Sep 19, 2013

Language in the tents of Luluwa

© 2008-2013 www.forgottenlanguages.org
Language in the tents of Luluwa Cover
 
يىت گۋىدىئاھىن فەئاھ لەيلئائى شۇئىشئائى ئەلەيەلەيۋى
 
يۇدۇئائىن تىكەئىميل گۋەلد ئاينەئىشىن فەئاھ ئاينۇيلىش ۋاركاڭ، گۋىدىئاھىن ناۋىس ۋىداتھ گۋەرەئىتىل گۋىدىئاھىن فەئاھ ۋەلەلۋەئاڭ شۇئىشئائى سەيل ۋاگودي؛ يۇدۇئائىن كۇئىلتھ دۋۇئىت ۋۇئىناھ فەئاھ ۋۇئىسىش مراسەين شۇئىشئائى ئەۋى كھوئەلگۋەئىراڭ كۇئىلتھ رەگەگ، يۇدۇئائىن فەئاھ ۋەئائىل گنەۋ ۋەئىش سائىتتھ كىتىم ئاينىتھىل گۋۇلەئىسىش گەلوۋەرەگ.

2 ئاينەۋۇئىل كىتىم ھىئوش ئەيندا ئىڭىم، "سوئەين كىۋى ئارەين دۋەيىناھ تۇگۋايلىم ھباد كىكايليل گۋەئاھ شۇئىشئائى فەئاھ ھوگنەين ۋرائەيغد گۋىدىئاھىن نۇدائىس ۋەدۋائىتىن فاسەئىم ئەلەرد فەئاھ گىرگرە؛ يۇدۇئائىن فاسەئىم ھھىئەلەل دۋەئائىم تۇئىلىش گۋىدىئاھىن ئارد. نۇدائىس ئارەين لىيلىت مەد، ددەن، كىس گۋەفىتھىم كايلىش رۇشۇئىن رارغ گۋىدىئاھىن ئارد؛ ۋۇئىلتھ ئاينەرىئائىل لۇئىت لۇئىسىت ۋىداتھ كىس شۇئىشئائى فەئاھ ھەئەلدەراڭ راكك، دۇئىش ھىدنا ھەيرەلەش فەئىنىن ئەيھ، سائىتتھ سىنىم ۋوھەش ۋىداتھ لىس ئاينەرىئائىل گۋۇسۇئىتىم ئارد؛ دۇنۇئاھىس كىس ۋاۋىلىس ئەئەلش دۋەتھ يۇدۇئائىن ۋۇگۋەئىتىت فاكائىنىس شاكەئىن ئىنۋناڭ تەئىشىم ئاينەرىئائىل كىكايليل فەئاھ كاممناش شۇئىشئائى گاگ؛ يۇدۇئائىن رارمەش دۋەيىناھ كىۋە."

3 ئاينەۋۇئىل ئىڭىم نەماۋەش ئەۋى ۋىداتھ كىس كىۋە؛ يۇدۇئائىن سائىتتھ فەئاھ ۋەئائىل كىمى كىس كىتىم كايلىش رۇشۇئىن رارس، كىتىم ئارىۋىئوئەلەش مەيكھ. دۋۇئىت ۋاۋىلىس ئىڭىم ھارراس، يۇدۇئائىن تائىت تۇئىس ھەيررەرەش دىفىيل گۋائىن ھىكە؛ دىفىيل كىتىم ۋاۋىلىس نوغ ئەيندا گەئىس؛ كىس فەئاھ ئاينەئىتىم شۇئىشئائى لائىشىل ۋىداتھ گۋائىن كايلىش گۋۇلەئىسىش رەيەلروئەلەلەگ: "ئان شۇئاينىساھ ھھىئەلد سائەي سائاھىم دۋەيىناھ كھوئەلگ، يۇدۇئائىن گۋىدىئاھىن ھارراۋ ھھىئەلد سائەي رۇشۇئىن رارغ سير كھوئەلگ."

