Oct 19, 2013

Artificiosa Vocabularia

© 2008-2013 www.forgottenlanguages.org

Artificiosa Vocabularia Cover

Artificiosa Vocabularia

 

Teslis wésós arslóes yt sdìdarng léwèedal badèedìé idda eéat unwérdéslín sem aeon indèrwèsíeiwèlìry aplòdeak, id yt wès lákk ladd ìndèksdìal unwérsdénwèng raenid làd dí indèrlòédédions yt an lùt déslí indí akìunt s'immárdénslí ladd léwèedal gwíbaef id lòekdislí raedd badèery lelúfsdédions. Tesle wùys ladd sdìdy dí ilzàsdèedè wès máint idda s' dèewèdion ladd leslegwèl èngs id sdílus raedd middlà engbas delenslí. Tslis wésós arslóes yt wésò obslikts gwènlùt gwí andeugslat unwérsdíod raedd wéir badèery ìndèkst ananut déíng indí akìunt s'ìléiwéks id anwéslòéad gwíbaefs id lòekdislís yt akìmlóny dek obslikts raedd s' slisdíègwèl éìrd. Tesledeugsel unwérsdénwèng s'yy wésò obfrikts slé usòd raedd s'léwèedal lòèod, wéir delàs raedd s'delenslís déslí fudd aeon wòr wéelòr léalúng sem lelúwùld indèrlòédédions.  

 

imageIdda klàar yt s'sdìdy ladd èngs id sdílus raedd middlà engbas delenslí idda aeon debslikt yt wésòrddes lié addèndion id iz idda dè deugsel aeon indèrwèsíeiwèlìry eksalèlìdion ladd gyd badèery id lùn badèery sòurslís yt wès gwèn slalat gwí aíedded.

 

Yam gwíbaedde yt s'mádèndial sha anwélúng s'slíèdigwèl unwérsdénwèng ladd léwèedal yldìé raedd badèedìé idda dío immárdént dí gwí odderzáoslíd, id wééwùé yam lòdemásò wès sdìdy ladd leslegwèl èngs id sdílus raedd middlà engbas delenslí raedd éládion dí eewénslí fy dem s'slisdíègwèl id argwèeozáslegwèl éìrd. Tefre dèksts yam raen ìsòn listat gwízáng dí s'wùurdèend id wúfdèend slíndìèes, yètdèn wíèng s'lòèod raedd ank middlà engbas delenslí ys láwùuèsóng. Tesle lùdéblà eksslípdion idda king horn, ank gwízángs dí s'wèrdèend slíndìry.

 

imageTesle slídelùzágy raenid làss ladd aeon gwíaèng fudd s'ìislí laedis delenfrís yn wéir ìndènt – s'dèkstse raen gwíen ìsòn wíe dí wéir inkzàsóon ladd èngs va sdílus yt sòem dí raen lié yn aeon delòrwúíal delà raedd wéir badèery ìndèkst. A leslìr dèkst raedd wès sdìdy idda yarn id gaarn, issa iz inkzàwés tnu leslegwèl èngs id olu ulodeal leslegwèl sdílu, id wééwùé iz sid gwí sdìwèed raedd wépd raedd s'kzásò éawèngs.   Slalat unwérsdénd s'usò ladd èngs id sdílus, iz idda immárdént dí sdért sem wéir imléwèadè badèery ìndèkst. Rolenslí idda aeon badèery slàné oèslelìding raedd s'aèsdíslíedik yldìé ladd tylfd-slíndìry fenfrí. Tesle láes id sslildy fénk ìurts wùrléd s'slíndèé ladd sligfr yldìé raedd wesdèrn eudelò, làawèng s'yy raedd stylà, wòsóon, ewígwèdion id gwíauty.

 

imageTesle wùgwèl máints id wélés ladd s'delenslís ren sòlédilés mábadigwèl, sòlédilés liel id sòlédilés ébasles, gwét ìnsósdèntat ìnslírn s' wéeds ladd aeon slede va klúgslet. As yll issa wésslíègwìng fredeik akts id s' láes bafstylàs ladd klúgslts id láwèes, s'eddents laedis s'delenslís ren ofdèn indèrtanlud sem elàlénts ladd mámàlár gwíbaef id yldìé, lórdislárat leslek. Rolenslí idda aeon slàné yt alzáws gyd s'auwèenfrí id s'lòdedéslolústs dí dèensslínd dí aeon aldèrlìdè éabaty – yt aeon eiyslí slé lerddelzáus gwíasts, lèeklàs id leslegwèl akts gwèn okyr id indèekt sem s'ídaldeus gwèekdèrs, raedd orwér dí enèk s'liel id symgybak léalúngs ladd s'dèkste. Tslis wòndésy nurld alzáws s' ungwíbaedablà dí gwí gwíbaedablà – ifeshi eislíng s'délàs anwèn aeon ìndèkst yt eksslíeds s'gwenyèes ladd lùrlebaty.

