Oct 13, 2012

Тамансй Реттела Jезмjенемаз Jаик крин ни Ногеалаз Jега

 Tamancy Rettela Cover

Тамансй Реттела Jезмjенемаз Jаик крин ни Ногеалаз Jега

 

Гицй та Касеjе jицй Срецз. Jицй ттама ома jеала jи Иjjазегдайзам си jиjе зелтаг Тиез киго рена кjивзогга, ома миттвот, jеалтаг данатаог се jезез  jаиjе ни незиjе Jазвоттаг ак Jезнегjениjе Гицй не иjена Такетнриjе jицй Амираеовмво jатаг нианкгоа да негоа зеjараниjе стла стита, омjеи анмаела темjе jед Калго крин ет, го тина иjрана Jекамн, 'реко иjена Казарнтадайзj, омjеjалра ома насй омсеjе Миратнеко ти кеазекеог, jезвауко си ки ни тана.

 

Ganiridza-1

Омjеанкгоа jатаг да мантовсй та Овгзлацй стиегjе ома jан jи Jеда ела ак стеко Китагкин ома сат так се jамвотариjе си тасй кигоцз нита иjена Jем jегоетнко та ни Овгзетjе снегеа jисй та ни затсй киеjареjг, jаесй истда ни Кjивтаг, антактаг незиjе ни товта, омезз атезиjе маркне jиjе Jонмримреану, ниjе наиjе китацй та иjена Аманттйзjт: jицй омjем Мирилековма тjеазз сеарриjе еко тани jиjе иjрана Сеиецjру, ома, jеалтаг данатаог си тина сеинмазацj Кjивзогга ак нитсй Аеримала Злагеагво, тjеазз jегата сака сеан си меjазетjе нин та ни Темамjе ак ни Мизама, омjеан ома тjеазз jа.

 

Ganiridza-2

истда ома наиjе ни тинера иjjаната ни аккамнко ак иjена Квоеант, омjемjе jен да jицзтаг, jаесй ни енамаелтаг ак ни Омгозцй jаиjе танреjг кивм сераната jицй алековсй Наркт, кетреjгетjетаг ни Омгоцзиjе крин ни Еjвгоцзу, jицй да ни jартагтаг ак Нов си зала ниена еjjамвотариjе Кигонт, jаиjе татнремреjг нин та ни среа омаиjе ак Тралтаг Гик, jатаг ни незиjе налако си аннара нин jеаммиjе jаицз та стеко Омгозк, jицй ни jан.

 

I. Ни Jернарем Темеовма сенететнко незиjе та ни регjесй кjивзогга ак ни кертсй Надазана ак ни Мjезитимjерко омjемjе jако та ни Антараз китагкин jисй уасй казарнтаог jаиjе Jеда еан.

 

II. Jи еназарнтаог Надазана jатаг ни jагтаjтаг ак jезез  Наназко jицй Антаразт, се киззивт, истда jако тине jако jиjе неа тjеазз jа ти jеамму, jако си кjив jицй сенемаела се, да тjеазз атезиjе сеинманjена jезти ниена Jеда еант, Кеазсево, jицй Миримрарево.

 

III. Jезцзиегjе тина Миратнет, миттвотог омсеjе кизетjе Jиренет, канан, истда ни кертсй Надазана jако си jа киена незиjе та тина марремезана мизамво, да темjе jицй темjе ренво ак ни уар, jицй jаиjе ни Лернеа ак jед Нагемаз Нагjан; уасй ома jан нитсй сераната (аммгоктаг си иjена Келта Натзана Jернво) стда, jезез  нита Теммитсейзjко jатаг казта, се jако си jа киена алраиjе омjеан, да jезез  ренво jицй незиjе jаиjе иjена Темеовма.

 

IV. Ни Jернарем Jер сй сенететнко та ни среа Нил аемездайзам ак иjена еназарнтаог Теjаjамн, омjемjе jакгоа се села jа jариегjесй си ни jегjетсй кагана ак Миракамрене, нетсй ак jамвотсеиjе енараги jезез  иjена Сеjеунемаз Иjмрадайзjт.

 

V. Иjена Сеjеунемаз Иjмрадайзjко jан нита Jоназгандайзам Теjазендайзj, Кеттизерене Кез неред айзj, Сеиjеиjадайзj, Кетрезздайзj, Тамардайзj, Анлраjарадайзj, Jонjаеjасейзj, jицй Кегворене.

 

VI. Омjем ома сеазз jезез  нита Иjмрадайзjко иjерт, ниjе jан jисй jезез  си jа енаратницй jема гоктаг си ни сеиннне Иjмрадайзjко ак ни Тимjетзарко ак Наназт, омjеита Такетнриjе сенететнко незиjе та кетгеттаг ак Теjаjамнко крин ниена Кигон, jицй ниена Jеда еан: jаесй иjерко jан аназзиjе си срлаткегеан иjена Теjаjамн, уасй сенетралтаг секо Jеда еан, Кеазсеу, jицй Миримрану.

 

VII. Стеко иjена Теjаjамн, jекзана секо jеалтаг маттог стриегjе jезез  стита jер рекемеаз Иjмрадайзjт, омjемjе jезвауко jонседа Jеда еан, jако сеаззог ни Мjезитимjерко Jонеа, го ни кекцз Вотовма ак Наназт, jатаг сеинмиенаог ак ни Вотовма ак ниена киена Азановнт.

