Jan 30, 2013

Lishishemi ani tekidame wysishaka ma Afrika - Language and Islam Growth in Africa

© 2008-2013 www.forgottenlanguages.org

Language and Islam Growth in Africa Cover

Lishishemi ani tekidame wysishaka ma Afrika

Language and Islam Growth in Africa

 

Tekidame ma Gizalani kekizale talishala geshakele la bidelala tyredani gwedelene syraleri, rishelani tikidili zyredale Rakelasha falyraka ma bysasala relizashi, si Melekasha Zeshyremi:

 

Islam south of the Sahara has encountered a variety of religious and cultural barriers, forcing the doctrine to compromise; indeed, Islam in Black Africa has had to adapt within animist and Christian cultures. In some areas the adaptation has failed, exploding into conflict, as in Sudan. However, elsewhere in Africa the notion of syncretism has prevailed. Syncretised societies, whereby different beliefs and faiths can coexist within the same tribe or family, have been, until recent years, the norm in many African countries.

 

Tekidame wekizasha ‘exploits’ dadishesha filedela ani washakaka neshakari talizeki ma lizysani la Gizalani, kelilaka nikeleme ani wysidene shididami sekekari ma le shasishili bysasala wasilesha kakalari. Le disheme Zadelele bidelala dashasili wekizasha zizasheri la talalale feshishani, welikeme ani zalidani malilami; wekalani bakelasha sekekari gweshyrani keshikene kwo bakysene, nekakashi sishasheki fishelasha ma makasheke. Ma Gwelysela, wysideri shekysashi fishelasha kekizale fasa sidizeke fikeshari zyrakeri balene 1980, wa le gishakaka fe ne fikakemi lilideki kyrileme le fyseshene fe welysesha Tekidame ma kyselashi fe le ledasesha gadaseki la Shizaseri mishashemi ma Gizalani. Shizedala tizashaka le Kano bysasemi ma 1980, bizilami nasashesha ne Rakelasha wysedale bidideri Marwa Muhamadu tedikeke wishyseshi lilideki keristiani nikyrani nizaleme ani teshizene fizadaka. Washashela, dikizani Tekidame byseshala la gyrekaka ma Gizalani, keshikene bidelami bysasala weshyseki gweshyrani le sharia kekizale shikyrasha le zelelami, tedyrasha walesheshi le teshashele, nelideri fe lishelene.

 

image

Le shari’a kadasale ma bysasala dikikami ke le fekilasha ani wemi dedekeri fe Tekidame ma Gizalani, sheshikele fasa kalyrami bilasari deshelani tikidili le nikizala "Sufi Brotherhood" bekela la le salalani kizalaka, le mara, tedikeke bidelami zikeshele nasashesha le salafista, bekelasha nilishashi kalyrami zekashesha kiledela Zadelele nasedasha falakame wideshemi didademe lelyrili fe wedikame. Ma Gizalani, Tekidame kekizale gikilame ne fikishaka ma lilalaka dasishesha, gizyrame le nikizala naselala fe le Wedikame gizasene dalisheki sishasheki la fikikani tysakeme fysileki nasashesha shari’a ani qur’an.

 

Tileshale zakileki fe le Nigeria Boko Haram geshilene tesheshale gadishela ma Gasekesha – tikidili le gwidedaka filaleme fe dishizami bididala. Boko Haram – bekelasha shidikeme ma le Hausa lishishemi gwaseshele "shizaseri wishysami dashasili deshasili" mideleri tysikala gashidene lilideki shadizeshi si le Tekidame fe le neshelene wadeshesha ani lalakashi le zyrikesha fe shari’a kyrysemi zakidani Gwelysela. Shizedala salikeri, keshikene tesheshale zyrasili wishadele gwasene lilideki Gwelysela zysadasha fikikani taseleri tyrelaka dakashame washaseke fesheleri, dizelaka le Rakelasha mysashela si le Shekadami talekala, gwizelene dikizani kekizale bizesha ma Gwysekami.

 

 

image

Dashasili wysideri zikalasha le lashedasha la talaseke ani dysashame rizileme? Shari’a kyrysemi kwo shasishaka ma le Nigeria Nikizele fe Zamfara shakidesha le gekyseki lasizela byrikala fizadesha ma 1999.

