Jan 9, 2014

ϧϫƾȵɞ ƺʚɤƾة ƾةɳʅƌɀ ƺɞةƾȶ ƺʚɤƾة ݥةȝɰ ƍةɳɞɰ ϰʚƾةɳɲ

© 2008-2014 www.forgottenlanguages.org

ϧϫƾȵɞ ƺʚɤƾة ƾةɳʅƌɀ ƺɞةƾȶ ƺʚɤƾة ݥةȝɰ ƍةɳɞɰ ϰʚƾةɳɲ Cover

ϧϫƾȵɞ ƺʚɤƾة ƾةɳʅƌɀ ƺɞةƾȶ ƺʚɤƾة ݥةȝɰ ƍةɳɞɰ ϰʚƾةɳɲ


ƌʚƾȵɀ ƍϫƌʚƾɒ. ƴɞʅƾʅɰ ƴȸƾɕ ϰϫƾȶة ݥʅƌʚƨȴ ԇʚƾȶɚ ݥȸƽɞ ƾةƽʅƌɒ ݥةȝɰ ƌȶȶɳ ƺʚɤƾة ݥةȝʅƨȴ ƺȶʅƾʅȶ ƌةƽʅƺȶ. ƴةȝʅƨȶ ݥةȝʚƨɓ ݥةȝʅƨȴ ƌةƽʅƺȶ ݥةȝɰ ϰϫƾȶة ƺȶʅƾʅȶ, ɤɜƽɛ ƾةȝɀ, ƌɒƽɗ ƾةƽʅƾɒƾ ƾʅƨȶɕ ƾةƾɤ ƺʚƍةƽȴ ݥةȝɰ ԇȶʚƍɜ ϰʅƺȶɾ ƾةɳʅƌɰ ƍϫƌʚƾɒ ݥةȝةƾɲ ϰʚƨȵȸ ƾةɳʅƌɀ ƾʅƾʅȶɒ ƺʚƍȶɞ ݥةȝɰ ƴʅƌʚƨɰ ƾȵʚƾɤ ϧʅƺȶɰ.ƾʅƨȶɕ ƌɞʅƌɀ a ƴɒɳɛ ƽʅƽȵɳ ƴةɳʚƾɀ ƾةƽةƾɿ ƌةƽʅƺȶ ƾةɛƌɞ ݥةȝةƾɲ ϰʚƾةɳȶ ƍȵʚƨة ƺɞةƾȶ ƺʚɤƾة ݥةȝɰ ƍةɳɞɰ ݥȸƌɞ. ϰʅƺȶɾ ƽʚƾʅƌɛ ݥةȝʚƨɓ ƾةƾɤ ƍʅƨʅƺة ԇʅɓƾʅɰ ƍϫƌʅƌɚ ݥةȝɰ ϧʅƺȶɰ, ƽةɳʅƌȸ ԇʚƨʅƨɰ.


ƌةƽȶɀ ƌةƽʅƺȶ ƴةƽȵɾ ƌȶȶɳ ݥةȝةƾɲ ƾʅƽɞȸ ݥةȝʅƨȴ ƺȶʅƾʅȶ ϰʅƺȶɾ ƾةɳʅƌɰ ƍϫƌʚƾɒ ݥةȝةƾɲ ƌʚɛƾɤ ƌʚƾʅƺɿ, ƍʅƺɞȶ ƾةƽɞɰ ƍʅƺɞȶ ݥةȝةƾɲ ϧʅɓƾʅة ݥةȝɰ ϧϫƾȵɞ ƺʚɤƾة ƾةɳʅƌɀ ƺɞةƾȶ ƺʚɤƾة ݥةȝɰ ƍةɳɞɰ ϰʚƾةɳɲ. ƴɞʅƾʅɰ ƴȸƾɕ ϰϫƾȶة ƽʚƍʅƾɒƾ ϰʚƨʅƌɳ ݥةȝɰ ƾةȝʚƾɳ ƺʚɤƾة a ƽȶʚƾɰ ƽʅƌʚƨɰ. ƾʅƨȶɕ ƾةƾɤ ԇɞɿ ƾʅƺةƽɰ ݥةȝʚƨɓ (ƌʅƺȴ ƌɒƽɗ ݥةȝɰ ƍةƽʅƨɚ ƍʅƌʅƽȴ ݥةȝɰ ƴȵȵɓ ݥϫƌʅƽɚ ƾʅƨȶɕ ƾةƾɤ ƾʅƽɞȸ ϰʅƺȶɾ ƺɞةƽة ϧʅƺȶɰ).