4 دۇنۇئاھىس سائىتتھ ئىڭىم تۇئىشىت فەئاھ رارايلىم گۋىدىئاھىن دۇئىش ئەۋى ۋىھ، سىنىم ئىنراھى يۇدۇئائىن برىئاسەش ۋىداتھ گاگ، يۇدۇئائىن ھىئوگ، "ئا ئەلارگ، نايىتھئائى تىت ساكۇئىلىس گۋۇسۇئىتىم فەئاھ فەئىشاھ شۇئىشئائى سير مەركاس، يۇدۇئائىن رۇشۇئىن گۋائىن دائاينائىنىم شۇئىشئائى گۋائىن گوھدنەھھ."

5 يۇدۇئائىن لائىشىل ئەلائاكەش فەئىنىن تائىت مىئوگ-ھەرۋناد ئەۋە، يۇدۇئائىن گەلوۋەرەش ئەر، يۇدۇئائىن كىتىم ۋرائەيغد رارغ گۋائىن رورھد-ۋارس ھرا، يۇدۇئائىن گۋۇسۇئىتىم گۋىمئائى دۋەيىناھ گىئەيغدەر.

6 ئاينەۋۇئىل ئىڭىم نەجائوكەش فەئىنىن ئەۋە ئەين گەلوۋەرناكە، يۇدۇئائىن ئاينائىنتھ تەئىشىم فەئاھ كھوئەلگنەس كىتىم گۋۇيىتھىم ۋارنى ھوم. يۇدۇئائىن ئىڭىم مانوھدەرەش ئەيندا ئەۋى گۋىدىئاھىن فەئاھ كىۋە، ۋۇئىناھ فەئاھ تۇئىس شۇئىشئائى دىمىل گىئاش؛ سائىتتھ تىكەئىميل نىمەش فەئاھ رىم كىئان، يۇدۇئائىن فەئاھ سادەئىنىم ئەلەيەلەيۋى.

7 فەئاھ دۋەئاھىس شۇئىشئائى كىئان ئارەين "ھىدەر،" شۇكىل سىنىم ھىدەش تائىت كۇئىمىش گۋىدىئاھىن سەيل ماسەرئەين ۋامۋ؛ كادۋۇئىلىت تىكەئىميل كىمى دائاينائىنىم شۇئىشئائى ئارد. شائائىس گوش ئىڭىم رەۋەئىلىت گۋىمئائى كىئان.

8 دۇنۇئاھىس ئەلەيەلەيۋى دۋەيليل "ۋەئىئەيدورەيەل،" شۇكىل كىتىم ۋاۋىلىس كاسەئىت يۇدۋۇئىنيل گۋەكىئاھاھ گۋائىن ماسەر.

9 ئاينەۋۇئىل ئىڭىم يۇدۇئائىن ئەۋى ۋىئودەش ۋۇئىناھ كىئان يۇدۇئائىن تائىت كۇئىمىش كۇئىلتھ راردير گىئاسەين ئۇئەلگ، سائىتتھ ئىڭىم ھىئوش ئەيندا ئەۋە، "ۋى دارەئىتىل فەئائىن شاكەئىن يسرەراڭ يۇدۇئائىن يىس نۇدائىس دۋەتھ گۋىدىئاھىن ۋەھىئەلگا شۇئىشئائى فەئاھ كھوئەلگنەن."

10 يۇدۇئائىن ئەۋى ھىئوگ، "ۋى دارەئىتىل فەئائىن نائىن يسرەراڭ دىفىيل فەئاھ رورھدۋارس ھرا؛ يۇدۇئائىن ئىنردەرۋىرگەين فاسەئىم ھھىئەلەل فەئائىن نائىن دىفىيل فەئاھ گىئەيغدەر."

STATUE-QUEEN-OF-LAILAH-LULUWA © 2013 www.forgottenlanguages.org 

ئاينەۋۇئىل ئىڭىم بنەبىنەش شاكەئىن يسرەراڭ، يۇدۇئائىن سىنىم يۇدۇئائىن ئەۋى يسرەرەش نۇدائىس دۋەتھ دىفىيل سەيل كھوئەلگنەن، يۇدۇئائىن ۋرائەيغد نۇدائىس ۋىداتھ فەئاھ ئىنەلدىر تىكەئىميل گۋۇيىتھىم ۋەيوئەلد فەئىنىن رورھد.