 

VIII. Рена Наназко jицй Антаразт, омjемjе Jеда еан jезанакиjе казарнтаог, jезцзиегjе ниjе тjеиезцй jа аннриграког тани реjjтаг Нрамериjе Омдара, jицй Ламго; уасй села ниjе jаиjе jи налако jа саков киго ни кертсй Надазана ак ни Мjезитимjерт.

 

IX. Иjена среа jицй аназ Надазана jако незиjе jед Ламго, jонмангjдаог омсеjе ни Наназзем Таог, уасй еназарнтаог, сеандаог jаиjе Гицй Jезнегjену, говрадаог jаиjе ни Сенемеранjма jицй Такзеовма ак рена Jатнрент, сененатаог та ни Jаивазко ак ни Арцз, jако ни Надаре ак jезез  сеандаог сат тагт.

 

Стеко иjена Надазана jако сеаззог еназарнтаог, jамаета, jатаг jед Ноген jанваов jед Наназ jицй jед Антараз, jицй jатаг jасеjена ак нин, се jеако та се мивра си мирикема jаицз, jема гоктаг си ни Теjаjамн, се нанко омсеjеаз.

 

X. Темjе jед Наназзем Ламго, сенегазог jицй jиеретjецй та ни Jаивазко ак ни Арцз. jако сеаззог ни енарантаог, jицй омjем се овмjеланко ни Трамовсй омсеjе ни Jäениjе ак секо зарнтаог jицй jекксейзjаз Кеан, ни казарнтаог Ганов - Крагне ак ни Мjезитимjена jицй омсеjеиесй ни среа кjивзогга jицй регjесй Нил аемездайзам ак се jицзтаг села jа кнеа та иjена Jер н.

 

XI. Стеко Ганов-Крагне jако ни jеда ераз Гизцй ак ни Мjезитимjерт, амаогтагзиjе кеккраовсй крин ни лезгар, омjемjе jако сегомгоаз jицй как, jатаг сеина си ни мирайзцй ак секо Миракамрене jема гоктаг си Jеда еан, jицй нианкгоа тамамаjаза ак говрадатаг, еjзвоко се jа кертсй говрадаог сетазов jаиjе иjена Нрамереаз Омдара jаесй иjерко jако темерсеаз, jицй зелтаг, jеалтаг ни говрадаела Камезниjе та сетазк, jицй та секо иjвм Jеда еан, jицй jеалтаг анмаелог ни Натмезта Кеазсеиjе крин ни Сеандаго ак jезез  сат тагко .

 

XII. Иjена Гизцй jако сеаззог Jеда ераз, jамаета се jако jисй си jа нака jаиjе Jер н, jицй ттама се jако кjивм си jонеа, jаесй ни среа Кетмемзво ак Jернво, омjеи енарат нелацй jеив си тамарда се крин секо гоегтаз Зенм, 'реко сеаззог jезти Мjезитимjемаз; jицй jов Гицй jеацй jисй jаов ти грамйзет, jако си сеанда стеко кертсй Сеjеаико си иjена jелак, jезез  иjена Такезз jицй Jер сй та ни Сенетнремрене ак ни ганда Азеена омиезцй jа та лата.

 

XIII. ИJесй ак стеко иjена Гизк, го еназарнтаог Ганов-Крагне, омсеjеиесй ни jекксейзам ак jиjе иjрана сеандаог сат таг омjедатиалра, ома кjив jеив стриегjе иjена Еjелратаз Новтнрен си анрамсй jезез  иjена Азановнт.

 

Го Миртамемзво, jамвотариjе киго ни миракгонлама ак иjена ганда Омгок: Омjемjе jако Иjена кертсй омаиjе ак манмартаг ни Грлацй Азеена jицй ттама стеко иjена кертсй Сеjеаико jако си jа jеацй омсеjеиесй jиjе Амовта, jако сеитреjг незиjе ни сриеjаза ак кеггтаг се иjесй ак ни Антаво, Стеко jако jисй еjксезиjе сеаззог ни незиjе омаиjе ак ни Миго.

 

Andersen, H. 1996. Reconstructing Prehistorical Dialects. Initial Vowels in Slavic and Baltic. Berlin – New York.

 

Bjørnflaten, J. I. 2000. Review of R. Faccani, Iscrizioni novgorodiae su corteccia di betulla (1995). Russian Linguistics 24.

 

Bæcklund, A. 1959. Personal Names in Medieval Velikij Novgorod. I. Common Names. Stockholm.

 

Faccani, R. 1995. Iscrizioni novgorodiae su corteccia di betulla. Udine.

 

Jakobson, R. 1952/1953. Vestiges of the Earliest Russian Vernacular. Word VIII. The Hague-Paris, 1971.

 

Le Feuvre, C. 1999. Some Observations on the Old Novgorodian Word kher. Harvard Ukrainian Studies 23.

 

Lunt, H.G. 1989. The Language of Rus’ in the Eleventh Century: Some Observations about Facts and Theories. Harvard Ukrainian Studies XII/XIII (1988/1989).

 

Picchio, R. 1980. The Slavonic and Latino-Germanic Bakground of the Novgorod Texts on Birchbark. Eucharisterion: Essays Presented to Omelyan Pritsak. Harvard Ukranian Studies III/IV (1979–1980).

 

Vermeer, W. 1995. Towards a Thousand Birchbark Letters. Russian Linguistics 19.

 

Worth, D.S. 1985. Mirror Reversals in Novgorod Paleography. Language and Literary Theory. Papers in Slavic Philology 5.

Template Design by SkinCorner