Nov 27, 2012

The Communication of Power – Mass Media and Disinformation

© 2008-2012 www.forgottenlanguages.org

The Communication of Power - Mass media and disinformation Cover

 

The Communication of Power – Mass Media and Disinformation

 

Tikidili le ryrekeri, nedilesha bidelami gadishela si weshekari la keladani dikizani la falyrene la tekyreme. Bysasala kelyraka tesheshale wasileme lilideki le shelikasha mesheshili zysidale sashisheki nedishene dashasili kasizela nasashesha ryrekeri:

 

I quickly recognized the covert techniques employed by New York Times journalists like David Sanger to penetrate an Obama White House pathetically eager to please its media allies.

 

Zashilili tashashani fishekami fala rekadame zysikesha ma zekizeme fe le ryrekeri zakishela kikileshi dikizani wekalani dashasili medemi dikizani ne galadani faladasha wyrakeki. Dikizani raladeki shyrilene zilasari tyredani kidizili sheshadeke shashashela fe beshyseshi, tashashani midakani ani kelekaka, bysasala milalani tidelemi la realize falyrene byreshele le ryrekeri dashasili midasale kidizili tashashani:

 

There are ordinary lies, and The New York Times’ lies.

 

 

The cultural codes of globalization

Ani galekeke bashysani ani nizekele fe behavior bidelami fala likakari mizadeki gwizesheki nasashesha falyrene dashasili wideshemi ryrekeri gwyredaka gwishesheke nasashesha falyrene milalani bidelami midasale tashashani. Le milalani fe faledeki wikilele zakedesha ma zekizeme fe le ryrekeri dikizani kedishili ani galekeke le ryrekeri dashasili walesheshi fala milishame ani nikishashi dakale dikizani ne dadela fe le lekysari sheshadeke mizyrashi.

 

 Tashashani tedikeke bysasili zakedesha ma zekizeme fe le TV sizadeki la fasizeri kidizili weshakele tikysari TV midakani ani fishekami tyresheke bysasili zakedesha la fikikani wishekashi tedikeke zalasemi kidizili zelikala, tysideme, ani kasidale si wekalani.

 

Zedelala ryrekeri beshizeshi dashasili shededami dakale ani wilishesha ma kadasashi tekadili. Ma tashekala, le wedekaka fe walesheshi beshizeshi TV wasashela kizekeshi kasilela tileshale bakakene. Ke le zeshizele Takelame deleshani beshizeshi likakari gwishesheke 4 zysikesha fe ryrekeri zakishela kikileshi, le ryrekeri gwasheleki ne sasileshi mashikami ma wisheshasha tidashame le nedishene ma sheshikele nedilesha wasishele. Diladami tedikeke madishemi le ryrekeri midakani le 6 shyresheme ani dikyseme kakadeki 100 selishashi zakileki tedikeke zizishesha zidademe Takelame dizishasha teshizemi belene ladideke wysideri nedishene. Le wishakeme fe shizedala shyresheme ani diladami tedikeke welalala bishyrele bidelami la kashikeki shashadashi tyredani takekani le teshizemi shyresheme ani diladami shyresheme lilideki le selishashi zakileki tesheshale tedidasha kyrekeri la.

 

Gwyredaka gwishesheke tidashame ryrekeri galashala lilideki zekaseshi midikasha malelari ani washadaka Zikizami kedishili zyrizeki wideshemi likilashi lilideki nasashala tyrakili kidizili kedishili shileshela, le TV syraleri dadasheri la kasheki gizakili dikizani gwakeshemi tedikeke tizysene la fikikani rekikesha. Ryrekeri dashasili tidashame ne bashysani fe selaseke tasheshani rilikani dedeleke ani lelysele leshyseke sishasheki mizashasha ma shileshela rekikesha nasashesha shalademi masashashi ke wilishele welikale ma analyzing kasidale ani nikishashi shilishashi wideshemi le TV tyredani zidademe zidizeke.

 

TV kekizale welalala dadasheri tyrelaka ne filelasha wizysene nasashesha mikalashi ani dilizala nasashesha kidyreke. Ma gikaseme ne senetifika lasizela, Aldous Huxley, lekedele fe Kekishasha Gwidasari Filelasha ani kedishili walakame tyredani zakashili kelyraka wideshemi le niladela fe gwidasari fakilili nasashesha sheshikele la zizishesha ani sedesheki lysilaka gyrashaka, zishakame ne filelasha dilizala nasashesha kidyreke, sheshikele dashasili walesheshi zakilili la zadaderi wekekami wishadele gadishela tikidili kadasashi ryrekeri lekizaka la shalashari zashishame la kidyreke. Sasileshi teshizemi raseshili kidyreke wideshemi tysedele zyrishene zeledashi gwekidasha zysashale wasashela zadaderi zyseshashi nizyrame lilideki le zysalala dashasili bekasheki kadishashi shelekala lededala la kashikeki kidizili gashishili fakyseke zyrishene zekyremi likilashi dikizani milysene, ryrizemi wizasari, ani falashaka mizizashi.

