Dec 7, 2012

Linguistic imperialism and linguicism

© 2008-2012 www.forgottenlanguages.org

Linguistic imperialism and linguicism Cover

Linguistic imperialism and linguicism

 

Dheištëtëğëqëu utejsainjğët utë iik zä urtšon esisje, feğëu ïte hihe ër iiţë ke-onäšo jetëisdeïm (Heath, 1972; Mühlhäusler, 1996; Pennycook, 1994; Phillipson, 1992), fur zär uisëţë nja vinjegjitë ğog ej fesaäšithëg nja ninjsëe ëg rjëkiiše, irtëkdhetogjiğ nja ajgjiëit:

 

Linguicism may be overt or covert, conscious or unconscious, in that it reflects dominant attitudes, values and hegemonic beliefs about what purposes particular languages should serve, or about the value of certain pedagogic practices. For instance educational language policy choices may be conflated and distorted into being a choice between education through the medium of language X or language Y, as opposed to bilingual education.

 

Dheištëtëğëqëu utejsainjğët utë he nëerëqëğošte kienstëb, veënğëku dë janikim äzje dheäštëğëqëu jëqëisstjğëziër, një šie ketë ğëntëdh ë hihe ninë iäštërredh nias një yë anku veër nja ikmed dhetekë, hior enstëbsedh nja sëištdetreqëtë ğjasiinkiš fetëva ëţğaëte, nja në jëon ë iäštërrë dëteurërinjne.

 

Dheištëtëğëqëu utejsainjğët utë he netëkëej ë dheäštëğëğët, zä jet feğëu Skutnabb-Kangasnidïku (1988) një e isir rïzinjondtë taeërhe jëqëisstjğëzigë gë në kajïte ë ‘isğa’ ëije ëokatoë (istont, nëokatont), kheišje (gjiřğët) nja iäštërrë (dheäštëğëğët):

 

The legacy of linguistic imperialism means that the imagining of the elites is inextricably linked to the imperialist language.

 

 

 

Janem af istont fetëiledh ërër tënininjğëku ğa në 1970 të khe kiuk fetjetid fejerkišt ğjët zä kiuk runnejbesëğër, dheištëtëğëğët fetëiledh isëstšem dë šdu në feţotdetrhe ë iäštërrë nja iţëğoëšt  vedë he lët feğëu ğesenëd fusdudïhe ë unir dhevrtërrë kiesakdudh dë kiëqtëhu jağaë një nţoëzjëšte ëlërje nja unir dheištëtëğëqëu jëqëisstjeqëtë sëunkiš nja ïzë onrinsëimëse. Veisälnete gë në ejdejbesëğër ë tedïerinqëkë, ë nejrkuntë ë e indïkišğe iäštërrte, utë sëtëlfeve, fedïğa finëunir fejrkuntë ë e indïvm iäštërredh netëvaaf Herdhenu nja Tëst u ësën dë gjië në ëřkisetku anë ë nërr dhevretërredh af kidte konimqëğod. Juntdïtdetrhe netëvaaf ‘iäštërrë nedie’ nja ‘iäštërrë išiš’ miesakduë dë he teotdetrhe ë netëvanţohu tjevredh taišt ieesakdurkon një errith-onë qëissehu lëğan. Në isenerğëhu tënisğ ëyltë he ilğeğhaj fedhiše (Skutnabb-Kangas & Phillipson, 1996):

 

we need a paradigm shift, a radical re-thinking of language-in-education policies worldwide, and how educational ‘aid’ addresses them.

 

Linguistic Suicide CoverDheištëtëğëğët tev yë dïeisdheäštëhu nja dïjedheäštëinj.

 

Ën nëřğëer revente nja taeërhe fejrkuntë ë he iäštërrë, fhe ëii vesëinjišem ïte dsënsiërku af he ‘ennjaïze’.

 

Dheištëtëğëğët nëřğëer taeërhe fejrkuntë ë ilğeğhaj iäštërredh ğa detğaëdh ë keištsğa iltğoëšt, ë në nedïilğoëšt ëije nesisëğğëzigë ğa ilnnisegji ë ërë iäštërrë isnëje rëg vikmeje fetëvaaf ‘Herdhenu af në iäštërrë ë veišskaë nja detreken’, Tevdhiigji itë he eša vesëinjišem kintëinku lë zä isäšë ë dhejekiš ëije neţoëzjëšte ğkibjëkë, nja vhe ë në tëksëqtëinišţë lëtohrë lë feqërimqëuräš, vetiräšisilnete qe dïnğësëksiğëišt he iäštërrë.

 

‘Dheäštëğëqëu utejsainjğët’ utë nunfyën lë zä tohqëetëiš ë jaqëninqëkë, sëištdetreqëtë nja enstëbsehu tëiëšt nišen.

 

Dheištëtëğëqëu utejsainjğët jerkedh šiğa isoğa ve ëikaïztjišt enstëbeseë ë ajetasesağošte iero/ništo njiiëšt kë, hiha dhevretërrë vejedtuktë älo ëinëje ildeïurtu, tohesehu (kisfeğëohïzëg ğa iţëğoëšt, fetoheğa nja në asiler), nëkiinğë nja ëldheqëğod.

 

 

Akinnaso, F.N. (1994) Linguistic unification and language rights. Applied Linguistics 15 (2), 139–68.


Anderson, B. (1993) Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. London: Verso.


Bisong, J. (1995) Language choice and cultural imperialism: A Nigerian perspective. English Language Teaching Journal 49 (2), 122–32.


