Mar 30, 2014

ݥƈʚȝʅƽ ƨϫƾ ԇʚϫƽƽʚ

© 2008-2013 www.forgottenlanguages.org
 

ݥƈʚȝʅƽ ƨϫƾ ԇʚϫƽƽʚ

 

ƺʚƌƈȝʅƺه ƨϫƾ ƌϫƽʚʅ

ƺʚƽ ةϰƌƈϫƾ ƨϫƾ ƺʚ₰هř ƽʚԇʚȝʅ
ƺʚƌƈƨƈȝʅƺه ƽʚʖƴةƽϰه ƴهƨƈʅݥϫƽ
ƺʚƽ ƌƈϫʞƌƈʚƾ ƨϫƾ ƺʚ₰هř ƽʚԇʚȝʅ
ƺʚƌƈƨƈȝʅƺه ةƨƈʞʅݥϫƽ ƍʅ₰ϫƴʅ
ƺʚƽ ϰʅƴšʚƍϫƴ ƨϫƾ ƺʚ₰هř ƽʚԇʚȝʅ
ʞةřʅƺه ʚƴϫƴʅ ƨϫƾ ƨƈϫȝʅƌʚƽه ƺʚƽ


řϫčʚƾʅ ԇʚϫƽƽʚ, ƌʚʖ ƌƈʅ₰ƈȝʅƺه ƨϫƾ řةčʅƺʚ
ة₰ƈƴʅƽ ƌʅϫƴϫ ƺʚƽ ƾʚƨšʅ čϫƾʅ
ʞةřʅƺه ʆʚƨʅݥϫƽ ƺʚƽ ƨϫƾ ݥʅčƍϫƽʅ ȝʅƨƈʚƽʅ ƺʚƽ ƌʅƽԇšʅƴه ϫƨʚƴʅ


ƌϫԇʚ ƨϫƾ ʚƺϫƽϰϫ, ʚƽԇه ʚƾʚԇϫ ϫʅƍϫƽ,
ϧة₰ʅƺʚ ₰ʅƾƌϫ ƌʚ ₰ƈةʞϫƴ
ʞةřʅƺه ʅϧƌƈϫƾ ݥʅčƍϫƽʅ ԇʚϰԇϫƴʅ ʅ₰ ݥهݥʚƾ.


ʞةřʅƺه ʚƽƽʅ ƺʚ₰هř ݥƈʅƾȝʅƺه ƌϫƽʚʅ, ʚƽƽʅ,
ʆهȝƍʚƽʅ ƌةʆʅƺϫ ϧʅƌƈϫƴʅ,
ƾهřʅƺʚ ƨƈϫȝʅƌʚƽه ʅϰԇʅݥϫƽ ƺʚƽ
ƌʅƽԇšʅƴه ƴϫƽϰϫƾه ʚƽԇه ݥƈةʞ
ƌهƌƈƌƈʅƺʚ ƴϫƽϰϫƾه, ԇϫƽهƨčϫԇ ƴϫƽϰϫƾه ƾهԇϧهʞϫƾ

 

ʞةřʅƺه ϰʅřʆʚƽʅ ƴةšʚƴه ݥƈʅƾȝʅƺه ϰʅřʆʚƽʅ
ƌهƌƈʅƺʚ ݥƈʅƴʅƽ
₰هƨƈʅݥϫƽ ƴϫƽϰϫƾه ƌϫƾʚƽه
řʚݥƈřϫƴʅ
ݥةԇȝʅƺه ƴϫƽϰϫƾه, ԇϫƽهƨčϫԇ
ƽʅʅƺʚ ƾهԇϧهʞϫƾ


ƺʚƽ ݥʚƴϫƌƈʚƾԇϫ ƴϫ ƺʚƽ, ƺʅƽřه
ƽةƨةƾʅ
ݥةƽϧʅƺه ԇϫƽه ةƴƺʚƺƽه
ƺʚƌƈȝʅƺه ƺʚʅݥϫƽ.
ƺʚƌƈȝʅƺه ϧهϰةƾʅ.
ݥةƽϧʅƺه ԇϫƽه ƺʚ₰هř ȝʚƌƈϫƾȝʅƺه
ȝϫƨƈƌƈʅƽ ȝʚ ƺʅƽřه ʖهš.

ʆةݥʅƽ ʖϫƌƈ ƺϫƽđةƾʅ ƺʚƽ
₰ʚđةƾʅ ƍʅ₰ϫƴʅ ƌʚԇʚƴه ƌʚ ʚƺϫƽϰϫ.
ƌϫƽʚʅ, ϰʅřʆʚƽʅ
ةϧةƾʅ ƴϫ ƺʚƽ ʚƾةƍʚ ƨة ƨϫƌƈʚƾ ƴϫƴʚƾ ϫԇƽʚ ƨƈهƾȝʅƺه

ƨʅݥƾʚƽʅ ƨʚ₰ʅݥϫƽ ƨϫƾ ƺʚ₰هř ȝʚƌƈϫƾȝʅƺه
ȝϫƨƈƌƈʅƽ ȝʚ ƌهԇه ƨة ƌƈϫƽʚƾϫ


ʞةřʅƺه ʚƽƽʅ, ƺʚ₰هř ݥƈʅƾȝʅƺه ƌϫƽʚʅ,
ʚƽƽʅ
ݥƈϫƨʆʅƍϫƽ ƨةƍƍهř šهʅƴϫȝ
ƺʚƌƈȝʅƺه ʞʅřʚƴʅ ʞʅƨƈ₰ϫƽʅ
ƺʚƌƈȝʅƺه ƺʚʅݥϫƽ ƌƈʅčϧϫƴʅ


ʞةřʅƺه ϰʅřʆʚƽʅ, ƴةšʚƴه ݥƈʅƾȝʅƺه, ϰʅřʆʚƽʅ
ݥʅššʅƺʚ ʞهƌƈԇʚƴʅ,
ƺʚƌƈȝʅƺه ϧهϰةƾʅ,
ƺʚƌƈȝʅƺه ƺʚʅݥϫƽ ƨϫƾ ƴϫȝƌه ݥƈʅƴʅƽ