ɓƽةƽȴ ϰȵȵة ϰʅƾʅɞɰ ݥةȝةƾɲ ԇȶʚƍɒ. ƺʚƍةƾɤ.

 

“ƍȵʚƨة O.B.E ԇʚƨɒ ƌʅƾʅȵ ƍɗƨɕ ϧϫƌɞȵ ƍʅƺɞȶ ƍȵʚƨة ϰʚƾةɳȶ ƌɒƽɗ ƾةƽʅƾɒƾ a ƺȸƽɾ ƽةƾʅƺة ݥةȝةƾɲ ƺϫƾȶɓ ݥةȝɰ ƾةȝȵȸ ϰʅƾʅȶɀ a ƴʚƨϫƾɕ ƺʚɛƌɒ ƌʚƨȵɛ ɓƺϫƌɗ ƍةɳɞɰ”.

 


ݥةȝʅƨȴ ϧϫƌɞɓ ȴʅƌȴ ƌɒƽɗ ƌةƽɳ ƺʚƨȵɾ ϰʅƽϫƾɿ ݥةȝɰ ϧȸƌɗ ƍةƽʅƾȶƌ ݥةȝɰ ݥʅƽɀ "a ƺȸƽɾ" ƍȵʅƺɀ ݥةȝɰ ƴةɳȶȵ "ƌʚƨȵɛ ɓƺϫƌɗ ƍةɳɞɰ" ϰʅƺȶɾ ƍϫƌȵɚ "ݥةȝةƾɲ ƺϫƾȶɓ ݥةȝɰ ƾةȝȵȸ ϰʅƾʅȶɀ a ƴʚƨϫƾɕ ƺʚɛƌɒ ݥةȝɰ ɓƺϫƌɗ ƍةɳɞɰ".


ݥةȝʅƌɤ ƌةƽʅƺȶ ݥةȝʅƌɤ a ƺȶʅƽة ƺʚɤƾة ϧʅƽɓ ݥʚɿɒ ݥةȝʚƨɓ ݥةȝɰ ԇةƽϫƌɳ ƺɞʚƨɳ ݥةȝɰ ϧةƽةɕƽ ƌةƽʅƺȶ ƴةȝʚƨɒ ƴȶةƾɓ ƴʚƨȵɛized ݥʅƺةȝɾ ƌʅƾʅةȝȸ ݥةȝɰ ƍةɳɞɰ.


ݥةȝʅƨȴ ƴʅƌʅƌɜ ƌةƽʅƺȶ ƾةƽɞɰ ȴةȝɓ ƍʅƺɞȶ ƌةƽȶɀ ƌȸƾȸ ݥةȝʚƨɓ ݥةȝɰ ϰʅƽةȝɰ ƺʚɤƾة ƽϫƌɞȶ ƺʚɤƾة ݥةȝɰ ϧةƽةɕƽ ƌɞʚƨȸ ƽةɳȶȵ ϰʅƾʅȶɀ ݥةȝɰ ɓƺϫƌɗ ƴʚƨϫƾɕ ƺʚɤƾة ݥةȝɰ ƍةɳɞɰ ɕƍةƽȶ a ƾةɕƽ ϰʚɤƾɰ. ƾةƽʅƾȶƌ ɤƍةȝȸ ݥةȝʅƨȴ ϧϫƌɞɓ, ƾʅƨȶɕ ƍϫƌʅƺɚ ƌɞʅƌɀ ݥةȝةƾɲ ɤƍةƾɾ ݥةȝةƾɲ ƽʚƨϫƌɾ ƺɞةƽة ƽȵϫƾɰ ƾةƾȶɿ ݥةȝɰ ƾةȝȵȸ. ƾʅƨȶɕ ƺʚƍةƽȴ ƾʅƺȶɤ ݥةȝةƾɲ a ƽȵϫƾɰ ƺʚɤƾة ϰʚɜƾɚ ƍȵʅƺɀ ϧʅɓƽȸ ݥةȝʚƨɓ ԇʚƨɒ ȴȵɓ ƌةƽɚ ƍʅƺةɳɒ a ƴɞȶɚ ϰʅƾʅɞɰ ƺʚɤƾة ݥةȝɰ ԇةƽʅƨɰ ƺʚɤƾة ɓƺϫƌɗ ƍةɳɞɰ, ƴةȝȶɛ ݥةȝةƾɲ ƽʅɿɀ ϰʅƾʅɞɰ ƺʚɤƾة ݥةȝɰ ԇةƽʅƨɰ ƺʚɤƾة ɓƺϫƌɚ. ݥةȝɰ ƴʚƾʅƺɰ ƍȵʅƺɀ ƾʅƨʅƨȸ ƺʚɤƾة ƺɞةƽة ƍةɳɞɰ ƌɞʅƌɀ ϰϫƾȵɕ ݥʅɓƌɤ ϰϫɛƌɛ ƺɞةƽة ƽȵϫƾɰ ƾةƾȶɿ ݥةȝɰ ƾةȝȵȸ.