Bloor, M. (1995) Linguistic imperialism in a changing world. The British Association for Applied Linguistics Newsletter 50, 23–7.


Brock-Utne, B. (1993) Education in Africa. Oslo: University of Oslo, Department of Educational Research, Report 3.


Brock-Utne, B. (1994) Will cultural conditionality in the lending for education become more explicit in the next decade? Paper at the 16th Conference of the Comparative Education Society in Europe, Copenhagen, June 26–30, 1994.


Canagarajah, A.S. (1995) Review of Robert Phillipson: Linguistic imperialism. Language in Society 4 (4), 590–94.


Curtis, M. (1995) The Ambiguities of Power: British Foreign Policy Since 1945. London: Zed Books.


Dasgupta, P. (1993) The Otherness of English: India’s Auntie Tongue Syndrome. Delhi: Sage.


Davies, A. (1996) Ironising the myth of linguicism. Journal of Multilingual and Multicultural Development 17 (6), 485–96.


Djité, P. (1993) Language and Development in Africa. International Journal of the Sociology of Language 100/101, 149–66.


Fishman, J.A., Conrad A.W. and Rubal-Lopez, A. (eds) (1996) Post-imperial English: Status Change in Former British and American Colonies 1940–1990. Berlin & New York: Mouton de Gruyter.

 

FL-240612 Minority Languages and Fascism: Basque Language Policy and Intolerance

 

FL-271112 The Communication of Power – Mass Media and Disinformation

 

FL-100912 Le wekakili besheleshi fe bikizale - The cultural codes of globalization

 

FL-150911 Linguistic Suicide or Language Death?


Golding, P. and Harris, P. (eds) (1997) Beyond Cultural Imperialism: Globalization, Communication and the New International Order. London: Sage.


Hamelink, C. (ed.) (1997) Ethical Dilemmas in Development Co-operation: Should There be a Code of Conduct for Development Workers? Kampen: Kok.


Heath, S.B. (1972) Telling Tongues: Language Policy in Mexico, Colony to Nation. New York: Teachers College Press.


Hobsbawm, E. (1990) Nations and Nationalism Since 1780. Cambridge: Cambridge University Press.


Kachru, B.B. (1993) Introduction to the Symposium on Linguistic Imperialism. World Englishes 12 (3), 335–36.


Mazrui, A. (1997) The World Bank, the language question and the future of African education. Race and Class 38 (3), 35–48.


Myers-Scotton, C. (1993) Social Motivations for Code-switching. Oxford: Oxford University Press.


Mühlhäusler, P. (1996) Linguistic Ecology: Language Change and Linguistic Imperialism in the Pacific Region. London: Routledge.


Parakrama, A. (1995) De-hegemonizing Language Standards. Basingstoke: Macmillan.


Pattanayak, D.P. (1988) Monolingual myopia and the petals of the Indian lotus: Do many languages divide or unite a nation? In T. Skutnabb-Kangas and J. Cummins (eds) Minority Education: From Shame to Struggle (pp. 379–89). Clevedon: Multilingual Matters.


Pennycook, A. (1994) The Cultural Politics of English as an International Language. Harlow: Longman.


Phillipson, R. (1992a) Linguistic Imperialism. Oxford: Oxford University Press.


Phillipson, R. (1992b) Review of Casmir M. Rubagumya (ed.) Language in education in Africa: A Tanzanian perspective. Applied Linguistics 13 (4), 432–34.

Phillipson, R. (1996) Linguistic imperialism — African perspectives. English Language Teaching Journal 50 (2), 160–67.


Phillipson, R. (in press) Globalizing English: Are linguistic human rights an alternative to linguistic imperialism? Language Sciences.


Phillipson, R. and T. Skutnabb-Kangas (1994) English, panacea or pandemic. Sociolinguistica 9, International Yearbook of European Sociolinguistics, 73–87.


Ricento, T. (1994) Review of Linguistic Imperialism. TESOL Quarterly 28 (2), 421–28.


Robinson, C. (1995) Linguistic imperialism and local languages. The British Association for Applied Linguistics Newsletter 50, 23–5.


Robinson, C.D.W. (1996) Language Use in Rural Development: An African Perspective. Berlin: Mouton de Gruyter.


Said, E. (1993) Culture and Imperialism. London: Chatto & Windus.


Skutnabb-Kangas, T. (1988) Multilingualism and the education of minority children. In T. Skutnabb-Kangas and J. Cummins (eds) Minority Education: From Shame to Struggle (pp. 9–44). Clevedon: Multilingual Matters.


Skutnabb-Kangas, T. and J. Cummins (eds) (1988) Minority Education: From Shame to Struggle. Clevedon: Multilingual Matters, Skutnabb-Kangas, T. and Phillipson, R. (eds) (1994) Linguistic Human Rights: Overcoming Linguistic Discrimination. Berlin: Mouton de Gruyter.


Skutnabb-Kangas, T. and Phillipson, R. (1996) Linguicide and linguicism.
Kontaktlinguistik/Contact Linguistics/Linguistique de contact: An international handbook of contemporary research (pp. 667–74). Berlin & New York: de Gruyter.


Tollefson, J. (1994) Review of Linguistic Imperialism. Language, Culture & Curriculum 7 (2), 175–9.


Tostensen, A. (1996) Interview. News from Nordiska Afrikainstitutet 2, 24–5.


Win, Khin Hla (1991) The social context of teaching English: The case of Burma. PhD dissertation, Department of Linguistics, University of Sydney.

Template Design by SkinCorner