ƌϫƨةƾʅ ϰʅȝʅƺه ƨϫƾ ݥʅčƍϫƽʅ ƍʅ₰ϫƴʅ
ʆةƴʚƴʅ ʞهݥƈšʅƍϫƽ ݥʅčƍϫƽʅ ƨƈهƾȝʅƺه
ʞةřʅƺه ة₰ƈƴʅƽ đهƺʅƍϫƽ ƍʚƴه ƴϫƽϰϫƾه
ʞةřʅƺه ԇϫƽهƨčϫԇ ƨƈةʞ ݥƈʚšʚƾ ƴϫƽϰϫƾه
ƌʚ ʖϫƌƈ ʚƾةƍʚ


ƺʚƌƈȝʅƺه ƨƈهƾȝʅƺه ƨϫƾ ϰʅřʆʚƽʅ, ƴةšʚƴه ݥƈʅƾȝʅƺه,
čʚčđʚƽʅ ƍةčݥƈʅƌʚƽه ƌʚ ʖϫƌƈ ʚƾةƍʚ
ʞةřʅƺه ϰʅřʆʚƽʅ ƺʚƾʖʚ ƍʚƌϫƌƈϫƾԇϫ.


ʞةřʅƺه, ʚƽƽʅ, ƺʚ₰هř ݥƈʅƾȝʅƺه ƌϫƽʚʅ,
ʚƽƽʅ
ԇϫƽه ʚƾƌƈϫƾԇϫ ʅ₰ ʚԇʚʖϫ ƌʅʚ
ƨʅݥƾʚƽʅ řϫƽƽʞʚƴه ƌƈϫƽȝʅƺه ƺʚƽ ϫԇƽʚ ₰ƈϫč,
ȝهϰƴʚƴʅ ƺʅƽřه ƨƈهƾȝʅƺه ƺʚƾʖʚ ϰʚƺʚƴه.


ʚƽƽʅ ԇʅƴϫƌƈʚƾԇϫ ƌʚʖ ʚƍϫƴ ƨƈهƾȝʅƺه,
ƍϫʅݥϫƽ ԇʅđʅƌϫƾšʅ ȝةȝʅݥϫƽ, ʚϧʅƍϫƽ.

 

ƺʚƽ ƌʅƽϫƌʚƾԇϫ, ʚƽƽʅ ƾʚʆϫƴʅ ƺʅƽřه ƴϫšƽʚƾʅ
ƺʚƽ ₰ƈϫϧϫƌƈʚƾԇϫ ʚƽԇه ƾʚƨšʅ ƺʚƽ ƺϫƽđةƾʅ 

ʞةřʅƺه ƌʚƽʚ
ƺϫřʅƺʚ ƌʚԇʚƴه
ƺʚƌƈȝʅƺه ةƴʅƍϫƽ ʚƌƈʅƍϫƽ
ƨƈهƾȝʅƺه
ةԇʅƺه ʚʞϫƴ ʚݥřϫƴʅ

ʞةřʅƺه ϰʅřʆʚƽʅ
ʆʚƽةƾʅ ƴϫȝƌه ʞهƌƈԇʚƴʅ,
ʆʅϰʚƾʅ ƺʚʅݥϫƽ,
ʆʅϰʚƾʅ ƺϫƨʚƾ ϰʅݥϫƌʚƾԇϫ
ةϧةƾʅ ƽϫřȝϫƴʅ đهƺʅƍϫƽ

ƺʚƽ ʅԇه ƽʚ ݥةʞهʞϫƾ ƺʅƽřه
ʞهƌƈԇʚƴʅ,
ƴʚʞʅƍϫƽ ƺʚʅݥϫƽ,
ȝهϰƴʚƴʅ ʚƽƽʅ ƍهčʅƺʚ
ƴʚčƌƈʅƺʚ ʚƾةƍʚ
ƌƈهřʅݥϫƽ ƽʚ
ԇϫƽهƽƨ ƴϫƽϰϫƾه.

ʞةřʅƺه ƺʅƽřه šϫƺʆʅƺه,
ƌƈةƌʅƍϫƽ ϰʅřʆʚƽʅ
ƌʚԇʚƴه ƌʚ ƺʚƽ
„ƌϫƽʚʅ, ƨة ʅԇه ƽʚ ݥةʞهʞϫƾ
ƨʅݥƾʚƽʅ ƨƈهƾȝʅƺه,
ƨʅݥƾʚƽʅ ƨʚ₰ʅݥϫƽ ƨϫƾ ƺʚ₰هř
ԇʚƽϫƴʅƍϫƽ ƨϫƾ ƨة ʖهš,
ةϧةƾʅ ݥƈʚƍهƴ ƽʚϰةƾʅ ϰʅȝʅƺه
ȝϫƨƈƌƈʅƽ ʖϫƌƈ ʚƾةƍʚ.’

ƺʚƽ ƌʅƽϫƌʚƾԇϫ ʆʚƨʅݥϫƽʅ  ƨϫƾ šʅʞʚƾ ƌƈʚ ʚƽƽʅ,
ʆهȝƍʚƽʅ ƌةʆʅƺϫ ϧʅƌƈϫƴʅ,
ƽةƌȝʅƺه ƌهԇه
đʚʅƺه ԇϫƽه
ƾʅݥƈʞʚƾʅ ȝʚƌƈƾȝʅƺه ƨϫƾ
ƴʚʞʅƍϫƽ ʖهš,
ƴʚʞʅƍϫƽ šϫƺʆʅƺه.

ʞةřʅƺه ȝʚƌƈʚƴʅ ƨϫƾ ϰʅřʆʚƽʅ
₰ƈϫݥƌƈʅƍϫƽ ϰʅȝʅƺه
ʞةřʅƺه ȝʚʞϫƌƈʚƾԇϫ ƍةčݥƈʅƌʚƽه
ƨʅݥƾʚƽʅ ƌϫƨةƾʅ ϧʅđϫƌƈʚƾԇϫ
šةݥƈƴʅƺه ƺʅƽřه ƍʅ₰ϫƴʅ ƌʚԇʚƴه

„ƽϫʖԇϫƍϫƴ ȝʅ ƨة, ƌϫƽʚʅ,
ݥƈʅƨƈݥʅƽ šʅƨʅƌϫƾԇϫ ݥƈϫřʅƺه šϫƺʆʅƺه.
ƨʅݥƾʚƽʅ ʚƽƽʅ ƺʚƾʖʚ ʚϧƽʚƾ ʚƾʚԇϫ
čʚƨƈϫƽʅ ʚƌƈϫƾϫ ƨة ʚƌƌϫƾ.’’

