Apr 29, 2013

Unaoni petdi Tis-3 IV


Unši Onsfĭži

Tartepa in e cosi di peicri,
te cu ta uid mei,
i te mę edeoi verfostast,
i te mę edeoast,
ce fusvet.

Narĭ co zaltpariait,
alde suldeal cui păprit,
are no sipearfa,
are noedere ceast.

Tartepa in iel cazfila el feinči,
i seoni petroiš,
mi cufąe it feinnot.

Tartepa in az annza
žipriein pa geate,
mi anmenoi di refa,
mi reru in ąilont.

Tasonei verfostast,
te męco rifusvet,
fifutai la edeuver,
mi petroicei riont.

Tartepa in me,
noalru anmepe,
tecu ta uid cosu i teicri,
ta ce esussi di te su,
i tadeoai zaltpariait,
it ansešre tiprieinpe,
žipriein pa az annzate.

Uid cusu iunši onsfĭzte,
uner anic uino daj cufat,
i iz cui patte...


... žipri mintai ašderĭš.
Template Design by SkinCorner