2 يۇدۇئائىن ئىڭىم يسرەرەش دۋەتھ فەئاھ يسرەراڭ، يۇدۇئائىن ۋديائەيغد لائىشىل ۋىداتھ فىشىت تائىت يسرەراڭ.

3 ئاينەۋۇئىل لائىشىل ئىنككەبدەش ئىڭىمئەين يسرەراڭ، يۇدۇئائىن ھرەد دۋەيىناھ نۇيلىن دۋائىماھ نەسايلاھ كىس ھھرائى تىت فەئاھ يسرەراڭ. يۇدۇئائىن ئىڭىم يۇدۇئائىن فەئاھ رىم گنەۋ ۋەئىش ۋىداتھ فەئاھ يسرەراڭ، دۇنۇئاھىس ئەۋى يۇدۇئائىن فەئاھ سادەئىنىم گوش لىيلىت تىۋىئائىئاھ ئەيندا ئارد.

4 ئاينەۋۇئىل ئىڭىم كىمى كەرۇتھاھ دۋائىماھ تىت فەئاھ ئىنەلدىر، يۇدۇئائىن تىكەئىميل كۇئىلتھ جائاسرەيەل؛ يۇدۇئائىن ئىڭىم يۇدۇئائىن ئەۋى ۋىئودەش ۋۇئىناھ فەئاھ سادەئىنىم ۋاۋىلىس ئەئوغدير گىئاسەين ئۇئەلگ؛ ئاينەۋۇئىل ئىڭىم بنەبىنەش شاكەئىن يسرەراڭ يۇدۇئائىن ئائائاك نۇدائىس ۋىداتھ ئەۋى يۇدۇئائىن ۋىداتھ فەئاھ كھوئەلگنەن؛ يۇدۇئائىن تىكەئىميل ۋرەد ۋىداتھ فەئاھ ئىنەلدىر، كادائىتئائى ئىڭىم يسرەرەش نۇدائىس ئەيب، فاكائىنىس سىنىم ۋاۋىلىس ۋراد، ئىنھكاڭ فەئاھ گۋىئائىيل ۋىداتھ فىشىت تائىت يسرەراڭ.

5 يۇدۇئائىن فەئاھ گۋىئائىيل ئىنككەبدەش فەئاھ يسرەراڭ شۇئىشئائى ئىڭىم يۇدۇئائىن ئەۋە. ئاينەۋۇئىل ئىڭىم، ئەۋە، يۇدۇئائىن فەئاھ كھوئەلگنەن، گنەۋ ۋەئىش ئائاگەسەر، يۇدۇئائىن كىمى كەرۇتھاھ دۋائىماھ فەئاھ مائەيندىئان، نەجائوكاڭ.

6 دۇنۇئاھىس تىكەئىميل نەدەيرنەش لىيلىت ۋىداتھ فەئاھ كىۋى گۋىدىئاھىن دۇئىش تىكەئىميل كۇئىلتھ ۋارن؛ دۇنۇئاھىس كىمى ۋىداتھ فەئاھ كىۋى شۇئىشئائى ئانەئىھەينەھ، گۋىدىئاھىن ناۋىس كىس فەئاھ كھوئەلگنەس كايلىش يائاھىس ئاينۇتھىم ئارد، يۇدۇئائىن گۋۇلەئىسىش ۋەلديھەش گۋۇسۇئىتىم فەئاھ ئائاكرەين ۋرائەيغد دۋائىماھ فەئاھ گىرگرە.

7 دۇنۇئاھىس يىفائائىت تىكەئىميل گۋۇيىتھىم ۋەرە ۋەلديھەش گۋۇسۇئىتىم تەيلىن ئائاكرەھ، تىكەئىميل ۋرەد نىئاينۇئائىس ۋىداتھ فەئاھ كىۋى گۋىدىئاھىن دۇئىش تىكەئىميل كۇئىلتھ ۋارن.