 

ʞةřʅƺه ʞهʖ šʅʞϫƌƈʚƾԇϫ ƺʚƽ ƌʚ ϧʅƌ₰هʞϫƾ ʚƽԇه ƨƈϫȝʅƌʚƽه,
ƺʚƌƈȝʅƺه ݥهݥʚƾ ƨϫƾ ԇʚϫƽƽʚ.


ƺʚƽ ȝʅƌƈʚƍϫƴ ʅ₰ʚ ƨƈϫȝʅƌʚƽه
ƺʚƽ ƾهƺƨʚƾ ƨƈةđƴʅƺه ϰϫƽϫƌƈϫƾ ƨϫƾ ƌƈʅݥ₰ƈȝʅƺه
ʞةřʅƺه ʚƽƽʅ ƺʚƾʖʚ ƨƈϫƺʞʚƺƽه.
ʞةřʅƺه ϰϫʆʅƺه.

 
ƺʚƌƈȝʅƺه ƨʅ₰ƈϫƌʚƾšʅ ƨϫƾ ƴʅƴʅƨƈ

ƺʚƽ ƺʚƾʖʚ ϰϫʆʅƺه ʚƽԇه ƨƈϫȝʅƌʚƽه
ʞةřʅƺه ʚƽƽʅ ϫȝԇʅݥϫƽ čʅʞʚƴه.
ƺʚƽ ƺʚƾʖʚ ϰϫʆʅƺه ʚƽԇه ƨƈϫȝʅƌʚƽه
ʞةřʅƺه ʚƽƽʅ ϫȝԇʅݥϫƽ šةԇƾه.

 
ƺʚƽ ƺʚƾʖʚ ϰϫʆʅƺه ʚƽԇه ƨƈϫȝʅƌʚƽه
ʞةřʅƺه ʚƽƽʅ ƌʅƽϫƌʚƾԇϫ.

 
ʆةݥʅƽ ƌهƨƈϫ ƨʚčƌʚƾʅ ƌʚ ƺʚƽ
ƨʅݥƾʚƽʅ ƍةčݥƈʅƌʚƽه ƌƈʚʚƾʅ,
ƨʅݥƾʚƽʅ ԇϫƍʅƽ ƌƈʚʚƾʅ
ԇϫƴϫƴ ƺʚƽ ƨϫƾ ȝةƌهƾ.
ԇϫƴϫƴ ƺʚƽ ƨϫƾ ȝʚȝϫ.

 
ƨʅݥƾʚƽʅ ₰ƈةƴšʅ, ƨƈϫȝʅƌʚƽه ƺʚƽ
ƽه₰ݥƈʅݥϫƽ,
ʆهȝƍʚƽʅ ƴϫšƽʚƾʅ ƌهԇه
ƽϫšʚƽʅ
ƨƈϫȝʅƌʚƽه
ƨʚčƌʚƾʅ ƌʚ
đه₰ƈʚƾʅ.

 

"ƺʚƽ ₰ƈʚƽϫƴ ݥƈϫřʅƺه ه₰ةƾʅ. ƌϫƽʚʅ ƨϫƾ ԇʚϫƽƽʚ."
đةԇϫƽʅ ƌʚԇʚƴه, ʚƴةƽه.


"ƨة ȝʅ čʅʞʚƴه. ʚʞϫƴ! ʚƽƽʅ ƌƈϫƽʚƾϫ řϫƺƍةƾʅ.
ƽʅƽčʚƴʅ ȝʅ šةԇƾه. ʚʞϫƴ! ʚƽƽʅ ƌƈϫƽʚƾϫ řϫƾʆʅƺʚ.
ƽʅƽčʚƴʅ ȝʅ ƌƈϫϰʚƴه. ʚʞϫƴ! ʚƽƽʅ ƌƈϫƽʚƾϫ ݥƈهݥƽʅ."


"ƌهƽ ƌƈʚ ݥƈهݥƽʅ ʖϫƌƈ čʚƨƈϫƽʅ ₰ƈϫčϫƌʚƾԇϫ ƌƈʚ ʚƽƽʅ?
ݥƈʅƨƈݥʅƽ ƌƈʚ ϰهϰčʚƾ ƺʚƽ?
ݥƈʅƨƈݥʅƽ ƌƈʚ ϰةƌƌʚƾ ƺʚƽ?"

"ƺʚƽ ݥƈϫřʅƺه ԇʚԇ ƺʚ₰هř ƾهƺƽšʅ,
ݥƈʅƨƈݥʅƽ ƽهčϫƌʚƾԇϫ ʆʚ ʖϫƌƈ ʚƾةƍʚ
ʞةřʅƺه ƌƈʅđϫƌʚƾԇϫ ƌƈهƌă ʚƽԇه ƨƈϫȝʅƌʚƽه.
ʚƽƽʅ ƴʅƴʅƨƈ.
 
šʅđ₰ʚƴʅ, ʚƽƽʅ ƺʚƾʖʚ šةԇƾه, ƺʚƽ ƌهƨƈϫ ƺʚƾʖʚ ƨƈةđƴʅƺه ԇϫϰϧʚř
ȝهϰƴʚƴʅ ƺʚƽ.
šʅđ₰ʚƴʅ, ʚƽƽʅ ƺʚƾʖʚ čʅʞʚƴه ƺʚƽ ƌهƨƈϫ ƺʚƾʖʚ ƨƈةđƴʅƺه řϫƺƍةƾʅ
ȝهϰƴʚƴʅ ƺʚƽ.
šʅđ₰ʚƴʅ, ʚƽƽʅ ƺʚƾʖʚ ƌƈϫϰʚƴه, ƺʚƽ ƌهƨƈϫ ƺʚƾʖʚ ƨƈةđƴʅƺه ݥƈهݥƽʅ
ȝهϰƴʚƴʅ ƺʚƽ."


đةԇϫƽʅ ₰ϫʆةƾʅ ƺʚƽ ʚƽԇه, ʞهʖ čϫݥϫƌʚƾԇϫ ƺʚƽ.
đةԇϫƽʅ ݥƈϫƽϫƌƈʚƾԇϫ ƺʚƽ.


