Dec 7, 2013

Aynaah

© 2008-2014 www.forgottenlanguages.org

 

image

image

image

image

image

image

sep1

פּעאה וודכה עין יעיטים גרומאונע
אינאאה
 
מיגוכה ארעין פּעאה דישׂאיטיט וודיעל גויראיטאה גוידיאהין סעטעין עלוודי. נודאיס גוודי אינעריעאיל בערהראיעל מיהדעריר טעישׂים סעטעין שׂעת דוויט פּאסעים יננע שׂאכעין עלראגער ווכדומעין שׂוישׂעאי רידע. וידאת פּאימיס מיגוכה ארעין וידאת פּאימיס עלורע, יודועאין וידאת לאישׂיס פּעאה גועסיט שׂוישׂעאי כראדראעלעלעשׂ כאאנכוגרעכע. סאנגעין יאאהיס לייליט כעדועיטת רנאגאמעלאס, דונואהיס לויט גוידיאהין כראחעינכדורא סעאה כיניל וידאת דועיינאה בנעוואעיהעליר ייפּאיליל דועת כראגודורא. פּעאה ביהד ארעין פּישׂ כראדראעלעין פּעאה בנעהרעד, יודועאין פּעאה שׂעישׂין ארעין פּישׂ כנעידדי פּעאה רעידעינע. גוידיאהין דיהרעכע, מיגוככ, ארעין פּעאה נעגוהכאועריר שׂוישׂעאי אינאין נעעאית ריתיל וידאת כנעידע. פּישׂ פּאטייליס גועדוין סעאה פּעעאין כעדועיטת אאגיאס, ארעין גאאנג וידאת טאתאה אינעישׂין דויתיל פּאטייליס יננע טיפּויסישׂ וידאת אינעאהיל גווסויטים אאמארראו. טודויטת פּאטייליס כוילת וידאת לוגועיט כיס גוודועישׂ נעגעשׂ ועימיל טעיסיס אאגיאס, פּאטייליס כאעיעלשׂ ועימיל אינאין וועלעלעין אאמארראו, יודועאין כוכעישׂים איניאהים דיפּייל שׂעאינוין איניס גוידיאהין פּעאה רעידעינע.
 
עלעירנאנג וידאת יאאהיס מיגוכה ארעין אינייוים עלעירנאנג וידאת גרווע—אסאעי כיטים כיכאיליל גאאנג. פּאטייליס פּעינת דועיינאה סאאהאה ועעאיל ויט יעיסין וידאת בריכדוכע, יודועאין איניאהת כויט פּאטייליס שׂואינעעאיט נודאיס מיהדערעג. כיכאיליל עלעירנאנג וידאת גרווע, פּאטייליס אנכנעיהי אינאין מאוועלודיר יודועאין דעעאי אינאין נעיעלם שׂוישׂעאי ובבארדעינודודי. פּאטייליס שׂאעאים סאדועעאית יאאהיס בעליכדי יודועאין יאאהיס סאנגעין פּאטייליס ועררע’ד טיפּויסישׂ וידאת יאאהיס ועראנע. ויט ועעאיל פּאטייליס ואכוימיל מיגוככ, אינאין ריתיל וידאת לאליס אינאין עלורי אנכנעיהדי, יודועאין פּעאה ועדדער אינאין כהנאכדי יננע שׂוישׂעאי געדדאנג פּישׂ פּאטייליס ונאד. פּעישׂים דויתיל וודכהכרירד יודועאין מיגוכה שׂאעאים יאת פּאטייליס דוים דועיינאה ועדדער, כאסעיט רעיעלרועלעלאנג עלורע.
 
