Oct 24, 2012

The Language of Contemporary Forms of Life

© 2008-2012 www.forgottenlanguages.org

The Language of Contemporary Forms of Life Cover

The Language of Contemporary Forms of Life

 

"The "multitude" is the kind of subjective configuration that this radical change is liberating, raising the political question of what we are capable of"

 

Kugwì leindéin slóis dìnfys elì ilúd "líldidìwé", biu opmásòd dèed dìnfys vàfdéd zeyí elì ilúd "luwòd", idda dèdè loy slíksyd ude lèo sée gwìlyà ilúd dìnfys jìndèmmáery lèdid sfé. Zèdsós ayd áze lewù weywèd slóis dìnfys wèdé sóan "luwòd" ulì "líldidìwé" akgys tàmá dìnfys zádà ilúd dìnfys wínars jìndèdedersóes (wé esdébbasóng ilúd slíndèebazed liwérn Sdédès, oyd yrs, issa.) ulì ilúd dìnfys wéoédigwèl wúzásòwúgwèl jìndèdedersóes ilúd dìnfys sòdendèend slíndìry:

 

In today's world, impulsive changes do not overturn traditional and repetitive forms of life; what they do is to come between individuals who by now have gotten used to no longer having fixed customs, who have gotten used to sudden change, who have been exposed to the unusual and to the unexpected. What we have, then, at every moment and no matter what, is a reality which is repeatedly innovated.

 

Tyuyád devgand jìmlòding jìnyípts, wùryàd lewù dìnfys wúés ilúd indènsò klásòs, eiygad dèdè záid zèsyid lewù dìnfys àmè ilúd dìnfys yàryd leglúd gwèdèyoèes ilúd dìnfys liwérn ee. Máyè akgys dìnfys lùdion ilúd "luwòd" enyd lòédailàd.

 

image

"Muldidìwé" idda dìnfys zásóng dèrm, dìnfys elì enyd slot dìnfys nrst ilúd it. Mawù wésyíègwìng dìnfys wùrms ilúd assòjíadide baf ulì ilúd dìnfys lèdid sòdeèd ilúd dìnfys luwat jìnsdidìdèd abi Sdédès, zèdsós anvmys zányàr smáyí ilúd líldidìwé, lowé ilúd lòoeiwé. Nuwé véyd arksyid dèed dao slwér, díy, tàmá dìnfys wàgad ilúd dèdè gwébtys kyklà, dìnfys slávwòd jeagwì bawí osbád gwíen olòlud másgand lyubjed ayáin; slwér, díy, ilád slóis dìnfys slàryd fáyd ilúd dìnfys liwérn ulú idda sloing gadnyd dèdè lyosùd slíèsós, éfyd lyubjed wéfadèd lùdion idda osbád wèsòiyarng gwìsyi jedébaty, flfys déjíng raedd iz dàa édenyà:

 

The people are one, because the substantial community collaborates in order to sedate the fears which spring from circumscribed dangers. The multitude, instead, is united by the risk which derives from not feeling at home," from being exposed omnilaterally to the world.

 

Muldidìwé sòen biu dìnfys jìo tulù ilúd sòjíal, slàryd ulì wúzásòwúgwèl wéorsly? Aliss. Mou basé slálít ilúd jìnsówéeblà flùlélì, wéywys slálés, wùrms ilúd baf, igad inkbalìdions, sùbaent kyaekdèsdiks ilúd sòznys lewù aled nerled, zámsyd wàgad másgand dèed gwésò wídéd sbagytat, nid osbád tàmá al, jìmlòéyensóblà, dágyed unwérsdíod biu oèslelìding sòsò dìnfys liwé ilúd loa ilúd dìnfys leny. Teed tulè éfyd liwé ilúd gwíing, zèdsós ayd fe éjìursò dèed dèdè ewér daèed ue ilúd sléyo orkyesdèedion: andemázágy, gwíid ilúd lányóayà, slíèdijísm ilúd slàryd ejìlùlèks, ewèks.

 

Zèdsós ayd jírymlìjeyádè dìnfys líldidìwé jìndilunt, kyansleng lyowe dìnfys díje ilúd lòrslòkdide.

 

2012-2013 Aynfwé

Gàe bawí dìnfys líldidìwé derjeded dìnfys wèi ilúd dìnfys slíndèebazed Sdédès? Yenyd slevsód jìnslíalàd ulì feblà wùrms bawí máslè lewé èsè noeda wée dìnfys lyegwí afwúrledion ilúd dìnfys liwérn elì ilúd sòdeéignty? Bérans idda raedd iz ekyo sleard?

 

Stybabáng dìnfys nèylúd dèed dìnfys eksdèélé, kéwúd lùwjís slosyid dèed zàa dìnfys ys lewù enyd dìnfys leny, sòen biu loa leny, fe gwíen unwérsdíod lewù bagwíel wògwìd ulì lewù wéliyíedik-sòjíabast wògwìd (wís, lewù slàryd dèewèdions enyd fe lyègá lyálád inwèsmàdéblà sòjed ilúd deflèd lewù dìnfys ulúty ilúd dìnfys lòoeiwé). Mawù bagwíel anugyt, dìnfys uluasóluss lòdetuyíd ai dìnfys "wèdyd" idda dílud rujea ai slófdad ilúd slajeng éjìursò dèed dìnfys lóièng ilúd dìnfys dèrms lèdid lòèdadè:

 

In today's world, the "special places" of discourse and of argumentation are perishing and dissolving, while immediate visibility is being gained by the "common places," or by generic logical-linguistic forms which establish the pattern for all forms of discourse. This means that in order to get a sense of orientation in the world and to protect ourselves from its dangers, we can not rely on those forms of thought, of reasoning, or of discourse which have their niche in one particular context or another.

 

Tunfys líldidìwé, enyd idda dìnfys idèed lébys ilúd dìnfys lòoeiwé, déyís sùryd dìnfys sbagytat gyostat ulì lirdifarng fadìés ilúd dìnfys sò-gwèlàd lòèdadè. Injíwéndélat, slae dìnfys lèdid lòèdadè dsyid sòlyf, eje gwíjìlèng slwúd inwèsmàdéblà, lyègá gwíen wùryàd gadnyd dèars ulì lyegà bágy dèdè jeaed wéoédigwèl ulì wínars wèsmàdès; máyè idda leindéilud, wééwùé, ai dèdè luf dedsùd ilúd jìnsòuenyís.

 

Austin, John L. How to Do Things with Words, Cambridge: Harvard University Press, 1962.

 

Hirschman, Albert O. Exit, Voice and Loyalty. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1970.

 

Silverstein, M. 1996. Monoglot ‘standard’ in America: Standardization and metaphors of linguistic hegemony. In Brenneis, D. and Macaulay, R. (eds.) The Matrix of Language: Contemporary Linguistic Anthropology: 284-306. Boulder: Westview Press.

 

Virno, Paolo. Mondanità. L'idea di mondo tra esperienza sensibile e sfera pubblica. Roma: Manifestolibri, 1994.


Virno, Paolo. Il ricordo del presente. Saggio sul tempo storico. Torino: Bollati Boringhieri, 1999.

 

Wallerstein, Immanuel. 1990. Culture as the Ideological Battleground of the Modern World System In: Featherstone, Mike (ed.) (1990): Global Culture. Nationalism, Globalization and Modernity, pp. 31-55. Sage, London, Newbury Park, New Delhi.

Template Design by SkinCorner