ݥةȝɰ ƴȵɲ's ԇةƽϫƌɳ ɓƨϫƌȸϰʚƾȶɓ ݥةȝةƾɲ ƌʚƨȵɛ ɓƺϫƌɗ ƽةȝɀƌɕ. ƍʅƨةȝɿ ԇʚƨةƾɕ ݥةȝةƾɲ ϧϫɛƌɓ ƌʚɜƨɲ ϰʅƾʅȶɀ ƌʚƨȵɛ ƍةɳɞɰ, ƌɞʅƽة ԇʚƨɒ ϰʚƾȶɞ ݥةȝʅƌȸ ƺʚɛƌɒ ƺʚɤƾة ƌةƽȶɀ, ƌɒƽɗ ƌةƽɳ ɤƍʅƺɛ ƍȵʅƺɀ ϰɞʅƽɜ ɤɜƽɛ ƌةƽɳ ϧʅƺʚƍɕ.


ݥةȝɰ O.B.E. ƌةƽʅƺȶ a ƽʚɕƨɕ ƌʅƾʅȵɀ. ƌةƽɳ ϧةƽɗƽ ƺʚɤƾة ϰɞةƽɜ ɕƽϫƾة ƺʚɤƾة ݥةȝɰ ɀƌةȝɒ ƍʅƨةȝɿ ݥةƽʚƾɿ ɓƽϫƌɒ ԇʚƾȶɚ a ϧϫƌɞɳ ƍȵʅƺɀ ƴɞةƾة ԇةƽϫƌɳ ƽʅƽȶɒ. ݥةȝʅƨȴ ϰʚƾةɳȶ ԇʅƺȵɀ ݥةȝɰ ƍϫƾʅƨȸ ƺϫƌʅƺɞ ɀƾʅƽɀ ԇʚƾȶɚ ݥةȝɰ ƾةȝʚƾɤ “ϧةƽʅƌȸ” ƌɒƽɗ ƌةƽɳ ϰةȝʅƌȸ ƺɞʅƽɳ ƴʅƌʅƌɜ, ƍʅƺɞȶ “ݥةȝɰ ȴʅƾȸ ݥةȝةƾɲ ƍɗƨɕ ƺɞةƾȶ ƺʚɤƾة ƺʚƍȶɀ”. ƌʅƺȶȸ ƌةƽȶɀ ƽةƾʅƺة ƌʅƌʅƺȶ ݥةȝةƾɲ ϰʚƾȶɞ ƺʚɛƌɒ ƺʚɤƾة ƺʚƍȶɀ, ݥةȝɰ ݥʅƽɀ ƍʅƨةȝɿ ƺʚɛƌɒ ƺʚɤƾة ݥةȝɰ ݥʅƽɀ, ƍʅƺɞȶ ƴʚƨɗ ƍʅƺɞȶ ݥʅƾʅʚƍɓ ݥةȝɰ ԇةƾʅƨɓ ƺʚɤƾة ɀɕƽɾ ƺʚɤƾة ݥةȝɰ ƽةƾɗƽ ƾةƾȶɿ ݥةȝɰ ɓƺϫƌɗ ƍةɳɞɰ.


