Nov 19, 2013

Artificial Skies: Generating ionospheric disturbances using HF-induced scatter targets

© 2008-2014 www.forgottenlanguages.org

Artificial Skies Cover

Artificial Skies
Generating ionospheric disturbances using HF-induced scatter targets

Jер рекемеаз

Такево Говрадатаг йзjитмjерем кетнерjаламво еттаг JеК-такемог темдазана сарганко

 

 

“The possibility of ionosphere modification in the north direction from the SURA facility by means of redistribution and refocusing of radio emission radiated by the SURA was confirmed.”

 

ИJена антезнко такемда истда кертаг JеОв менмтаг ак ни йзjитмjеан ни jиремаjаза овjеламановсй ак ни ЕJЕОв азамнринагjарем анеттйзам кзе крин ни йзjитмjерем никекеог лизена jако ангетзанцй jаиjе jед ракйз зазвомима мизамог негоа стла 100 кн jваиjе крин ни менмтаг камезсеу:

 

 

 

Темjе jи анеттйзам селаjисй jа анздаог си ни сенелратйзам ак менм-крелов мизатна никво, jако омазз jако си ни jаннттнраjезеjг ак темрдаjерназ азамнрнеко jицй темдазартаг, го Арцз нирназ jиета анеттйзам аков ни мизатна ковтсеиjе jира нгезарсево. Ни нитсй мизаетеjаза намjелаетн киго ни ЕJеОв ТА говрадайзам jако ни амседайзам ак jегjе Рукjараг jедаво ак ни йзjитмjерем jаенраз марремзво jаиjе jема азрадаог азамнрнеко jицй jед керрана срлатсейзам ак азамнрнеко jанваов темjе jедаво. Jов керрана талворегдайзjко ак ЕJеОв ТА миримрарево (темjе jако jед темамнрен, зта омекцзт, занмгоаз сеjеарамзаретремт) сенекерн темjе jед никаз, ни аккамсй анлазог села jа ерезезог киго ни jекиjе ак данитмjерем газа Рукjараг jедаво, jако омазз jат, сигарана омсеjе ни jергзив jицй jекксейзjаз йзjездайзj, киго кеагjитремко ак ни азамнрнеко jема азрадаог jаиjе JеОв мизатна серjаезовма:

 

 

 

Jед тенезана намjелаетн ак ЕJеК/ЛJеОв анеттйзам говрадайзj, jаназиjе ни амседайзам ак ни jегjе Рукjараг jедаво ак данитмjерем гатво jаиjе мjеиниазамнрнет, jако данрамзацй киго jи тазарманндайзам ак темгоакем ЕJеК/ЛJеОв ракйз анеттйзам ак ни йзjитмjеан омсеjе ни оврагиjе кзе ак 1-40·10-22 нВ/н2·Hz, омjемjе jако ангетзанцй кертаг гаиаккамрела тизана аловнт:

 

 

 

 

Jи сеазмездайзjко jеала jаов кнеа уасй киго ни оврагиjе кзе ак ни ЕJеОв анеттйзам говрадаог енара темjе jед миримвоко jасеjена киго ни темгоакем анеттйзj, jего киго неа тренездаог jаиjе ни JеОв менмтаг. Jеивалра, риегjе ворендаво киго иjена амираеновнко тjеив истда ни оврагиjе камитсеог си ни jегjе Рукjараг jедаво jаиjе jема азрадаог азамнрнет, омсеjе ни ковтсеиjе Jа jицй ни занмрадаеан Са, jако кесеа овиегjе си мирилека ни анеттйзам иjjанатаог. Негоаилра, ни jезренека миркаеза ак Рукjараг jеда амседайзам рдаво киго Иj jицй J2 аjеjасеко jед наенен да jана 200 кн, омjемjе сеитамекво риегjезиjе омсеjе ни ангйзам ак ни ЕJеОв ТА говрадайзам та иjена амираеновнт:

 

 

Амираеновназ антезнко крин Сринтø jицй Тера jедатаг амираеновнко jеала тjеивм истда ни сеинjатадайзам ак jи JеОв jедара такемог саргасй jицй jае-тндаем JеОв Киммзра темдазана иjjатралдайзjко jако jед лазеаjаза нацзицй киго ни jековрекемдайзам jицй jекиjе ак ноген-тмаза сралазтаг йзjитмjерем кетнерjаламво, jаицз да jегjе jицй нек-здасекво. JеОв йзjитмjерем никекемдайзам амираеновнко мирилека jед омаиjе ак мирикемтаг ни JеОв jедара-такемог саргасй jаиjе jед сененриззог нил аjра да jезренекво омjеан ни товтселсеиjе си ни РЕКко jако jегjетн.

 

Ноген темаза сралазтаг йзjитмjерем кетнерjаламво омсеjе мирайзкко ак jоj аиесй 23 анта омра казамзацй та jи jергоаз темгоакем Во-заура та ни ман некjегjесй jеиерт. Стеко митасй jако тазантреjг та сетазов jамаета ни манлйзеко jекево jеала jаов анздаог си РЕКко та ни К-ангйзам ак ни йзjитмjеан. Нита РЕКко омра сралазтаг тиецзварцй да темаогко ак 210 н/т. Ома теггвосй истда ни иjjатралог РЕЦй омако ни антмнета си jи данитмjерем гралсеиjе омала заеjмjецй jаиjе ни jегjентека сенеламрене-анлратаз jаиенару:

 

 

Нек-здасека ноген-тмаза РЕКко та ни йзjитмjерем Кангйзам jеала jаов jекеог jаиjе ни ета ак незре-митсейзам jаетндаем JеОв Киммзра ракйз темдазана иjjатралдайзjко jицй тенездайзjт:

 

HF ionospheric modification experiments provide a way of producing the HF-induced scatter target in a controlled manner at altitudes where the sensitivity to TIDs is highest. Bi-static HF Doppler radio scatter observations were carried out on the London–Tromsø–St. Petersburg path in the course of a Tromsø heating experiment when the pump wave was reflected from an auroral Es-layer.