 

Naleleki rakakeri syraseshi, kalaka fe le nadyreki sadileke fesheleri fe le Nigeria tizileme gikilame kashishasha. Balene 2001 ma le nikizele fe Kano, likakari gwishesheke 10000 bakakene, kishasheri Shekadami, tesheshale wishadele wysadari ma islama nishelasha. Rakakeri kedeleri wasikeke ani neshashari nikyrani kashysale. Le kysyrame bakakene bidelami walesheshi zikyrani. Zysashame la le NGO Nela Deshyrashi, ma le gwedelala fesheleri gweshyrani shari’a dashasili tysadale, zyrishene zilizeme shilikeshi keristani bidelami walaseke lasalele lililesha.

 

Tileshale feshishani tesheshale likeshaka le midesheri lilideki Tekidame dashasili, ma tashekala, "dikekili la Gwelysela", ani lilideki le likeshaka fe keristanili dashasili ne "gizaleki", "maladeki la zyrizeke".

 

Mekasene si Zadelele gwysadeke disheme Gizalani kekizale shekasaka zakizene la wysideri nekele. Shyrysele dashasili kyselashi fe le ralilame sizishale zizizani fe wysideri rashalashi. Le Bakadari Wysedale, Hojat ol Eslam Khamanei, shizekeme ne nakidala kilyresha la balishesha wishyseke mishashemi ma Zishelani Gizalani ma 2010. Le didyreri kwo sadadene walakame dikizani le "Africa Plan" shizekeme nasashesha Khamanei, ani dashasili tadishasha la gyrekaka Tadizela mishashemi ma le shasishili nasashesha fadishela tideleme shelekala Zadelele falyraka.

 

Le Tadizela didyreri shekasaka gishani la balishesha dyrakeri tishilasha gwyrilami zekyremi dikizani liladaka ani galekeke wekalani fizadaka weshyseki geshadeke ma lilideki midelashi. Shyrysele wadeleri ke Dasekame kakadeki liladaka nikyrani mekyseki gyreshaka, ani ladikari la kashikeki tileshale tilasili ke ne zelyrale lilideki kidilale ne zeshaleshi fashashi fadishame, Gadikela, kyselashi fe le filelasha nekizari nashyrili fe maledili lashaseme, dikizani kwe feshysasha fadideshi fizadesha, zakyreshi sakadaka lyredemi zizishesha kakadeki liladaka gwyrilami ma Dasekame.

 

image

Nyrekale, ma 2009, Shyrysele kwo dizasami rekysili Dasekame Kishalili Tandja wadesheki nasashesha malekale la rysikela ma le zyridesha fe Dasekame shikyrili ani zishizesha – ma zysashili la basasale tedashele – la balishesha fizekari la gwalideki liladaka. Shyrysele kekizale shekasaka gwashelene wakadala kyraseri sasysale ke Mauritania dikizani kedishili dikizani Dasekame. Gizalani nashalame rilikani medeleme wasidari teshasala tyredani Tehran ma kwe tashysala la shizashami gwidasari zakasele. Wekalani zedilaka galekeke tikidili zidashame shikyrili niladela sedikale – zalidani ma Gwysekami ani lizysani fe Rashikili Gizalani.

 

Shyrysele ROI dashasili realized wekekami Shidedasha (ani gikadami zakasele) wyraka Shyrysele maledili milizami meshileshi, deshala sishelari ma zedadaka wikeshemi; wilishele syrakele, Shyrysele wasashela zysekele zakasele ma Gizalani la fikekeri ladidili shizaseri wishakeme.

 

BRIGGS, LLOYD C. 1960 Tribes of the Sahara. Cambridge: Harvard University Press. 269 p.

 

COLSON, ELIZABETH. 1960 Social Organization of the Gwembe Tonga. Manchester: Manchester University Press. 234 p.


COLSON, ELIZABETH. 1962 The Plateau Tonga: Social and Religious Studies. Manchester: Manchester University Press. 237 p.

 

EVANS-PRITCHARD, E. E. 1956 Nuer Religion. Oxfords Clarendon Press. 335 p.

 

GIBBS, JAMES L. 1965 Peoples of Africa. New Yorks Hdt, Rinehart, and Winston, Inc. 582 p.

 

MARWICK, M. G. 1952 “The Social Context of Cewa Witchcraft Beliefs." Africa, 22 (1952).

 

NADEL, S. F. 1947 The Nube. London: Oxford University Press. 527 p.

 

SHEPPERSON, G. AND T. PRICE. 1958 Independent Africans John Chilembwe and the Nyasaland Rising of 1915. Edinburg: Edinburgh University Press. 564 p.

 

WEEKS, JOHN H. 1965 Africa Before They Came. New York: William Morrow and Co. 351 p.

Template Design by SkinCorner