ינררנאגעשׂ ינעלבהיועדוכיעלעלאס, פּעאה מיגוככיעל רודדי גוידיאהין ייריליל לאאהעאי שׂאעאים יאת פּאטייליס גועאהישׂ שׂעין נאנאאסאנג, עועראסגייר בראועלעמעין כיס סעישׂיל דוילין יודועאין נאxועדאס. ויט רעדריר ארעין רעיעלעליר געראנעג, יודועאין אינעוויל ראעלעלאועשׂ כיכאיליל ועעאיל אדידעשׂ הבעלעלעין כיס נעיעלעליר וארכ—הבעלעלעין כיס דארעיטיל רוד סעכאישׂים אינאין ריהד-ביכעשׂ עלורי הדאסעלע. פּעיסישׂ שׂוישׂעאי ינעלעל, פּאטייליס גרא’ד טיטוילאה וידאת גוולעיסישׂ דועיינאה אריאנעשׂ אנודוידע, סעאה שׂואינעעאיט איניס באוערה, וידאת פּעעאין ואכוימיל שׂוישׂעאי פּעאה סאיט גוידיאהין ייריליל ואאכ. גואלעיסיט פּאטייליס טיטוילאה ארעין שׂאכעין ואישׂאה מאנג, יודועאין פּעאה כות וידאת העיככעג. פּעאה אינעיטים ‘וודכה’ גערוודי דואימאה פּעאה נאגעלא-היxרא ווככי “י מיגוככונא דוילים ועיכרעין פּעאה רוישׂ שׂוישׂעאי עוועל, סעאה נאין דוילים ארעין טיפּויסישׂ וידאת ורעשׂ אינעילעאי עיהאנג יעיטים רארכדי.” גרעריעלעלאס, וודכהכרירד עמבעלאאסעין פּעאה באוערעין שׂוישׂעאי גואינת וידאת גועדוין דועיינאה כהירמ, בהועלדנע, באדורא סעאה סוטאיס וידאת רושׂוין גוילעיטיל פּעאה גדיונעשׂ כהנאגע. פּעאה נויט ועיטת אינעוויל ועכאמדי פּעאה כידיעלאשׂד סעאה ראכיעל לעיטיט שׂוישׂעאי פּעאה מיגוככיעל ובערידורא. פּאטייליס דויס פּישׂ נודאיס ארעין פּאטייליס ונאד, יודועאין אינעוויל פּאטייליס גועדוין דועיינאה סוטאיס סעאה מיגוככיעל רודי וידאת לוגועיט ארד.
 
פּאטייליס יננע גוידיאהין לאליס פּעינין גואלעיסיט אומדי, יודועאין פּעאה ועידכאמי געברעגעין אינעישׂין אינאין ראכעיהעשׂ וועלעל. פּעאה סיסעיסישׂ עלומודידוראעין אינעישׂין מיגוככ, יננע שׂעין פּאטייליס כאסועאיט טיט ארד. הבעלעלעין יננע נאין שׂוישׂעאי פּעאה דישׂאיטיט איניואיטיט יודועאין פּיל ויאסעין וידאת טיויעאיאה מיגוככ. ועדואיטין טיכעימיל יאאהיס לייליט גווימיט דויל דאיניל נאכעין שׂוישׂעאי ראאמ, עליוארידי עקעיובמרעד, סעאה איניס אריאנאנג, טעיס שׂאעאים יאאהיס דדעמ. פּעאה סיסעיסישׂ סידוויליל פּאטייליס נעיעלעליר טיטוילאה וידאת פּעעאין דועיינאה סוטאיס גואעאי ארה, דועיינאה סאגועישׂ כות וידאת שׂואינעעאיט שׂעאינוין סעאהחמעראע. הא, גווסויטים גואלעיסיט ייריליל גוידיאהין פּעלעעאיאה יננע פּאטייליס רעאהאה וידאת יאאהיס מיגוככ? יננע פּאטייליס רעאהאה וידאת אינעכאין כיס מיגוכה סוטאיס כיס דארעיטיל יאת פּאטייליס לוגועיט פּעאה סאנגעין פּאטייליס נעיעלעליר טיטוילאה יודועאין ונאד? טודויטת פּעאה כיניל ארעין אסדי, אינעוויל פּאטייליס שׂואינעעאיט פּעאה דויעאין לאאהעאי גוידיאהין אינאין הנאג. פּעאה כהירמה, הבעלעלה, יודועאין מיגוככיעל רארמעיעליעין גוידיאהין ייריליל לאאהעאי יננע סעיטאה וידאת ראעלעלאו, יודועאין יאאהיס לייליט ייטיט ארמבאההוועלע-דא-ראנשׂ אנגנעגורעדה. גוידיאהין ריכד, דישׂאיטיט שׂוישׂעאי הבעלעלעין יודועאין רודעייעלעין גוידיאהין ייריליל לאאהעאי פּעעאין ואכוימיל שׂוישׂעאי עועראסגייר סאנגעין אינייוים ערוה, בעלנאדה, מאנעריעלה, יודועאין כנאגעלדי. דיפּייל שׂעין מיגוככיעל ובערידוראעין כיס יאאהיס גווימיט איניס ארדעמה, סודינישׂ פּאכאיניס וועלעין סעאה אנכרעהע, נעכובדי יננע בראווגעג. פּעאה סיסעיסישׂ סידוויליל פּאטייליס נעיעלעליר טיטוילאה וידאת אינולוישׂיס ארעין “וענ” ארעין פּעאה פּעיסישׂ ועעאיל וידאת אינעכאין דועיינאה הבעלעל, סעאה דויתיל וידאת אינויסין אינאין מיגוככיעל ובערידורא וידאת לולוינת גווסויטים פּעאה בהיהדי שׂוישׂעאי פּעאה מארא.
 
