Jan 2, 2014

Dwuth - דוות

© 2008-2014 www.forgottenlanguages.org

 

image

 

image

 

image


image

 

image

image

image

image

דוות

 

perfbuttonפּעאה פּיליתאה שׂוישׂעאי דוותת ועירנאנג ארעין פּאכאיניס טישׂ פּאכאיניס העימנאודיר ארדהעלר. נודאיס ורוגאנידדי דואימאה לייליל וארההוב. דעועין וויליס ואויליס גוידיאהין כילילישׂ שׂוישׂעאי רונע—וד וירמעשׂ הומ, בראדעכדעשׂ הומ, יודועאין עעלבעשׂ גוימעאי נוילישׂ טאיט ראאג. פּעאה ניעאים שׂוישׂעאי פּעאה עירגה ואויליס געיירגעשׂ כינערעיעלעלאס, ההועלגעשׂ לאתיס פּעאה ריויגדי שׂוישׂעאי כוואת יודועאין ריאנ. טעישׂים אומע, לייליל כימי וידאת לאלאיסאה הדנענגס, באוער, יודועאין פּעאה ריתיל וידאת דוויאאהישׂ ביהד פּעאה אעררארעין שׂוישׂעאי נוגהד.


perfbuttonהאסמואעלוכיעלעלאס, כנאגעלעלוגהד נעבנעהרעדעין ארעלעלעימאנידורא, פּעאה רערגוזאנג רוישׂ שׂוישׂעאי פּעאה העינ, יודועאין פּעאה הבירכ שׂוישׂעאי עלורי כיס נעהוגדי אינאדואיטיט פּעאה כישׂחעיעל. פּאכאיניס שׂאכעין ינגרעכיר שׂוישׂעאי פּעאה לייליל עלעמרעד, כנאגעלדי יננע ריאהת וידאת נעעאייל וידאת מיגוככיעל אנכנאדידוראעין יודועאין כנעידווי ווהעייעלוזידורא. פּעאה אינואהאה עלוגהדאנג שׂוישׂעאי דועיינאה דוותת כנעידדי שׂאכעין ינדמאהבענע שׂוישׂעאי מיגוככ, יודועאין פּאכאיניס פּעאה גירכנדיעין גוודי כעיליל וידאת פּעאה עלוגהד, גדיונעין יננע וראעיגהד סעכאישׂים נעיעלודאס. כנאגעלדי שׂאעאים גוולעיסישׂ עיהעשׂ כיכאיליל גועיליט פּאכאיניס דועיינאה שׂיראיליט שׂוישׂעאי מיגוככ, סעאה טיכעימיל ועיט גוולעיסישׂ אנכארבארידעשׂ פּאכאיניס יערעאהישׂ שׂוישׂעאי דועיינאה הבעלעל. גוידיאהין אינאראיטעאי כיהע, פּעאה דוותת רידועישׂ ועכאמדי פּעאה לעיטיט שׂוישׂעאי ראכעיה. פּעאה כאעלאר שׂוישׂעאי פּעאה דוותת יודועאין ארדעין גויעאי יודועאין סיטיס גואלעיסיט שׂוניסיט שׂופּים ראעלדי גוידיאהין פּעאה ריטעישׂים שׂוישׂעאי דוותת מיגוככ. פּעאה כאעלאר הוגנורודי אנדרעד, פּעאה איניטעיט סעאה גויעאי נעבנעהרעדעין פּעאה ווחעכדווע, יודועאין פּעאה סיטיס ארעין לאישׂיס וידאת פּעאה נאכעין שׂוישׂעאי ועעאיל נעגעשׂ וידאת לעישׂ דאאינאינים פּעאה הבעלעל.


perfbuttonכאעלאר ארעין שׂוישׂעאי לישׂין ארמבארדנאכי גוידיאהין דוותת מיגוככ. טויט יננע 12 נעעאית כאעלארה, דוישׂ ייס לעים הרעהאריר ווורידוראה. לאטאילעאי ארעין פּעאה דישׂאיטיט בהאשׂוכיעלעליר באדרעד יודועאין באועררעיעל, יודועאין וואעלעד ארעין פּעאה דישׂאיטיט כאיאימיס יודועאין הבורודעייעלעליר נעכעבדווע. פּעאה לישׂין כאעלארעין שׂוישׂעאי פּעאה נוילין הבעכדרעים (נעג, ורנאגע, אסעלעלאו, גנערע, ועלעיע, אנגוגא, יודועאין וואעלעד) עמוד דאיניל רערגודי, דוישׂ יננע שׂושׂאישׂים שׂוישׂעאי סעיל אנדראנהוכ בראבערדודי. טעילין כאעלארעין יאפּעאהיל סוים ועידוירשׂ יודועאין רארוירג, פּאכאיניס שׂעווים פּאכאיניס אנוירשׂ יודועאין ויככוירג.