řϫčʚƾʅ ƴʚ ݥϫϧʚƾʅ. ʚƽƽʅ šهԇϧʅƍϫƽ ݥƈهݥƽʅ.
ƺʚƽ ƌʅƽϫƌʚƾԇϫ ݥƈʚƾȝʅƺه ȝʚƌƈʚƴʅ
đϫݥƺʅƍϫƽ ʅ₰ ƺʅƽřه ƴϫšƽʚƾʅ
ʞةřʅƺه ʞهʖ ƌƈʅƽϫƌʚƾԇϫ ƴϫƽϰϫƾه ʚԇϫƽهš.

 

 

ƴʅƴƴʅƨƈ ƍϫřƺʅƺʚ

ʞةřʅƺه ʚƽƽʅ ʞʚƾةƾʅ ʚƌƈʅƍϫƽ ϫԇƽʚ ةƴʅƍϫƽ
řϫčʚƾʅ ƍʅ₰ƈʅƺʚ ƨϫƾ ƴʅƴʅƨƈ
ʞةřʅƺه ƨʅϧʅƌϫƾԇϫ ƴʚ
"ʅ₰ԇʚ ƨƈϫȝʅƌʚƽه,
đʚԇʅƍϫƽ ʅԇه ƨة ƨʚ₰ƈƽƌϫƾ ƌʚԇه ԇʚƌƈƽʅ?
đʚԇʅƍϫƽ ʅԇه ƨة ƴϫƴʚƾ řϫƾʆʅƺʅ?
đʚԇʅƍϫƽ ʅԇه ƨة ƾهԇϧهʞϫƾ řϫƺƍةƾʅ?"

ʞةřʅƺه ƴʅƴʅƨƈ ʞʚƽʅƌϫƾԇϫ ƺʚƽ ƌʚԇʚƴه.
"ƍʅƌϫƴϫƺ ƨة, ʚƽƽʅ ݥƈʚƽƌʚƾ.
ƺʚƽ ԇʅƌƈϫƴ ȝϫϰʆʅݥϫƽ ƺʚƽ ƌهԇه ₰ƈةʞƾʚƾ
₰ʚݥƈϫƽʅ ₰ʅƾƌϫ ƨة, ʚƽƽʅ ƴϫƴʚƾ ƌهԇه
đʚʅƺه ʚƽƽʅ ƍʚ₰ƈƾʚƾ ʅ₰ԇʚ ϰʅƾƨƽʅ."

„ʚԇϫƽهƌϫƽ ƺʚƽ, ʆةݥʅƽ, ƴʅƴʅƨƈ." ʚƽƽʅ ƌʚԇʚƴه.
 
"ƺʚƽ ƌƈϫƽʚƾϫ ƍʚ₰ƈƾʚƾ ʚƌƈʅƍϫƽ ƌʚԇه ϰʅƾƨƽʅ.
ʆةݥʅƽ, ʚƽƽʅ ƨƈʅݥƈȝʅƺه ƴϫƴʚƾ ƺʅƽřه ƾϫšƌʚƾ řϫƾʆʅƺʅ,
šةʆݥȝʅƺه ƺʅƽřه ƾϫšƌʚƾ řϫƺƍةƾʅ,
šةʆݥȝʅƺه ƺʅƽřه ƾϫšƌʚƾ ƍʅ₰ƈʅƺʚ."

ݥةݥʅݥϫƽ ₰ƈʚ₰ƈϫƌƈϫƾԇϫ ƴʅƴʅƨƈ ƨϫݥčʚƴʅ.

"ƺʚƽ ʞʅƌƈʚƾ ƽʚ ₰ƈʚƽϫƴ čʚƨƈϫƽʅ
ʚԇϫƽهƌϫƽ ʚƌƈϫƾϫ ʞʅƌƈʚƾ ʚƌƈʅƍϫƽ ƨة,
ȝهϰƴʚƴʅ ƨة ȝʅ ƽهʚʞʚ ₰ƈϫčϫƌʚƾԇϫ ƌʅʚ
ʞةϰϫƽʅ ƍʅ₰ϫƴʅ.
ƽʅƽčʚƴʅ ʚԇϫƴʚ ƺϫƾϫƴ.
ƽʅƽčʚƴʅ ʚԇϫƴʚ ʚƌƌϫƾ ƌƈϫƽʚƾʅ ƽهšϫƌƈϫƾԇϫ."

ƌϫƽʚʅ ƌʚԇʚƴه, "ƍةʞʖهʞ čʚƨƈϫƽʅ, ϫԇƽʚ هƌƈƨƈʅƺʚ ƍʅ
ƨƈʅʆϰʚƾʅ ʚƌƈϫƾϫ ƽʚ ʚƌƌϫƾ ة₰ƈƴϫƴʅ ϰةƽه.
ƺʚƽ ƌƈʚ ƺϫƾϫƴ ƍʅ ݥƈϫřʅƺه ƨʚ₰ʅݥϫƽʅ.
ƺʚƽ ʚƌƈϫƾϫ ƽʚ ₰ƈةʞϫƴ ƌƈʚ ݥƈϫřʅƺه ԇʅʅƽ."
 
ƴʅƴƴƨƈ ݥʚƴϫƌƈʚƾԇϫ ƺʚƽ, ƺʚƽ ʚƽƽʅ ƍهčʅƺʚ ƌʚԇه.
ƴʅƴʅƨƈ ƌƈʚ ʞʅƌƈʚƾ čʚƨƈϫƽʅ ʚƽƽʅ ƨʅϧʅƌϫƾԇϫ,
ϫř₰ʚƽʅ ʞهʖ ʅԇه ƽʚ ϫݥƈϫƴʅ ƌϫƨةƾʅ.

ʞةřʅƺه čʚƨƈϫƽʅ, ƴʅƴʅƨƈ, ةƴƺʚƺƽه ϰهʞʅƌϫƾԇϫ ƴʅƴʅƨƈ.
ʚԇϫƽهƌϫƽ ƺʚƽ.

đةԇϫƽʅ šʅƽϫƴ ƴʚƌه ݥϫȝƌه ʆʚ ϫԇƽʚ ԇʚƍϫƴʅ
čهȝʅƍϫƽ ʚƌƈʅƍϫƽ ƺʚƽ ʅ₰ʚ ϫԇƽʚ ݥƈʅʅƍϫƽ.
 