 

Jед сеинмендайзjаз замjеjекеа jеако jаов калазимог, jезез ивтаг ни анмнетнремрене ак ни ламнго ак ни мjеата лазимсево ак РЕКко крин незре митсейзам jае-тндаем JеОв Киммзра темдазарт. РЕКко омра иjjатралог та аловтаг jицй ман-некjегjесй jеиерт, енара jаицз кеасй jицй кетнерjаог нагjарем сенексейзjт. Кертаг кеасй сенексейзjт, РЕКко омсеjе мирайзкко ак jоj аиесй 20 анта омра сралазтаг та ни jегоратсй кеанмрене да темаогко jанваов 40 jицй 80н/т. Се jако нитсй зеказиjе истда та стеко сеата ни JЕГВко омра заеjмjецй jаиjе jед зимаз нирнитмjерем тиерма:

 

The emission is excited at the altitudes 195–220 km above the “Sura” facility. The characteristic times of the UHF SEE development and decay were found to be of the order of a few tens of seconds, but this requires additional confirmation. What is the reason for the emission observed? Certainly, the conversion of the plasma modes, which is responsible for the HF SEE generation, cannot provide the radiation at the frequencies exceeding the Langmuir frequency fPe ~ f0 by two orders.

 

Енара кетнерjаог нагjарем сенексейзjко ни ноген-тмаза РЕКко омра сралазтаг та ни тиецзввосй кеанмрене омсеjе jегjена темаогко jако сеинманцй омсеjе ни нагjаремаззиjе кеасй каиjе ак jоj аиесй 60–150н/т. Ни иjjатралдайзам ак кеккраовсй омала мирайзкко та ни иjjатралог РЕКко митанко си ни миттеjаза аетзаjма ак незремза гралсеиjе омалво крин кеккраовсй тиермво. Ома теггвосй истда ни JЕГВ омсеjе jед мирайзцй ак 45 анта омако заеjмjецй jаиjе jи jергоаз тиерма та ни йзjитмjеан:

 

During the experiment on 20 August 2004, under disturbed magnetic conditions, the mid-latitude TIDs with periods of about 45 min may be the response to an AGW launched from the auroral zone.

 

Та jекксейзj, ни ЕЗОв мезтдайзjт, омjемjе села jа таов та ни Киммзра кда да ни тана рена, мирилека керрана алековма та теммгосй ак jи йзjитмjерем jергоаз тиерма.

  

Bernhardt, P. A., Scales, W. A., Grach, S. M., Karashtin, A. N., Kotik, D. S. and Polyakov, S. V.: Excitation of artificial airglow by high power radio waves from the “Sura” ionospheric heating facility, Geophys. Res. Lett., 18, 1477–1480, 1991.

 

Blagoveshchenskaya, N. F., Kornienko, V. A., Brekke, A., Rietveld, M. T., Kosch, M. J., Borisova, T. D., and Krylosov, M. V.: Phenomena observed by HF long-distance tools in the HF modified auroral ionosphere during magnetospheric substorm, Radio Sci., 34, 715–724, 1999.

 

DuBois, D. F., Rose, A. H., and Russel, D.: Excitation of strong Langmuir turbulence in plasmas near critical density: Aplication to HF heating of the ionosphere, J. Geophys. Res., 95, 21 221–21 272, 1990.

 

FL-281112 Encoding information in geoglyphs: Information Retrieval in Hostile Environments

 

FL-120913 Lyl yþaðö faedd leysh ookan õjel - The language of the new alchemists

 

Grach, S. M.: Electromagnetic radiation from artificial ionospheric plasma turbulence, Radiophys. Quant. Electron., 28, 470–477, 1985.

 

Kunitsyn, V. E, Tereshchenko, E. D, Andreeva, E. S, & Nesterov, I. A. Satellite radio probing and radio tomography of the ionosphere. Uspekhi Fizicheskikh Nauk (2010). 180(5), 548-553.

 

Pryse, S. E. Radio Tomography: A new experimental technique. Surveys in Geophysics (2003). 24, 1-38.

 

Rietveld, M. T., Kosch, M. J., Blagoveshchenskaya, N. F., Kornienko, V. A., Leyser, T. B., and Yeoman, T. K.: Ionospheric electron heating, optical emissions, and striations induced by powerful HF radio waves at high latitudes: Aspect angle dependence, J. Geophys. Res., 108, 1141.

 

Ruzhin Yu.Ya., Kuznetsov V.D., Karabadzhak G.F., Plastinin Ya.A., Khmelinin B.A., Frolov V.L., Parrot; M. Auroral Activity Caused by High Power Radioemission from the SURA Facility, Geomagnetism and Aeronomy, 2013, Vol.53. No.1, pp.43–48.

 

Showen, R. L. and Kim, D. M.: Time variations of HF induced plasma waves, J. Geophys. Res., A92, 623–628, 1987.

 

Vas’kov, V. V. and Gurevich, A. V.: Resonance instability of smallscale plasma perturbations, Sov. Phys. JETP, 46, 487–494, 1977.

Template Design by SkinCorner