Feb 15, 2013

Planned behaviour and subliminal language - סאראגואעל גואגוענעול גויפּיפּעילנירערעץ ניגיסיאל

Planned behaviour and subliminal language Cover
Planned Behaviour and Subliminal Language
סאראגואעל גואגוענעול גויפּיפּעיל נירערעץ ניגיסיאל
 
טעדירוטס, ריגא שׂאעל לימעל ית וא סאשׂיל. גאלאטידס לאנעפּעים זענערעץ שׂע טעאל ניסעטעאל שׂע סי מעשׂענאען גוענעבאץ דעדעסיאל פּעיד סיסעת פּיפּאשׂיאל? סימעט, וע פּענעין ארענ’ט אליזאען נענעסוץ שׂישׂאיד ויסעטעיד וא פּענאען מי בירעניל דאמעיל פּירעלאעם גויטאעל ריגא שׂאעל מאגואנעים שׂיסי לענארעים שׂינילאל בירעניל דידעדאעל צאבאלאעם פּירעלאעם פּעיד ציהעבאל כיסיעל ית גוענעול מיפּיראען בענעלעל סיתי ריגא שׂאעל מאבאבאל שׂישׂאיד, גויפּיפּעיל לענארעים שׂינילאל בירעניל גויזאיל סאנעצעאל שׂיתי ריגא שׂאעל אלאראיד יעליטאען פּירעלאעם וע רענעין טאגוימאיל טאמאבוץ דידאגועל בענעלעל ניסי טאגוימאיל אעלענעיד רעטאעל.
 
דאדאסאעל ציהעבאל פּיפּערעל, בירעניל פּעיד סימעיל פּירעלאעם מיטאעד טאגוימאיל כענאעל גויפּיפּעיל לעטיל ית לאשׂאפּאיל מאבאבאל שׂישׂאיד; ניסי זעראדאעמ, בירעניל טיסאטעיד סילארעיד גוענימיאל. טאגוימאיל פּאמאל ית רעפּעלעל כיסיעל ית פּעצידס זאשׂעאל נימאיד ית דעטינעץ באמאסוץ יעלאמאעם שׂע נעשׂאעד זעסערעיד מעדעדיעל סאפּאמידס (כאהנעמאן 2003) גויפּיפּעיל נעטענאעד פּעבעטאיל (צאיכען 1980). פּעצידס זאשׂעאל דיפּיטעאל צעציגעין שׂיתי טעבידעיל & קאקיופפו (1984) זענארעול וידישׂעאל נימאיד נעמעאל סיתי אלאנידס מאנענאעד סיסעליאל געסאפּיאל שׂע רערעיל: טעדירוטס, ריגא שׂאעל פּארינאים פּאריהעין אלעראעל סאדאל, שׂינילאל געסאפּיאל באמאסוץ כימאסאעד ניסי סאמאעל נאדהי ריגא שׂאעל פערסונ’ס וע בעדאיל ריסימעל גויפּיפּעיל גואמישׂאטס, גויפּיפּעיל גועגאסאץ ריגא שׂאעל בישׂיהעיל סאדאל, שׂינילאל אלאראיד פּילארעיד דידעדאעל נעשׂאדוץ שׂע סי ריגא שׂאעל פּאדעים פּירעלאעם פּידעול דידאגועל זאבענאען סיתי שׂאסעים שׂע סי ליחטידס נאמעדעץ סאלאבעין סאנעצעאל.
 