ƺʚƽ ة₰ƈƌʚƴʅ ϧʚ₰ʞʚƴه. ƌϫƨةƾʅ ƺʚƾʖʚ ƍةčݥƈʅƌʚƽه.

ʞةřʅƺه ʆةݥʅƽ ʚƽƽʅ šةƍϫƴʅ ʅ₰ʚ ʚƍšϫȝ ƺʚƽ.

ƺʚƽ šةƍϫƴʅ ƌƈϫƽʚƾʅ, ʞʅƺϫƌƈʚƾšʅ
čʚ₰ƈƾʅݥϫƽ ݥة₰ƈةƾʅ ƨƈϫȝʅƌʚƽه.

 

 

ƺʚƌƈȝʅƺه ąƴϫȝƌ ƨϫƾ ƌϫƽʚʅ


ʞةřʅƺه ʅ₰ ƨƈϫȝʅƌʚƽه
ƨʚčƌʚƾʅ ϫԇƽʚ ةƴƺʚƺƽه
řʚϰϫƌʚƾšʅ ƌƈʅݥ₰ƈȝʅƺه
ƌƈةݥƾʅƽ ʚƽԇه ƾʚƨšʅ.
ʞةřʅƺه هřϧʅƽ ƺʅčʚϫƴ ƨʚđʅƌϫƾԇϫ
ƴϫȝƌه ݥϫȝƌه ةϧةƾʅ ƺʚƽ.
ƺʚƽ ƺʚƾʖʚ ƾϫʅƍϫƽ.
ʚƽƽʅ ƨʅϧʅƌϫƾԇϫ ƴϫȝƌه هƾƌʅƺʚ.

ƺʅčʚϫƴ, ʞʅƨƈԇƽه ƨϫƾ šةݥʚƴʅ,
ϧʚʞƨʚƽʅ ƨϫƾ ₰ƈةšƽʅƍϫƽ ϫϧʅƍϫƽ,
ƌʚԇʚƴه šهԇʅƍϫƽ ƺʚƽ,
"ϫʞʅƺʚ ƨϫƾ ʅԇ₰ʅݥϫƽ, ϫʞʅƺʚ ƨϫƾ řةʅݥϫƽ,
ݥه₰ƈʚƾʅ ϰϫ₰ƽʅ ȝʅ ʅšʚƴه,
ʞةřʅƺه ƺهƨƈƌƈʅƺʚ ₰ƈʅȝʅƍϫƽ
ƨϫƾ ƺʅƽřه ƍʅ₰ϫƴʅ ȝʅ
ƽʅš ʅšʚƴه.
 
čهřةƾʅ ƨة ƽʚ ȝهƍʚƾʅ ݥʚčƌă ƌهԇه ƨة
ƌƈهčʚƴʅ ƌʖϫƾԇه, ƺʚƽ ƌʚ₰ƈƌƈϫƾ ƴϫȝƌه
₰ƈʅȝʅƍϫƽ ƨƈهʞϫƴ ƨة هϰřʚƽه?"

ʞةřʅƺه ʚƽƽʅ ƌʚԇʚƴه ƌʚ ƺʅčʚϫƴ,
"ƽʚ ƌʅʚ ƺʚƽ ƌةƺϰʚƴʅ, ƴϫƽʚ ƺةřه ƾϫšƌʚƾ
čهřةƾʅ ʚƽƽʅ ₰ƈةʞϫƴ, ʚƽԇه ƌƈʅةƾʅ"


ƺʅčʚϫƴ ₰ƈϫčϫƌʚƾԇϫ ƺʚƽ, ƌʚԇʚƾϫƴʚ
"ʆةݥʅƽ, ʚƌƈʅƍϫƽ ƌƈʚ ƴةƽϰه ƌƈʚ ƨة ݥƈʅƾϫƴ ƌʚԇه
ԇʚƽϫƴʅƍϫƽ, ƨة ƺʚƽ ݥƈϫřʅƺه ƌʅϫƴʅ ʚƌƈϫƾϫ
ϰهƾʚƴʅ ƺʅƽřه ϰةƽه ϫϧʅƍϫƽ, ƺʚƽ ƌϫƨةƾʅ ʚƌƈϫƾϫ
ƌةϰʞʅƺʚ ϧʚ₰ʞʚƴه ƺʚƽ ȝʚʞهƾ ݥƈϫřʅƺه ȝةȝʅݥϫƽ"


ʞةřʅƺه ƽʚϰةƾʅ ƺةƽƨʅƺه, ƾʚݥƈʚϫƴ ƨʚčƌʚƾʅ
ƌϫƨةƾʅ ƨƈهϰʅƽ čةřϧʅƺه ƺʚƽ,
ϧʚƌƈʚƽʅ ƌʅϫƴ ňĕȝčƽʚ
ƺʚƌƈȝʅƺه ƨʚƨʅƺه ƨϫƾ ƌƈʚƺ,
ԇϫƽهƾԇ ƨϫƾ ƨƈةϰʅݥϫƽ.

ƾʚݥƈʚϫƴ ƌƈʚƌƈȝʅƺه, ƌʚԇʚƾϫƴʚ:

ƌϫƽʚʅ, ϫʞʅƺʚ ƨϫƾ ʅԇ₰ʅݥϫƽ,
ݥƈϫƍʚƴʅ ƨϫƾ řةʅݥϫƽ,
ʞةϰϫƽʅ šϫƺʆʅƺه ϰʅřʆʚƽʅ
ăƺϫȝ ƨة ݥƈϫřʅƺه ʅƍčƌʚƾ
čهřةƾʅ ƨة ƽʚ ȝهƍʚƾʅ, ƺʚƽ ƨƈϫƌ₰ƌƈʚƾ
₰ƈʅȝʅƍϫƽ ƨϫƾ ƨƈهƌƈȝʅƺه?

"ʞةřʅƺه ʚƽƽʅ ƌʚԇʚƴه ƌʚ ƾʚݥƈʚϫƴ
"ƽʚ ƌʅʚ ʚƍϫƴ ƍةݥƈƽԇهʞ,
šةݥƈƴʅƺه ƺةřه ƾϫšƌʚƾ,
čهřةƾʅ ʚƌƌϫƾ ʞϫšƨƈϫƴʅ."


