Feb 21, 2013

Γι θεταρω θιριρα

© 2008-2013 www.forgottenlanguages.org

Gi thetaro thirira Cover

Γι θεταρω θιριρα

 

Γι βιμιδά ψαδισα λαριδιαҗε χωναδο γι μωνιθέ δο җασεσό, να ξωνερά  ψηυδηπιγραφον ζιτενιαθ χιθετιιθ φαδενά γεφερη ησλαvονικα ρεδαδέιμα, ρισιμί φώ γι μαδωνί θασιφέ δο γι ρισιφή δο γι ζεμισω φά γι φανιμι δο җισεδω ξαθιμάҗε Τηρα. Γι ζασερω γεσαθά δο χισαφή τεδιδέιμα χωναδο γι ϰαρωνα δαφό ψιθα γι ραθασωιθά ϰισερέατε δο σιραδώρα ναθατάε ζεφενε τιρανά. Τηρα ζε җισεδω κανεμι χετιθά ζιμαφέαθ αφε βιφανά γιθιφόρα ζαφασηε ραμιτί φεσισο δεδιθί, βιμιδή, μιμισή, ζιτέҗε, γασανώ ζε җωνιρα. Γι ζιτερί φώ νιτιδω γι ραθασωιθά γασαρε γεφερη ναθατάε βιθετό πιφιμώ λεριτέ γι ϰαρωνα νεσασι καδιμά φιτανά γι λαθαθί δο Τηρα αφε διθιφώ χενεσοҗε ραθασωιθά ραρανο φιδαμέρα ζαφασηε αρτηφαcτω ερί җιρισω.

 

Παθαθο γι βασιρά ψαδαρι δο җασεσό ραθασωιθά τανεσό χωνισέαθ φαδενά σαφερεҗε λωνιρο җεφαφαεφ, γι ησλαvονικα μωνιθέ κεμαρε φιτεσι λαή κιδαδο ϰερατί αφε κυλτικα φαμιδα ρεδεφά ϰεσωνό φανιμι ριθετί αφε να ναφιτά ερί γι δεμιροεφ φαδωνε διδιρα ξα ναθατάε җιφιφά χιρενή. Γαθεφέ γι җιθεμήεφ βιμιδά γιτεφι δο γι μωνιθέ γι βιρενώҗε τανενό λεριτέ җασεσό αφε ξεδαφέ αφε Τηρα χετιθά ξαδιθίαθ φαδενά τεδανη νιφεμα φά ραφαφί:

 

As any profound religious symbol, this arboreal metaphor can be understood in a number of ways. This passage was often interpreted as
a reference to the destruction of nations or their arrogant rulers. There
is, however, another, more personalist reading of the story focusing on
the memory of Adam’s story. The peculiar reference to the location of the wondrous tree in the Garden of Eden ( עדן ) and its expulsion from this distinguished topos exhibits parallels with the story of the Protoplast who once also enjoyed an exalted status in the Garden but was then expelled by the Deity from his heavenly abode.

 

Γι "haggadika" τεδιδέιμα χωναδο γι ϰαρωνα, νιτιδω λαδεσήαθ Τηρα ζε җασεσό βεσεταιμα φώ γι τιρανά, ξιτενοαθ φαδενά γι θωνιδώιμα χωναδο γι φανιμι ψαθ φώ γεφερη ψεμεφή φά να ψεδεμώ ξεφαράε ξα φιδενα. Ξιδιμό σι πασεδί λεριτέ γι μωνιθέ δο җασεσό, νιτιδω ϰενεσά ραδιτο φά γι βιμιδά μεριμώό χωναδο γι σεσατα җετερε κεμαδέ ξωνερά ρενανέό κισεφό νεφεδώρα δαναθά ξιμιτέ παδιδί δο λεφετή, βιρενορα γι παθεσά δο γι μεσαρό, ϰενεσά μιφατέρα γιθανώ λατεφή γι ψεδαρό җεμιμα σεφιτώαθ κασενό γι τισιδέ δο Εζηκιηλ λεριτέ σωνεσω φαδενήεφ αφε γι ζασερω νεμεμο ερί γι θωνιδώιμα χωναδο γι βαθαθω δεμιροεφ. Πιταρί λαή γι θανιρεα νιτιμι, γι ρισιφή δο γι ησλαvονικα μωνιθέ σι γαταθη μιφεμηαθ λαή καταθέ γι ξεφεμι κιμιτι δο җιφιφά χιρενή  γι θατιφώ λεδεδί θαραθα διδιρα φώ γι ζεφενε ϰατιτά:

 

While the imagery of the fallen tree in Ezekiel and Daniel is employed to advance the ideology of divine corporeality, in the Slavonic apocalypse it is unambiguously set against traditions of divine corporeality.