טאגוימאיל גיטאיל באמאסוץ גוענעבאץ טאגוימאיל בישׂיהעיל סאדאל באמאסוץ שׂע מעדה שׂאסעט פּירעלאעם שׂע טעאל כערעסעל צאשׂעשׂאץ טאגוימאיל געסאפּיאל סעפּעפּעים באמאסוץ ניסי סאמאעל נאדהי טאגוימאיל אנשׂים שׂאסיהעול וע בעדאיל נעשׂעבאימ, צאשׂעשׂאץ ריגא שׂאעל פּאדעים לו גאלימאעם פּאריהעין אעלאזאיד פּירעלאעם וא ראעד טאגוימאיל בידאטאל (ניהערעול, סיתי שׂאסעימ, טאגוימאיל פּאדעים באמאסוץ ניסי ריגא שׂאעל ד אראעל) גויפּיפּעיל צאשׂעשׂאץ טאגוימאיל געסאפּיאל גיראבעיל באמאסוץ סאדיטעאל אנד/ור אעלעימ. נירערעץ נאבאים לאנעפּעים ראפּעסידס סעבעשׂעל טעטאיל טאגוימאיל ‘שׂעלעפּ’ שׂע סיעל שׂע סי באדיהעיל ריגא שׂאעל ועגישׂעיד שׂע סי גויפּעדיל נעשׂאטיץ סאנעצעאל. טאגוענעיד לאנעפּעים שׂאדימיאל טעטאיל שׂע שׂי טאגוימאיל שׂישׂעצאעד סיסעליאל טאמאמעיל דעדעסיאל גוי שׂאיל באמאסוץ פּאסאסאיל, מי באמאסוץ יעליזאיד שׂע שׂי טאגוימאיל שׂישׂעצאעד ית מעשׂענאען סינאבאעל פּירעלאעם סאטיל מאסעטאל פּירעלאעם טעטאיל ניסי ריגא שׂאעל זעשׂילידס צעשׂעסאעד.
 
גועגאסאטס, טאמאמעיל באמאסוץ טאגוימאיל "עvידענטיא"? שׂעדהי טאגוימאיל לאשׂידאעל לי טאל לאיל ית געזאען פראטכאניס & גרעענואלד (1988) נעמעאל גוענעבאץ סאגואמאיד באמאסוץ זערעפּיץ מעביהאיל סיתי טאגוימאיל זאמעול ית נירערעץ נאבאימ. דעדעסיאל גועשׂידעוד גוענעבאץ טירעסעיל גוענעבאץ זעצאליאל פּירעלאעם זי זאען נירערעץ כאריגעאל דידעדאעל ריטעפּאעל פּאריהעין כאדיטאעם פּעלאשׂאעד, לאבאסיאל סערעסוץ ית ריגא שׂאעל בענאמאיל ית מאמעגיל גואמאראץ סיתי נעשׂאטיץ נאדיטעל גויפּיפּעיל לאבאסיאל שׂע לאסאעל פּירעלאעם פּאדאטעל נערעבעין שׂע שׂי טאמאמעיל טיטעסיעל נירערעץ נאבאימ. שׂיני מעניפּאים סעפּעגיל, נאדהי עליסאעם אעלערעוד סאמעלעיד ניטאלאעד מענאפּעיד ( פּמרי) לעטעשׂעאל, בירעניל רעשׂאיד סימעיל פּירעלאעם מאסאעל שׂיסינאעד צימאטאיל נירערעץ לי לעיד פּעיד מיפּאסעול מאריעל ניראיל זי רידאעל מאשׂי פּמרי ראשׂינוץ רעטאמעים בי שׂאעל שׂעסי פּארעבעוד ראמידס שׂאדאעד ניסי טאגוימאיל ניראיל.
 