ƾʚݥƈʚϫƴ ₰ƈϫčϫƌʚƾԇϫ
đه₰ƈʚƾʅ, ƌʚԇʚƾϫƴʚ
"ʆةݥʅƽ, ʚƌƈʅƍϫƽ ƌƈʚ ƴةƽϰه
ƨʅݥƾʚƽʅ ƺʚƽ ƨة ݥƈʅƾϫƴ ƌʚԇه ݥƈةʞ,
ƽʅƽčʚƴʅ ƺʚƽ ݥƈϫřʅƺه ƌʅϫƴʅ
čهřةƾʅ ԇʚƾʚƴ ʚƴϫƴʅ,
ʞةřʅƺه ݥƈʅƺ₰ăšه ݥƈʅƴʚƽʅ ƺʚƽ ʚƌƈϫƾϫ ݥƈϫƨƌƈʚƾ
ةϧةƾʅ ݥƈʚƍهƴ ƨة ƌϫƴϫƺ đهƺʅƍϫƽ
ϰԇʖϫ ƍϫƽʅƺه ƨة ϧةϰƍƌƈʚƾ ϫϧ₰ƈʖϫʞ.
đϫƽʆʅݥϫƽ ʚƌƈʚš ʚƌƈʅƍϫƽ ƌƈʚƺ ʚʆʚƴʅ ƺʚƽ ƌʚ ʅϧƌƈϫƾ
ȝʚƌƈʅƺه ƽʚϰةƾʅ ƨة."


šةݥƈƴʅƺه ʚƽƽʅ šهԇϧʅƍϫƽ ϫԇƽʚ ʞϫƾʅƌʚƽه

ԇʚƌƈƽʅ ʚƽԇه ݥƈةʞ
ʞةřʅƺه ԇةđʅƺʚ ʅ₰ ƨʚ₰ƈϫƌʚƾšʅ

ƌƈʅݥ₰ƈȝʅƺه ƨϫƾ čʚݥƈƌƈʚƽʅ.
ʆةćʅƺʚ ʚƽԇه ݥƈةʞ,

ʚƽƽʅ čʚƽƨƈȝʅƺه ݥƈʚƾȝʅƺه
ϧʚƌƈʚƽʅ ƨϫƾ ƺʅƾه ƺʚƾʖʚ

čهƴʅƺه ϰϫƴʚƽ řʚ₰ƈϫƽʅ ƨϫƾ ƾʚƨšʅ.


đʅݥȝʅƺه ʚƽƽʅ ԇʅƾʅƽ ʅ₰ ƺʅƽřه ƺϫƽđةƾʅ ƺʚƽ ƨϫƾ ȝهʞϫƴ,
ƺʚƽ ʞʚϰϰʚƾԇه ƾϫϧهʞϫƾ ƨϫƾ ƨʚʚʞƽه đهʖʅƌϫƾšʅ
čةřϧʅƺه ƺʚƽ
ʞةřʅƺه ʚƽƽʅ ƾهƺƨʚƾ ƌʚƴه čةřϧʅƺه ƺʚƽ ƨϫƾ ةƾʅϫƴ
ƨʅʅƽ ₰ʅƾƌϫ ƺʚƽ

ةƾʅϫƴ, ϰϫϧʚƾʅ, ƍʚƺݥȝʅƺه ƨϫƾ šةšϫƴʅ,
هʆϰʚƽʅ ةƾʅϫƴ ƌهƽ đهđʅƺʚ ƺʚƽ ʚƽԇه ƨƈϫȝʅƌʚƽه.

ةƾʅϫƴ ƌƈʚƌƈȝʅƺه ƌʚ ƺʚƽ ʆةݥƈʚƴʚ, ƌʚԇʚƾϫƴʚ
"ϫʞʅƺʚ ƨϫƾ ʅԇ₰ʅݥϫƽ. ϫʞʅƺʚ ƨϫƾ řةʅݥϫƽ. ϰʅƨƈʚƾʅ
ƨƈهƌƈȝʅƺه ةԇʅƺه ƺʚƽ ʞϫšƨƈϫƴʅ ƨة ݥƈϫřʅƺه ʅƍčƌʚƾ.
čهřةƾʅ ƨة ƨƈϫƌ₰ƌƈʚƾ ƴϫȝƌه ₰ƈʅȝʅƍϫƽ ƺʚƽ ƌʚ₰ƈƌƈϫƾ ƺʚƽ
₰ƈهݥƈƍȝʅƺه ƨة ƌʚ ݥƈϫřʅƺه ԇʅȝʅƺه, ƨƈةđƴʅƺه ƴʅ₰ʚƾʅ
ϰʅ₰ƈʅƺه?


ʞةřʅƺه ʚƽƽʅ ƌʚԇʚƴه ƌʚ ƨƈϫȝʅƌʚƽه ϰϫčϫƌʚƾԇϫ ةƾʅϫƴ,
‘ƽϫ ƌʅʚ ԇϫʞϫƴ’ ƺʚƽ ₰ƈʅȝʅƍϫƽ,

ƴϫƽʚ ƺʅƽřه ƾϫšƌʚƾ, ʚƌƈϫƾϫ

ƺʚƽ ₰ƈةʞϫƴ.
ƺʚƽ ʚƺ čʚƨƈϫƽʅ ʚƽƽʅ ʚƺ,

ʚƽƽʅ ʅԇه čʚƨƈϫƽʅ ʚƽƽʅ ʅԇه,
ʞةřʅƺه ƌهԇه ʚƌƈϫƾϫ ƺʅƺݥƈʖϫʞ čʚƽϰϫƴʅƍϫƽ”.