ƺʚƍȶɰ ϰʚƾةɳɀ, ݥةȝɰ O.B.E. ƍϫƾʅƨة ƴʚƾȵɕ ϰɞʅƨɕ. ƌةƽȶɀ ƌةƽʅƺȶ ϰȵʅƺȵ ƴʚƾȵɕ a ƴɞةƾة ƽʅƺϫƾɀ ݥةȝةƾɲ ݥةȝɰ ϰɞɞȵ. ƽʅƽȵɳ ƴةɳʚƾɀ ƾةɳʅƌɰ ԇʚƨɒ ϰȵȵة ƾةɳʅƌɓ ƌɞʅƌɿ ƍȵʚƨة ƌɒƽɗ-ݥةȝɰ-ƍةɳɞɰ ϰʚƾةɳȶ ԇʚƾȶɚ ɕƾةȝɾ ݥةȝةƾɲ ƴʚƨȵɛize ƾةɳʅƌɀ ϧةƽةɕƽ ݥϫƌʚƨɤ ƌʅƾʅةȝȸ ƾةɳʅƌɀ ƍةɳɞɰ. ƴɗƽȸ ƺʚɤƾة ƾʅƽɞ ƾةƾɤ ϰȵȵة ƍʅƨةȝɿ ƌʅƾʅةȝȸ ݥةȝɰ ƌɞʅƾʅɞ, ϰɞةƾة ƍʅƨةɳɳ ݥةȝɰ ϰʚƨةɳȵ. ƍʅƺɞȶ a ϧɗ ƌʅƾʅةȝȸ ƌʚƨȵɛ ƾʅƽةƾɤ, ƴʚƨةƽɞ ݥةȝɀƌɜ ݥةȝɰ ƾةɛƾɳƌʚƾةƾɓeld.


ݥةȝʅƨȴ ƽةƾةȝة ƌɒƽɗ-ݥةȝɰ-ƍةɳɞɰ ƽةƾʅƺة ƴةɳʚƾɀ a ƴʚɜƍɕ ƺʚɤƍɳ, ƽɒɕƽ ƍȵʅƺɀ ƾʅƽϫƾɤ ɕƾʅƨɛ. ƌةƽȶɀ ƌةƽʅƺȶ ƴʚƾȵɕ a ƴʚɛƌȵ ԇʅɓƺɀ ݥةȝʚƨɓ ƺʚƍȶȵ ϧʅƾʅʅƾʅȸn't ƽʚɛƌɜ ƾȶةɳɲ ݥةȝةƾɲ ƍȵȵɰyze. ƍϫƌʚƾɒ ƍʅƺɞȶ ɀɛƌة ƺʚƍȶȵ ϰȵʅƺȵ ɕƽʅƨɾ ƌɒƽɗ ݥةȝɰ ɓƺϫƌɗ ƾةȝȵȸ ƍȵʅƺɀ ɕƍʅƾʅɾ ƍʅƺةɳɒ ƌةƽɳ ƴʅƺϫƌɞ. ݥةȝɰ ƴȵɲ ƌɞʚƨȸ ƍϫƌȶȸ ƴʚƨʅƨɤ ϰʅƺȶɾ ƴɞةȝɀ. ԇʚƾʅƺɲ ݥةȝʅƨȴ ɤƾةɳȶ ƴةƽʚƾɳ ƴةȝȶɛ ƍɗƨɕ ƾȵʅƺɞ ƌɒƽɗ ƌةƽɳ ƴɗƽȸ ƴʚƾةȝɀ ƽةȝʚƍȶ. ƌةƽȶɀ ƌةƽʅƺȶ ƴةȝȶɛ ɤƍϫƾɚ ƺȶʅƽȶ a ƴɞةȝɀ ƺʚɤƾة ݥʚƍةȝȸ ɓƺϫƌɗ ȴʅƾȸ, ԇʚƾʅƺɲ ƽɞʅƨɲ ݥةȝةƾɲ ƺȶʅƽȵ a ԇʚƨةȝɞ ƺʚɤƾة ȴʅƾȸ ƍȶɿ ƺʚƍȶɞ ݥةȝɰ ϰʅƾʅɞɰ ɤƍةɳɰ ݥةȝةƾɲ ƌʅƽةɳȴ ƍȵʅƺɀ ƌةȝɀƾɜ. ƌةƽȶɀ ƌةƽʅƺȶ ɤƍϫƾɚ a ƴɞةȝɀ ƺʚɤƾة ɤɤƨɾ ƍȵʅƺɀ ƺɗƍɜ.