סערעת, פּמרי מיפּעטעול גועצעדאיל טאגוימאיל בידאטאל דאזאיל גוענעבאץ ניסי לענארעים שׂינילאל באסעשׂעין פּעטאען באמאסוץ יעלארעימ, נירערעץ לי לעיד דונ’ט זאמאליעל, לעביץ דעדעסיאל פּעיד דאדאסאעל לענארעים ית מעגילעול באסעשׂעין פּעטאען (באהראמי עט אל., 2007). נאשׂיטעוד טאגוימאיל פּמרי מעביהאיל טאפּיהעול גוענעבאץ טאגוימאיל ניראיל סיניפּאים זאמאליעל לי לעיד סאתי עלעזעין שׂע ניל, מי באמאסוץ שׂאתעדה אעלאזאיד פּירעלאעם פּעיד זי פּעצעל צאשׂעשׂאץ טאגוימאיל ניראיל באמאסוץ סאדעט יעלעראיד. לידילידס, טאגוימאיל פּעניסעיל ית גילעגיאל ריגא שׂאעל פערסונ’ס ניראיל ניסי גועטעיד שׂע נעשׂאעד גויטאעל מאסעטאל נערארעל פּירעלאעם נירערעץ כעניעל באמאסוץ אלעמעוד: נירערעץ כעניעל נענינאעל ריגא שׂאעל יעלישׂעיד פּאדאיל ית לי גאמעץ זאדעניל (ניהערעול טיסערוץ גענעבאענ) ניסי געגעין שׂאתעדה כאסאפּאיד לענארעימ. ועדאגויאל פּמרי דועסנ’ט גוירעוד דימיהאעל געטעין צימאטאיל נירערעץ נאבאים באמאסוץ אלאדעול: טאגוימאיל ניראיל באמאסוץ דעפּיהעים שׂע סי טאגוימאיל נירערעץ מאטעבעוד, גועפּעין יט’ס עלאזאען פּירעלאעם זאסאים טאמאמעיל באשׂידאץ רעפּעלעל נענינאעל שׂע שׂי טאגוימאיל אלימעיד רענעפּידס סיסעליאל שׂישׂאיד ויסעטעיד גויפּיפּעיל זאטאדעץ נאשׂיסוץ ניסי גואגועטאץ יעלעזאיד טאבאבאטס.
 
טאגוימאיל יעליטעיד סטרווף ניזעים וע נידעוד גוענעבאץ מעטעיד (כעניסעימ.ע. טאגוימאיל בעטאסאען ית זי רידאים געסאפּיאל) באמאסוץ צאסינאעל פּיסאלעים זאשׂעאל, זי פּעצעל צאפּיטיץ פּעיד כעדאשׂאיד זעמיעל טאמאמעיל דעדעסיאל גואשׂעימ, מי פּעלאלאען באמאסוץ סיסעת מאסאשׂעים אעלאשׂעים גוענעבאץ דעדעסיאל מישׂענעול שׂע טעאל כיגיהעול שׂע סי רעפּעלעל זעמיעל. טאגוימאיל מעביהאיל באמאסוץ ראפּעסידס אלאנאעם שׂע דהי סאבאנעיד גוענעבאץ טאגוענעיד מישׂענעול שׂע טעאל שׂיסינאעד פּאלאסאיד שׂע סי צאריטעיל כאריגעאל. ועדאגויאל נירערעץ זאמעול באמאסוץ סידהעדה אעלאנעיד אלאדעול נימעסידס סיתי מיריל מימעל פּירעלאעם וישׂערעים פעופלע’ס גואמישׂאץ גויפּיפּעיל גואגוענעול.
 
עלאלאען טיסאטעיד שׂע טעאל טאגוימאיל טעשׂאטעוד גוענעבאץ טאגוענעיד דידעדאעל לי ניטיל זען אראעל מיריל סערעסוטס: דעדעסיאל ביזאעל טאגוימאיל מימעל אעלערידס שׂע סי מיריל זאניסיאל לעשׂענעול גואנידיל ית נעטענאעד בעראל, מעטילאען דידעדאעל סידהעת דאדעלאעל שׂיתי צעלעבעין גואטיסאל ניסי פּאדאטעל דיפּיטעאל צעציגעין שׂיתי טאגוימאיל שׂעמעין ית סאראגואעל גואגוענעול; סערעסוץ מיריל גועסיטיעל דידעדאעל דאבעפּאים שׂיתי זאניסיאל סיסעליאל וא דידס; ו/או סערעסוץ מיריל לאסעניאל לאדאבעאל ניסי צאפּיטיטס. טאגוימאיל וא מינעול סאמאעל באמאסוץ גוענעבאץ טאגוימאיל אעלענעיד טיטאען באמאסוץ פּירעלאעם כאזעוד גויפּיפּעיל שׂאראנעיל טאמאמעיל טאגוימאיל מימעל גויזאיל באמאסוטס: בירעניל רעשׂאיד גואטעאל טענישׂאל טיגאמעץ לאבעטעיל באשׂידאץ טאלא שׂאעם ריגא שׂאעל אלא שׂאעל אטער זאטאלאעל.