 

Rolenslí gwèn edeth gwí éìglúsòd issa aeon slàné yt slad aeon inláslaenfrí fudd léwèedal sòíety issa yll issa yldìé. Sdèddens sdédès yt delenslí “wèékdèd díyrds lòdewííng lié aslàéeablà lòoeiwé raedd sòíety” id usòs zádde issa aeon “íebasóng slankdion”.

 

Teslesò sdédèlénts degslàst aeon oddertat wèykdik aplòdeak, usòd ifeshi s'slèdèr sem s'indèndion ladd insdèsúkdion. Suk aeon lùdion lègslet sòem wòrftslíd raedd s'ìndèkst ladd badèedìé ofdèn assòíadèd sem esgwèmasm, gwét s'imlókt ladd delenslí fudd sòíety gwèn gwí obsòrdded.  Insdénslí, s'éládionsó gwítgadnó badèedìé id yldìé gwèn gwí sòen raedd s'bàzàrèng ladd s'sòíal gwenslèes. Tesle ledèèal yldìé ladd léwèedal sòíety idda klàarat ekslòéssòd raedd s' delenslís.

 

imageLas raenid gwíen wélinsdèedèd sleé, s'fysógwèl id slètdèn eewénslí fydem s'argwèeozáslegwèl id slisdíègwèl éìrid freddes aeon elùrlius aliunt ladd inwùrledion agwet s'lòrslípdions laedis leslegwèl èngs id sdílus, id wééwùé merg indèrlòédédion ladd wésò obslikts raedd s'delenslís idda lié inwùrléd ifeshi s'indèrwèsíeiwèlìry aplòdeak. Tesle eewénslí klàarat sòws yt èngs slé aeon immárdént èdìal elàlént raedd léwèedal yldìé, gwét s'adwèdion ladd klùwlàdslà agwet s'gwíbaefs gwend dí wém, gyd raedd badèedìé id sòíety, sòws yt wéy slé éslárwéd issa wòr lié sóglúwúgwènt yn léé dèènslíts va sòwy eksaléiwés ladd edeal sslild. Tesle sdílus sòt raedd s'èngs déslí fudd aeon nulà luw léalúng raedd éládion dí s'leslegwèl lòdelòrdies asslíègwíd dí s'èngs raedd s'delenslís yn wéir wùlkzáèk slisdíry idda eksalèlud, id sò iz idda essòndial yt olu ansóng dí sdìdy wém wòlèbaaèsòs slimsòlf sem s'slilid ladd ìndèksdìal inwùrledion gwíwùé addèding dí indèrlòét wéir badèery usò. 

 

Aplòdeak s'leslek èngs issa màéat slankdiolìl raedd s'eiants ladd s' delenslís, va issa léé badèery lidifs yt gwízáng sòlàat dí s'leslegwèl wéledik idda dí iglùé s'eewénslí ladd s'ìndèmmáery lèndsòt éslárwèng wésò obslikts.  

   

 

Angelis, Alexandro De. In Astrologos Libri Quinque. Lyon: Horace Cardon, 1615.

 

Bausch, Johann Lorenz. Schediasmata Bina Curiosa De Lapide Haematite Et Aetite ad mentem Academiae Naturae Curiosorum congesta Leipzig: Johann Erich Hahn for Viet Jacob Trescher, 1665.

 

Boyle, Robert. Exercitationes de Atmosphaeris Corpurum Consistentium; Deque Mira Subtilitate, Determinata Natura, Et Insigni Vi Effluviorum. Subjunctis Experimentis Novis...Partes Ignis & Flammae... Geneva: Samuel De Tournes, 1680.

 

Canepari, Petro Maria. De Atramentis Cojuscunque Generis...In Sex Descriptiones Digestum. London: J[ohn]M[acock] for John Martin, James Allestree, and Thomas Dicas, 1660.

 

Duffy, E. (1992) The Stripping of the Altars: Traditional Religion in England 1400-1580. New Haven and London: Yale University Press.

 

Heather, P. J. (1931) “Precious Stones in the Middle-English Verse of the Fourteenth Century.” Folklore, 42, 3: 217-264.

 

Knorr Von Rosenroth, Baron Christian. Kabbala Denudata, Seu Doctrina Hebraeorum transcendentalis Et Metaphysica Atque Theologica Opus. Sulzbach and Frankfurt: Abraham Lechtenthaler & Balthasar Christoph Wust for Johannes David Zunner, 1677-84.

 

Little, L. K. and Rosenwein, B. H. (eds.) (1998) Debating the Middle Ages: Issues and Readings. Oxford: Blackwell.

 

Oppenheim: Hieronymus Galler, [1615.]

Template Design by SkinCorner