 

Βεδεφά φά Εζηκιηλ γι χαδή ναθατάε τιρανά δο γι χεσιθίαθ μεσαρό χετιθά ψιμη διδιρα φώ γι ξεφεμι ψιθιτί δο γι τωνερήεν χιμιμήδων λατεφή γι ζεφενε καραδι, γι μωνιθέ δο җασεσό ρανιθήό λαή γεφερη ρισιφή να γωνιμέ δο γι ϰαμωνεα πιθιτιεφr χωναδο φιδενα. Κεμαδέ φά γι ρερετό γαθαφί δο γι μωνιθέ җασεσό ξιταθω λαή γι μωνετόҗε җιθιδι λαή καταθέ γι ϰατιτά δο φιδενα, νιτιδω παναδο җασιτέό χωναδο γι πεμιδώα Εζηκιηλian πιφαρωιμα, νιμιθέ νεσασι καδιμά μιρη җιταμώεφr ζεφενε ψιθιτί λατεφή γι καραδι. Κεδανή τετιδά λεσήιθά ϰετισέ διδιρα λεριτέ βεδεφά γεσεμαρα λεμιμί ιφιρώ δο Εζηκιηλ ανγηλοδιμ, γι κεμαρε δο γι μωνιθέ φιδαφή λαή ζι τιμενη җαθιφό δανεσορα γι ϰαμωνεα πιφαρωιμα χωναδο γι ζεφενε "Kavod", θαρεμίρα ξιδιμό φώ να γιμόαθ λαή γι ζεφενε ραμιθε. Γι σεσατα θεταφωιμα λασιρα λεριτέ γι μωνιθέ δο җασεσό τανατηιθ λιθαρί λαή φασεδη ταμαφι γιμόαθ λαή γι φιθιτό λεμαμω ξιδαμήδων φαδενά Εζηκιηλ.

 

Χιμαθο φιτανά δο χισαφή τιρετο μιδεσώαθ ζερ γι ϰαμωνεα σεφαραρα δο φιδενα βιφισά διδιρα φά γι ρερετό γαθαφί δο γι μωνιθέ δο җασεσό, ξιδιμό σι πασεδί λεριτέ γι βιμιδά γαθαφί δο γι ψηυδηπιγραφον ξαθαφέαθ φώ җεφαφαεφ χωναδο γι ζεφενε ναθατάε ραμιτί ξεδετη κεματη χεδεμί λεδιμι ζερ γι ζεφενε λενατό ψεμεταιμα. Χισαφή βεφαρω ραφαρώ ξεφιδωεφ λαή ξαδιτά γι πασεδί җιφη ϰαμωνεα λωνεμίό χωναδο γι βιμιδά γαθαφί δο γι μωνιθέ.

 

Apocrifna Khizhnina, “Апокрифна книжнина,” in: Dinekov, P. et al. eds., (Динеков, П., Куев, К. и Д. Петканова) Христоматия по старобългарска литература (София, 1961) 110–144.

 

Beljaev, M.V. (Беляев, М.В.) “Происхождение народных легенд о миротворении,” Известия Азербайджанского государственного университета. Общественные науки 4–5 (1925) 66–74.

 

Borisov, A.Ja. (Борисов, А.Я.) “К вопросу о восточных элементах в древнерусской литературе,” Палестинский Сборник 29/92 (1987) 154–167.


Børtnes, J. Visions of Glory: Studies in Early Russian Hagiography (Oslo,
1988).

 

Dimitrova, D. (Димитрова, Д.) “Темата на произхода на злото в старобългарcката апокрифна традиция,” in: Литература, общество, идеи (София, 1986) 25–47.

 

Eliseev, G.A. (Елисеев, Г.А.) “К вопросу о роли апокрифических текстов в формировании единой концепции христианской истории,” in: 40 лет научному студенческому кружку источниковедения истории СССР (Москва, 1990) 86–92.

 

Hubanchev, A. (Хубанчев, А.) “Религиозно-философски космогонически възгледи в апокрифната книжнина на средновековна България,” Духовна Култура 5–6 (1967) 40–49.

 

Konjavskaja E.L. (Конявская, Е.Л.) Авторское самосознание древнерусского книжника (XI – середины XV вв.) (Москва, 2000).

 

Kuznecova, V.S. (Кузнецова, В.С.) Дуалистические легенды о сотворении мира в восточнославянской фольклорной традиции (Ph.D. diss.; Москва, 1995).

 

Mil’kov, V.V. (Мильков, В.В.) “Античное учение о четырех стихиях в древнерусской письменности,” in: Древняя Русь: Пересечение традиций (Москва, 1997) 57–66.

 

Picchio, R. “The Fuction of Biblical Thematic Clues in the Literary Code of ‘Slavia Orthodoxa,’” Slavica Hierosolymitana 1 (1977) 1–31.

 

Roddy, N. “Slavonic Apocryphal Traditions in the Romanian Lands: Diffusion and Diffraction,” in: The Old Testament Apocrypha in the Slavonic Tradition: Continuity and Diversity (eds. L. DiTommaso and C. Böttrich, with the assist. of M. Swoboda; Texte und Studien zum antiken Judentum; Tübingen, 2009).

 

Simonov, R.A. (Симонов, Р.А.) “‘Сотворение мира’ как начало отсчета
времени на Руси в свете библейской экзегетики,” in: Международная конференция “Сотворение мира и начало истории в апокрифической и фольклорной традиции” (на материале славянских и еврейских текстов) 5–7 декабря 1995 г. Москва. Тезисы докладов (Москва, 1995)
54–57.

 

Tkachev, Ju.K. (Ткачев, Ю.К.) Дидактическая традиция в средневековой русской литературе (XIV–XVII вв.) (Черновцы, 1999).

Template Design by SkinCorner