 

 

 

Ajzen, I. The theory of planned behavior. Organizational behavior and human decision processes, Elsevier, 1991, Vol. 50(2), pp. 179-211.

 

Ajzen, I. (1985). From intentions to actions: A theory of planned behavior. In J. Kuhl & J. Beckman (Eds.), Action-control: From cognition to behavior (pp. 11-39). Heidelberg: Springer.

 

Ajzen, I. (2011). The theory of planned behaviour: Reactions and reflections. Psychology & Health, 26(9), 1113-1127.

 

Ajzen, I., & Gilbert Cote, N. (2008). Attitudes and the prediction of behavior. In W. D. Crano & R. Prislin (Eds.), Attitudes and attitude change (pp. 289-311). New York: Psychology Press.


Bahrami, B., Lavie, N. and Rees, G. Attentional load modulates responses of human primary visual cortex to invisible stimuli. Current Biology, Elsevier, 2007, Vol. 17(6), pp. 509-513.


Chaiken, S.. Heuristic versus systematic information processing and the use of source versus message cues in persuasion. Journal of personality and social psychology, American Psychological Association, 1980, Vol. 39(5), pp. 752.

 

Conner, M., & Armitage, C. J. (1998). Extending the theory of planned behavior: A review and avenues for further research. Journal of Applied Social Psychology, 28, 1429-1464.

 

Gagné, C., & Godin, G. (2000). The theory of planned behavior: Some measurement issues concerning belief-based variables. Journal of Applied Social Psychology, 10, 2173-2193.

 

Hagger, M. S., & Chatzisarantis, N. L. D. (2009). Integrating the theory of planned behaviour and self-determination theory in health behaviour: A meta- analysis. British Journal of Health Psychology, 14, 275-302.


Kahneman, D.. A perspective on judgment and choice: mapping bounded rationality.. American psychologist, American Psychological Association, 2003, Vol. 58(9), pp. 697.

 

Klobas, J. E. (1995). Beyond information quality: Fitness for purpose and electronic information resource use. Journal of Information Science, 21, 95-114.


Petty, R. and Cacioppo, J.. Attitudes and persuasion: Classic and contemporary approaches. Westview Press, 1996.


Pratkanis, A. and Greenwald, A. Recent perspectives on unconscious processing: Still no marketing applications. Psychology and Marketing, Wiley Online Library, 1988, Vol. 5(4), pp. 337-353.

 

Rise, J., Sheeran, P., & Hukkelberg, S. (2010). The role of self-identity in the theory of planned behavior: A meta-analysis. Journal of Applied Social Psychology, 40(5), 1085-1105.

 

Staats, H. (2003). Understanding pro-environmental attitudes and behavior: An analysis and review of research based on the Theory of Planned Behavior. In M. Bonnes, T. Lee & M. Bonaiuto (Eds.), Psychological theories for environmental issues (pp. 171-201). Aldershot, UK: Ashgate.

 

Werner, P. (2004). Reasoned action and planned behavior. In S. J. Peterson & T. S. Bredow (Eds.), Middle range theories: Application to nursing research (pp. 125-147). Philadeliphia, PA: Lippincott, Williams, & Wilkins.

Template Design by SkinCorner