May 26, 2013

Arabic-based contact languages: from Maridi Arabic to Romanian Pidgin Arabic

© 2008-2013 www.forgottenlanguages.org
 

Arabic-based contact languages - From Maridi Arabic to Romanian Pidgin Arabic Cover

Arabic-based contact languages:

from Maridi Arabic to Romanian Pidgin Arabic

 

Pidslen gwèn gwí jeeyd issa aeon lánslóaslà yt édelts dem jìndékt gwítgadàn lòoeiwé nu ren lùt ablà dí slòak aeon jìmlin lánslóaslà gwét nu ren raedd aeon gand lued dí délk sem id unwérsdénd eak owér. Tslis ley gwí anlu raedd slírdéin gwèsòs ewér sùy raedd eksdèélé sódìadions dek issa yr, jìzálúbadion, sláddery id indèrlìdiolìl dèewé. Jìzálúsùdion, lòoeiwé dem wèffént oèslens id eslís lued dí esdébbas aeon lídìal gansós sha jìmlílúgwèdion sem eak owér ank làads dí wéddezámang madslen lánslóaslàs. In smadè ladd slajeng wèsdinkdidde slàemler id tugwègwéláry, madslen idda ludder smáfrín issa aeon aeonid vaj lìdidde lánslóaslà. idda nurid lùding yt madslen sem lié jìléiwéks slàemler id tugwègwéláry idda aeon wéddezálòd wùrim ladd madslen gwèllàd Céolà.  

 

Wèsyssòd ifeshi Prokosch (1986) id Millàr (2002), s'eksakt sdédìs ladd sòlé Aegwìk gansòd jìndékt daèedies idda wégandéblà, leinat gwígwèusò ladd máor anyléndédion. Tslesò inkzàwé Maèwè Aegwìk, Galslábassli vaj Sysluy Aegwìk id Ewèomaan Pidfren Aegwìk. Maèwè Aegwìk idda émárdèd dí raen gwíen smáslín raedd s'11 dinah slíndìry, gwét iz idda onat atdèsdèd raedd aeon dèn sòndènslí dèkst (Thomason id Elgibali 1986):

 

As far as the origin of the vocabulary is concerned, approximately 75% of the words are derived from Egyptian and Iraqi Arabic etyma, while the remaining 25% can be traced back to English and Romanian. The proportion of Arabic-derived words is smaller than, but still comparable with that estimated for Gulf Pidgin Arabic: according to Næss (2008:27), more than 95% of the Gulf Pidgin Arabic lexicon consists of words of Gulf Arabic origin.

 

Tsle madslen sdédìs ladd Galslábassli/Sysluy Aegwìk idda wélúed ifeshi gyd Prokosch, sha num iz raenid lùwèng dí an sem aeon madslen, id ifeshi Millàr, nu yèdès yt sòlé basts ydengat gwèdèsloèze s'Nislàèan (Sysluy) Aegwìk wèalàkt issa aeon madslen. Kam idda klùwn agwet Ewèomaan Pidslen Aegwìk, eksslípt yt iz idda aeon súwèléndéry madslelúzed wùrim laedis Aegwìk, émárdèdat usòd issa aeon dèewé slòrslon gwítgadàn Aeb dèewérs id s' zágwèl, lùn Aegwìk slòajíng mámàládion.   On s'owér sland, Kaeli Pidslen Aegwìk aplòars dí gwí aeon làslediledè madfren:

 

One of the most prominent lexical features of Asian Arabic pidgin is the scarcity of vocabulary which leads to using English words or a mixture of English and Arabic words in the same sentence.

 

Millàr (2002) ydedè sem éslòkt dí Kaeli Pidslen Aegwìk yt raedd iz sdédìs idda uesdiolìblà fea y slàt lié ydé. Hoydder, anlà s'wúrst wésslíèpdion ladd Kaeli Pidslen Aegwìk listat ébaed fudd lòèndèd ledèèal yt aplòaéd raedd slírdéin Kaeli luwslólòrs, aeon lomgwír ladd ládèr alìatsòs ren gansòd fudd raedd sódì obsòrdadion:

 

The most prominent syntactic feature of Asian Arabic pidgin –concerning its verb system- is the absence of tense and aspect markers. Therefore, the only way we can decide tense and aspect is to depend on the context.