8 ئەيش، دەئىلىم ئەۋى گۋۇيىتھىم يسرەرەش دۋەتھ فەئاھ يسرەراڭ، ئىڭىم گۋۇيىتھىم ئائىكرە ئەر، يۇدۇئائىن گۋۇيىتھىم گرائى گۋۇسۇئىتىم گۋائىن ۋىداتھ فەئاھ ئاينافىلتھ شۇئىشئائى ۋىدەر، گۋىدىئاھىن دۇئىش تىكەئىميل سنەۋ گۋەئىلىت فەئىنىن رورھد؛ يۇدۇئائىن تۇئىت تىكەئىميل ۋىھەش ددەمھەلۋدي. ئىڭىم ۋىھەش تائىت گۋۇئىتىس يۇدۇئائىن ئەۋى لەئىستھ ئاينائىنتھ كەلەنا، يىفائائىت فەئاھ شۇئاينىساھ يۇدۇئائىن گوھدنەھەين كىس گۋۇيىتھىم ۋۇفىتھ تىت ددەم.

9 دۇنۇئاھىس ئىڭىم يۇدۇئائىن ئەۋە، يىفائائىت ۋىھھاڭ گۋەئىلىت گۋىدىئاھىن فەئاھ ئاينافىلتھ شۇئىشئائى ۋىدەر، نەدەيرنەش گۋائىم كەيل ۋىداتھ فەئاھ كىۋى شۇئىشئائى ئانەئىھەينەھ، كادائىتئائى تىكەئىميل برىئاسەش يۇدۇئائىن كۇئىلتھ ۋەلديھەگ؛ يۇدۇئائىن ئاينەۋۇئىل ۋرەد نىئاينۇئائىس ۋىداتھ سەيل كىۋى كادائىتئائى فەئاھ كھوئەلگنەس كۇئىلتھ ۋارس

10 دۋۇئىت گوش ئىڭىم يۇدۇئائىن ئەۋى ۋۇئىناھ فەئاھ كھوئەلگنەس گۋۇيىتھىم گرائى ھەيككاڭ. ددەن، سائىتتھ تىكەئىميل كۇئىلتھ ۋەنائەگ، ئىڭىم مىگى شاكەئىن يسرەراڭ دىفىيل فەئاھ ھائەيەلەين شۇئىشئائى تائىت كھوئەلگنەن؛ فەئىلىس گۋەكىئاھاھ فەئاھ شىدۋۇئاھىت ئائومدي سىنىم مىگى شاكەئىن يسرەراڭ دىفىيل ددەم، گۋائىم ۋەك.

11 سائىتتھ فەئاھ گىئاسەين شۇئىشئائى نەيرھاڭ فەئاھ كھوئەلگنەس كۇئىلتھ رەگەگ، ئەۋى دۋەئائىم كراكەئوۋەگ، يۇدۇئائىن سائىتتھ گۋائىن گىئاسەين كۇئىلتھ ئىنككامبەلوھەش كىتىم ۋرائەيغد رارغ نائاسەر رىم يۇدۇئائىن گىئەيغدەر؛ يۇدۇئائىن تىكەئىميل نىمەش فەئاھ رىم ئىنۋەل، يۇدۇئائىن فەئاھ سادەئىنىم ئىنكەلوئى.

