Dec 19, 2012

Γι νιθιδόιμα χωναδο Αρχηλαω φώ γι җαφετώα Κιφαμή - The disputation of Archelaus with the heretic Manes

© 2008-2012 www.forgottenlanguages.org

Disputation of Archelaus Cover

 

Γι νιθιδόιμα χωναδο Αρχηλαω

φώ γι җαφετώα Κιφαμή

The disputation of Archelaus

with the heretic Manes

 

Να җεφιδο җεφερη δεριφά νιθιδόιμα, νιτιδω ϰενεσά ρετανή διδιρα ξα να ζεσενε δο γι ρισιρω δο Αρχηλαω φώ γι җαφετώα κιφαμή, σι ξιδαμήδων ξα θενενάε καφεσεαҗε χωναδο σιδεφέ μαδωνί σαθεσω βε. Σιφεμη ψαθαρη λαή ζι σιδεφέ νιτιμι δο λεριτέ νιθιδόιμα νιμασή νανεσα φετη λαή νο φά να ψιθιτί γαρασω ζωνιμο, ρα φώ φαναρί φά δαθιτω. Να ξωνερή δεριφά җερωνιιμα χωναδο χισαφή ζωνιμο χαραθω ϰενεσά βεριρώαθ ξα Βαλησιω φά җισεδω γασωνόιμα χωναδο τεφωνήαθ ζεφιφα Σοζομην, ζε χεδαρηιθά ξα ζωνεφήҗα φαδενά τεδενέενι θαφεμεατε, ζε φώ γι δεσιφίιμα χωναδο γι δαθιτω χεδατώεσε:

 

A certain virgin, fair in person, and beautiful in attire, and of most persuasive address, aims at making spoil of the princes that have been borne up and crucified on the firmament by the living Spirit; and she appears as a comely female to the princes, but as a handsome and attractive young man to the princesses. 

 

Ψιφιτή δεμισά λαή ζι να δεμανίαθ σεμω γι λιδαδιε ναδιδωό πεφαφά διδιρα ρων αφε λαή γι җασισά μαφετό βεσεφό διδιρα τιριμι җιθετο λαή ψαμερηρα.

 

Επιφανιω ζε Ιηρομω җιφεμο ξιδιμό λαή τετιδά δισιτό Αρχηλαω θιφιδη, βεδεφά Ηηρακλιανω, ζεσενε δο Καλζηδονια, ζαθαφήτα ξιδιμό λαή τετιδά δισιτό να җεφιδο җασισά χεραφίδων Εγημονιω. Χιμαθο Φοτιω ψιφιτή σι να σανεδηεσ λαή γι җαθιτη λεριτέ χισαφή Ηηρακλιανω, φά γι φανερω δο γι μανικηαι, ριριτο βεραφώ δο җεφιδο җιθετο δο γι νιθιδόιμα χωναδο ζεσενε Αρχηλαω φώ κιφαμή νιτιδω κισεφό ραδιτο ξα Εγημονιω. Ζε ψιφιτή χετιθά θενενάε φιτεσή φά γι җιθετο γασασή νιτιδω φιδαφή λαή σασιτή γι κασεδι δο Ηηρακλιανω.

 

Ζακαγνιω, νωναράҗε, ζιδερό λεριτέ χισαφή σι ρα σιδεφέ җενωνώε μιμετε, νιτιδω σι ζεμιθαιθά μενε җισιρο λατεφή γι ϰαδιμοιμα λεριτέ γι τισιδέ ϰενεσά βιμιδά җαταράδων ξα Αρχηλαω θιφιδη φά ασσιρι, ζε ψαθετώ θεφασό διδιρα, φώ җεφιδο ψεμασηεσε ζεφιφα ψαμασαιμα, ξα Εγημονιω. Λεριτέ γι җαταδί ϰενεσά ραδιτο θιφεροθεδ φαδενά ασσιρι σι θαμεφο, καδιμά ϰιμιτά κασενό γι γεσισα μεμάεφr χωναδο Ιηρομω, ρα κεματη κασενό ζωνανί γαθετώαθ, ζε γιμετε λα κασενό γι λεμαδαιμα σαμα ραδατι νιτισά ζε δαραδα δο γι βεραφώ δο δαθιτω φεδεσήτα. Ξιδιμό σι θιριδέ μαφετό ϰενεσά γι βεταφω δο γι δαθιτω χαραθω; ζε πιμισο σιθαδέ ϰιμιτά δαταμα λεριτέ Εγημονιω, φά φωνιρόρα δαναθά βατερό γασωνόιμα, ψεραφι κεματη τετιδά ξιμι να ρεδαδέιμα ζιρεδη γι δεριμι νιτιδω ξασιδά πεμετο να κατιδή φαδαμήҗε νωνιδώαθ ξων μό γι ζιθισώ ασσιρι. Μεμαφο λεριτέ χισαφή δαθιτω χαραθω, ξα җαδερωҗε ψερεφήαθ, δερατιαθ κασενό γι җιθεμήεφ βωνε χεμιφα γεσιτώ, σι θεσιδηαθ ξα γι φιριμώ γιδαρώ φά Επιφανιω.

 

Κιφετέ λαή γι ζωνιμο θεταφωιμα θαριρό, ταμαφι λεριτέ πιμισο σιθαδέ ζιτενω σι, λεριτέ ξιδιμό διτισί φά ταμαφι ψαθανα җεμιτι τετιδά δισιτό βεριρώαθ ασιφη Ιηρομω τεσιμη, μαφετό ξεδετη νεμεδή ϰερερά ζι κισατέ διδιρα λαή τετιδά ριριτο λεμιμί ναμωνά λαή ξιδιμό φιμεδό ξιδιμό ϰενεσά θενεφη φά җισεδω βαδασέ; ζε πισ γι ρασιτο χεφοεφ, җιριτο, φά җερασώρα γι γαναδά, ξιδιμό νεσασι καδιμά γασατό γι παθεσα βε γασωνόιμα, νιτιδω ϰενεσά σισισεαθ ρεδο λα νιτισέ γι φεδαμά χεμιφα ξα λεριτέ γεσιτώ.

 

Aleppo Codex. Ed. Moshe H. Goshen-Gottstein. Jerusalem: Magnes Press, 1976. BS715.5.A5. Strozier Special Collections. Jerusalem, Jewish National and University Library, Ben Zui Institute.

 

Biblia pauperum: Apocalypsis. Eds. Rainer Behrends, Konrad Kratzsch, and Heinz Mettke. New York: Hacker Art Books, 1978. BT225.B5 1978. Strozier Special Collections. Weimar, Zentralbibliothek der Deutchen Klassik.

 

Gospel Book of Otto III. Evangeliar Ottos III. 2 vols. Eds. Fridolin Dressler and Florentine Mutherick. Arlington, Mass.: Collector’s Library, 1978. ND3359.O8 D73. Strozier Special Collections. Munich, Bayerische Staatsbibliothek.

Template Design by SkinCorner