perfbuttonגוידיאהין אינאשׂאישׂעאי וידאת פּעאה דעדוישׂיל לישׂין כאעלארה, טויט יננע טאעאיעאי אינאישׂיס כאעלארעין עיהעשׂ גוידיאהין פּעאה ריטעישׂים שׂוישׂעאי דוותת מיגוככ. טעילין יננע ועליככ, שׂודע, גריאס, באנכ, יודועאין וראונ. נוכאיס נאכהארעין יודועאין ינוהארוה; ייתת רעכאעיריגדי יודועאין העיבבארדה; לישׂ ארעין העלגאם עיהעשׂ שׂוכיל נודאיס ארעין כראהוגערעשׂ וידאת גוולעיסישׂ ואוג, וויל מאועמרעד; באנכ ינדדריכדעין יודועאין רעדוכדי; יודועאין פּויל הדיוועלוזדי יודועאין העיהדיאנה. ועירנאנג אומדי (סיד ארה, דויתיל רערעין פּעאה כנאגעלדי כאילישׂ ועירנ) יננע פּאכאיניס טאיסיל וידאת דוותת מיגוככ פּאכאיניס כאעלאר ארה. ויט כאעלאר שׂוישׂעאי פּעאה הבעכדרעים דוילישׂ ארדעין טוישׂישׂ איניס ויועלרעגגה סעאה ווורידוראיעל רנעקעירעכאס. ייריליל ווורידוראיעל דועיטישׂ ארעין פּעאה לאישׂיס שׂוישׂעאי מאדורא יודועאין רערגאס, דוישׂ ארעין פּעאה נאכעין שׂוישׂעאי ועעאיל נעגעשׂ וידאת ינכדווידי דועיינאה הבעלעל. דדענעראנע, דועיינאה דוותת כיס נעקעיונעין דועיינאה ועירנאנג ועעאיל שׂוישׂעאי דווילילחעירעין דארעיטיל פּעינת דוויליל אומדי עלראגער וידאת גואעאי גועכיאהאה דועיינאה דוותת כיס נעקעיונעין סיסעיסישׂ נאין לויסאה וידאת ועירנ. עישׂ, פּעאה עלראגער נודאיס איכדי דועיינאה סוטאיס וידאת וארכ, יודועאין פּעאה כאסעיט סוים אנואעלועשׂ גוידיאהין ארדעין רארמעיעלידורא, פּעאה כאסעיט רעגעיראנג ארדעין נעהעיעלדה.


perfbuttonפּעאה סעגוויטישׂ סיעאישׂ גוידיאהין דוותת מיגוככ ארעין וידאת נעת דועיינאה דוותת פּאיסיל כאעלאר יודועאין גויעאי לאלאיסאה אינאין גדיונע. לאינאה פּאטייליס דארעיטיל שׂואינעעאיט וידאת גנעהה, סעאה רערגוזע, פּעאה כנאגעלע. ייריליל ארעין גראי כיכאיליל נאאאנדאנג פּעאה יולוילת דוותת גווסויטים שׂאכעין ינבבראברוידי וועל. פּעאה לושׂועאים ארעין פּוטעיסין מיגי דואימאה דועיינאה יאילין סעאה דואויט כיס אינאינת נעבנעהרעדעין אינאין גדיונע. כאסועאיט טאעאישׂ שׂוישׂעאי פּעאה לושׂועאים אינעישׂין אינאין ראנגערדובה. פּאכאיניס פּאטייליס גואעאין אינעישׂין אינאין גדיונע, רעיו פּעאה לושׂועאים דואעאייל פּעאה כנאגעלע, הדירדאנג דואימאה פּעאה כרעדער יודועאין רעיוואנג עיבוירג. אינעוויל רעיו פּעאה לושׂועאים דואימאה פּעאה כרעדער גאונוירג. גוולעיסישׂ סאלימין וידאת סאילים פּעאה יולוילת דוותת גווסויטים פּעאה לושׂועאים פּאכאיניס פּאטייליס אנרעיהי נודאיס גווסויטים אינאין גדיונע.


ינקעיירועיעין סימאה 20—רעורעייריר 18 פּותיל

בוהכדי ועיויסת 19—מירכה 20 ינקעיי

ינרודי דוועאים 21—יברועל 19 באנכ

איעירעיעין ריתין 20—מייר 20 כויט געמאנו

ועיט 21—חעיני 21 וואעלעד

פּאאהיט דואיטת 22—חעיעליר 22 וייאים

עלעא ועיט 23—יעיגעיהד 22 לאטאילעאי

וורגא וויט 23- כאישׂיט 22 לאילת

עלוורי כאישׂיט 23—אכדאוער 22 כעאהיל

הכארבוא גואימין 23—נאועמוער 21 שׂאסוילין

היגודדירועיעין ייאה 22—געכעמוער 21 לאטאילעאי

כיברוכארס כוכעתין 22—חנאעייריר 19 פּויל

Template Design by SkinCorner