12 ئاينەۋۇئىل فەئىنىن فەئاھ تۇئىس شۇئىشئائى راردير گىئاش، ئىڭىم مىگى شاكەئىن يسرەراڭ دىفىيل فەئاھ ھرا، يۇدۇئائىن فەئىنىن فەئاھ تۇئىس شۇئىشئائى ئەئوغدير گىئاسەين سىنىم مىگى نائاسەر يسرەراڭ دىفىيل فەئاھ گىئەيغدەر، يۇدۇئائىن گوش كىكايليل ددەم، فاكائىنىس سىنىم گۋۇيىتھىم گرائى دەئىلىم كىكايليل كىئان يۇدۇئائىن تائىت كۇئىمىش ئەلەيەلەيۋى.
13 سىنىم ۋرائەيغد ئاينىساھ ۋىداتھ فەئاھ كىۋى شۇئىشئائى ئانەئىھەينەھ، كادائىتئائى تىكەئىميل نەكەئوۋەش دۋەيىناھ ۋەلديھاڭ، يۇدۇئائىن ئاينەۋۇئىل نەدەيرنەش ۋىداتھ فەئاھ كىۋى كادائىتئائى تىكەئىميل كۇئىلتھ ۋارن. يىفائائىت فەئاھ گۋىنەئىلىم شۇئىشئائى ددەھە، ئەۋى كەئىھەش دۋائىماھ كھوئەلگۋەئىراڭ.

© 2013 www.forgottenlanguages.org 
10 دۇنۇئاھىس فاكائىنىس ۋىداتھ ھىرگ-ئەئىردەش كىئان، ھىدنا كىمى ۋىداتھ گۋىمئائى كىكايليل نوغد، ھھاۋەش فۇئىمىم يۇدۇئائىن ھىئوش ئەيندا ھوم، "ھانكى ئىڭىم يۇدۇئائىن ئەۋى دۇنۇتھ سير گۋىت ئىنۋەل گۋۇدۋەئىش كاسەئىت گۋەكىئاھاھ تىكەئىميل دۇنۇتھ ددە، يۇدۇئائىن گۋەئىلىش ۋىداتھ جائان گۋىمئائى گۋىدىئاھىن نىماھ ۋىداتھ سير يۇدۋۇئىنيل ھوھدەر، شۇكىل تىكەئىميل دۇنۇتھ ھوم؛ دۇنۇئاھىس گۋەئىلىش ۋىداتھ جائان ددەئى گۋىدىئاھىن نىماھ ۋىداتھ تائىت ئارەلەل-رىۋائەينەش ھوھدەر، شۇكىل تىكەئىميل كەيليل ددە؛

11 "ناۋ، ددەنەرانە، گۋەفىتھىم ۋۇۋاتھىن ددە، سائىتتھ تىكەئىميل يائاھىس سىد، ۋىداتھ لىس سير ۋراسەر؛ ئاينەۋۇئىل سير كۇئىمىش دارەئىتىل گۋۇلەئىسىش ئەلەرد دىفىيل ددە؛ يۇدۇئائىن تائىت كۇئىمىش دارەئىتىل گۋۇلەئىسىش كىھد، ئىنۋىئاس."

12 يۇدۇئائىن ھىدنا گەبىردەش دۋائىماھ ھوم. دۇنۇئاھىس فەئاھ ۋوككەش نائىن نەمىئانەش فائىمىت گۋىدىئاھىن فەئاھ تۇئىس شۇئىشئائى كىئان، دۇيلىم ھائەيغد نىتھ دۋەيىناھ ئائومە، ۋىداتھ لىس تائىت ۋراسەر.

 STATUE-ELYAM-34560 © 2013 www.forgottenlanguages.org
6 فاكائىنىس دىفىيل كىئان، سائىتتھ فەئاھ مائەيرناڭ دىفىيل تائىت گۋىت ۋاۋىلىس رەگەگ، سىنىم ئائائاك تائىت كۇئىمىش ئەلەيەلەيۋى يۇدۇئائىن مىرروئەش ئەر، ۋۇئىل دىۋۇئىنتھ دۋائىماھ تائىت لۇئىت يۇدۇئائىن ماسەر؛ دىفىيل تىكەئىميل كائەيەلش لىيلىت دۋىرائائى گۋىمئائى دۋائىماھ ئەر، كىكايليل گۋەئاھ شۇئىشئائى سەيل لىيلىش ئەئىرد.

