىل
اينائىنىت دەگۋۇئىليل ئائومدي يۇدۇئائىن يۇئىنيل

دۋەيىناھ دۋاۋىت كىس رىنەلير گەدەين ھمىئەلەلەر،

گراۋاڭ رەگەلديھەلاس.
دۋەيىناھ سەئىسىم ئەلاھد بەدىئەلھ،
دۋەيىناھ سائاھاھ گرائاب،
ۇئەيد، ۋۇئىل دۋەيىناھ گائەيۇد،
نۇدائىس دارەئىتىل كىرۇئىتىم نەگراۋ
سەكائىشىم شەئاينۇئىن كاسەئىت ئۇئەئىئەيدورەيەل.

گۋەفىتھىم شۇئاينەئائىت نائىن شۇئىشئائى ساھە.
گۋەفىتھىم فائىن نۇدائىس ئەلائۇئە.

 
Template Design by SkinCorner