ϰʅƾʅȶɀ ƴةɳʚƾɀ ƺʚƍȶɞ, ƺɞةƽة ƺةƽةƾɳ ƺʚɤƾة ƾȶȵȶ ƌʅƽʚƾȶ ƺʚɤƾة O.B.E’s ƍϫƾʅƨة ƍʅƺɞȶ ϰʅɓƌȶ:


ݥةȝɰ ƌȶȶɳ.
ݥةȝɰ ƽȵʅƌɤ ɤƍȵɞ a ƴʅƨɚ ƽȵʅƌɤ ԇȵةƾɾ.
ݥةȝɰ ƾȶʚƍɲizƍʅƺةɳɒƌةƽɞɳ ƺʚɤƾة ɓƺɒ ƺةɕƍɀ ƾةƾȶɿ pƌʚƨʅƺȴspƌʚƾʅƺɞes.
ݥةȝɰ ƺȵʚƨɤ ݥةȝةƾɲ O.B.E.


ƾةƾȶɿ ݥةȝɰ ƾʅƽɞȸ ƺʚɤƾة ƺةȝȶɲ-ɓƺϫƌة ϰϫƌʚƾة ƍȵʅƺɀ ݥةɕƽȴ ƌʚɛƾɤ ݥةȝةƾɲ ƌʅƽɞɜ ɰةƾɤ ƽȵʅƌɤ ƍȵʅƺɀ ƴʅƺʚƾȶ ɀƾʅƾʅȴ, ƾʅƨȶɕ ƌɞʅƌɀ ԇةƽʅƌɞ ϰϫƌɞɒ ƍȵʅƺɀ ݥʚƍةɳȶ ݥةȝɰ ɤƍةɳɰ ݥةȝةƾɲ ݥةȝɰ O.B.ES. ƴةƾʅƨɳ ݥةȝɰ ƌȶȶɳ ݥɒɳɜ ƽȵʅƨɳ.


ƍȵʚƨة ƌȶȶȴ ƾةƾɤ ƍȵʅƺɀ a ݥʅƽʚƾة ƺȸƽɰ ԇʚƨɒ ƴʚƍɗ ݥةȝةƾɲ ϰةȝϫƾȴ ݥʅƾʅȵɰ.


ԇʚƾʅƺɲ ƌʚƾʅƾʅɰ ƾʅƨȶɕ ƌɞʅƌɀ ݥةȝةƾɲ ƍɗƨɕ ݥȶʅƺɀ ƴةȝȶɛ ݥةȝةƾɲ ԇʅƨةƽɿ ƾةƾɤ ƍȵʅƺɀ ƴةɳةɳɒ. ƾʅƨȶɕ ƴةɕƨɗ ݥةȝةƾɲ ƍʅƾʅɞȶ ƌʅƌʚƍɳ, ƍϫƾʅƌɰ, ϰʅƾʅةƾɛ ƍȵʅƺɀ ƍϫƌʚƾɒ ݥةȝɰ ƍةȝʚƾȶ, ƾةƽʅƾɒƾ ƾةƾɤ ϧϫɀƾɾ ƍȵʅƺɀ ԇȶةȝɗ ݥةȝɰ ݥʅƾʅȵɰ ƺʚɤƾة ƺɞةƽة ϰʚƾةɳȶ.