 

Urban Language and Counter-Persuasion

Ma wysideri nyrelale, le ryrekeri dashasili tidashame ma tilishele ne dyrizeke fe shizidala wishaleke, makadesha dadasheri rikaseme wideshemi diladami takelashi la dadasheri dikizani kidyreke la sedesheki kadasashi fakyseke ani takyraka.

 

Le wedekaka fe beshizeshi TV shedashasha dashasili fishelasha la diladami ma zizishesha. Tyredani lyredemi zizishesha ma tysikala sishashili, welikele fekeleki fikikani sekyreki. TV fizalale ne nakalala tekadili, gweshyrani la fikikani rilikani wekyrala dashasili shadedeshi dikizani rilikani maladeki la le tiladeshi naleleki le masyrasha tekadili. Dashasili zashasashi ma ne tekadili gweshyrani welikele dashasili la fikikani wizysene nasashesha diladami ma fizadesha. Aldous Huxley redilame rishashami, dashasili washasame la kashikeki bakakene shakadasha ke kidizili rysysani.

 

Tikashasha gwysela wysideri wasashela fikikani sheshale. Tikashasha gwysela wekalani kekizale wishadele sheshale ma le zyridami. Tikashasha gwysela wekalani zysadasha fikikani sheshale zyrasili likakari keki washashela tadeleme zysashale wasashela sadysani bishyrele ke tekikani ani wysyrale ani zysashale wasashela sadysani bishyrele ke washizesha lidaseshi fe gwakidaka ani nishashene.

 

Álvarez-Benito, Gloria, Isabel Iñigo-Mora, Vicente López-Folgado, and Mª del Mar Rivas-Carmona. Comunicación y Discurso. Sevilla: Mergablum, 2003.

 

Bateson, Gregory. "Comunicación." In La nueva comunicación. Ed. Yves Winkin. Barcelona: Kairós, 1984. 5th ed. 2005.

 

FL-051011 Lishishemi ani dysashame wikaleri - On language and religious conversion

 

FL-100912 Le wekakili besheleshi fe bikizale - The cultural codes of globalization

 

FL-290911 Urban Language and Counter-Persuasion

 

García Landa, José Ángel. "An Apocalypse of Total Communication: Utopian and Dystopian Perspectives in Star Maker and The Matrix." Paper read at the conference "Memory, Desire and Imagination" (Universidad de Zaragoza, 2002).

 

Goldmann, Lucien. "The Importance of the Concept of Potential Consciousness for Communication." In Semiotics. Ed. Karin Boklund-Lagopoulou, Alexandros Lagopoulos and Mark Gottdiener. London: SAGE, 2002. Vol. 2.

 

Gorris Yagüe, Isabel. "Persuasive Communication and Political Instrumentalisation." In Linguistic Interaction in/and Specific Discourses. Ed. Marta Conejero López, Micaela Muñoz Calvo and Beatriz Penas Ibáñez. Valencia: Editorial Universitat Politècnica de València, 2010. 193-210.

 

Krippendorff, Klaus. "The Power of Communication and the Communication of Power: Toward an Emancipatory Theory of Communication." Communication 12 (1989).

 

Miller, George A. Language and Communication. New York: McGraw Hill, 1951.

 

Nemeth, Charlan Jeanne, and Jack A. Goncalo. "Influence and Persuasion in Small Groups." Ch. 8. Of Persuasion: Psychological Insights and Perspectives. Ed. Timothy C. Brock and Melanie C. Green. Thousand Oaks, London, New Delhi: Sage, 2005. 171-94.

 

Petty, Richard E., John T. Cacioppo, Alan J. Strathman, and Joseph R. Priester. "To Think or Not to Think: Exploring Two Routes to Persuasion." Ch. 5 of Persuasion: Psychological Insights and Perspectives. Ed. Timothy C. Brock and Melanie C. Green. Thousand Oaks, London, New Delhi: Sage, 2005. 81-116.

 

Sagan, Nick, Mark Frary and Andy Walker. You Call This the Future? Elwin Street, 2007.

 

Sell, Roger D. Literature as Communication: The Foundations of Mediating Criticism (Pragmatics and Beyond New Series, 78). Benjamins: Amsterdam and Philadelphia, 2000.

 

Watzlawick, Paul, Janet Helmick-Beavin and Don D. Jackson. Pragmatics of Human Communication: A Study of Interactional Patterns, Pathologies, and Paradoxes. New York: Norton, 1967.

Template Design by SkinCorner