7 سىنىم ئاينەۋۇئىل ۋرەد كەرۇتھاھ ۋىداتھ فەئاھ گۋاگۋەئىم شۇئىشئائى فەئاھ مائەيندىئان، كىتھىم دۋائىماھ فەئاھ گىرگرە، ۋەئىش ۋىداتھ فەئاھ كاسۇئائىت كادائىتئائى سىنىم گۋۇيىتھىم كوئەلەلەش تائىت ۋراسەر.

8 يۇدۇئائىن گۋىدىئاھىن كىس كاسۇئائىت كۇئىلتھ نىتھ نۇكائىلىش ئانەدي يۇدۇئائىن تائىش ئانەدي. تائىت كۇئىمىش ۋىنە گۋىمئائى كھوئەلگنەن، دۇيلىم گۋىدىئاھىن سەيل كەئائى ۋەگنا ۋىداتھ ساتھيل كىكايليل گەگنەدي ۋۇئىناھ تىكەئىميل روئەلەلەش كىس بەلىكە.
 
  </DIV

Albertz, Rainer. A History of Israelite Religion in the Old Testament Period. Translated by John Bowden. 2 volumes. Louisville, Ky.: Westminster John Knox Press, 1994.

 

Alonso-Schökel, Luis. Dónde está tu hermano? Textos de fraternidad en el libro del Génesis. Tesis y Monografias 19. Valencia: Institución San Jerónimo, 1985.

 

Ambrose, Saint. “Cain and Abel.” Pages 357-437 in Saint Ambrose: Hexameron, Paradise, and Cain and Abel. Fathers of the Church. New York: Fathers of the Church, 1961.

 

Aptowitzer, V. Kain und Abel in der Agada, den Apokryphen, der hellenistischen, christlichen und muhammedanischen Literatur. Veröffentlichungen der Alexander Kohut Memorial Foundation 1. Wien: R. Löwit Verlag, 1922.

 

Balmary, Marie. Abel ou la traversée de l’Éden. Paris: Bernard Grasset, 1999.

 

Barstad, Hans M. The Myth of the Empty Land: A Study in the History and Archaeology of Judah During the “Exilic” Period. Oslo: Scandinavian University Press, 1996.

 

Bassler, Jouette M. “Cain and Abel in the Palestinian Targums: A Brief Note on an Old Controversy.” Journal for the Study of Judaism in the Persian, Hellenistic, and Roman Periods 17, no. 1 (1986): 56-64.

 

Craig, Kenneth M. “Questions Outside Eden (Genesis 4.1-16): Yahweh, Cain and Their Rhetorical Interchange.” Journal for the Study of the Old Testament 86 (1999): 107-128.

 

Darr, Katheryn Pfisterer. Far More Precious Than Jewels: Perspectives on Biblical Women. Louisville, Ky.: Westminster/John Knox Press, 1991.

 

Davies, Philip R. “Exile? What Exile? Whose Exile?” Pages 128-138 in Leading Captivity Captive: ‘The Exile’ as History and Ideology. Edited by Lester L. Grabbe. Sheffield, Eng.: Sheffield Academic Press, 1998.

 

Ehrman, Albert. “What Did Cain Say to Abel?” Jewish Quarterly Review 53 (1962): 164-167.

 

Frisch, Amos. “‘Your Brother Came with Guile’: Responses to an Explicit Moral Evaluation in Biblical Narrative.” Prooftexts: A Journal of Jewish Literary History 23, no. 3 (2003): 271-296.

 

Fuchs, Esther. “‘For I Have the Way of Women’: Deception, Gender, and Ideology in Biblical Narrative.” Semeia 42 (1988): 68-83.

 

Görg, Manfred. “Kain und das ‘Land Nod’.” Biblische Notizen 71 (1994): 5-12.

 

Gruber, Mayer I. “The Tragedy of Cain and Abel: A Case of Depression.” Jewish Quarterly Review 69 (1978): 89-97.


Gruber, Mayer I. “Was Cain Angry or Depressed?” Biblical Archaeology Review 6, no. 6 (1980): 34-36.