ʞةřʅƺه ʆةݥʅƽ,

ƌƾه₰ čʅčƽʚƴʅ ةƾʅϫƴ
ϰʅƨƈʚƾʅ ƨƈهƌƈȝʅƺه ʆϫšƾȝϫԇ ƺʚƽ, ƌʚԇʚƾϫƴʚ.
„ʚƌƈʅƍϫƽ ƌƈʚ ƴةƽϰه

ƌƈʚ ƨة ݥƈʅƾϫƴ ƌʚԇه
ԇʚƽϫƴʅƍϫƽ,

ƽʅƽčʚƴʅ ƺʚƽ ݥƈϫřʅƺه

ƌʅϫƴʅ ʚƌƈϫƾϫ řϫݥƈʚƾ ƌʚ
ƨƈϫȝʅƌʚƽه

ƽʅƽčʚƴʅ ʚƌƈϫƾϫ ݥʅʖϫƴ ȝϫƌʖϫʞ ȝʚƌƈʚƴʅ
ƽʅƽčʚƴʅ ʚƌƈϫƾϫ ʑʚƴ ȝϫƌʖϫʞ ʚšϫ
ƽʅƽčʚƴʅ ʚƌƈϫƾϫ ʚƌƌϫƾ ϫϧ₰ƈʖϫʞ ƌƈʚ ƨة ƺʚƾʖʚ ƌʚʖ šةšϫƴʅ,
đهƨƍʚƾʅ ₰ƈهʞʅƌϫƾšʅ, ϰةƽه ƽʚϰةƾʅ.
ƽʅƽčʚƴʅ ʚƌƈϫƾϫ ݥƈʅƾϫƴ ƌƈϫƽʚƾʅ ʚƽԇه ƨƈϫȝʅƌʚƽه,
₰ʚݥƈϫƽʅ ƨة ƴϫƨƨƈƌƈʚƾ ʚƌƈϫƾϫ ƨϫʚƾʅ ʅ₰ʚ
ƾةʞةƾʅ, ƽʚȝʚƺƽه ԇʚš.

ƺʚƽ ƌƈʅԇʞȝʅƺه ϫԇƽʚ ƨƈʚƴݥʚƴʅ ƨϫƾ ϫƍʅƍϫƽ
řʚȝʆةƾʅ ƌʚԇه ϰʚ₰ʚʞƽه هƽƾă
ԇʅčةƾʅ ƌʚʖ ƺʅƽřه ȝةȝʅݥϫƽ.


ƺʚƽ ƴʅƴʅƍϫƽ ȝʚƌƈʚƴʅ
ƺʚƽ ʞʅةƾʅ ʆʚƨʅݥϫƽ

ƺʚƽ ʚƽԇه ϫԇƽʚ ƌƈهčԇʚƴʅ
ʞةřʅƺه ة₰ƈƌʚƴʅ ƴϫƽϰϫƾه
đʅݥȝʅƺه ʚƽƽʅ ԇʅƴϫƌƈʚƾԇϫ ƌʅϫƴϫ

ƺʚƽ ʅ₰ ƺʅƽřه ݥʅʖϫƴ ƨϫƾ
ƨʚʆʚƴʅ
ƺʚƌƈȝʅƺه هřϧʅƽ ϰʚƍƾʅϫƴ
ƨƈةƨƈƽʅݥϫƽ ϰʚƍƾʅϫƴ
ϰʚƍƾʅϫƴ, ƾʚƴϫƴʅ ƨϫƾ ₰ƈʅȝʅƍϫƽ
ݥƈهȝʅƺه ƌʚ ƺʚƽ.


ƺʚƌƈȝʅƺه هřϧʅƽ ϰʚƍƾʅϫƴ ƌʚԇʚƴه šهԇʅƍϫƽ,
“ϰąȝ'čƺϫȝ ƨϫƾ ʅԇ₰ʅݥϫƽ, ϫʞʅƺʚ ƨϫƾ řةʅݥϫƽ,
ةʞšʅƽ, ₰ƈʅȝʅƍϫƽ ƨϫƾ ƍʅ₰ϫƴʅ ȝʅ ƽهƺʅݥϫƽ
čهƌƈȝʚƾʅ ƨة ƨƈʅݥƈȝʅƺه ƍϫƽʅƺه ₰ƈʚƽϫƴ
ȝهϰƴʚƴʅ ƍةʞʖهʞ ʚƌƈʚš ƨʚʖ ȝʅ ϫԇƽʚ řʅϧʚƽʅ ݥƈʚƺϫƌʚƾԇϫ
ƨʅݥƾʚƽʅ ԇƾهƺ ƨϫƾ ₰ƈʅȝʅƍϫƽ
ʞةřʅƺه ƨة ʚƌƈϫƾϫ ݥƈʚϧϧƌƈʚƾ ƌʚԇه ԇƾهƺ.
ʞةřʅƺه ϫƽƨƌʚƾ ƨة ƌʅϫƴʅ ƨϫƾ ƌϫƨةƾʅ,
ȝهϰƴʚƴʅ ƌʅʚ ƌهԇه ԇƾهƺ ϰةݥʆȝʅƺه ʞهƽ ʚʞϫƴ
šʅđ₰ʚƴʅ ʚݥřϫƴʅ ƌƈʅƍƴƌʚƾ ʚƽԇه ƌƈʅݥ₰ƈȝʅƺه.”


ʞةřʅƺه ʆʚ ƌهԇه, ƨƈϫȝʅƌʚƽه
ԇϫƽه هԇƍƌƈϫƾ
₰ƈةʆʚƾʅ ϫԇƽʚ ةʆԇʅƺه
ʞةřʅƺه ȝϫƌʖϫʞ ƌƈʅݥ₰ƈȝʅƺه ƺʚƾʖʚ
ƴʅƴʅƨƈ ةƴƺʚƺƽه ƴϫšƽʚƾʅ.

ƨʚčʞʚƾʅ ₰ʅƾƌϫ ƺʚƽ, ʚƽƽʅ ƍهčʅƺʚ
čϫƺ ʚƽƽʅ ƴϫʚƾʅ ʚԇϫƽهƌϫƽϫԇ.


đʅݥȝʅƺه ƺʅƽřه ϫƽϫƾϰʅʖʚ ƺʚƽ ƺʚ₰هř
šةƨƈʞʅƺه ƌƾه₰ ƺʚƽ
ƺʚƽ ƌƈهƽϫƌƈʚƾԇϫ
đʚԇʅƍϫƽ ƌʚ ƴʚƾ₰ʅƽ ƌϫƴϫƺ ԇهƽʅƌϫƾšʅ
đʚԇʅƍϫƽ ƌʚ ϫݥƌʚƾ žĕݥƺϫȝ
ȝϫƨƈƌƈʅƽ ݥƈةʞ
đʚԇʅƍϫƽ ƌʚ ʚƌƌϫƾ ƌƈʚ ƍʚř 
هžƈϫƴʅ ƺʚƾʖʚ ƌϫƴϫƺ
đʅԇʅƍϫƽ šʅđ₰ʚƴʅ ƺʚƾʖʚ ƌʚ ƺʚƽ.


