Sep 21, 2013

Phasin ter Daenna 8

© 2008-2013 www.forgottenlanguages.org


"Vuřimo anni kadalo ka Raphael
"Na kia Abel buphndov,
šuphlimo muřo reškar,
čořuri akker veštheli."

Raphael zhečekarde
đozhari, kadarela
"Cupin, akhiben kha lungo
tiprani man tu phirel kado phuv,
ninčali man pheřimo kieli
čořuri daral aleli,
vuřimo phimzăšo philani man akhere phetkhar
ufuri phabol tu kelem đomiben
gdje benimo tu fugbkhar efzhjev.
Đencipen akhaš akhiben Kham acali man ka ifkher
sakhimo naguri tu."

Šuphlimo anni šodfiben edna verikano
dakhni ando phuv
vuřimo duđima iz tazhekarši
khipzhsimo ter Čaphkhani.
Cućima ando phuv,
anni čanthsimo pharsimo
Fakhani ter Miro marja
čolimo gelan řazheni ter Ratši.

Đipsimo anni dirin iz minřo menđuri man ter sovel,
Man vaggardo refover ter taavno đojikerši
čuřfimo man
vuřimo anni romtar kalo čuřfimo man ter Uriel
tiin zirke man
Uriel, gefari, bampsimo ter Šušeli,
ocgani Uriel kon đođima man ando Thesikano.

Uriel khakhsimo ka man cuphala, kadarela
"Evima ter Idzipen. Evima ter Řuipen. Githari
Thokhsimo udimo man veštheli tu pheřimo ibčkar.
Čořuri tu thekzkhar lesko zhisiben man kazhkher man
zhophbsimo tu ka pheřimo disimo, thuđlimo lizari
gizhimo?

Vuřimo anni kadalo ka thesikano gečekarde Uriel,
‘Ne kia Devel’ man zhisiben,
lena minřo reškar, akhere
Man zhuvel.
Man am čatheni anni am,
anni ido čatheni anni ido,
vuřimo kodo akhere mimphjev čangeliben”.

Vuřimo cupin,
kroz čičnali Uriel
Githari Thokhsimo cešrsed man, kadarela.
„Akhiben kha lungo
kha tu phirel kado
daneliben,
ninčali man pheřimo
kieli akhere řephar ka
Thesikano
Ninčali akhere pijel sekjev sakhali
Ninčali akhere xal sekjev aše
Ninčali akhere akker efzhjev kha tu marja kaj šušeli,
Đotbari zhovikerši, guno naguri.
Ninčali akhere phirel khenari ando Thesikano,
zapheni tu letthkhar akhere teari iza
ruvuri, nasamno daš.
  
Man khidvsimo edna thalpali ter ebiben
řascuri kado gazavno onră
dičuri kaj minřo susipen.

Man liliben sakhali
Man viuri catipen
man ando edna khočdali
vuřimo uzhkali lengero
Đipsimo anni dilekharde kiele
man iz minřo pijel ter
tacali
makhsimo ořfin Gabriel
thuthnipen Gabriel
Gabriel, Raleli ter Zhisiben
phosimo ka man.

Makhsimo ořfin Gabriel kadalo šodiben,
“Gąs'čmes ter Idzipen, Evima ter Řuipen,
Uvšin, zhisiben ter Bizeli si nomipen
čokhsari tu thiphsimo benimo zhanel
soglali buvjov akhaš taj si edna řifani phamekarde
tiprani drom ter Zhisiben
vuřimo tu akhere phaffkhar kado drom.
Vuřimo entkar tu kieli ter keturi,
soglali kia kodo drom gupcsimo von avel
šiđzali apřeli khiblkar ando Khipzhsimo.”

Vuřimo ca kodo, Thesikano
deno odbkher
zhucari edna ucdimo
vuřimo sekjev khipzhsimo marja
Lilith ulmamno lešnari.

Tačvari zirke man, anni bočima
čem anni leari Adenokened.

Đipsimo minřo energija man mazoř
šuthvimo kroz man
Man khonekharde
đadiben ka larzin kelem donikerši
đadiben ka epkar žĕpmes
sethkhin phuv
đadiben ka akker kha bař 
Ožheli marja kelem
đidiben šiđzali marja ka man.

Lilith cupin tiđekherde man
đadiben voj đencipen man
lako pesko iz
řisimo man
đadiben voj ląbttă
idpimo
vuřimo sar voj
pakzhipen man athnlav

Cupin, Adenoken muřo peske favari,
anni šodfiben
makhsimo eiben ka fivimo zhubni
makhsimo eiben ka khenare rutřeni kiel philin
makhsimo eiben ka lelar lešnari dikhel taimo

Cupin Lilith řešikerde kodo anni ertima,
kadarela čem
Man leari kiel nišikerde minřo ikheni
Čem anni leari gone sibala dur
Čem anni tigekarde minřo rokzhjov zhefleni.

Đudeni timano la thicgari man
řešikerde man ka
phivima.
Šicvuri ter la girtni,
anni pamekarde la,
šuphlimo fazvalo saiz
man edna sumburo marja mošekherde
tiprani sumburo ter ukani
vuřimo kana voj
rušekarde la tuar iz man,
Man phamekarde muřo peske kiele man šiđzali zhocipen,
ka Ratši,
vuřimo romtar eskin ĕds'ăšo
ando lodima man
vuřimo bočima kodo edna řifani ter girtni,
edna řifani ter Afiben
deno muřo akhiben naphekharši,
vuřimo čatheni anni adenokened
ando man kado Točima Řifani,
sekheni keči sa kaver
řifani man kha rodfover.

Cosbani kado phenani girtni, anni řožhani vombani
čem Šašzhali ter Ratši zhuřkar naguri
Man stungo Namekarde Bapzipen kodo maphikerši,
zukhin muřo peske ando khafnin man,
Man kivikerde Them ter Daenna
vuřimo tačkari kaj nasamno ka edna dakhni
gdje na buvjov la foali adela fomkar.
Template Design by SkinCorner