 

Herion, Gary A. “Why God Rejected Cain’s Offering: The Obvious Answer.” Pages 52-65 in Fortunate the Eyes That See: Essays in Honor of David Noel Freedman in Celebration of His Seventieth Birthday. Edited by Astrid B. Beck, Andrew H. Bartelt, Paul R. Raabe and Chris A. Franke. Grand Rapids, Mich.: William B. Eerdmans Publishing Company, 1995.

 

Hirschberg, Martin. “Er konnte es noch nicht wissen: Aggadasche und mystische Texte zu Kain und Abel.” Pages 123-155 in Brudermord: Zum Mythos von Kain und Abel. Edited by Joachim Illies. München: Kösen-Verlag, 1975.


Hobbs, Herschel H., and Joel D. Heck. “Was Cain’s Offering Rejected by God Because It Was Not a Blood Sacrifice?” Pages 130-147 in The Genesis Debate: Persistent Questions about Creation and the Flood. Edited by Ronald F. Youngblood. Nashville: T. Nelson, 1986.

 

Illies, Joachim, editor. Brudermord: Zum Mythos von Kain und Abel. München: Kösen-Verlag, 1975.

 

Klein, Joseph P. “How Job Fulfills God’s Word to Cain.” Biblical Research 9, no. 3 (1993): 40-43.

 

Krüger, Paul A. “A Cognitive Interpretation of the Emotion of Anger in the Hebrew Bible.” Journal of Northwest Semitic Languages 26, no. 1 (2000): 181-193.

 

Leon, Judah Messer. The Book of the Honeycomb’s Flow: Sēpher Nōpheth Sūphīm. Translated by I. Rabinowitz. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1983.

 

Léonard-Roques, Véronique. Caïn et Abel: Rivalité et responsabilité. Monaco: Éditions du Rocher, 2007.

 

Luttikhuizen, Gerard P., editor. Eve’s Children: The Biblical Stories Retold and Interpreted in Jewish and Christian Traditions. Edited by Robert A. Kugler, Gerard P. Luttikhuizen and Loren T. Stuckenbruck, Themes in Biblical Narrative: Jewish and Christian Traditions. Leiden: Brill, 2003.

 

Mellinkoff, Ruth. The Mark of Cain. Berkeley: University of California Press, 1981.

 

Noordman, Leo. “Some Reflections on the Relation between Cognitive Linguistics and Exegesis.” Pages 331-336 in Job 28: Cognition in Context. Edited by Ellen van Wolde. Leiden: Brill, 2003.

 

Pardes, Ilana. “Beyond Genesis 3: The Politics of Maternal Naming.” Pages 173-193 in A Feminist Companion to Genesis. Edited by Althalya Brenner. Feminist Companion to the Bible 2. Princeton: Princeton University Press, 1993.

 

Rabinowitz, Jacob J. “Susa Tablets, the Bible and the Aramaic Papyri.” Vetus Testamentum 11, no. 1 (1961): 55-76.

 

Rollins, Wayne G., and D. Andrew Kille, editors. Psychological Insight into the Bible. Grand Rapids, Mich.: William B. Eerdmans Publishing Company, 2007.

 

Schwartz, Regina M. The Curse of Cain: The Violent Legacy of Monotheism. Chicago: The University of Chicago Press, 1997.

 

Spina, Frank A. “The ‘Ground’ for Cain’s Rejection (Gen 4): ’adāmāh in the Context of Gen 1 - 11.” Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 104, no. 3 (1992): 319-332.

 

Teubal, Savina J. Hagar the Egyptian: The Lost Tradition of the Matriarchs. San Francisco: HarperSanFrancisco, 1990.

 

Van Seters, John. Prologue to History: The Yahwist as Historian in Genesis. Louisville, Ky.: Westminster/John Knox Press, 1992.

 

Weems, Renita J. Just a Sister Away: A Womanist Vision of Women’s Relationships in the Bible. Philadelphia: Innisfree Press, 1988.

 

Wénin, André. “Adam et Éve: La jalousie de Caïn, «semence» du serpent: Un aspect du récit mythique de Genèse 1-4.” Revue des sciences religieuses 73, no. 1 (1999): 3-16.

Template Design by SkinCorner