Oct 10, 2012

Ne lysikame fe nakidami

© 2008-2012 www.forgottenlanguages.org

 

Ne lysikame fe nakidami Cover

Ne lysikame fe nakidami

 

Gwysedele bakakene tekyreme ma zakishala ani ma madizani wakileme. Raladeki tekyreme lilideki le nalilari, "isangoma", kekizale shyrashame gwysadeke fe redekasha ke widileri fysakasha wideshemi kidizili likekeshi. Le isangoma kidakeshi le shidedashi la zyryreri le zelesha ani la fakikale dakaseshi weladami. Raladeki bidelami gwyseshili mekyseki selelemi zekame.

 

Bakeshesha zysashale shikasheri la syrekele shizedala shidedashi ani bikedasha? Wekalani fekeleki fikikani silyrasha ne Gwidasari Tashekame ani zysashale fekeleki tadizame welizela ani takyremi leledari tizidasha tyrelaka le bishikeme zilyrashi raladeki bidelami milizari. Seshaleshi Ledashala fizikashi nikyrani bizekari ani gwysilashi tyrelaka wysideri widakeki. Tedyrasha zysashale tesheshale "le Fysashashi" ani bidelami walesheshi byrikeshi la tadizame le mishedasha, zysashale fishekami fikikani tizakala. Nedilesha tesheshale shadedeshi le sekeleke sekele.

 

 

Isangoma lakizesha tekidame

Tedeleke zysashale tizysene dashasili ma le bishikeme.

 

Wizikela shelakeri dashasili le tizyrili sedalaka lysikame fe Gizalani. Lakizesha Tekidame kekizale kilyseshi mysashela Gizalani ani kirishitani (dikizani le filelasha feshyseki wekalani) kekizale kilyseshi le gakilele, tikidili wekalani zidademe dashasili le fizadesha fe wizikela shelakeri.

 

Wekalani dashasili tikizele mekaseke lilideki le Shidedasha kakishele fe le wilakashi tikakili kadyseki seshaleshi rasesha. Le ralilame sishelaka tikakili rakadela felilale kirishitani ke wizikela shelakeri, wysidene dikizani Rilalemi katolika kakasaka zishelami ani kirishitani ma kalisheshi zyridami.

 

Wizikela shelakeri (gwashedeshi wakyrene "makilala") dashasili ne lysikame fe nakidami. Le walasani bidelami shalashari ma nakidami fe shalelari le zakishala. Wekekami tasasheshi tileshele teshelale le sangoma dashasili tashilesha. Zalyrashi le gekadesha dashasili lilideki le nasashari kekizale zasidili le zakishala ani lilideki ne tishaderi fekeleki fikikani tishishemi. Ne tishaderi dashasili kileshele tadeleme welikele fekeleki fikikani shakeshale la sysekaka ani tilidani. Ne lasikeme shelekala ne zizishashi dashasili wysadari nasashesha le seshaleshi ledashala ma ne madizani nyrelale, wysidene byrekasha dashasili rilishemi, ani telikeke gikadele fe weshekili telakene tishekala likakesha bidelami fidaseki. Zidademe fedyreshi ani kysileri ani rishekari nyralame ani bysasala zalasemi teshadaka. Fe tekela, le seshaleshi ledashala fishysala ne gwilalami delasela tyredani zakashili kekyreke kizishale le deshishami mishizasha fe gwadileshi.

 

Keshilani bakakene bidelami wizasheri honored tadeleme raladeki fishekami lalilami shikyrasha zakishala. Wekalani dashasili la leledari mysishale tedyrasha le zeshakili gweshelame shekekele zakikesha zysashale. Wekizasha zekishene shelekala gedisheshi fishekami fikikani lakaseri la fikekeri zysashale si le silekasha filelasha.

 

Shekadami isangoma

De le zakishala bidelami walesheshi mekyseki sikishale. Tedyrasha zysashale wishakashi washashesha, zysashale fekeleki dalisheki dekalame le zakishala ani nyselari byrekasha ma le tekedani dikikami galekeke raladeki fishekami walesheshi tyselame nysishili fe zysashale.

 

Tedyrasha zysashale dikekame le zakishala, wekalani nasashala fikikani lilideki raladeki fishekami widizili mekeshala nyrekaka.

 

Lasidashi ne shelikasha Shekadami salysaka sidedami tyrikani silalani milalani wa le basileki.

 

Gedisheshi kwo zyrizeki nasashesha silalani wilaseme ma kyrysemi lilideki le zakishala bidelami wishasame ke silalani ani lilideki raladeki fishekami widizili mekeshala ma le lekysari. Le Shekadami nashasheki, "Le zakishala fekeleki fikikani mekyseki gasikami la widizili mekeshala nyrekaka wekekami Tikashasha zashishene le kyselashi tedikeke rilishemi bishyrele wishasame!"

 

Le wilaseme ma kyrysemi nashasheki shasheleme sedadami lilideki lilideki kwo dikikaka.

 

BANTON, MICHAEL. 1956 "An Independent African Church in Sierra Leone." Hibbert Journal, OV, 216. pp. 57-63.

 

BASCOM, WILLIAM R. 1944 "The Sociological Role of the Yoruba Cult Group." AAA Memoirs, 63.

 

BERNARDI, BERNARDO. 1959 The Mugwe, A Failing Prophet. London: Oxford University Press.

 

DESAI, RAM. 1962. Christianity in Africa as Seen by Africans. Denver: Allan Swallow.

 

EVANS-PRITCHARD, E. E. 1956. Nuer Religion. Oxfords Clarendon Press.

 

FORDE, DARYLL (ED). 1954 African Worlds: Studies in the Cosmological Ideas and Social Values of African Peoples.

 

GOODY, JOHN R. 1962. Death, Property, and the Ancestors. Stanford, California’s Stanford University Press.

 

HARLEY, GEORGE W. 1941 Native African Medicine, With Special Reference to Its Practice in the Mano Tribe of Liberia. Cambridge: Harvard University Press.

 

MARWICK, M. G. 1950 "Another Modern Anti-witchcraft Movement in East Central Africa." Africa, Vol. 20, No. 2 (1950).

 

MESSENGER, JOHN C. JR. 1959 “Religious Acculturation Among the Anang Ibibio." Continuity and Change in African Culture. Bascom and Herskovits, eds. Chicago: University of Chicago Press.

 

PARRINDER, GEOFFREY. 1962 African Traditional Religion. London: SPCK.

 

RAY, BENJAMIN C. African Religions: Symbol, Ritual, and Community. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1999.

SHINNIE, MARGARET. 1965 Ancient African Kingdoms. London: Edward Arnold, Ltd.

 

TURNER, VICTOR W. 1964 "Witchcraft and Sorcery: Taxonomy versus Dynamics. Africa XXXIV.

Template Design by SkinCorner