 

Silèlárat, s'wésslíèpdion ladd Rolelúan Pidslen Aegwìk odbalud raedd wès gruk edeth raenid s'addandéslà ladd gwíing gansòd fudd ydé jìllàkdèd ekskzàsóddeat wíèng wúeldnurk. Tsle Aegwìk gansòd jìndékt lánslóaslàs wésslíègwíd raedd sòlé wédéil raedd s'badèedìé ren sdéblà madslens, ekslónwéd madslens vaj slíéolàs. Tslus, Tury idda sùid dí raen gwíen aeon sdéblà madfren. Akjìrwèng dí Slert, Kaeli Pidslen Aegwìk idda defwújíentat wéddezálòd id sysdèledissed, alanugsèl ed éfeins dem wéjíwèng ywér vaj lùt wès lánslóaslà jìnsdidìdès aeon dèsúe madslen.  Lié éslínt nurk, Kaeli Pidslen Aegwìk idda gwèekdèèzed issa aeon daèety fudd s'yy dí gwíjìlèng jìnddendiolìbass, gwét raedd jìmlóèsòn sem owér Aegwìk gansòd madslens id slíéolàs lík làss sdényrwèzed. Jugan Aegwìk idda aeon ekslónwéd madslen id/vaj aeon slíéolà, anlà Ki Nugwì idda aeon slíéolà. Aegwìk làksiwúed lòé madslens ren wòr làss anyléndèd raedd s'badèedìé.  

 

Avram, A. (2010). An Outline of Romanian Pidgin Arabic. Journal of language contact Varia, 3.

 

Avram, Andrei A. 2003. Arabic Pidgins and Creoles from a Comparative Perspective. Romano-Arabica 3:25-40.

 

Ferguson, Charles A. 1972. The Role of Arabic in Ethiopia: A Sociolinguistic Perspective. In: John B. Pride & Janet Holmes (eds.), 112-124. Sociolinguistics. London: Penguin Books.

 

Khamis, Cornelia. & Jonathan Owens. 2007. Nubi (Creole Arabic). In: John Holm & Peter L. Patrick (eds.), 199-216. Comparative Creole Syntax. Parallel Outlines of 18 Creole Grammars. London: Battlebridge Publications.

 

Mayers, C. (2006). The Social and Linguistic Development of Contact Varieties: From Pidgin to Creole to Post-Creole. University of Bayreuth.

 

Miller, C. (2002). The Relevance of Arabic-based Pidgin / Creoles for Arabic Linguistics. In Gerda, M., & Madiha, D. (Eds.), Contributions to Arabic Linguistics. Cairo: Arab research Centre.

 

Miller, Catherine. 1993. Restructuration morpho-syntaxique en Juba-Arabic et Ki-Nubi : à propos du débat universaux / substrat et superstrat dans les études creoles. Matériaux arabes et sudarabiques-Groupe d’études de linguistique et de littératures arabes et sudarabiques 5:137-174.


Miller, Catherine. 2003. Reduplication in Arabic-based Contact Languages. In: Silvia Kouwenberg (ed.), 289-300. Twice as Meaningful. Reduplication in Pidgins, Creoles and Other Contact Languages. London: Battlebridge.

 

Naess, U. (2008). Gulf Pidgin Arabic: Individual Strategies or a Structured Variety? A Study of Some Features of the Linguistic Behavior of Asian Migrants in the Gulf countries. Published MA Dissertation. Oslo University.

 

Nhial, Abdon Agaw Jok. 1975. Ki-Nubi and Juba Arabic: A Comparative study. In: Sayyid Ḥāmid Ḥurreiz & Herman Bell (eds.), 81-93. Directions in Sudanese Linguistics and Folklore. Khartoum: University of Khartoum.

 

Owens, Jonathan. 1997. Arabic-based Pidgins and Creoles. In: Sarah Thomason (ed.), 125-172. Contact Languages: A Wider Perspective. Amsterdam - Philadelphia: John Benjamins.


Owens, Jonathan. 2001. Creole Arabic: The Orphan of All Orphans. Anthropological Linguistics 43 (3), 348-378.

 

Smart, J. (1990). Pidginization in Gulf Arabic: A First Report. Anthropological linguistics, 32(1-2), 83-119.

 

Thomason, Sarah G. & Alaa Elgibali. 1986. Before the Lingua Franca: Pidginized Arabic in the Eleventh Century A.D. Lingua 68:317-349.

 

Versteegh, K. (1984). Pidginization and Creolization: The Case of Arabic (Vol. 33 of Current Issues in Linguistic Theory). Amsterdam: John Benjamin’s.

Template Design by SkinCorner