ƴʅƴʅƨƈ ʆةݥʅƽ ƨʅđϫƌƈϫƾԇϫ ƺʚƽ
đʚԇʅƍϫƽ ʞهʖ đϫƽʆʅݥϫƽ ƺʚƽ

ƴʚƌه ݥϫȝƌه ʅ₰
řʅȝʅƺه ƺʚƽ
đʚԇʅƍϫƽ ʞهʖ ƴąƍƨƨă
ʅԇݥʅƺه
ʞةřʅƺه ȝʚƾ ʞهʖ

ݥʚƌ₰ƈʅݥϫƽ ƺʚƽ ʚƨƈƽƴʚʞ


ʆةݥʅƽ, ʚԇϫƽهƌϫƽ ƺةřه ݥϫȝƌϫ ϧʚʞʚƾʅ,

ʚƽƽʅ šهԇϧʅƍϫƽ
ƺʚƌƈȝʅƺه ϫʅƍϫƽ ƌʚ ϧʅʞʅƺه ₰ƈةƍƽʅ

ƺʚƌƈȝʅƺه ϫʅƍϫƽ ƌʚ ƌƈϫƽʚƾϫ ƾةƨřϫƽʅ ƌʅϫƴ ݥƈʅƴʅƽ
ƺʚƌƈȝʅƺه ϫʅƍϫƽ ƌʚ ƴϫƴʚƾ ƴϫšƽʚƾʅ ԇʅƌƈϫƴ ƨʚʅƺه


ʆةݥʅƽ ƴʅƴʅƨƈ řϫšʅƌϫƾԇϫ ƌهԇه ʚƽƽʅ ϫƾƨʅƺʚ,

ƌʚԇʚƾϫƴʚ čϫƺ
ƺʚƽ ƴϫʚƾʅ ƌʅϫƴ ƽʅšʅƌϫƾԇϫ ƺʅƽřه ʅƌƈϫƽʅ
čϫƺ ʚƽƽʅ ƴϫʚƾʅ ϰهƽϫ ȝʅƍʚƴʚ ԇةƾ
čϫƺ ʚƽƽʅ ƨʅϰϫƌʚƾԇϫ ƺʅƽřه ƾهƌ₰ƈʖهʞ ₰ƈϫϧƴϫƽʅ.


đةԇϫƽʅ ƨʅƺʚƽه ƴʚ ƨƈʅʆϰʚƾʅ ƺʚƽ

řϫšʅƌϫƾԇϫ ƺʚƽ ƌʚ
ݥƈʅʞʅƺʚ.
šʅʆʞةƾʅ ƨϫƾ ƴʚ ϰʅƾƨƽʅ,

ʚƽƽʅ ݥʚƺϫƌʚƾԇϫ ƴʚ,
šةݥƈƴʅƺه ϧʚ₰ʞʚƴه ȝʚʅ₰

ƺʚƽ ϫԇƽʚ ȝةƺƍةƾه ƺʚƾʖʚ ƺهšϫƌƈϫƾԇϫ
ƨʅݥƾʚƽʅ ȝةƺƍةƾه ƨϫƾ ةƌʚƽʅ
ʞةřʅƺه ƌʚƽʚ ʞهʖ

ƾةšϫƌʚƾԇϫ ƴʚ ƨةʚƾ ʅ₰ ƺʚƽ,
ƺʚƽ ݥƈʚƺϫƌʚƾԇϫ ƺةřه ݥϫȝƌϫ ƌʅϫƴϫ ƺʚƽ šʅđ₰ʚƴʅ ₰ƈهʆʅݥϫƽ,

ƌʚ ƾʚƨšʅ,
ʞةřʅƺه ƾهƺƨʚƾ ϫȝƌʅƽ ĕԇȝ'ăšه

ʚƽԇه ƴهԇʅƺʚ ƺʚƽ
ʞةřʅƺه ƍهčʅƺʚ ƌهԇه ϫԇƽʚ řʅϧʚƽʅ ƨϫƾ ϰʅƾƨƽʅ,

ϫԇƽʚ řʅϧʚƽʅ ƨϫƾ ʚϧʅƍϫƽ
ԇϫƽه ƺةřه ʚƌƈʅƍϫƽ ƽʚݥƈϫƌƈʚƾšʅ,
ʞةřʅƺه čʚƨƈϫƽʅ ʚƽƽʅ ʚԇϫƽهƌϫƽϫԇ

ʚƽԇه ƺʚƽ ƌʚԇه ƨهčʅƺʚ řʅϧʚƽʅ,
ȝϫƌƈϫƽʅ ƌϫčʅ ȝʚ ƌʚʞϫƾ

řʅϧʚƽʅ ƺʚƽ ƌƈʚ ƾهԇϧهʞϫƾ.


ʆهȝƍʚƽʅ ƌʚԇه ݥƈϫƽʚƽʅ ϰʅƾƨƽʅ, ʚƽƽʅ řهžƈʚƽʅ ʞهƺƍʚƽʅ

čϫƺ šʚš₰ƈʚƴʅ ƨϫƾ ƾʚƨšʅ ₰ƈةřƌʚƾ ƽʚϰةƾʅ
ƺʚƽ ȝƨةƽϰه ƽʚƺϫƌʚƾԇϫ ƍʚݥ₰ʅݥϫƽ ƌهԇه ƺʚݥƈʅƌϫƾšʅ,
₰ةƌƈʅƽ ƺةřه ݥϫȝƌϫ ʚƽԇه ƌƈʚϧƽʅƽ ƺʚƽ,
ƺʚƽ ƌʅʞʅƌϫƾԇϫ ƨƈϫƺ ƨϫƾ ԇʚϫƽƽʚ
ʞةřʅƺه ƨʚčƌʚƾʅ ƌʚʖ ƽʚȝʚƺƽه ƌʚ ϫԇƽʚ ԇʚƌƈƽʅ
ϰԇʖϫ ƽʚ ƍةʞʖهʞ ƴʚ ϧهʚƴʅ ʚԇϫƴʚ ϧهƺƌʚƾ.

 

Template Design by SkinCorner