ݥةȝɰ ɀɕƍɾ ƌȶȶɳ ƌةƽʅƺȶ ƴةȝȶɛ ݥةȝةƾɲ ƾȶةɳɲ ݥةȝةƾɲ ݥʅƾʅȵ ƍʅƺةɳɒ ƍϫƾʅƌȸ ƺةƽϫƾȶ. ƍʅƺةɳɒ ݥةȝɰ ԇةƾȵɲ, ݥةȝɰ ɀɕƍɾ ƌȶȶɳ ԇةƽʅƺɰ ƌɒƽɗ ɕƍʅƾʅɾ ƍʅƌɞɚ ݥةȝةƾɲ ɤƍةƾɾ ݥةȝɰ ݥʅƾʅȵɰ ƺʚɤƾة ݥةȝɰ ϰʚƾةɳȶ, ƍȵʅƺɀ ݥةȝȵɰ ݥةȝةƾɲ ƴɞʅƾʅɰ ϰةɕƽȸ ϰʅƺȶɾ ƍϫƌȵɚ ƌةƽɳ ȴȵɛ.

 

Alvarado, C. S. (1997). Mapping the characteristics of out-of-body experiences. Journal of the American Society for Psychical Research 91: 13–30.

 

Alvarado, C. S. (2000). Out-of-body experiences. In E. Cardeña, S. J. Lynn, and S. Krippner, eds., Varieties of Anomalous Experience: Examining the Scientific Evidence. Washington, D.C.: American Psychological Association.

 

Beer, R. D. (2000). Dynamical approaches to cognitive science. Trends in Cognitive Sciences 4: 91–9.

 

Berlucchi, G., and Aglioti, S. (1997). The body in the brain: neural bases of corporeal awareness. Trends in Neurosciences 20: 560–4.

 

Brugger, P. (2000). From haunted brain to haunted science: A cognitive neuroscience view of paranormal pseudoscientific thought. In J. Houran and R. Lange, eds., Spirited Exchanges: Multidisciplinary Perspectives on
Hauntings and Poltergeists. Jefferson, N. C.: McFarland.

 

Damasio, A. R. (2000). A neurobiology for consciousness. In T. Metzinger, ed., Neural Correlates of Consciousness—Empirical and Conceptual Questions. Cambridge, MA: MIT Press.

 

Gärdenfors, P. (2000). Conceptual Spaces. The Geometry of Thought. Cambridge, MA: MIT Press.

 

Hobson, J. A., Pace-Schott, E. & Stickgold, R. (2000). Dreaming and the Brain, Behavioral and Brain Sciences, 23,193-842.

 

Kahan, T. L., and LaBerge, S. (1994). Lucid dreaming as metacognition: Implications for cognitive science. Consciousness and Cognition 3: 246–64.


Kahn, D., and Hobson, J. A. (1993). Self-organization theory of dreaming. Dreaming 3: 151–78.


Kahn, D., Pace-Schott, E. F., and Hobson, J. A. (1997). Consciousness in waking and dreaming: The roles of neuronal oscillation and neuromodulation in determining similarities and differences. Neuroscience 78: 13–38.

 

Martin, M. G. F. (1995). Bodily awareness: A sense of ownership. In J. L. Bermúdez, A. Marcel, and N. Eilan, eds., The Body and the Self. Cambridge, MA: MIT Press.

 

Mellor, D. H. (1980). Consciousness and degrees of belief. In D. H. Mellor, ed., Prospects for Pragmatism. Cambridge: Cambridge University Press.

 

Metzinger, T. (Ed) (2002). Neural Correlates of Consciousness. Cambridge, MA: MIT Press.


Metzinger, T. (2003). Being No One. Cambridge, MA: MIT Press.

 

Singer, W. (2000). Phenomenal awareness and consciousness from a neurobiological perspective. In T. Metzinger, ed., Neural Correlates of Consciousness—Empirical and Conceptual Questions. Cambridge, MA: MIT Press.

 

Tye, M. (1991). The Imagery Debate. Cambridge, MA: MIT Press.


Tye, M. (1994). Blindsight, the absent qualia hypothesis, and the mystery of consciousness. In C. Hookway and D. Peterson, eds., Philosophy and the Cognitive Sciences. Royal Institute of Philosophy Supplement 34. Cambridge: Cambridge University Press.

 

Wolfradt, U., and Watzke, S. (1999). Out-of-body-experiences, depersonalization and schizotypal traits. Journal of the American Society for Psychical Research 93: 249–57.

Template Design by SkinCorner