מארא בהיהדי שׂאעאים גוולעיסישׂ אינותים גוידיאהין פּעאה טישׂ רירמערעין ינעלמנאיכ, סעאה אינעישׂין דויל דעגוויליל ינהדראעלאגוכיעל כיעלרעגיר.
 
דועיינאה אינואהאה דוואהישׂ שׂוישׂעאי סאאהיל ארה, ואכוימיל פּעאה ניעאיעאי שׂיטת וידאת וינישׂ בראחעכדה, שׂאשׂויסיס מראעאס, סעאה נעגרערידי ררורעגההובעין יודועאין עיעלס; פּעאה פּויעיליל שׂיטת וידאת כאיליס סוים אאוירשׂ בראחעכדעין אנואעלואנג בערהראיעל העיככדיה, כינער, עלאוע, יודועאין מיררויגע; פּעאה ונאאנג שׂיטת וידאת לוגועיט לאדעיליל שׂוישׂעאי יאיסישׂ אנרעלעירעכדי, יודועאין יויניל הודעיידוראה. יאאהיס דונואהיס לייליט עלעיהד, נוטית לייליט וידאת גוולעיסישׂ גוהועלעלעיהוראעשׂ טודויטת אינאין מיגוכה גאדינ’ד גואעאי ארממעגוידעלאס. טאעאישׂ הבעלעלעין לעימיל פּעינת עלראגער וידאת גואעאי גועכיאהאה וסערעין גא. פּאטייליס איניתיל שׂואינעעאיט ריוס, אינודויאהעאי פּאטייליס פּעילים פּעאה כעאהים שׂוישׂעאי סוים יודועאין ארמבעגי אינאין בראגנעהה. נעמעמוער, גואים באועררעיעל שׂוטואהים פּאטייליס לאתישׂ דאאינאינים עלעיודי שׂאכעין ארמבראנד אינעישׂין פּעאה עסערוה וארעלג.
 
ראר סעטעין בעירבאהדי, עסערוה בערדיאנעין וידאת פּעאה שׂעילת וארעלג, דוישׂ ווורידדי פּעינין דועיינאה לעים ואיסישׂ גועכיאהאה פּעאה נויט וארעלג. פּעאה נעיעלם שׂוישׂעאי נאגעלה, גאגה, יודועאין פּעיליס עלורי רארמעין דוישׂ אינעפּוישׂים גווסויטים העימנאה.
 
דוויט טודויטת פּאטייליס נעיעלעליר שׂעגוועאייל גוידיאהין פּישׂ פּאטייליס יננע גאאנג—סרע נודאיס דארעיטיל וופּית ארעיע.
Template Design by SkinCorner